Krav om erstatning for pensionsbeløb, der som følge af misbrug af klagerens NemID blev indsat på tredjemands konto.

Sagsnummer:450/2020
Dato:27-08-2021
Ankenævn:Henrik Waaben, George Wenning, Morten Bruun Pedersen, Poul Erik Jensen.
Klageemne:Netbank - øvrige spørgsmål
N - Nemkonto
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Krav om erstatning for pensionsbeløb, der som følge af misbrug af klagerens NemID blev indsat på tredjemands konto.
Indklagede:Jyske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om erstatning for pensionsbeløb, der som følge af misbrug af klagerens NemID blev indsat på tredjemands konto i Jyske Bank.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i pengeinstituttet, P, hvor han havde sin Nemkonto.

I slutningen af juni 2020 blev en konto nr. -212 hos Jyske Bank med tredjemand, T, som kontohaver registreret som klagerens Nemkonto. Baggrunden var, at klageren den 23. juni 2020 var blevet kontaktet af en mand, der udgav sig for at være fra politiet, men som var svindler. Den 28. juni 2020 opdagede klageren svindelen og spærrede sine konti og sit NemID. Efter det oplyste anmeldte klageren endvidere sagen til politiet.

Den 30. juni 2020 og den 1. juli 2020 blev der indsat i alt fire pensionsbeløb på i alt 25.152,42 kr. til klageren på konto -212. Beløbene udgjorde henholdsvis 11.298,38 kr., 9.175,04 kr., 3.916,00 kr. og 763,00 kr.

Den 10. juli 2020 henvendte klageren sig til Jyske Bank om pensionsbeløbene. Banken har oplyst, at indeståendet på konto -212 udgjorde 11.953,93 kr., og at den straks spærrede for adgangen til at hæve på kontoen.

Den 6. august 2020 betalte banken 11.953,93 kr. til klageren.

Banken afviste et krav fra klageren om at betale de resterende pensionsbeløb. Beløbet udgjorde 13.198,49 kr. (25.152,42 kr. - 11.953,93 kr. = 13.198,49 kr.)

Parternes påstande

Den 18. november 2020 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Jyske Bank skal betale 13.198,49 kr.

Jyske Bank har nedlagt påstand om principalt afvisning, subsidiært frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at pensionsbeløbene, som blev indsat på konto -212 tilhørte ham. Banken modtog indskuddene i hans navn og på hans Nemkonto, og banken skal derfor udbetale dem til ham.

Penge tilhørende en given person, indsat lovligt i en bank, tilhører den pågældende person. Det forhold, at banken har udbetalt pengene til en anden person end ejeren, kan ikke ændre ejerforholdet.

Den 23. juni 2020, hvor han var på en længere sejltur alene, blev han kontaktet af en mand, der udgav sig for politimand, ansat på Esbjerg Politistation, og som ringede fra politistationens telefonnummer. Den pågældende kendte nummeret på hans Nem Kodekort. Det viste sig senere at være en svindler, som fik ham til at udlevere kortoplysninger. Den 28. juni 2020 opdagede han svindelen og lukkede konti og NemID. Hans koder blev således standset, før pensionerne blev udbetalt.

Svindleren hævede ikke penge på hans konti, men flyttede hans Nemkonto til sin egen konto i Jyske Bank. Han vidste ikke, at noget sådant var muligt. Det indgik ikke i den rådgivning han modtog. Svindleren forsøgte også at oprette lån i tre banker, hvilket imidlertid ikke lykkedes. Han har således ikke lidt tab ud over det, som banken nægter at udbetale til ham.

Banken må eller vil ikke oplyse ham om konto -212, herunder om der har været indestående på kontoen ud over de 11.953,93 kroner, og om der om morgenen den 10. juli 2020 stod et større beløb. Banken bør udlevere en kontoudskrift eller en tro- og loveerklæring om indeståendet på kontoen. Han har ikke fået oplysninger om T, og han ved ikke, om T havde bevilget overtræk eller en kassekredit. Han har ikke set noget bevis for, at det var T, som flyttede hans NemKonto, eller som hævede pengene fra kontoen.

Hverken pensionsselskaberne eller han ved, hvor pengene gik hen.

Det er ubestridt, at pensionsbeløbene var lovligt indsat, og at det var uberettiget, at tredjemand hævede pengene, der tilhørte ham.

Der består et kundeforhold, da banken har accepteret, at indsættelsen af pengene var lovlig, og pengene indgik i bankens virksomhed sammen med andre kunders indlån. I modsat fald måtte banken omgående returnere de indsatte beløb til de indbetalende pensionsselskaber.

Bankens forpligtelser til at passe på indlån gælder alle indlån.

T burde have meddelt banken, at der var indsat penge på kontoen, som ikke tilhørte ham.

Hele forløbet er politianmeldt til Københavns Politi. Han har intet hørt derfra trods henvendelser.

I mangel af oplysninger om T er han afskåret fra at rette et krav mod den pågældende. Banken kan imidlertid kræve de uretmæssigt hævede penge tilbagebetalt, og hvis kunden nægter, kan banken politianmelde kunden. Hvis kunden og tyven er den samme, vil den pågældende næppe være glad for en politiundersøgelse osv. Banken har således i modsætning til ham alle muligheder for at få det uberettigede beløb tilbagebetalt, og det vil på alle måder være det rigtige at gøre.

Jyske Bank har til støtte for afvisningspåstanden anført, at klagen ikke vedrører et kundeforhold mellem klageren og banken og derfor bør afvises i medfør af Ankenævnets vedtægter § 2, stk. 3, hvorefter Ankenævnet behandler klager vedrørende private kundeforhold.

Den omstændighed, at klageren selv videregav sine NemID-oplysninger til en falsk politibetjent, skabte mulighed for, at den falske betjent var i stand til efterfølgende at tilknytte klagerens Nemkonto til en indlånskonto i Jyske Bank.

Digitaliseringsstyrelsen varetager forhold om Nemkonto og står for det tekniske setup. En Nemkonto er den bankkonto, som borgeren har valgt, at det offentlige kan indsætte penge på. Borgeren kan selv, ved at logge ind med NemID på selvbetjening på www.nemkonto.dk, vælge at ændre sine kontooplysninger. Det er både muligt og lovligt at vælge en anden persons bankkonto som Nemkonto.

Der er på intet tidspunkt indgået en juridisk bindende aftale mellem klageren og banken, som vil være kendetegnende for et kundeforhold. En sådan kundeaftale vil indeholde parternes rettigheder og forpligtelser for eksempel i form af kundens godkendelse af bankens forretningsbetingelser.

Banken har ikke medvirket til registrering af klagers Nemkonto i banken. Selve tilknytningen af en Nemkonto til en indlånskonto etablerer på ingen måde et kundeforhold mellem klager og Jyske Bank.

Til støtte for frifindelsespåstanden har Jyske Bank anført, at banken på ingen måde har medvirket til klagerens eventuelle økonomiske tab, som opstod ved de uberettigede hævninger af hans pensioner på konto -212 inden den 10. juli 2020, hvor klageren kontaktede banken.

Da klageren henvendte sig telefonisk til bankens kundecenter den 10. juli 2020, spærrede banken straks for adgangen til at hæve på konto nr. -212. Der indestod ikke et større beløb end 11.953,93 kr. på kontoen på noget tidspunkt pr. den 10. juli 2020.

Da klageren henvendte sig, var der forløbet 12 dage, siden han var blevet bevidst om svindlen. Klageren havde spærret sit NemID og lukket sine konti men ikke kontrolleret kontooplysningerne på sin NemKonto.

Banken har forsøgt at begrænse klagerens økonomiske tab mest muligt. Desuden tog banken kontakt til P for at få en anmodning om at returnere restindeståendet.

Ved registreringen af klagers Nemkonto på konto nr. -212 blev klageren ikke kontoejer af indlånskontoen. Klageren var ikke berettiget til at modtage oplysninger om indestående eller modtage kontoudskrift. Da banker har tavshedspligt, jævnfør lov om finansiel virksomhed, kan banken kun udlevere oplysninger med kontoejers samtykke eller ved en retskendelse i forbindelse med en politiefterforskning. Klager kunne heller ikke få oplysninger om kontohaveren til konto -212, eller oplysninger om de digitale spor, som udbetalingstransaktionerne har efterladt. Afklaringen af disse forhold vil derimod kunne indgå i en politimæssig efterforskning efter en politianmeldelse.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren havde en Nemkonto i pengeinstituttet P. I slutningen af juni 2020 blev en konto hos Jyske Bank med tredjemand, T, som kontohaver, registreret som klagerens Nemkonto. Den 28. juni og 1. juli 2020 blev fire pensionsbeløb på i alt 25.152,42 kr. indsat på kontoen hos Jyske Bank. Kontoen blev spærret den 10. juli 2020, hvor klageren henvendte sig til banken og meddelte, at Nemkontoregistreringen var sket ved misbrug af hans NemID. Klageren anmeldte endvidere sagen til politiet.

Banken oplyste, at der indestod 11.953,93 kr. på kontoen og udbetalte dette beløb til klageren, men afslog at betale yderligere 13.198,49 kr., svarende til de resterende pensionsbeløb.

Selv om der ikke består et egentligt kundeforhold mellem klageren og Jyske Bank, finder Ankenævnet, at klagen er omfattet af Ankenævnets kompetence. Ifølge Ankenævnets vedtægter § 2, stk. 5, kan en klage til Ankenævnet angå samtlige omstændigheder i retsforholdet mellem parterne.

Ifølge vedtægternes § 5, stk. 3, nr. 4, kan Ankenævnet afvise at behandle en klage, hvis den på grund af usikkerhed om bedømmelsen af de fremkomne faktiske oplysninger eller af andre særlige grunde ikke skønnes egnet til behandling i Ankenævnet.

Ankenævnet finder, at der mangler oplysninger af betydning for afgørelsen af spørgsmålene, om Jyske Bank har pådraget sig et ansvar over for klageren i forbindelse med, at tredjemands konto i banken – ifølge klageren uden hans vidende og samtykke – blev registreret som klagerens Nemkonto.

Det drejer sig om oplysninger om kontohaveren i Jyske Bank til den konto, som klagerens pension blev indsat på, samt oplysninger om de digitale spor, som transaktionerne har efterladt. Disse oplysninger kan formentlig kun fremskaffes via en politimæssig efterforskning.

Ankenævnet finder endvidere, at en afgørelse af sagen forudsætter forklaring fra parterne og eventuelle vidner, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted ved domstolene.

Ankenævnet afviser derfor klagen, jævnfør Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.