Rådgivning ved investering i ScandiNotes IV Junior obligationer i 2006.

Sagsnummer:165/2010
Dato:31-08-2011
Ankenævn:John Mosegaard, Karin Duerlund, Søren Geckler, Niels Bolt Jørgensen, Torben Udsen
Klageemne:Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Rådgivning ved investering i ScandiNotes IV Junior obligationer i 2006.
Indklagede:Max Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører, om Max Bank i 2006 har ydet mangelfuld rådgivning i forbindelse med klagerens køb af ScandiNotes IV Junior obligationer.

Sagens omstændigheder.

Klageren var i 2006 kunde i Max Bank.

På møde i november 2006 drøftede klageren investeringsmuligheder med sin rådgiver i banken, R.

Klageren har oplyst, at drøftelsen vedrørte pensionsmidler, mens banken har oplyst, at drøftelsen vedrørte placering af ca. 2,5 mio. kr. fra en ophævet pension.

Banken har under sagens forberedelse fremlagt en folder fra november 2006 vedrørende ScandiNotes IV, hvoraf bl.a. fremgår:

"… EN INVESTERING IScandiNotes® IV ER KUN EGNET FOR FINANSIELT SOFISTIKEREDE INVESTORER, SOM ER I STAND TIL AT VURDERE KVALITETER OG RISICI VED EN SÅDAN INVESTERING …

Markedet for supplerende bankkapital i Norden

Banksektoren i Danmark er gennem de seneste år styrket markant og har draget stor nytte af den generelle samfundsøkonomiske fremgang. For mange regionale bankers vedkommende har det ene rekordresultat afløst det andet, ligesom øget vækst og forbedret kreditkvalitet har været en gennemgående tendens.

…ScandiNotes® IV er endvidere konstrueret, så den tager højde for forskellige investorønsker. Den udgøres således at tre obligationstrancher: ScandiNotes® IV Senior, ScandiNotes® IV Mezzanine og ScandiNotes® IV Junior, hvor Senior er variabelt forrentet i EUR, mens Mezzanine og Junior er 3%-obligationer i DKK og dermed blåstemplede. ScandiNotes® IV Senior er foranstillet de to øvrige obligationsserier, mens ScandiNotes® IV Mezzanine er efterstillet Senior og foranstillet Junior. Denne opdeling giver derfor investor en bedre mulighed for at investere i netop den afkast-/risikoprofil, der ønskes. …

I forhold til andre alternativer synes alle tre obligationstrancher at tilbyde investor en attraktiv mer-rente …"

I folderen omtales de enkelte udstedelsesserier, Senior, Mezzanine og Junior, herunder udstedelsesstørrelse.

Af folderen fremgår endvidere, at 21 pengeinstitutter, bl.a. Max Bank med en andel på 4,3 %, var låntagere i henhold til obligationerne.

Klageren har oplyst, at han fik forevist folderen ved mødet den 22. november 2006.

Banken har oplyst, at folderen blev gennemgået med klageren på mødet den 22. november 2006.

Klageren købte efter mødet nominelt 500.000 ScandiNotes IV Junior obligationer til kurs 88,73 svarende til en samlet kursværdi på 443.663,75 kr.

Banken har oplyst, at klageren endvidere efter mødet købte Nykreditobligationer for ca. 2,1 mio. kr.

Pr. 30. november 2006 bestod klagerens samlede depot på i alt ca. 5,2 mio. kr. herefter af ca. 51 % aktier og ca. 49 % obligationer. ScandiNotes obligationerne udgjorde ca. 8,6 %.

Banken har oplyst, at banken udarbejdede en investeringsprofil for klageren i forbindelse med ikrafttræden af MIFID-reglerne den 1. november 2007, hvor banken udarbejdede investeringsprofiler for samtlige bankens kunder. Banken har anført, at man vurderede klagerens risikovillighed til mellem med udgangspunkt i klagerens erfaring og kendskab, at klageren fik tilsendt investeringsprofilen, at klageren i profilen blev anmodet om at kontakte banken, såfremt der skete ændringer i oplysningerne, der lå til grund for profilen, og at banken ikke har modtaget underretning herom.

Klageren har anført, at han ikke er bekendt med risikoprofilen og er uenig i profilens vurderinger.

Investeringsprofilen er ikke underskrevet af klageren.

Af investeringsprofilen fremgik, at klagerens risikovillighed var mellem (5 ud af 10), og at klageren havde både kendskab og erfaring med obligationer, aktier, investeringsbeviser og strukturerede produkter. Profilen vedrørte opsparing af frie midler med en tidshorisont på 4 år. Under punktet ’Underskrift’ var bl.a. følgende anført:

"Hermed har pengeinstituttet udarbejdet din investeringsprofil, der er baseret på en vurdering af din finansielle situation, investeringserfaring, risikovillighed og investeringsformål. Investeringsprofilen anvendes kun i forbindelse med vores rådgivning om dine investeringer i værdipapirer, og du træffer selv den endelige beslutning om investeringen.

Investeringsprofilen er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, vi har modtaget fra dig. Hvis der sker ændringer i de oplysninger, der ligger til grund for investeringsprofilen bedes du kontakte os, så vi kan ajourføre din investeringsprofil for at sikre at vi til enhver tid kan yde dig optimal rådgivning.

Du bekræfter at være blevet gjort opmærksom på, at der altid er risiko forbundet med at investere i værdipapirer, og at pengeinstituttet ikke påtager sig at indestå for, at det forventede afkast rent faktisk kan realiseres eller tab kan undgås. …"

Banken har oplyst, at klageren ved telefonisk henvendelse den 20. november 2008 fik oplyst, at ScandiNotes obligationerne på daværende tidspunkt havde mistet 74 % af værdien som følge af Roskilde Banks krak, og at yderligere tab som følge af muligt kollaps i EBH Bank blev drøftet i telefonsamtalen.

Ved brev af 3. december 2009 anmodede klageren banken om at dække tabet ved investeringen i ScandiNotes IV Junior obligationerne.

Ved brev af 4. januar 2010 afviste banken klagerens krav.

Parternes påstande.

Klageren har den 10. marts 2010 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, atMax Bank skal betale 444.074,71 kr.

Max Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har bl.a. anført, at han tilkendegav overfor banken, at han ønskede størst mulig sikkerhed. Han ønskede at investere i ikke-risikable papirer. Han foretrak kreditforeningsobligationer, alternativt skibskreditobligationer.

Banken anbefalede ham at købe ScandiNotes Junior som supplement til realkreditobligationer og i stedet for skibskreditobligationer. Banken oplyste, at ScandiNotes Junior var mere udbyttegivende og et meget sikkert papir, idet obligationen var udstedt af bl.a. Roskilde Bank og EBH Bank.

Han havde tillid til, at bankens anbefaling stemte overens med hans ønske om ikke at foretage usikre investeringer. Han havde ikke selv baggrund for eller indsigt til at vurdere risikoen ved ScandiNotes Junior.

Banken oplyste ham ikke om konsekvenserne, såfremt enkelte af de bagvedliggende banker kollapsede. Banken oplyste, at der med de bagvedliggende bankers bonitet ikke kunne være nogen betydende risiko.

Han fik forevist den af banken fremlagte folder på mødet, men kunne slet ikke overskue det komplicerede indhold eller konsekvenserne. Han hæftede sig ved, at et større antal banker, bl.a. Max Bank stod bag.

Han er ikke bekendt med eller på noget tidspunkt blevet præsenteret for den af banken fremlagte risikoprofil og går ud fra, at der er tale om et internt vurderingspapir. Han er uenig i vurderingen i risikoprofilen. Han har intet kendskab til strukturerede produkter og har meget begrænset kendskab til investeringsbeviser og investeringsforeninger. Han valgte derfor – med undtagelse af de omhandlede ScandiNotes Junior – alene at købe enkelt aktier og obligationer.

Han blev chokeret, da han i efteråret 2008 blev orienteret om, at hovedparten af investeringen var tabt, og at der ikke længere var købere til oligationen.

Hans hidtidige køb af aktier var baseret på rådgivning fra R. Han har gennem årene fået god tiltro til R’s rådgivning. Hans bankaktier stammer fra tidligere kundeforhold.

Max Bank har bl.a. anført, at banken ydet en god, forklarende og dækkende rådgivning. R har i sin rådgivning om ScandiNotes obligationer bl.a. oplyst:

- at der var tale om ansvarlig kapital i de deltagende banker

- der ikke var sikkerhed for at få kurs 100, heller ikke ved udløb i år 2011, idet der var risiko for at tabe penge, hvis et eller flere af de bagvedliggende pengeinstitutter gik ned.

- at der var 21 pengeinstitutter bag obligationen, herunder Roskilde Bank og Spar Nord. Klageren blev specifikt oplyst om, at han kunne risikere at miste hele investeringen, "hvis en af de store går ned …men hvem tror det".

- at afkastet var særligt attraktivt for at tage den pågældende risiko.

- at man selv måtte afgøre, hvilken risiko man ville løbe, og at man skulle lade være med at investere, hvis man havde det dårligt med risikoen.

Investeringen i ScandiNotes IV Junior kunne på investeringstidspunktet betragtes som en investering med lav til mellem risiko.

Investeringen var i overensstemmelse med klagerens risikoprofil og øvrige porteføljesammensætning.

Klagerens risikoprofil var efter bankens vurdering mellem, bl.a. baseret på klagerens porteføljesammensætning, der på investeringstidspunktet hovedsageligt bestod af aktier.

Klageren havde gennem egne investeringer det fornødne kendskab og erfaring.

Klageren gav gennem samtale med den 20. november 2008 udtryk for at være bekendt med afkast og risikoforhold.

Klagerens tab skal korrigeres med modtagne renter m.v.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Tre medlemmer – John Mosegaard, Karin Duerlund og Niels Bolt Jørgensen - udtaler:

Vi finder, at investering i ScandiNotes obligationer indebærer en særlig risiko. Denne særlige risiko udspringer af, at den samlede mængde af ScandiNotes IV obligationer er rangordnet i 3 kategorier (benævnt trancher), hvoraf Junior er den laveste. Dette indebærer, at tab, der opstår som følge af manglende betalingsevne hos et af de låntagende pengeinstitutter, i første række skal bæres af indehavere af Junior obligationerne.

Vi lægger til grund, at folderen fra november 2006 vedrørende ScandiNotesIV indgik i rådgivningen af klageren i mødet den 22. november 2006.

Max Bank har bl.a. anført, at klageren i overensstemmelse med bankens faste praksis blev oplyst om, at der var risiko for tab ved investeringen, såfremt et eller flere af de deltagende pengeinstitutter gik konkurs, og at klageren specifikt blev oplyst om, at han kunne risikere at miste hele investeringen, "hvis en af de store går ned …men hvem tror det".

Klageren har anført, at han ikke modtog fyldestgørende rådgivning fra banken om risikoen ved investering i ScandiNotes Junior obligationerne.

På baggrund af parternes modstridende opfattelser af hændelsesforløbet finder vi, at en afgørelse af sagen vil forudsætte en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men som i givet fald må finde sted for domstolene.

Vi stemmer derfor for, at sagen afvises i medfør af Ankenævnets vedtægter § 7, stk. 1.

To medlemmer – Søren Geckler og Torben Udsen – udtaler:

Vi finder, at investering i ScandiNotes obligationer indebærer en særlig risiko. Denne særlige risiko udspringer af, at den samlede mængde af ScandiNotes IV obligationer er rangordnet i 3 kategorier (benævnt trancher), hvoraf Junior er den laveste. Dette indebærer, at tab, der opstår som følge af manglende betalingsevne hos et af de låntagende pengeinstitutter, i første række skal bæres af indehavere af Junior obligationerne.

Vi lægger til grund, at banken ikke rådgav klageren om den særlige risiko, som er forbundet med ScandiNotes Junior obligationerne eller om de forskellige kategorier af obligationer (trancher).

Vi finder herefter, at banken begik en ansvarspådragende fejl ved rådgivningen af klageren forud for dennes beslutning om køb af ScandiNotes IV Junior obligationerne.

Der er ikke grundlag for, at klageren skal refundere eventuel modtaget rente af obligationerne, idet afkastet ikke skønnes at afvige væsentligt fra, hvad klageren ellers kunne have opnået.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Som følge heraf træffes følgende

afgørelse:

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klagegebyret tilbagebetales klageren.