Tilbageførsel af huslejeindbetaling.

Sagsnummer:439/1999
Dato:16-02-2000
Ankenævn:Lars Lindencrone Petersen, Lisbeth Baastrup, Peter Stig Hansen, Leif Nielsen, Allan Pedersen
Klageemne:T - Tilbageførsel
Betalingsformidling - tilbageførsel
Betalingsformidling - husleje
Ledetekst:Tilbageførsel af huslejeindbetaling.
Indklagede:
Øvrige oplysninger: IF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Medhold klager


Indledning.

Denne klage vedrører indklagedes tilbageførsel af en huslejebetaling til en konto hos indklagede.

Sagens omstændigheder.

I henhold til en overførselsaftale med en lejer L overførte indklagede fredag den 1. oktober 1999 et huslejebeløb på 4.000 kr. til klagerens ægtefælles konto hos indklagede. Beløbet blev hævet på L's konto hos indklagede. Den 4. s.m. tilbageførte indklagede beløbet til L's konto. På tilsvarende måde tilbageførte indklagede den 2. november 1999 4.000 kr. til L's konto; beløbet var den 1. s.m. overført til klagerens ægtefælles konto.

Af indklagedes almindelige forretningsbetingelser fremgår:

"8. Forbehold ved indbetalinger

Indbetalinger på kundens konto, der ikke sker kontant, indsættes med forbehold af, at banken modtager beløbet. Dette gælder også for indbetalinger ved checks trukket på konto i banken.

Forbeholdet gælder, selvom det ikke er nævnt i kvittering eller anden meddelelse om indbetalingen."

Indklagede har fremlagt kopi af et "fuldmagtskort", hvorefter klagerens ægtefælle har givet fuldmagt til klageren til den konto, hvorpå L's husleje indgik. Med fortrykt tekst er anført, at klageren som kontohaver bekræfter at have modtaget et eksemplar af indklagedes almindelige forretningsbetingelser.

Parternes påstande.

Klageren har den 26. oktober 1999 indbragt sagen for Ankenævnet med endelig påstand om, at indklagede tilpligtes at indsætte 8.000 kr. på ægtefællens konto.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at han anser indklagedes tilbageførsel af de indsatte beløb for uberettigede.

Indklagede har anført, at tilbageførslerne af huslejebeløbene skete, da det første bankdag efter, at overførslerne var foretaget, blev konstateret, at der ikke var dækning på L's konto.

Tilbageførslerne er i overensstemmelse med indklagedes forbehold ved indbetalinger, som ikke sker kontant, jf. de almindelige forretningsbetingelser.

Klagerens ægtefælle har ved oprettelsen af kontoen bekræftet at have modtaget de almindelige forretningsbetingelser.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Indledningsvis bemærkes, at et pengeinstituts tilbageførsel af beløb, der er krediteret en kundes konto, må forudsætte, at pengeinstituttet umiddelbart er i stand til at sandsynliggøre, at krediteringen skyldes en fejl fra pengeinstituttets side, og at kontohaveren vidste eller burde vide dette. Tilbageførsel kan herudover ske, hvor der må anses for at være taget et forbehold herom over for kontohaveren.

Af indklagedes almindelige forretningsbetingelser fremgår det, at "indbetalinger ...., der ikke sker kontant, indsættes med forbehold af, at banken modtager beløbet. Dette gælder også for indbetalinger ved checks, trukket på konto i banken."

3 medlemmer - Lars Lindencrone Petersen, Lisbeth Baastrup og Leif Nielsen - udtaler herefter:

Vi finder ikke, at bestemmelsen giver tilstrækkelig hjemmel for, at indklagede kan tilbageføre en kreditering foretaget ved overførsel fra en anden kundes konto og stemmer derfor for at tage klagen til følge.

2 medlemmer - Peter Stig Hansen og Allan Pedersen - udtaler:

Vi finder, at den gengivne bestemmelse omfatter et forbehold om tilbageførsel af konto- til konto-overførsler, hvor det viser sig, at der ikke har været dækning på den betrukne konto, og stemmer derfor for at tage indklagedes påstand om frifindelse til følge.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, hvorfor

Indklagede skal inden 4 uger indsætte 4.000 kr. på klagerens ægtefælles konto med valør den 4. oktober 1999 samt 4.000 kr. med valør 2. november 1999. Klagegebyret tilbagebetales klageren.