Krav om erstatning begrundet i indsigelse om, at pengeinstitut havde hindret overtagelse af ejendom m.v.

Sagsnummer:315/2017
Dato:18-12-2018
Ankenævn:Eva Hammerum, Jesper Claus Christensen, Kristian Ingemann Petersen, Troels Hauer Holmberg, Søren Geckler
Klageemne:Udlån - øvrige spørgsmål
Udlån - låneanmodning
Ledetekst:Krav om erstatning begrundet i indsigelse om, at pengeinstitut havde hindret overtagelse af ejendom m.v.
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om erstatning begrundet i indsigelse om, at pengeinstitut havde hindret overtagelse af ejendom m.v.

Sagens omstændigheder

Klagerens ægtefælle H er kunde i Danske Bank.

Klageren og H har særeje.

Klageren ejer sammen med sin tidligere ægtefælle, A, ejendommen E1. Klageren har oplyst, at E1 består af en villa og en yderligere bygning (bygning 2), og at han har fået byggetilladelse til 31 % bebyggelse ved dispensation.

H ejer ejendommen E2. H havde tidligere ejet E2 sammen med sin tidligere ægtefælle, P, som hun blev separeret fra i juni 2009. E2 var behæftet med et lån hos realkreditinstituttet R og et ejerpantebrev med underpant til banken.

Af en tingbogsudskrift pr. 11. august 2014 vedrørende E2 fremgik, at der den 15. april 2010 blev tinglyst et udlæg på 896.664 kr. til banken i P’s andel af E2 og et udlæg på 18.588 kr. til en anden kreditor, T, i P’s andel af E2, samt at der var tinglyst yderligere udlæg i E2. Den 13. september 2010 blev bodelingsoverenskomst mellem H og P tinglyst på E2, hvorved H blev registreret som eneejer med overtagelsesdag den 1. juni 2010. I juni 2013 blev H og P skilt. Af en tingbogsudskrift pr. 23. august 2017 fremgik, at alene udlæggene til banken og T var tinglyst på E2, og at de yderligere udlæg således var blevet slettet.

I august 2016 og fremefter fremsatte klageren forslag til banken om, at han overtog E1 som eneejer eller sammen med H. Forslaget blev fremsat som led i et forsøg på at finde en ordning med banken om H’s engagement med banken. Banken afslog at medvirke til finansieringen.

Den 2. oktober 2017 indbragte klageren sagen for Ankenævnet. Klageren har blandt andet anført, at banken uberettiget har hindret ham i at overtage E1, og at banken har påført ham en række tab, blandt andet tab af lejeindtægter på E1 og betaling af P’s og H’s gæld. Banken har afvist dette.

På et ikke oplyst tidspunkt i 2018 slettede banken sit udlæg i E2. Endvidere blev T’s udlæg slettet.

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Danske Bank skal betale en erstatning til ham samt tilbyde ham et 2 % obligationslån på 1.100.000 kr.

Danske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at banken uberettiget har hindret ham i at overtage E1. Banken har uberettiget givet ham afslag efter afslag. Hindringen havde intet at gøre med hans egen økonomi, men var begrundet i udlæg i E2, som blev foretaget efter, at H var fraflyttet E2 og efter, at H havde anmodet om separation fra P. Han og H kunne på intet tidspunkt overbevise banken om, at deres økonomi var adskilt, selv om de har ægtepagt med fuld adskillelse af deres økonomi.

Banken havde i september 2009 uberettiget forhøjet sit ejerpantebrev i E2 fra 300.000 kr. til 950.000 kr. i forbindelse med, at P fik lån i banken til start af en virksomhed uden H’s vidende. Banken krævede, at han skulle betale P’s gæld til banken, før han kunne overtage E1. Efter aftale med banken i 2016 blev blandt andet stort set alle udlæg i E2 i P’s navn fjernet. Banken skulle herefter have fjernet sit udlæg i E2. Banken opfyldte ikke løftet, men trak sig i 2017 fra den indgåede aftale. Inden banken løb fra aftalen, havde banken krævet, at E2 blev renoveret og vedligeholdt for hans penge. Han udlånte større beløb til H til istandsættelse, renovering og fjernelse af udlæg i E2 efter et møde med banken. Derefter blev han mødt med flere urimelige krav fra banken. Det var spild af penge og ressourcer, at han betalte tredjemands gæld.

Han har søgt at få finansiering til overtagelse af E1 hos andre pengeinstitutter og realkreditinstitutter, men er blevet afvist som følge af H’s engagement med banken og bankens udlæg i E2.

Banken har påført ham et meget betydeligt tab ved at hindre ham i at overtage E1. Banken og bankens udlæg i P’s navn har hindret ham i at overtage E1, at istandsætte bygning 2 og at udnytte byggetilladelse til forøgelse af bygningsarealet. Banken er erstatningsansvarlig for dette, herunder for mange års tabt lejeindtægt og tab af fremtidige lejeindtægter af villaen og bygning 2. Banken har hindret ham i at udnytte investeringsmuligheden på boligmarkedet, hvilket har resulteret i et stort tab af ejendomsværdiforøgelse. Banken bør endvidere betale kompensation for hans betaling af H’s og P’s gæld og hans betaling til fjernelse udlæg og renovering og vedligeholdelse af E2, som han foretog efter krav fra banken. Banken bør betale hans omkostninger til advokat, salg mv. samt betale godtgørelse for svie og smerte. Forløbet har medført vanskeligheder med A vedrørende E1 og deraf følgende udgifter og tab. Banken skal holde ham skadesløs for hans tab og betale 400.000 kr. til udbedring af en forsikringsskade. Banken skal endvidere sørge for, at han får omlagt sit lån i E1 til et 2% obligationslån på maksimalt 1.100.000 kr. samt bringe alle forhold vedrørende rentefradrag på plads.

Banken bør betale H en erstatning for det tab mv., som banken har påført hende. Banken og R hindrede H i at vedligeholde og forbedre E2 og hindrede en låneomlægning af H’s 5 % realkreditlån og H’s højtforrentede banklån i E2. Banken krævede, at E2 skulle udbedres og istandsættes, før banken ville sende en vurderingsmand. Banken truede med tvangsauktion. På grund af bankens forhold og fejlagtige tinglysninger i E2 blev der udarbejdet en uklar og fejlagtig overdragelseserklæring mellem H og P. H burde alene have overtaget ejerpantebrevet med en hovedstol på 300.000 kr. og P’s andel af restancer mv. burde have været fjernet i forbindelse med H’s overtagelse af E2. Først i 2018 indrømmede banken, at der var fejl i tinglysningen og fjernede sit udlæg. Banken har hindret H i at få rentefradrag for betalte renter trods mundtlig aftale herom.

Danske Bank har anført, at banken ikke var forpligtet til at finansiere klagerens overtagelse af E1, hverken som eneejer eller i sameje med H.

Banken har ikke handlet ansvarspådragende ved at afslå den ansøgte finansiering. Banken var ikke forpligtet til at medvirke til en sådan finansiering. Klageren er ikke kunde i Danske Bank. Banken ønskede som led i sin vurdering af, om banken ønskede at finansiere klagerens og H’s overtagelse af E1, fuld indsigt i klagerens og H’s økonomiske forhold. Banken ønskede i den forbindelse en samlet vurdering af parrets økonomi.

Banken har heller ikke i øvrigt handlet ansvarspådragende.

Klageren har dermed ikke et grundlag for at rejse et erstatningskrav mod banken.

Klageren har ikke dokumenteret, at han har lidt et tab.

Banken kan ikke behandle klagerens bemærkninger til H’s separate klage til Ankenævnet over banken. Et eventuelt økonomisk krav, som klageren måtte have mod P og/eller H i forbindelse med indfrielse af dels overtræk dels udlæg lyst på H’s ejendom, er banken uvedkommende.

Ankenævnets bemærkninger

Ankenævnet finder det ikke godtgjort, at Danske Bank har begået fejl eller forsømmelser, der kan begrunde et erstatningsansvar i sagen.

Det beroede på Danske Banks egen afgørelse, om den ønskede at finansiere klagerens overtagelse af hans tidligere ægtefælles andel af ejendommen E1. Ankenævnet kan ikke pålægge banken at yde klageren et lån.

Ankenævnet finder ikke, at der i øvrigt er oplyst omstændigheder, der kan føre til, at banken skal pålægges at betale et beløb til klageren.

Klageren får derfor ikke medhold i klagen.

Ankenævnet kan ikke pålægge banken at betale et beløb til klagerens nuværende ægtefælle, der ikke er part i klagesagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.