Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte korttransaktioner på barer/natklubber i Polen. Kort ikke bortkommet.

Sagsnummer:1/2020
Dato:19-08-2020
Ankenævn:Vibeke Rønne, Inge Kramer, Kristian Ingemann Petersen, Morten Bruun Pedersen og Poul Erik Jensen
Klageemne:Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Ledetekst:Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte korttransaktioner på barer/natklubber i Polen. Kort ikke bortkommet.
Indklagede:Sparekassen Kronjylland
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte korttransaktioner på barer/natklubber i Polen.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Sparekassen Kronjylland, hvor han havde en konto med et tilknyttet MasterCard -695 og en konto med et tilknyttet Visa/dankort -446.

Natten mellem den 28. september 2019 og den 29. september 2019 besøgte klageren sammen med to kollegaer nogle barer/natklubber i Poznan i Polen.

Sparekassen har fra Nets indhentet en transaktionsliste, og det fremgår heraf, at der den 29. september 2019 blev foretaget følgende transaktioner med klagerens MasterCard -695 og Visa/dankort -446:

Klokkeslæt

Kort

Forretning

Transaktionsbeløb

Transaktionsbeløb DKK

Status

Autorisation

02:48

-695

F1

4.862,77 DKK

4.862,77 DKK

Gennemført

Chip og PIN-kode

03:18

-695

F1

4.320,00 PLN

7.394,72 DKK

Gennemført

Chip og PIN-kode

03:55

-446

F1

8.040,00 PLN

13.768,76 DKK

Gennemført

Chip og PIN-kode

05:28

-695

F2

43.533,75 DKK

43.533,75 DKK

Gennemført

Chip og PIN-kode

07:41

-695

F2

43.796,24 DKK

43.796,24 DKK

Gennemført

Chip og PIN-kode

08:21

-695

F2

44.058,74 DKK

44.058,24 DKK

Gennemført

Chip og PIN-kode

Sparekassen har oplyst, at klageren ikke havde anvendt sine kort i perioden fra den 15. september 2019 til den 29. september 2019, hvor de ovennævnte transaktioner blev foretaget.

Klageren havde samme pinkode til kort -695 og kort -446.

Ved en tro- og loveerklæring af 9. november 2019 gjorde klageren indsigelse mod de seks gennemførte transaktioner til F1 og F2 den 29. september 2019 og anførte, at han hverken havde deltaget i eller godkendt transaktionerne. Han oplyste endvidere, at kortene var i hans besiddelse på tidspunkterne for de ikke vedkendte transaktioner.

Sparekassen afviste at dække de omtvistede beløb.

I en mail af 26. november 2019 til sparekassen anførte klageren følgende:

”…

 Jeg har lidt svært ved at acceptere noget beløb fra dette sted. Da jeg mener de har kommet noget i vores drink så vi ikke havde kontrol over hvad vi har lavet, og ikke kan huske noget overhovedet bagefter.

Her er min oplevelse fra Polen.

Vi var tre kollegaer der var i Polen for at forberede en udstilling. Efter vores aftensmad pa Hotellet gik vi en tur for at bestille restauranter til vores kunder de kommende dage. Da det var gjort fik vi et par vodka citron på en shotbar. Da vi forlod shotbaren blev vi inviteret til at se en anden bar af deres gade sælgere der tilbød os en velkomst drink. Vi går ind på baren for at få et kig og en gratis drink. Vi fik en måske to drinks, efter den første drink ved jeg ikke hvad der skete, jeg ved ikke for hvad eller hvordan jeg har betalt på denne bar i den tid vi var der. Jeg kan huske vi kom ind på baren og fik den første drink og derefter kan jeg ikke huske noget som helst. Det eneste jeg husker var næste dag omkring middags tid da jeg kom til mig selv temmelig langt væk fra midt byen.

Jeg er sikker på at nogen fra baren har kommet noget i vores drink. Så de kunne manipulere os til at gøre hvad som helst og vi ville ikke kunne huske noget som helst bagefter.

Jeg bruger ikke dette kort så tit. Så jeg forstår ikke at Nets ikke har lukket mit kort automatisk efter de første par regninger. Robotten fra Nets kan se de transaktioner for de fleste kort. Jeg tror ikke det er normalt at nogen bruger så mange penge på en aften.

Visa Kort                                                          13.906,45 DKK

 

Master Card                                                       4.862,77 DKK

Master Card                                                       7.475,65 DKR

Master Card                                                      44.058,74 DKK

Master Card                                                      43.796,24 DKK

Master Card                                                      43.533,75 DKK

Total for Master Card                                       143.727,15 DKK

Visa + Master Card                                          157.633,60 DKK

Andet kort                                                        21.633,60 DKK

Firmakort                                                          71.055,35 DKK

Total for alle kort                                            250.322.83 DKK

Da jeg ringede til Nets mandag morgen sagde de at de havde sendt en SMS til mig. (Jeg har ikke modtaget noget). Hvad hjælper det hvis de ikke lukker kortet. Det eneste jeg har fra NETS er en SMS hvor de siger "Tak for at jeg havde kontaktede Nets kunde service". De sagde også samtidigt at de ikke kunne stoppe betalingerne. Men at jeg bare skulle lave en indsigelse.

Da vores firma kort også er blevet brugt på samme bar, [har] vi modtaget et dokument fra [kortudsteder] som vi skal udfylde

[Kortudsteder] har siden refunderet de betalinger der lavet på deres kort.

Der er lavet en politi rapport ved Poznan Politi. En på mine private betalinger og en på de betalinger fra firma kortet.

Vi var tre kollegaer fra samme firma der besøgte samme sted. Og det samme skete for os alle tre. Vi kan huske vi kom ind og fik den første drink derefter kan ingen af os huske mere. Der er hævet store beløb på alle vores private kort. Der er også hævet store beløb på vores firma kort fra samme sted. Transaktionerne på Firma kortet fra dette sted har [kortudsteder] betalt tilbage til firmaets konto.

Jeg har også et kredit kort fra Euro/Master [navn på kortet] dette kort lukkede omgående for transaktioner til dette sted (Transaction Rejected).

Der er lavet en Politi Rapport ved Poznan Politi Polen. (se vedhæftede). Først lavede vi en rapport på transaktionerne på mit private kort. Og senere forlængede Politiet denne rapport så den også gælder for firma kortet.

Politiet i Polen sagde at vi skulle stoppe betalingerne i vores bank. Og sige det er en svindel sag. Så ville betalingerne være stoppet i mindst en måned. lndtil der var fundet en løsning. Efter flere telefon opkald til banken sagde de at det ikke var muligt at stoppe betalingerne gennem Nets eller min Bank.

Jeg havde mine kort i en kort holder i lommen. Men da jeg ikke husker noget fra besøget på denne bar, kan andre have misbrugt mit kort.”

Ved en mail af 11. december 2019 til klageren fastholdt afslaget på at dække de omtvistede beløb.

Klageren har fremlagt nogle kvitteringer fra F2, som han er i besiddelse af. De tre af kvitteringerne vedrører beløbene på 43,533,75 DKK, 43.796,24 DKK og 44.058,74 DKK trukket på hans MasterCard -695. De øvrige kvitteringer vedrører transaktioner på kort udstedt af andre kortudstedere.

Parternes påstande

Den 3. januar 2020 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Sparekassen Kronjylland skal godtgøre ham de omtvistede transaktioner.

Sparekassen Kronjylland har principalt nedlagt påstand om afvisning, subsidiært om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at der er blevet hævet en række beløb på hans konto efter et besøg på en bar i Polen. Han har ikke godkendt disse beløb.

Han og hans to kollegaer er blevet ofre for svindel. Der må være kommet noget i deres drinks. Ingen af dem kan huske noget efter første drink. Det næste han kan huske er, at han gik rundt i den anden ende af byen dagen efter.

Han forstod på politiet i Polen, at F1 og F2 er det samme sted.

Det ser ud til, at der har været regninger på mindre beløb først. Og senere har svindlerne hævet de store beløb. Derfor mener han, at de eventuelt kan have set hans kode, da han betalte den første regning, og senere på natten kan de have taget hans kort og trukket de store beløb.

Det er ikke normalt, at nogen bruger så mange penge på én aften, som der er blevet trukket på hans kort.

Der blev også hævet penge på hans firmakort (fra en anden bank). Disse penge er blevet betalt tilbage fra den anden bank.

Han har et kreditkort fra en anden udbyder. På det kort kunne han dagen efter se, at betalingerne til baren var afvist.

Han har senere læst på nettet, at det ikke er første gang, at denne bar/klub er blevet anklaget for at bedøve folk og misbruge deres kort.

Sparekassen Kronjylland har til støtte for afvisningspåstanden anført, at det kun vil være muligt at træffe afgørelse i sagen, hvis klageren og eventuelle vidner under strafansvar afgiver mundtlige forklaringer, som ikke kan finde sted for Ankenævnet, men som i givet fald må ske ved domstolene. Sagen bør derfor afvises, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

Til støtte for frifindelsespåstanden har sparekassen anført, at pinkoden til kortene ikke kan være blevet afluret inden gennemførelsen af de omtvistede transaktioner, da der ikke har været træk på kortene udstedt af sparekassen de seneste dage forud for de omtvistede transaktioner.

Der er forskellige koder til kort udstedt af forskellige udbydere.

Det er ikke sandsynliggjort, at der er tale om misbrug, da der er foretaget transaktioner med to kort, der har samme pinkode, og to kort med to andre pinkoder.

Klageren er i besiddelse af kvitteringer på transaktionerne, der dokumenterer en del af transaktionerne. 

Ankenævnets bemærkninger

Klageren har gjort indsigelse mod seks transaktioner svarende til i alt 157.533,60 DKK, der blev foretaget med klagerens MasterCard og Visa/dankort på bar/natklub i Polen, som klageren besøgte.

Ved transaktionerne blev der anvendt chip og pinkode.

Ankenævnet lægger til grund, at transaktionerne er korrekt registrerede og bogførte.

Af lov om betalinger § 98 følger, at registrering af brug af et betalingsinstrument ikke i sig selv er bevis for, at betaleren har godkendt transaktionen, at betaleren har handlet svigagtigt, eller at betaleren har undladt at opfylde sine forpligtelser, jf. lov om betalinger § 93.

Afgørelsen af sagen beror på, om der må antages at være tale om tredjemandsmisbrug.

Ankenævnet finder, at en stillingtagen hertil forudsætter en yderligere bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, der ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted ved domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.