Indsigelse mod afslag på oprettelse af basal betalingskonto begrundet i strafbar handling.

Sagsnummer:524/2023
Dato:31-05-2024
Ankenævn:Helle Korsgaard Lund-Andersen, Inge Kramer, Andreas Moll Årsnes, Rolf Høymann Olsen og Jørn Ravn.
Klageemne:Konto - øvrige spørgsmål
Konto - registreringsforhold
Ledetekst:Indsigelse mod afslag på oprettelse af basal betalingskonto begrundet i strafbar handling.
Indklagede:Arbejdernes Landsbank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod afslag på oprettelse af basal betalingskonto begrundet i strafbar handling.

Sagens omstændigheder

Klageren har oplyst, at en eller flere tredjemænd siden ultimo sommeren 2022 havde misbrugt hans personlige oplysninger til i hans navn at optage lån og oprette kundeforhold i en række pengeinstitutter. Arbejdernes Landsbank har oplyst, at den på et ikke nærmere angivet tidspunkt havde været udsat for en strafbar handling i forbindelse med en lånoptagelse, hvor en svindler havde forsøgt at optage et lån i klagerens navn ved brug af klagerens identitet, MitID-oplysninger og et falsk pas.  

Klageren har fremlagt en politianmeldelse af 20. april 2023, hvoraf det blandt andet fremgår:

Hvad har du oplevet?

Din identitet er blevet misbrugt til optagelse af forbrugslån

Beskriv kort hvad du har oplevet

Nogen har misbrugt [klagerens] mit id, til at oprette en række forbrugslån, bankkonti, og et billån hos [pengeinstitut]. Der er registreret køretøjer i [klagerens] navn, og solgt en dyr motorcykel i hans navn. [Klageren] har aldrig haft kørekort, bil eller andet.”.

Klageren ønskede i sommeren 2023 at oprette en basal betalingskonto i Arbejdernes Landsbank.

Den 20. juli 2023 gav banken afslag på oprettelse af en basal betalingskonto.

Banken begrundede afslaget med, at der var oprettet et kundeforhold i banken ved brug af klagerens personlige oplysninger, at banken havde anmeldt forholdet til politiet og afventede politiets efterforskning. Banken meddelte herudover klageren, at han på ny kunne anmode om oprettelse af et kundeforhold i banken, hvis politiets efterforskning resulterede i, at klageren ikke havde været involveret i svindlen.

Den 31. juli 2023 gjorde klageren indsigelse mod bankens afslag.

Den 10. august 2023 fastholdt banken sit afslag.

Parternes påstande

Den 30. august 2023 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Arbejdernes Landsbank skal oprette en basal betalingskonto til ham.

Arbejdernes Landsbank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han var hjemløs og boede på et herberg, hvor personalet havde hjulpet ham med at opdage og anmelde svindlen til politiet. Banken har modtaget en kopi af politianmeldelsen. Banken vidste, at klageren ikke havde begået noget strafbart, da den i forbindelse med forsøget på at oprette et kundeforhold i klagerens navn havde modtaget en kopi af et forfalsket pas. Dette tydede på, at nogen før havde misbrugt klagerens oplysninger til at oprette en konto i banken.

Han havde selv politianmeldt svindlen, herunder det tidligere forsøg på at oprette et kundeforhold i banken, hvilket talte for, at han ikke selv har noget at gøre med forholdene, da han ellers ville risikere at blive straffet for falske anmeldelser. Han havde meddelt politiet, at han mistænkte en konkret person for at stå bag svindlen.

Han havde ikke begået strafbare handlinger mod banken. Det er der ingen tvivl om. Banken havde sendt ham et billede af den person fra det falske pas, som banken havde modtaget i forbindelse med oprettelsen af et lån i hans navn. Det var tydeligt, at det ikke var ham, der havde forsøgt at optage et lån i banken. Banken opdagede, at der var tale om et forsøg på svindel og politianmeldte forholdet. Et andet pengeinstitut havde droppet sine krav mod klageren.

Han besidder dårlige danskkundskaber og har generelt svært ved at bevare overblik over aftaler og vigtige breve. Han har ikke de rette forudsætninger for at facilitere eller medvirke til svindel i det nævnte omfang.

Banken henviser til en forkert hjemmel i sin afgørelse, da den henviser til lov om betalingskonti § 13, stk. 1, nr. 6, som vedrører opsigelse af eksisterende kundeforhold på grund af strafbare handlinger. Den korrekte hjemmel er lov om betalingskonti § 11, stk. 3, nr. 3.

En mistanke om, at han havde begået strafbare handlinger kan ikke danne grundlag for at afslå at oprette en basal betalingskonto, og da politiet endnu ikke har afsluttet sin efterforskning, og der ikke er faldet dom i sagen, er klageren ikke dømt for at have begået eller medvirket til strafbare handlinger mod banken, jf. bemærkningerne til forslag om lov om betalingskonti § 11.

Hvis banken kunne afslå oprettelse af en basal betalingskonto alene med den begrundelse, at det ikke kan afvises, at klageren kunne have begået noget strafbart mod banken, ville det stride mod uskyldsformodningen i dansk ret.

Der er tale om en undtagelsesadgang. Bankens hjemmel til at afslå oprettelse af en basal betalingskonto med henvisning til § 11, stk. 3, nr. 3, skal fortolkes restriktivt.

Der er i den konkrete sag ikke noget, der tyder på, at klageren selv har begået strafbare handlinger mod banken, men derimod flere oplysninger som indikerer, at klageren har været et offer for svindel. Banken har derfor ikke hjemmel til at afslå oprettelse af en basal betalingskonto til klageren.

Banken har rigelige og effektive muligheder for at sikre, at klageren ikke misbruger et kundeforhold ved banken, og de kan begrænse klagerens brug af banken til de tjenesteydelser, som fremgår af § 9 i lov om betalingskonti.

Arbejdernes Landsbank har anført, at banken har været udsat for svindel, hvor banken har lidt et samlet tab på 466.463,77 kr., som er sket i forbindelse med et kundeforhold oprettet i klagerens navn.

Kundeforholdet er blevet oprette ved, at banken har modtaget en række dokumenter, hvor klagerens identitet er angivet, og hvor aftaler med banken er underskrevet med klagerens MitID.

Svindlen er anmeldt til politiet og nu underlagt politimæssig efterforskning.

Politiet har for nærværende ikke afsluttet efterforskningen, og klagerens rolle i sagen er ikke blevet klarlagt af politiet.

Banken er berettiget til at afvise at oprette et kundeforhold med klageren, jf. lov om basal betalingskonto § 11, stk. 3, nr. 3.

Klageren henviser til bemærkningerne til lov om betalingskonti § 11. Banken er ikke enig i klagerens fortolkning af bemærkningerne, da fortolkningsbidraget omhandler varigheden af udelukkelsen fra at få en basal betalingskonto. Klageren slutter ud fra bemærkningerne, at varigheden kan tolkes modsætningsvist, dette er banken ikke enig i.

Banken har gentagne gange tilkendegivet over for klageren, at banken gerne vil oprette en basal betalingskonto til klageren, når politiets efterforskning er afsluttet, og politiet konkluderer, at klageren ikke har medvirket til svindlen.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren ønskede at oprette en konto i Arbejdernes Landsbank.

Klageren har oplyst, at han siden ultimo sommeren 2022 har været udsat for svindel i form af misbrug af sine personlige oplysninger, hvor der blandt andet var optaget lån og oprettet kundeforhold i hans navn i en lang række pengeinstitutter.

Klageren har fremlagt en politianmeldelse af 20. april 2023, hvoraf fremgår, at han har anmeldt svindel ved anvendelse af sin identitet vedrørende et andet pengeinstitut.

Banken afslog den 20. juli 2023 oprettelse af en basal betalingskonto med begrundelsen, at der var oprettet et kundeforhold i banken ved brug af klagerens personlige oplysninger, og at banken havde anmeldt forholdet til politiet og afventede den politimæssige efterforskning.

Klageren gjorde den 31. juli 2023 indsigelse over for banken og anførte, at han havde været udsat for identitetstyveri, og at han ikke havde begået noget strafbart mod banken.

Det følger af lov om betalingskonti § 11, stk. 1, at pengeinstitutter skal tilbyde en forbruger en basal betalingskonto.

Det følger af lov om betalingskonti § 11, stk. 3, nr. 3, at et pengeinstitut kan afslå at åbne en basal betalingskonto, hvis forbrugeren har udøvet strafbare handlinger mod pengeinstituttet, og pengeinstituttet derfor vil forhindre forbrugeren i at misbruge sin ret til at have adgang til en basal betalingskonto.

På baggrund af bankens anbringende om, at den er blevet svindlet for 466.463,77 kr. i forbindelse med et kundeforhold, der var oprettet i klagerens navn ved brug af klagerens personlige oplysninger og MitID, finder Ankenævnet ikke, at det på det foreliggende grundlag kan afgøres, hvorvidt banken var berettiget til at afvise at oprette en basal betalingskonto til klageren, jf. lov om betalingskonti § 11, stk. 3, nr. 3.

Ankenævnet finder, at en afgørelse af sagen bl.a. forudsætter en forklaring fra klageren, der ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted ved domstolene, hvorfor sagen afvises i medfør af Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.