Indsigelse mod indførelse af nyt kundegebyr for udenlandske kunder bosiddende i EU udenfor bankens markedsområde. Indsigelse om ulovlig forskelsbehandling.

Sagsnummer:406/2023
Dato:06-05-2024
Ankenævn:Vibeke Rønne, Jonas Thestrup Nielsen, Kritte Sand Nielsen og Elizabeth Bonde.
Klageemne:Gebyr - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Indsigelse mod indførelse af nyt kundegebyr for udenlandske kunder bosiddende i EU udenfor bankens markedsområde. Indsigelse om ulovlig forskelsbehandling.
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod indførelse af nyt kundegebyr for udenlandske kunder. Indsigelse om ulovlig forskelsbehandling.

Sagens omstændigheder

Klagerne H og M, der er bosat i Spanien, var kunder i Danske Bank.

Ved et brev til klagerne af 13. juni 2023 meddelte banken, at den med virkning fra den 1. oktober 2023 ville indføre et kundegebyr på 100 kr. om måneden for bankens kunder med adresse i udlandet (bortset fra Sverige, Norge eller Finland) med henvisning til bankens Almindelige forretningsbetingelser – forbruger pkt. 8 III. Af brevet fremgik blandt andet:

”… Da vi har stigende omkostninger ved at betjene vores kunder med adresse udenfor Danmark, indfører vi … en pris fra den 1. oktober 2023.

Vi oplever stigende omkostninger ved at betjene vores kunder med adresse i udlandet, blandt andet på grund af mere komplekse, lokale lovkrav. Samtidig er der større krav til os til at dokumentere, hvordan du som kunde bruger os som bank. …”

Den 3. juli 2023 klagede klagerne til banken over gebyret. Klagerne anførte blandt andet, at gebyret var i strid med EU-reglerne om prisdiskrimination. Klagerne henvendte sig endvidere til Finanstilsynet. Klagerne har fremlagt en e-mail af 3. juli 2023 fra Finanstilsynet til dem, hvori Finanstilsynet blandt andet anførte:

”… EU-reglerne forbyder kreditinstitutterne at forskelsbehandle forbrugere, der har lovligt ophold i Unionen, på grund af deres nationalitet eller bopæl. Dette følger af artikel 15 i EU-direktiv 2014/92/EU af 23. juli 2014 om sammenlignelighed af gebyrer i forbindelse med betalingskonti, flytning af betalingskonti og adgang til betalingskonti med basale funktioner. …

På baggrund af din henvendelse, har Finanstilsynet besluttet at bede Danske Bank om en redegørelse. …”

Den 10. juli 2023 indgav klagerne klage til Ankenævnet.

Den 13. september 2023 sendte banken et brev til sine kunder med adresse inden for EU/EØS, herunder klagerne om, at de skulle se bort fra bankens brev af 13. juni 2023. Af brevet af 13. september 2023 fremgik, at da bankens omkostninger ved at betjene kunder i udlandet var forskellige, havde banken besluttet at differentiere prisen for sine kunder indenfor og udenfor EU/EØS, således at kunder med adresse i EU/EØS alene skulle betale et gebyr på 9 kr. om måneden gældende fra den 1. januar 2024. Gebyret skulle dække bankens ekstra omkostninger til blandt andet administration og løbende vurdering af kundernes brug af banken.

Banken har oplyst, at gebyret ikke gælder for kunder, hvis engagement med banken består af en basal betalingskonto eller en basal indlånskonto.

Vedrørende Finanstilsynets behandling af klagernes henvendelse vedrørende gebyret har banken under klagesagen oplyst, at Finanstilsynet tog bankens redegørelse til efterretning og lukkede sagen uden yderligere foranstaltninger. Banken har endvidere oplyst, at den ikke har mulighed for at fremlægge korrespondancen med Finanstilsynet i klagesagen, da korrespondancen indeholder oplysninger om forretnings- og konkurrencemæssige forhold.

Banken har fremlagt sine Almindelige forretningsbetingelser – forbruger, hvoraf det blandt andet fremgår:

”… Vi kan også uden varsel indføre og sætte gebyrer op for enkeltstående ydelser. Det samme gælder for nye løbende aftaleforhold.

For eksisterende løbende aftaleforhold kan vi med tre måneders varsel, medmindre andet fremgår af lovgivningen, forhøje de gebyrer, som du løbende betaler eller indføre nye gebyrer, hvis dette skyldes markeds-, indtjenings- eller konkurrencemæssige forhold i ind- og udland, herunder risikomæssige, regulatoriske og omkostningsmæssige forhold.

Det kunne f.eks. være:

  • et generelt øget omkostningsniveau, herunder stigning i bidrag til generelle garantiordninger
  • forretningsmæssige behov for ændringer i bankens prisfastsættelse og gebyrstruktur uden sammenhæng med udviklingen i det almindelige renteniveau

…”

                  Parternes påstande

Klagerne har nedlagt påstand om, at Danske Bank skal frafaldet gebyret.

Danske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klagerne har blandt andet anført, at gebyret soleklart strider mod EU reglerne om prisdiskrimination.

Finanstilsynet har i sit svar til dem anført, at ”EU-reglerne forbyder kreditinstitutterne at forskelsbehandle forbrugere, der har lovligt ophold i Unionen, på grund af deres nationalitet eller bopæl. Dette følger af artikel 15 i EU-direktiv 2014/92/EU af 23. juli 2014 om sammenlignelighed af gebyrer i forbindelse med betalingskonti, flytning af betalingskonti og adgang til betalingskonti med basale funktioner.” Finanstilsynets vurdering svarer fuldt ud til deres. Af svaret fremgår, at Finanstilsynet anmodede Danske Bank om en redegørelse.

Danske Banks svar til dem bekræfter deres opfattelse af, at banken prisdiskriminerer ud fra kriterie om bopæl i EU udenfor Danmark. Dette er, uafhængigt af typen af ydelser, ulovligt.

De kunne også klage til EU Kommissionen, men har valgt først at klage til Ankenævnet.

De er begge separat blevet varslet samme stigning. Gebyret er pr. kunde, det vil sige to gange for en fælles konto. De har som kunder i diverse banker gennem årtier ikke set et sidestykke til dette.

De påskønner bankens imødekommenhed med at nedsætte det varslede gebyr med 91,6 % fra 1.200 kr. pr. kunde pr. år til ca. 100 kr. pr. år. Det nu reducerede kontogebyr tillader dem at forblive kunder i Danske Bank. Ankenævnet må nu vurdere, om de ikke har 100 % ret i stedet for 92 % ret. Selvom der nu er tale om et meget mindre gebyr, så er det stadig princippet om en fordyrende forskelsbehandling af EU kunder udenfor Danmark, som i deres fortolkning af EU reglerne er kritisk. De ser frem til Ankenævnets vurdering heraf.

Danske Bank har blandt andet anført, at banken har en forpligtelse til at efterleve reglerne i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme. Banken har stigende omkostninger til at servicere kunder med adresse i udlandet. Det er en mere krævende proces for banken at servicere kunder med adresse i udlandet, herunder skal banken normalt stille flere spørgsmål og gennemføre kontroller oftere. Banken er desuden forpligtet til at sikre, at kundernes produkter lever op til lokal lovgivning, i de lande hvor kunderne opholder sig.

Banken er generelt ikke forpligtet til at servicere kunder uden for sine markedsområder (Danmark, Norge, Sverige og Finland), bortset fra forpligtelsen til at stille en basal betalingskonto eller en basal indlånskonto til rådighed til kunder, der er i målgruppen for disse produkter. Gebyret gælder ikke for kunder, hvis engagement med banken består af en basal betalingskonto eller en basal indlånskonto, og gebyret berører ikke kundernes adgang til eller brug af en basal konto.

Banken kan i lighed med øvrige banker i EU vælge ikke at tilbyde alle sine produkter og tjenesteydelser i alle medlemslande. Banken kan udvælge et eller flere lande/markedsområder, hvor alle produkter og tjenesteydelser udbydes, og banken kan også vælge at begrænse udbuddet i andre lande/markedsområder.

Banken varslede oprindeligt et gebyr på 1.200 kr. om året for alle udenlandske kunder, men ændrede dette ved sit brev af 13. september 2023. Af brevet fremgik, at da bankens omkostninger ved at betjene kunder i udlandet er forskellige, havde banken besluttet at differentiere prisen for sine kunder indenfor og udenfor EU/EØS. Kunder med adresse i EU/EØS skal derfor betale et gebyr på 108 kr. om året. Gebyret skal blandt andet dække bankens ekstra omkostninger til administration og løbende vurdering af kundernes brug af banken. Gebyret er det samme for alle kunder, der bor inden for EU/EØS, selvom de enkelte kunder bruger bankens services og produkter forskelligt, og selvom de enkelte kunders individuelle forhold varierer. Det gælder uanset kundernes nationalitet eller statsborgerskab.

Gebyret ikke er udtryk for diskriminerende forskelsbehandling af kunderne, da det gælder alle kunder – uanset alder eller nationalitet – der bor uden for bankens markedsområder. Banken handler ikke i strid med hverken EU-regler om ligebehandling af forbrugere med ophold i Unionen eller reglerne i bekendtgørelse om god skik for finansielle institutter om at behandle sine kunder loyalt og redeligt ved at indføre gebyret.

Indførelsen af gebyret er ikke usaglig, uproportional eller urimelig. Gebyret berører ikke kundernes adgang til nye konti eller brug af eksisterende konti i banken. Gebyret er ikke knyttet til og er dermed uafhængig af den pris, som banken i øvrigt opkræver for sine kontoprodukter og services. Gebyret er en ekstra betaling for at være kunde i banken, hvis kundens adresse er i udlandet.

Banken stavnsbinder ikke kunderne ved at indføre gebyret, da kunderne har mulighed for at få udbetalt f.eks. folkepensionsmidler eller øvrige pensionsmidler til en konto i en udenlandsk bank.

Banken varslet indførelsen af det nye gebyr i overensstemmelse med bankens Almindelige forretningsbetingelser pkt. 8 III.

Ankenævnets bemærkninger

Klagerne H og M, der er bosat i Spanien, var kunder i Danske Bank.

Ved et brev til klagerne af 13. juni 2023 meddelte banken, at den fra den 1. oktober 2023 ville indføre et kundegebyr på 100 kr. om måneden for bankens kunder med adresse i udlandet (bortset fra Sverige, Norge eller Finland) som følge af bankens stigende omkostninger ved betjening af kunder med adresse i udlandet.

Klagerne klagede til banken over gebyret og anførte, at gebyret var i strid med EU-reglerne om prisdiskrimination. Klagerne henvendte sig endvidere til Finanstilsynet, der anmodede banken om en redegørelse.

Ved et brev af 13. september 2023 meddelte banken sine kunder med adresse inden for EU/EØS, herunder klagerne, at de skulle se bort fra brevet af 13. juni 2023. Banken meddelte, at den havde besluttet at differentiere prisen for sine kunder indenfor og udenfor EU/EØS, da bankens omkostninger ved at betjene kunder i udlandet var forskellige, således at kunder med adresse i EU/EØS kun skulle betale et gebyr på 9 kr. om måneden fra 1. januar 2024. Banken oplyste, at gebyret skulle dække bankens ekstra omkostninger til blandt andet administration og løbende vurdering af kundernes brug af banken.

Banken har oplyst, at gebyret ikke gælder for kunder, hvis engagement med banken består af en basal betalingskonto eller en basal indlånskonto.

Vedrørende Finanstilsynets behandling af klagernes henvendelse vedrørende det omhandlede gebyr har banken under klagesagen oplyst, at Finanstilsynet tog bankens redegørelse til efterretning og lukkede sagen uden yderligere foranstaltninger.

Efter artikel 15 i EU-direktiv 2014/92/EU af 23. juli 2014 er forskelsbehandling på grund af nationalitet eller bopæl af forbrugere, der har lovligt ophold i Unionen, forbudt, når sådanne forbrugere ansøger om eller anvender en betalingskonto i Unionen. Efter artikel 21 i EU’s charter om grundlæggende rettigheder er enhver forskelsbehandling på grund af nationalitet inden for traktaternes anvendelsesområde og med forbehold af deres særlige bestemmelser forbudt.

Det pågældende gebyr er pålagt alle kunder med adresse i EU/EØS.

Ankenævnet finder ikke, at gebyret udgør diskriminerende forskelsbehandling i strid med EU-reglerne eller dansk ret.

Ankenævnet har herved også lagt vægt på, at Finanstilsynet - i forbindelse med klagernes klage til tilsynet om, at gebyret udgjorde ulovlig forskelsbehandling - tog bankens redegørelse til efterretning. Ankenævnet har ikke grundlag for at tilsidesætte bankens oplysning om, at gebyret skal dække bankens ekstra omkostninger til blandt andet administration og løbende vurdering af de pågældende kunders brug af banken. Ankenævnet finder herefter ikke, at gebyret udgør en ulovlig eller usaglig forskelsbehandling af kunder bosat i EU (udenfor Danmark, Sverige, Norge eller Finland) på grund af deres bopæl eller nationalitet.

Ankenævnet finder, at banken i henhold til sine forretningsbetingelser var berettiget til at indføre et gebyr som sket. Ankenævnet finder endvidere, at banken behørigt varslede klagerne om kundegebyret. Ankenævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte gebyret som urimeligt.

Klagerne får herefter ikke medhold i klagen.

Da banken under klagesagen har nedsat kundegebyret, får klagerne klagegebyret tilbage.

Ankenævnets afgørelse

Klagerne får ikke medhold klagen.

Klagerne får klagegebyret tilbage.