Indsigelse mod opsigelse af konto og opkrævning af rykker-gebyrer.

Sagsnummer:400/2021
Dato:04-07-2022
Ankenævn:Henrik Waaben, Inge Kramer, Mette Lindekvist Højsgaard, Lisbeth Baastrup Burgaard og Finn Borgquist
Klageemne:Gebyr - rykkergebyr
Kassekredit - afslag
Konto - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Indsigelse mod opsigelse af konto og opkrævning af rykker-gebyrer.
Indklagede:Coop Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører klagerens indsigelse mod opsigelse af konto og opkrævning af rykkergebyrer.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Coop Bank, hvor han havde en betalingskonto, et MasterCard debetkort og Betalingsservice.

Den 1. juli 2021 rettede klageren henvendelse til banken med anmodning om at få bevilget en kredit på 3.000 kr. Banken afviste at bevilge kreditten.

Den 1. juli 2021 var klagerens konto i overtræk med 2.072,99 kr.

Ved brev af 2. juli 2021 rykkede banken for indbetaling af det skyldige beløb. Af rykkeren fremgik:

”Vi har konstateret, at din konto er i overtræk med 2.172,99 kr.

Vi beder dig indbetale det skyldige beløb senest 10 dage fra i dag, da vi ellers vil sende endnu et rykkerbrev.

Vi gør opmærksom på, at vi har beregnet et rykkergebyr på 100,00 kr. for fremsendelse af dette brev.

Du skal derudover være opmærksom på, at der bliver beregnet overtræksrente af dit overtræk.”

Samme dag hævede banken 100 kr. i rykkergebyr på klagerens konto.

Ved brev af 13. juli 2021 rykkede banken for indbetaling af det skyldige beløb og hævede 100 kr. i rykkergebyr på klagerens konto.

Ved brev af 27. juli 2021 opsagde banken klagerens konto/kredit og hævede 100 kr. i rykkergebyr. Af opsigelsen fremgik:

”Vi har konstateret, at din konto 6620 1430012 fortsat er i overtræk.

Vi opsiger derfor med øjeblikkelig virkning kontoen/kreditten til fuld indfrielse.

Vores samlede tilgodehavende udgør herefter:

Restgæld pr. 26. juli 2021 -2.372,99 kr. Hertil kommer endnu ikke tilskrevet rente.

Vi gør opmærksom på, at vi har beregnet et rykkergebyr på 100,00 kr. for fremsendelse af dette brev.

Vi beder dig kontakte os straks for at indgå en aftale om afvikling, eller foretage betaling af det samlede tilgodehavende, inklusiv endnu ikke tilskrevet rente. Betaling skal ske til den opsagte kredit/konto.

Vi gør opmærksom på, at hvis vi ikke har indgået aftale om afvikling, eller hvis du ikke har indbetalt det skyldige beløb senest 10 dage fra i dag, vil dit samlede engagement blive overdraget til retslig inkasso med yderligere omkostninger til følge.”

Banken har oplyst, at klageren efter modtagelsen af rykkerskrivelsen af 27. juli 2021 kontaktede banken.

Ved klagerens underskrift af 31. juli 2021 indgik parterne en låneaftale med hovedstol på 2.372,99 kr. og med en månedlig ydelse på 300,00 kr. Renten var variabel og udgjorde for tiden 9,95 % om året. Årlige omkostninger i procent udgjorde 12,1.

Den 25. september 2021 indbragte klageren sagen for Ankenævnet.

Ved e-mail af 20. november 2021 tilbød banken klageren en basal indlånskonto og/eller en basal betalingskonto. Af e-mailen fremgik:

”Jeg behandler din sag i ankenævnet, og jeg forstår dit seneste indlæg således, at du fortsat gerne vil have en almindelig indlånskonto hos os udover det aftalte frivillige forlig.

Jeg beklager, hvis der er opstået en misforståelse i den forbindelse, og vi vil derfor meget gerne tilbyde dig en af vores basalkonti. Du kan læse mere om vores basalkonti her:

https://coopbank.dk/konti/basal-konti/

Du er velkommen til at skrive til mig, når du har besluttet, hvilken af de to kontotyper, som du ønsker, så skal jeg sørge for, at konto m.v. bliver oprettet til dig. Priserne for de to kontotyper fremgår også af vores hjemmeside.”

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Coop Bank skal tilbagebetale de tre rykkergebyrer og trække opsigelsen af hans konto tilbage.

Coop Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at han ikke havde og fortsat ikke har mulighed for at dække hele overtrækket på sin konto. På den baggrund forsøgte han at indgå en aftale med banken.

Banken havde ikke en saglig begrundelse for ikke at bevilge ham lån eller overtræk ved hans henvendelse den 1. juli 2021. Han havde tidligere et lån hos banken, som blev indfriet, og banken vidste således, at han afbetaler lån som aftalt. Han er desuden ikke registeret i RKI. Han forsøgte at undgå rykkere ved at meddele banken om, at der ville opstå overtræk på kontoen forud for, at det opstod.

Det er påfaldende, at banken med viden om, at han ikke havde mulighed for at inddække sit overtræk på 2.072,99 kr., alligevel indgik en låneaftale med ham. Hovedstolen på låneaftalen var 2.372,99 kr., hvilket var 300 kr. mere end det beløb, som banken afviste at bevilge ham.

Hans økonomiske situation havde ikke ændret sig på de 28 dage, siden banken afviste hans ansøgning om lån eller bevilling af overtræk.

Efter bankens afvisning havde han ikke andre muligheder end at vente på tredje rykker og vente/håbe på, at banken selv ønskede at indgå en aftale med ham om at betale overtrækket.

Først efter han henvendte sig igen - efter der var debiteret 300 kr. i rykkergebyrer – havde banken lyst til eller mulighed for at indgå en aftale med ham om at betale overtræk i form af et forlig, som han ikke havde mulighed for at påvirke, og som han ikke ønskede. Den indgåede låneaftale var ikke et frivilligt forlig. Han ønskede ikke at indgå en aftale på bankens betingelser, men han havde ikke andre muligheder. Han blev presset til at indgå forliget, fordi han ikke ønskede, at der skulle løbe yderligere omkostninger. Han skulle acceptere at have en ny basal indlånskonto og ringere betingelser, eller også ville hans konto og kundeforhold ophøre. Banken drog økonomisk fordel af først ikke at bevilge et lån eller overtræk og efterfølgende alligevel indgå en aftale med ham 28 dage senere med ny forhøjet hovedstol.

Han er uforstående over for, at hans bankkonto skulle konverteres til en basal indlånskonto. Det ville være naturligt at lade ham beholde bankkontoen, idet han opfyldte kravene til at have en sådan konto.

Banken havde endvidere ikke en saglig begrundelse for at opsige kontoen og dermed afvikle kundeforholdet.

Coop Bank har blandt andet anført, at klagerens konto som følge af tre betalinger via Betalingsservice var i overtræk. Klageren havde ikke aftale om kredit på kontoen, og banken havde ikke bevilget et midlertidigt overtræk.

Banken var som følge af overtrækket berettiget til at sende tre rykkerbreve, herunder opkræve rykkergebyrer på tre gange 100 kr. i henhold til rentelovens regler. Forud for første rykker blev der også sendt en SMS til klageren med oplysning om overtrækket og anmodning om inddækning.

Klageren havde selv mulighed for at afvise de tre betalinger via Betalingsservice. Overtrækket skyldtes således klagerens egne forhold.

Klagerens konto blev som en del af aftalen med klageren omlagt til et frivilligt forlig. Klageren underskrev selv det frivillige forlig.

Bankens tilbud om et frivilligt forlig var et frivilligt tilbud. Det er ikke korrekt, at klageren blev presset til at indgå forliget med banken. Han kunne således have sagt nej og i stedet have inddækket overtrækket, såfremt han i stedet ønskede dette. Alternativet til det aftalte frivillige forlig ville være sædvanlig inddrivelse med overdragelse til inkasso, som ville have påført klageren yderligere omkostninger. Han blev således ikke stillet økonomisk dårligere ved det aftalte frivillige forlig.

Det frivillige forlig øgede ikke klagerens gæld til banken. Forliget var alene en omlægning af det opståede overtræk til et lån med sædvanlig afvikling i henhold til en annuitetsprofil. Dette var helt sædvanligt, og det var derfor, at det frivillige forlig var udformet som en låneaftale.

Banken medvirkede ikke til, at klagerens økonomiske situation blev dårligere, og banken udnyttede ikke viden til at påvirke hans økonomiske situation.

Banken var som følge af det opståede overtræk berettiget til at opsige klagerens konto og var derfor alene forpligtet til at tilbyde ham en basal indlånskonto eller basal betalingskonto. Banken ønskede ikke at nægte klageren en almindelig indlånskonto, såfremt han ønskede en sådan konto. Banken skrev derfor en e-mail til klageren med tilbud om en basal indlånskonto og/eller en basal betalingskonto.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Coop Bank, hvor han havde en betalingskonto, et MasterCard debetkort og Betalingsservice.

Den 1. juli 2021 rettede klageren henvendelse til Coop Bank med anmodning om at få bevilget kredit på 3.000 kr., hvilket banken afviste.

Den 1. juli 2021 var klagerens konto i overtræk med 2.072,99 kr. Ved breve af 2. og 13. juli rykkede banken for indbetaling af det skyldige beløb, og banken hævede to rykkergebyrer af 100 kr. på klagerens konto.

Ved brev af 27. juli 2021 opsagde banken klagerens konto/kredit til fuld indfrielse og hævede 100 kr. i rykkergebyr.

Ved klagerens underskrift af 31. juli 2021 indgik parterne en låneaftale med hovedstol på 2.372,99 kr. og med en månedlig ydelse på 300,00 kr.

Ankenævnet finder, at det beroede på bankens egen afgørelse, hvorvidt den ønskede at imødekomme klagerens anmodning om kredit i tilknytning til klagerens konto. Banken var således ikke forpligtet til at yde klageren en kredit.

Ankenævnet finder endvidere, at banken var berettiget til at opkræve et gebyr på 100 kr. for hver af de tre rykkerskrivelser til klageren, da hans konto var i overtræk.

Ankenævnet finder det endvidere ikke godtgjort, at banken på utilbørlig måde pressede klageren til at indgå låneaftalen af 31. juli 2021.

Ved opsigelsen af en indlånskonto skal der foreligge en individuel og saglig begrundelse, og klageren skal have et passende varsel. En indlånskonto kan alene opsiges uden varsel, såfremt der foreligger væsentlig misligholdelse. Efter en samlet vurdering finder Ankenævnet, at bankens opsigelse af klagerens indlånskonto var sagligt begrundet, men at klageren ikke fik et passende varsel.

Det følger af bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder § 15, at et pengeinstitut ikke uden en individuel og saglig begrundelse kan nægte at oprette en basal indlånskonto til en privatkunde. Det følger af lov om betalingskonti § 11, at et pengeinstitut som udgangspunkt skal tilbyde en forbruger en basal betalingskonto.

Banken har under klagesagen tilbudt klageren en basal indlånskonto og/eller en basal betalingskonto.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.