Ejendomsret til aktiv efter bodeling.

Sagsnummer:57/1990
Dato:30-04-1990
Ankenævn:Peter Blok, Bjørn Bogason, Per Overbeck, Niels Busk, Jørn Ravn
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Ejendomsret til aktiv efter bodeling.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

I december 1988 omlagde klageren et lån på 100.000 kr. i forbindelse med ændringer i renteafgiftsloven. Lånet på 100.000 kr. var i sin tid anvendt til køb af forskellige værdipapirer, der i denne forbindelse var indlagt i et sikkerhedsdepot for lånet. I december 1988 omlagdes lånet således, at alle værdipapirer med undtagelse af nominelt 1.000 kr. Jyske Bank aktier realiseredes, hvorefter omlægningslånet på 30.000 kr. oprettedes.

I forbindelse med klagerens bodeling efter separation overtog klagerens tidligere ægtefælle omlægningslånet hos indklagede.

Ægtefællen indfriede lånet ultimo 1989, i hvilken forbindelse indklagede realiserede Jyske Bank aktien med et provenu på 4.336 kr. og indsatte dette på en konto tilhørende ægtefællen.

Klageren har herefter indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilbagefører 4.336 kr. til klageren.

Indklagede har nedlagt påstand om principalt afvisning efter Ankenævnets vedtægter § 7, stk. 1, subsidiært frifindelse.

Klageren har anført, at det af bodelingsoverenskomsten fremgår, at hver af ægtefællerne udtager det dem tilhørende, hvilket må forstås således, at klageren skulle udtage de hende tilhørende aktier. Hertil kommer, at det som et led i bodelingen aftaltes, at provenuet ved omprioritering af ægtefællernes faste ejendom medgik til indfrielse af lånet.

Indklagede har til støtte for den principale påstand anført, at der mellem klageren og dennes ægtefælle er strid om det retmæssige ejerforhold til den omhandlede aktie, og at en stillingtagen til sagen vil kræve en bevisførelse, som efter indklagedes opfattelse ikke kan finde sted for Ankenævnet.

Til støtte for den subsidiære påstand har indklagede anført, at indklagede har været berettiget til at indsætte provenuet ved salg af aktien på ægtefællens konto, idet det, som det også fremgår af en skrivelse fra ægtefællens advokat, har været en forudsætning for ægtefællens overtagelse af lånet, at provenuet ved salg af aktierne tilkom ham.

Ankenævnets bemærkninger:

En stillingtagen til spørgsmålet om, hvorvidt den omhandlede aktiepost efter indholdet af bodelingsoverenskomsten tilhørte klageren eller dennes ægtefælle, findes at ville forudsætte en bevisførelse, herunder i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan finde sted for Ankenævnet, men i givet fald må ske for domstolene. Ankenævnet afviser derfor klagen i medfør af vedtægternes § 7, stk. 1.

Det bemærkes, at der ikke herved er taget stilling til, hvorvidt der påhviler indklagede ansvar overfor klageren i tilfælde af, at det måtte blive fastslået, at aktieposten tilhørte klageren.

Som følge af det anførte

Ankenævnet kan ikke behandle denne klage. Klagegebyret tilbagebetales klageren.