Debitering af hævetransaktion trods påstået manglende udbetaling.

Sagsnummer:241/2004
Dato:09-12-2004
Ankenævn:Lars Lindencrone Petersen, Karen Frøsig, Inge Frølich, Ole Simonsen, Morten Westergaard
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Betalingstjenester - manglende udbetaling fra automat
Ledetekst:Debitering af hævetransaktion trods påstået manglende udbetaling.
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne klage vedrører en hævetransaktion i en pengeautomat hos indklagede, hvor klageren gør gældende, at han ikke modtog det hævede beløb.

Sagens omstændigheder.

Fredag den 6. august 2004 ville klageren med sit hævekort hæve 2.000 kr. i en pengeautomat tilknyttet indklagedes Lystrup afdeling.

Ifølge journalrullen for automaten blev der den 6. august 2004 kl. 15.51 hævet 2.000 kr. med klagerens hævekort og den tilhørende pinkode. Ifølge det registrerede tidsforløb blev kortet sat ind kl. 15.51.00. Pinkoden blev indtastet kl. 15.51.04. Beløbet blev valgt kl. 15.51.12. Kortet kom ud kl. 15.51.13. Kortet blev taget kl. 15.51.15. Pengene kom ud kl. 15.51.26 og blev taget kl. 15.51.43. Den næste hævetransaktion i automaten blev påbegyndt kl. 15.51.48.

Indklagede har om forløbet anført, at klageren den 6. august 2004 henvendte sig i afdelingen for at hæve 2.000 kr. Kassereren oplyste, at der ikke var dækning på kontoen, da der lige var blevet hævet 2.000 kr. i automaten. Klageren blev overrasket og fortalte, at automaten ikke udbetalte beløbet. Kassereren bad klageren skynde sig ud til automaten for at se, om pengene var der. Klageren kom ikke ind i afdelingen igen, men ringede ca. 15-20 minutter senere. Under samtalen blev det aftalt, at klageren skulle kontaktes, når pengeautomaten var afstemt. Klageren henvendte sig mandag den 9. august 2004, hvor det ved afstemning af automaten blev konstateret, at kontantbeholdningen stemte.

Klageren har anført, at pengeautomaten ikke udbetalte det hævede beløb, hvorfor han henvendte sig i afdelingen. Han ringede til afdelingen kl. ca. 16.05, hvilket han var nødt til, da afdelingen netop var lukket. Han fik at vide, at han skulle komme igen om mandagen den 9. august 2004.

Parternes påstande.

Den 31. august 2004 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 2.000 kr. plus hans omkostninger ved et efterfølgende tilsvarende overtræk.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at en kammerat, som under hans forgæves forsøg på at hæve 2.000 kr. i automaten ventede i en bil, kan bekræfte, at han ikke fik pengene udbetalt.

Da han henvendte sig i afdelingen om den manglende udbetaling, burde indklagede øjeblikkeligt have foretaget en afstemning af automaten.

Den fremlagte journalrulle udgør ikke noget bevis for, at pengene blev udbetalt, idet automaten må være fejlbehæftet.

Indklagede har anført, at de omhandlede 2.000 kr. ifølge pengeautomatens registreringer blev taget i pengeautomaten den 6. august 2004 kl. 15.51.43.

Ved afstemningen af automaten blev det konstateret, at kontantbeholdningen stemte.

An­ke­næv­nets bemærkninger og konklusion.

Ankenævnet finder, at en afgørelse af sagen vil forudsætte en bevisførelse, herunder i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for en domstol. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af vedtægternes § 7, stk. 1.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.Klagegebyret tilbagebetales klageren.