Indsigelse mod kaution begrundet i utilstrækkelige oplysninger om debitors økonomi og manglende udlevering af pjece mv.

Sagsnummer:111/2020
Dato:07-09-2020
Ankenævn:Henrik Waaben, Jesper Claus Christensen, Peter Stig Hansen, Ida Marie Moesby og Finn Borgquist
Klageemne:Kaution - stiftelse
Kaution - hæftelse
Ledetekst:Indsigelse mod kaution begrundet i utilstrækkelige oplysninger om debitors økonomi og manglende udlevering af pjece mv.
Indklagede:Ringkjøbing Landbobank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod kaution begrundet i utilstrækkelige oplysninger om debitors økonomi og manglende udlevering af pjece mv.

Sagens omstændigheder

Ved et brev af 16. september 2016 til klagerens ægtefælle, M, sendte Ringkjøbing Landbobank et oplæg til samarbejde og finansiering af M’s etablering af en virksomhed, F (minkfarm). Af oplægget fremgik, at banken ønskede, at klageren skulle stille en kaution på 400.000 kr. til sikkerhed for lån og kredit til F. Banken henviste til et forudgående møde med klageren og M vedrørende etablering af F. Banken har oplyst, at F blev stiftet den 30. november 2016, og at F var en af M personligt ejet enkeltmandsvirksomhed.

Den 17. januar 2017 gav M klageren fuldmagt til at spørge på F’s konti og depoter og til at disponere på egen hånd over konti tilhørende F via netbank (eBanking Erhverv).

Banken har oplyst, at der i juni 2017 blev afholdt et møde mellem banken, M og klageren vedrørende F.

Den 15. juni 2017 sendte banken en kautionserklæring vedrørende en selvskyldnerkaution på 400.000 kr. til sikkerhed for F’s driftskredit nr. -450 på 3.000.000 kr. til klagerens underskrift. Af erklæringen fremgik blandt andet:

Vilkår for kaution

Kautionens betydning

Kautionsforpligtelsen betyder, at banken straks vil kræve det kautionssikrede indbetalt af kautionisten, hvis låntager, uanset af hvilken årsag, ikke kan eller vil betale. … Bankens fordring på kautionisten er forfalden, så snart låntager ikke kan eller vil betale sin skyld til banken. …

Særlig information til private kautionister:

Hvad skal du særlig være opmærksom på?

Der er to forhold, som du skal være særlig opmærksom på, når du bliver bedt om at kautionere:

1. Du bør kun kautionere, hvis du kan undvære det beløb, du bliver bedt om at kautionere for. Spørg derfor altid dig selv, om du i givet fald er parat til at “forære” låntager pengene. Det er nemlig ofte meget svært for kautionister at få pengene igen fra låntager.

2. Det er op til dig selv at vurdere risikoen for at ende med at komme til at betale, hvis du kautionerer. Banken giver dig nogle oplysninger til brug for bedømmelse af risikoen, men du bør overveje at bede om yderligere oplysninger hos låntager, før du kautionerer.

Hvorfor yder banken lån, kredit eller garantistillelse mod kaution?

Når banken ønsker en kreditaftale sikret ved kaution, er det udtryk for, at banken er usikker på, om låntager vil være i stand til at betale fordringen tilbage.

Der kan være mange grunde til, at banken ikke ønsker at løbe risikoen for, at låntager ikke betaler tilbage. Det kan være usikkerhed om låntagers fremtidige indtjening eller låntagers andre gældsposter. Det kan også være, at et projekt fx med opstart af ny virksomhed, som låntager ønsker at låne penge til, er meget usikkert.

Ved kaution for en ægtefælle, enten for privat gæld, eller gæld ydet til ægtefællens personligt ejede virksomhed, ønsker banken kautionen, fordi gælden i realiteten kommer begge ægtefæller til gode. Kautionen virker derfor på samme måde, som hvis begge ægtefæller hæftede for gælden. Kautionsforpligtelsen falder ikke bort ved skilsmisse, og ægtefæller skal derfor overveje nøje, om der bør kautioneres for hinandens gæld.

Hvis du ønsker andre oplysninger om låntagers økonomi, end dem banken giver dig, eller hvis du ønsker oplysning om formålet med den gæld, du kautionerer for, må du selv spørge låntager nærmere herom.

Spørg fx om låntager har gæld i forvejen hos banken eller hos andre pengeinstitutter, eller om låntager har andre særligt store gælds- eller betalingsforpligtelser fx anparter. Og spørg fx også låntager om, hvor mange penge låntager har til sig selv om måneden, når alle udgifter er betalt.

Når du overvejer risikoen ved at kautionere, skal du være opmærksom på, at de oplysninger, du får af banken og af låntager selv, udelukkende er et øjebliksbillede. Efter at kautionen er stillet, er banken eller fx kreditkortselskaber ikke forhindret i at give låntager yderligere lån eller kredit, uden at du vil få besked. Den kaution, du har stillet, dækker selvfølgelig ikke disse efterfølgende lån eller kreditter. Men det kan øge risikoen for, at låntager ikke kan tilbagebetale det lån, du kautionerer for.

Skal du kautionere?

Til sidst må du spørge dig selv: Hvad er min bedømmelse af risikoen og min mulighed for at betale, hvis låntager ikke kan eller vil betale? Du kan eventuelt søge yderligere råd hos advokat eller revisor.

Er du i tvivl, så lad være med at kautionere!

Information til kautionisten

Du har fået

  • Kopi af denne kautionserklæring og den aftale, du kautionerer for
  • Budgetopfølgning 01.01.31.03.17 …

Underskrift af kautionist

Jeg tiltræder hermed som kautionist og bekræfter, at banken har gennemgået betingelserne for og konsekvenserne af kautionsforpligtelsen, som også beskrevet i afsnittet ”Særlig information til private kautionister” under ”Vilkår for Kaution”.

Jeg har modtaget det materiale og de oplysninger, der er nævnt under ”Information til kautionisten”. … ”

Banken har fremlagt en udskrift fra sit system, hvoraf fremgik, at erklæringen blev registreret underskrevet af klageren elektronisk den 19. juni 2017.

Af budgetopfølgningen for første kvartal 2017 fremgik, at det forventede resultat for F for 2017 var et tab på 662.000 kr. Det fremgik endvidere, at F’s kassekredit var trukket med ca. 2.000.000 kr., og at trækket var mere end 1.400.000 kr. højere end budgetteret.

Af klagerens årsopgørelse for 2015 fremgik, at hendes personlige indkomst var ca. 407.000 kr., at ejendomsværdien af ejendomme, kursværdi af aktier og indestående mv. udgjorde henholdsvis ca. 2.288.000 kr., ca. 359.000 kr. og ca. 51.000 kr., mens klagerens gæld til realkredit og pengeinstitutter udgjorde ca. 843.000 kr.

I forbindelse med at F’s driftskredit blev udvidet med en midlertidig trækningsret til i alt 3.400.000 kr., sendte banken den 25. september 2018 en ny kautionserklæring vedrørende en selvskyldnerkaution på 400.000 kr. til klagerens underskrift. Kautionserklæringen indeholdt samme vilkår og oplysninger som de ovenfor citerede vilkår vedrørende kautionen fra juni 2017. Klageren bekræftede at have modtaget:

”  … - Kopi af denne kautionserklæring og den aftale, du kautionerer for

Budgetopfølgning 01.01.18-30.06.18 …”

Banken har fremlagt en udskrift fra sit system, hvoraf fremgik, at erklæringen blev registreret underskrevet af klageren elektronisk den 26. september 2018.

Af budgetopfølgningen for første halvår 2018 fremgik, at det forventede resultat for 2018 var et tab på 888.000 kr., at den gennemsnitlige pris for minkskind var lavere end forventet, og at der var solgt færre skind end forventet.

I slutningen af december 2017, 2018 og 2019 sendte banken meddelelser til klageren med oplysning om trækningsret og restgæld på driftskreditten.

I januar 2020 indgav M en klage til banken, hvoraf det blandt andet fremgik, at klageren havde deltaget i det indledende møde med banken vedrørende F, at mødedeltagerne var klar over, at F’s økonomiske succes afhang af, at prisen på minkskind ville stige, at klageren nødtvungent accepterede en kaution på 400.000 kr., og at ”Hun spurgte så ind til, om det så var alt, hvad hun kunne risikere at skulle betale, hvis projektet mod forventning ikke lykkedes, hvilket [bankens medarbejder] bekræftede.”  Endvidere fremgik af brevet, at M overtog F i december 2016.

Parternes påstande

Den 26. marts 2020 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Ringkjøbing Landbobank skal anerkende, at hendes kautionsforpligtelse for driftkredit nr. -450 er bortfaldet.

Ringkjøbing Landbobank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken stillede krav om, at hun skulle kautionere med 400.000 kr. for F’s driftskredit.

Hun fik ikke udleveret fyldestgørende materialer forud for sin underskrift. Som det fremgår af kautionserklæringen, fik hun alene udleveret kautionserklæringen, kopi af aftalen om driftskreditten og budgetopfølgning.

Hun blev efterfølgende bekendt med pjecen ”Information om privat kaution og tredjemandspant” udgivet af Forbrugerrådet og Finans Danmark. I denne fremgår det helt klart, hvad hun burde være informeret omkring, og hvilke oplysninger ud over de i kautionsdokumentet nævnte, som hun burde have fået udleveret. Pjecen blev ikke udleveret i den fulde version, men kun delvis indskrevet i kautionsdokumentet. Når denne pjece ikke blev udleveret, er det pengeinstituttets ansvar, at hun fik de korrekte oplysninger. Da hun ikke blev informeret i det omfang, som fremgår af lov om finansiel virksomhed § 48, stk. 1, må kautionen erklæres for ugyldig med den konsekvens, at kautionsbeløbet ikke kan kræves indfriet af hende.

Hun er lønmodtager i et erhverv, som ikke vedrører F’s virksomhed. Hun har derfor ikke dybere kendskab til F’s økonomi.

Budgetopfølgningen var en halvårs/kvartals opgørelse i en virksomhed, som har en produktion med årscyklus.

Der var ikke oplysninger om F’s finansielle stilling, da denne ikke indgik i budgetopfølgningerne. Budgetopfølgningerne var et budget, som beskrev likviditetsudviklingen, men som ikke indeholdt et afsnit om aktiver og gældsposter, som en årsrapport eller årsopgørelse fra Skat normalt indeholder. Budgetopfølgningen kan ikke erstatte en årsrapport eller årsopgørelse fra Skat. Der er derfor ingen tvivl, om at der ikke blev udleveret fyldestgørende oplysninger om økonomien i F.

Hvis hun havde været korrekt oplyst om F’s økonomi, havde hun formentlig ikke underskrevet kautionen, da hun reelt ikke ønskede at bruge sine opsparede midler på en så usikker kaution.

De underskrevne kautionserklæringer er ikke fremlagt. De fremlagte kautionserklæringer kan ikke ses i sammenhæng med den medsendte underskrift. Der må kunne fremlægges en kautionserklæring, hvor underskriften fremgår utvetydigt.

Ringkjøbing Landbobank har anført, at der er indgået en gyldig og bindende kautionsforpligtelse. Banken har overholdt samtlige oplysningsforpligtelser over for klageren.

Klageren blev rådgivet om vilkårene for og betydningen af at stille en kaution og havde et forsvarligt grundlag for at kunne bedømme risiciene. At pjecen ikke blev udleveret, kan ikke føre til at andet resultat. Der er ikke krav i loven om, at pjecen skal udleveres. Det følger af lovens § 48, stk. 2, at det er muligt at fravige udgangspunktet i lovens § 48, stk. 1 "såfremt kautionisten på anden vis har haft et forsvarligt grundlag for at bedømme de risici, der var forbundet med at indgå kautionsforpligtelsen". Banken har i sagen udleveret andet materiale, der på et forsvarligt grundlag har gjort det muligt for klageren at bedømme risiciene forbundet med kautionsforpligtelsen. Pjecen er indeholdt i bankens kautionsparadigmer under punktet ”Vilkår for kaution”. Banken gennemgik betingelserne for og konsekvenserne af kautionsforpligtelsen samt udleverede informationer til klageren ved indgåelsen af kautionsforpligtelsen. Klageren har endvidere bekræftet dette med sin underskrift.

Klageren deltog i relevante møder om F’s økonomi og fremtidsudsigter. Af bankens brev af 16. september 2016, som også var stilet til klageren, fremgik, at klageren havde kendskab til F’s forhold, idet hun deltog i det indledende møde om opstart. Af M’s klagebrev til banken af januar 2020 fremgik også, at klageren deltog i det oprindelige møde, og at klageren på baggrund heraf havde indblik i finansieringen og de oplysninger, der lå til grund for etablering af kundeforholdet. Det fremgik endvidere, at F’s succes afhang af, om prisen på minkskind ville stige. Klageren fik via fuldmagt adgang til oplysningerne i F’s netbank.

Banken lå ikke inde med oplysninger om F’s forhold, som ikke blev oplyst til klageren. Klageren modtog alt eksisterende, tilgængeligt regnskabsmateriale om F og fik adgang til det samme materiale som banken. Klageren var på baggrund heraf bekendt med F’s økonomiske stilling, herunder at denne afhang af en prisstigning på minkskind.

Der var tale om en nystartet virksomhed. De dokumenter, der efter lov om finansiel virksomhed § 48, stk. 1, bør fremlægges for en kautionist, var derfor enten ikke fyldestgørende og kunne dermed ikke give et retvisende billede i den konkrete sag, eller ikke var mulige at fremskaffe. Det var ikke muligt at udlevere regnskabsmateriale i form af årsregnskaber, da et sådant materiale ikke eksisterede på det pågældende tidspunkt. Da der blev kautioneret for erhvervsdrivendes gæld, havde det ikke bidraget til muligheden for at bedømme risikoen, hvis banken havde udleveret M’s seneste årsopgørelser eller lønsedler, ligesom det må antages, at klageren i forvejen var bekendte med disse oplysninger fra sin ægtefælle. M’s årsopgørelse for 2016 ville have vist, at M ikke havde en erhvervsmæssig aktivitet. De skattemæssige oplysninger, der forelå ved budgetopfølgning for første halvår 2018, var medtaget i denne budgetopfølgning.

I den konkrete sag har banken udleveret andet materiale, der på et forsvarligt grundlag gjorde det muligt for klageren at bedømme risiciene ved kautionsforpligtelsen. Ved kautionen i 2017 fik klageren udleveret budgetopfølgning for første kvartal 2017, hvoraf der fremgik et forventet negativt resultat på 662.000 kr. for 2017. Ved fornyelsen af kautionen i 2018 fik klageren udleveret budgetopfølgning for første halvår 2018, hvoraf fremgik et forventet negativt resultat på 662.000 kr. Det fremgik endvidere, at prisen for minkskind var faldet i forhold til det budgetterede, og der var solgt færre skind end forventet. Klagerens risiko blev hverken forøget i tid eller størrelse ved det nye kautionsdokument. Klageren var ens stillet før og efter underskrivelsen af det nye dokument. Udviklingen i relevante balanceposter og likviditet fremgik af begge budgetopfølgninger. Klageren modtog således oplysning om aktiver og gældsposter for F på tidspunktet for indgåelse af kautionen.

Kautionen stod ikke i misforhold til klagerens økonomi på tidspunktet for kautionens påtagelse, jf. klagerens årsopgørelse for 2015. Banken har opfyldt sin oplysningspligt ved årligt at fremsende information om kautionsforpligtelsen.

Banken har med udskrifterne fra sit system dokumenteret, at kautionsforpligtelsen blev underskrevet elektronisk af klageren den 19. juni 2017 og den 26. september 2018.

Ankenævnets bemærkninger

I 2016 var klagerens ægtefælle, M, og klageren til møde i Ringkjøbing Landbobank vedrørende eventuel finansiering af en virksomhed, F, som M ønskede at etablere som en personligt ejet virksomhed. Banken meddelte, at den ønskede en kaution fra klageren på 400.000 kr. I januar 2017 fik klageren adgang til F’s netbank i Ringkjøbing Landbobank med fuldmagt til at spørge på konti og depoter og til at disponere over F’s konti. 

Den 15. juni 2017 sendte banken en kautionserklæring vedrørende en selvskyldnerkaution på 400.000 kr. til sikkerhed for F’s driftskredit nr. -450 på 3.000.000 kr. til klagerens underskrift. Klageren modtog endvidere kopi af kreditaftalen samt budgetopfølgning for F for første kvartal 2017. I forbindelse med en midlertidig udvidelse af driftskreditten til i alt 3.400.000 kr., sendte banken den 25. september 2018 en ny kautionserklæring vedrørende en selvskyldnerkaution på 400.000 kr. for kreditten til klagerens underskrift. Klageren modtog endvidere kopi af kreditaftalen samt budgetopfølgning for F for første halvår 2018.

Ankenævnet finder, at det på baggrund af de fremlagte udskrifter fra bankens it-system må lægges til grund, at erklæringerne blev underskrevet af klageren henholdsvis den 15. juni 2017 og den 25. september 2018.

Det følger af lov om finansiel virksomhed § 48, at et pengeinstitut inden der indgås aftale om en privat kautionsforpligtelse, skal sikre sig, at kautionisten er tilstrækkeligt informeret om indholdet af aftalen og konsekvenserne af kautionsforpligtelsen, herunder oplysninger om, hvad den konkrete forpligtelse indebærer og en afbalanceret beskrivelse af risiciene. Endvidere skal pengeinstituttet med samtykke fra debitor udlevere debitors seneste årsopgørelse fra Skat, de seneste tre lønsedler eller det seneste årsregnskab, hvis der kautioneres for en erhvervsdrivendes gæld. Et pengeinstitut, som ikke har overholdt stk. 1, kan kun gøre kautionsforpligtelsen gældende, såfremt kautionisten på anden vis har haft et forsvarligt grundlag for at bedømme de risici, der var forbundet med at indgå kautionsforpligtelsen. Informationen kan gives ved udlevering af den pjece, der er udarbejdet i fællesskab mellem Finansrådet (nu Finans Danmark) og Forbrugerrådet. Der er dog ikke krav om, at pjecen skal udleveres. Andet informationsmateriale kan udleveres, hvis det forklarer indholdet af aftalen og konsekvenserne af kautionsforpligtelsen.

Ankenævnet finder, at klageren på baggrund af kautionserklæringerne, herunder navnlig afsnittet ”Vilkår for kaution”, blev tilstrækkeligt informeret om indholdet af aftalen og konsekvenserne af kautionsforpligtelsen og herunder blev informeret om, hvad den konkrete forpligtelse indebar. Ankenævnet finder, at kautionserklæringerne indeholdt en afbalanceret beskrivelse af risiciene forbundet med kautionsforpligtelsen. Banken har oplyst, at klageren modtog det eksisterende og tilgængelige regnskabsmateriale om F i form af de modtagne budgetopfølgninger, og at der ikke forelå årsregnskaber for F. Ankenævnet finder, at klageren ved modtagelse af budgetopfølgningerne fik et forsvarligt grundlag for at bedømme risiciene.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.