Pengeinstituts afslag på at formidle realkreditlån med pant i friværdi. Spærring af Mastercard.

Sagsnummer:398/2018
Dato:18-12-2019
Ankenævn:Henrik Waaben, Peter Stig Hansen, George Wenning, Mor-ten Bruun Pedersen, Jørn Ravn
Klageemne:Realkreditbelåning - øvrige spørgsmål
Betalingstjenester - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Pengeinstituts afslag på at formidle realkreditlån med pant i friværdi. Spærring af Mastercard.
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører et afslag fra Danske Bank på at formidle et realkreditlån med pant i friværdien i klagerens ejerlejlighed og bankens spærring af klagerens Mastercard.

Sagens omstændigheder

Klageren er kunde i Danske Bank.

I juni 2012 udstedte banken et Mastercard til klageren i tilknytning til en konto nr. -964 i banken med en kredit på 25.000 kr.

I november 2012 ydede banken klageren en kredit (konto nr. -260) med et maksimum på 62.500 kr., der var gældende ”indtil videre”. Samtidig blev kreditten på Mas­tercardkontoen (-964) nedsat til 10.000 kr.

I oktober 2016 udstedte banken et Visa/Dankort til klageren i tilknytning til kreditten (-260).

Ved brev af 5. oktober 2018 rykkede banken klageren for inddækning af et overtræk på 4.221,52 kr. på klagerens budgetkonto (konto nr. -512) i banken.

Ved brev af 8. oktober 2018 rykkede banken klageren for inddækning af et overtræk på 28.706,92 kr. på kredit -260. Samme dag kontaktede banken klageren via netbank med henblik på at finde en løsning på overtrækkene.

Den 24. oktober 2018, hvor overtrækkene var steget til i alt 47.530,53 kr., tilbød banken at samle klagerens gæld til banken på et ”Danske Lån” på 120.000 kr. med afvikling over fem år og med en rentesats på 9 %, hvilket svarede til rentesatsen på kredit -260. Klageren ønskede i stedet et tillægsrealkreditlån i sin ejerlejlighed. Banken afslog imidlertid at medvirke hertil.

Banken har anført, at det blev aftalt med klageren, at han skulle inddække overtrækket inden fredag den 26. oktober 2018, som var dagen før klageren skulle på en udlandsrejse, og at klagerens Visa/Dankort i modsat fald ville blive spærret. Den 26. oktober 2018, hvor overtrækket ikke var blevet inddækket, meddelte banken klageren pr. telefon, at Visa/Dankortet ville blive spærret som aftalt, men at Mastercardet ville forblive åbent, således at klageren havde mulighed for at medbringe et betalingskort på sin rejse.

Samme dag, den 26. oktober 2018, sendte banken et rykkerbrev til klageren vedrørende overtræk på 6.721,53 kr. på budgetkontoen (-512), og den 29. oktober 2018 sendte banken et rykkerbrev til klageren vedrørende overtræk på 43.625,77 kr. på kredit (-260).

Klageren klagede til banken og realkreditinstituttet og henvendte sig til en privat rådgiver med henblik på opnå et tillægsrealkreditlån i sin lejlighed, hvor der var en friværdi. Korrespondancen herom er fremlagt under sagen. Det var blandt andet klagerens opfattelse, at banken uberettiget blokerede for, at han kunne optage det ønskede tillægslån.

I en e-mail af 20. november 2018 til klageren anførte banken blandt andet:

”…

Efter vores opfattelse har vi håndteret din sag korrekt og i overensstemmelse med gældende regler, herunder bankens generelle vilkår og kortbestemmelser for Mastercard og Visa/Dankort.

Vi bemærker, at du siden oktober 2018 har været i overtræk på din konto, og at banken udelukkende har forsøgt at håndtere denne misligholdelse.

Som vi ser det, har vi undervejs forsøgt at hjælpe dig, idet vi blandt andet har bevilget dig et yderligere overtræk på 1.000 kr. samt undladt at spærre dit Mastercard basis, således at du fortsat havde adgang til at hæve penge under din rejse til Rusland.

Du er på nuværende tidspunkt fortsat i overtræk, og det er derfor tvingende nødvendigt, at der findes en løsning, så overtrækket kan blive nedbragt og afviklet. Som tidligere meddelt er der ikke mulighed for at opbelåne din ejerlejlighed, ligesom banken ikke kan tilbyde dig en forhøjelse af din kassekredit.

Til gengæld kan vi tilbyde dig en løsning som indebærer, at du får et lån på 120.000 kr. til indfrielse af samtlige overtræk på dine konti. Lånet skal afvikles med en månedlig ydelse på 2.500 kr., første gang ultimo december 2018, hvilket alt andet lige vil svare til en løbetid på ca. 5 år. Lånet vil blive forrentet med en variabel rentesats på p.t. 9% p.a.

Du bedes kontakte din rådgiver senest den 30. november 2018, såfremt du kan acceptere vores tilbud om at samle overtrækkene på et lån som skitseret ovenfor.

Bemærk at hvis der ikke findes en løsning på overtrækket inden ovennævnte frist, vil vi desværre være nødsaget til at overdrage din lånesag til bankens inkassoafdeling.

…”

Klageren har blandt andet fremlagt en besked af 22. november 2018 til ham fra realkreditinstituttet. Heraf fremgik blandt andet:

”…

… Jeg kan kun forholde mig til, at dit udestående med Danske Bank endnu ikke er afklaret, hvilket så har en indvirkning på din låneansøgning hos mig (som skrevet i min forrige mail) – dette havde også gjort sig gældende, hvis du havde været bankkunde andet sted end i Danske Bank, og vi via din fremsendte kontooversigt kunne konstatere et udestående med din bank, så havde vi også givet afslag på yderligere lån indtil, du havde fået det udestående på plads.

Som sagt vil jeg gerne genoptage din låneansøgning, når din sag med Danske Bank er afklaret.

…”

Ved en e-mail af 30. november 2018 til banken meddelte klageren, at han på baggrund af bankens ”ultimatum” så sig nødsaget til at acceptere tilbuddet om et banklån.

Ved et brev af 3. december 2018 til klageren rykkede banken for inddækning af overtræk på 26.420,57 kr. på kredit -260. Banken anførte blandt andet:

”…

Du betaler i øjeblikke forhøjet rente, og hvis vi ikke hører fra dig i løbet af tre dage fra i dag, bliver dit betalingskort spærret.

…”

Den 4. december 2018 sendte banken en besked til klageren om, at lånet var sendt til underskrift i netbank, og at der var reserveret 10.000 kr. til indfrielse og lukning af Mastercard i starten af januar 2018.

Den 6. december 2018, hvor saldoen på kredit -260 kr. udgjorde -89.020,57 kr. og saldoen på Mastercardkonto -964 udgjorde -6.405,66 kr., blev klagerens Mastercard spærret. Samme dag indgav klageren en klage over Danske Bank til Ankenævnet.

Ved en e-mail af 7. december 2018 gjorde klageren indsigelse mod spærringen af Mastercardet. Ved en e-mail samme dag svarede banken blandt andet:

”…

Spærring af dit kort er sket automatisk og som varslet, da du ikke har reageret på vedhæftede rykkerbrev inden for 3 dage.

Du har i denne periode haft mulighed for at underskrive på det lån der er blevet tilbudt dig, for inddækning af dine overtræk, og du kunne dermed have undgået en spærring af dit Mastercard.

Såfremt du beslutter at underskrive lånet er du velkommen til at orientere mig, så vil jeg gerne åbne dit kort frem til januar, hvor det er aftalt, at Mastercard og tilhørende konto ophører.

…”

Banken har under sagen fremlagt ”Almindelige forretningsbetingelser – forbrugere”, ”Regler for betalingstilladelse”, ”Regler for Visa/Dankort” og ”Kortbestemmelser for Mastercard Basis”.

Parternes påstande

Klageren har nedlagt følgende endelige påstand:

”A. Uretmæssigt spærret kreditkort åbnes igen med alle tidligere forudsætninger ift. indgået aftale.
B. adgang til tillægslån eller omlægning af eksisterende realkreditlån, inkl. evt. ekstra lånebeløb indenfor 80%-grænsen, til den lånetype som han måtte ønske. Jf. loven om pengeinstitutters forpligtelse til at rådgive kunden til kundens bedste.
C. Evt. kompensation for afsavn/pådraget tab for hhv. A og B i perioden fra begge dele blev et afsavn/tabspåførende for ham, og indtil begge blev genoprettet/omlagt.”

Danske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken uberettiget har spærret for hans betalingskort og kreditter samt hans mulighed for at optage tillægsrealkreditlån, og at banken skal betale erstatning for hans tab, herunder erstatning for overtræksrenter og gebyrer samt hans tidsforbrug i forbindelse med sagen.

Banken har under trusler om inkasso forsøgt at tvinge ham til at optage et dyrt forbrugslån i banken, selvom han har friværdi i sin ejerlejlighed, som kan belånes væsentligt billigere ved en tillægsbelåning eller en omlægning af hans eksisterende realkreditlån til et højere realkreditlån.

Banken bør pålægges at yde et tillægslån eller at omlægge hans eksisterende lån. Banken bør pålægges at lade realkreditinstituttet behandle lånesagen.

Det er med den fremlagte korrespondance dokumenteret, at banken spærrede for hans lånesag hos realkreditinstituttet, og at hans lånesag aldrig er blevet behandlet. Dette understøttes endvidere af, at banken ikke på noget tidspunkt tog skridt til at få hans ejerlejlighed vurderet. Tværtimod forsøgte han selv at bestille en vurdering via en af bankens samarbejdspartnere, men vurderingen blev blokeret/afbestilt af banken. Banken blokerede endvidere for, at en anden låneformidler, som godkendte ham til et tillægslån, kunne formidle dette hos realkreditinstituttet.

Det af banken anførte om, at den pr. telefon gav ham et afslag og begrundede dette med ”meget svingende indtægtsforhold, og tidligere økonomisk adfærd” bestrides, og det er uklart, hvad banken mener hermed.

Han forsøgte gennem flere måneder at opnå enten et tillægslån eller at omlægge sit realkreditlån, da han havde en friværdi i sin ejerlejlighed og en dyr kassekredit i banken, som han ønskede at nedbringe, ligesom der var et firma, som han ønskede at købe. En ejendomsmægler har vurderet lejligheden til 1,4 mio. kr., og hans eksisterende realkreditlån er på 560.000 kr.

Han var i god dialog med banken, men dialogen blev afbrudt i forbindelse med, at han fik en ny rådgiver i banken.

Banken har misbrugt sin status som låneformidler ved at blokere for hans ansøgning om tillægsrealkreditlån med henblik på at tvinge ham til i stedet at optage lån i banken, der var langt dyrere.

Banken spærrede uberettiget hans Mastercard uden varsel eller forklaring. På spærringstidspunktet var der en uudnyttet kredit på cirka 4.000 kr. på kortet. Han opholdt sig i udlandet og blev påført tab som følge af spærringen. Hans rejse blev ødelagt og besværliggjort. Han måtte låne sig frem blandt venner og har fået disse lån tilsendt via Western Union mm. Dertil kommer forsinkelser/ændringer i rejseplaner/mistede fly/ombookinger af fly/hotel. Formålet med spærringen var tilsyneladende at presse ham til at acceptere banklånet.

Danske Bank har anført, at banken har håndteret klagerens engagement, herunder hans låneansøgninger og overtræk, i overensstemmelse med gældende regler og de aftaler, banken har indgået med klageren.

Banken har ikke handlet ansvarspådragende, og klageren har ikke lidt noget tab.

Banken har afslået at opbelåne klagerens ejerlejlighed efter en sædvanlig kreditvurdering. Det ligger uden for Ankenævnets kompetence at tage stilling hertil.

Banken behandler alle låneansøgninger og foretager herunder kreditvurdering af ansøgerne på vegne af realkreditinstituttet. Realkreditinstituttet formidler således ikke selv lån direkte til kunder.

Klageren har givet gensidigt samtykke til udveksling af oplysninger mellem banken og realkreditinstituttet, hvilket der er gjort brug af i forbindelse med behandling af klagerens låneansøgning.

Banken har senest meddelt klageren afslag på opbelåning af ejerlejligheden ved en telefonsamtale den 24. oktober 2018. Banken meddelte klageren, at afslaget på en udvidelse af hans lån i ejerlejligheden var begrundet i hans meget svingende indtægtsforhold og tidligere økonomiske adfærd.

Banken har forgæves forsøgt at indgå aftale med klageren om afvikling af de støt stigende overtræk på hans konti. Banken har i den forbindelse tilbudt et forbrugslån i banken.

Det beror på en fejl, at banken den 6. december 2018 spærrede klagerens MasterCard. Klageren har imidlertid ikke dokumenteret et eventuelt erstatningsberettiget tab som følge af spærringen. Banken tilbød at genåbne kortet den 7. december 2018. Dette ønskede klageren ikke, ligesom klageren ikke underskrev det fremsendte lånedokument.

Ankenævnets bemærkninger

I 2018 opstod der overtræk på klagerens engagement i Danske Bank. Engagementet bestod af to kreditter på henholdsvis 62.500 kr. og 10.000 kr. samt en budgetkonto.

Klageren ønskede at optage et tillægsrealkreditlån i sin ejerlejlighed med henblik på blandt andet at indfri overtrækket. Banken afslog dette og tilbød i stedet klageren et forbrugslån på 120.000 kr. med afvikling over fem år og med en rentesats på 9 %, hvilket svarede til rentesatsen på kreditten på 62.500 kr. Klageren accepterede tilbuddet den 30. november 2018, hvorefter banken sendte en låneaftale til underskrift hos klageren.

Det beror på pengeinstituttets egen afgørelse, om det ønsker at imødekomme en kreditansøgning. Ankenævnet kan ikke pålægge banken at medvirke til at hjemtage et realkreditlån.

Ankenævnet finder ikke, at det kan lægges til grund, at banken på utilbørlig måde har forhindret klageren i at optage et tillægsrealkreditlån via en anden låneformidler.

Den 4. december 2018 sendte banken en besked til klageren om, at lånet var sendt til underskrift i netbank, og at der var reserveret 10.000 kr. til indfrielse og lukning af Mastercard i starten af januar 2018. Mastercardet blev imidlertid spærret ”automatisk” den 6. december 2018, hvor kreditten på 10.000 kr. ikke var fuldt udnyttet. Klageren gjorde indsigelse mod spærringen den 7. december 2018, og banken tilbød samme dag at genåbne kortet. Banken har oplyst, at det var en fejl fra bankens side, at Mastercardet blev spærret den 6. december 2018. Ankenævnet finder, at banken ikke var berettiget til at betinge genåbningen af, at klageren underskrev lånedokumentet, som lå til underskrift i netbanken. Klageren har imidlertid ikke dokumenteret et eventuelt erstatningsberettiget tab som følge af bankens spærring af hans Mastercard.

Det var aftalt, at Mastercardet og tilhørende konto skulle ophøre i januar 2019. Ankenævnet finder allerede derfor ikke grundlag for på nuværende tidspunkt at pålægge banken at genåbne kortet, uanset om klageren måtte have opfyldt betingelsen om at underskrive lånet på 120.000 kr.

Ankenævnet finder heller ikke, at der er grundlag for at pålægge banken at betale noget beløb til klageren.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.