Indsigelse mod betalingstransaktioner.

Sagsnummer:481/2002
Dato:02-04-2003
Ankenævn:Peter Blok, Inge Frølich, Peter Stig Hansen, Sonny Kristoffersen, Bjarne Lau Pedersen
Klageemne:Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Betalingstjenester - notabetalinger
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Indsigelse mod betalingstransaktioner.
Indklagede:Nørresundby Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne klage vedrører klagerens hæftelse for fire betalingstransaktioner foretaget under klagerens ophold på Gran Canaria i april 2002.

Sagens omstændigheder.

Natten til den 18. april 2002 besøgte klageren en natklub på Gran Canaria.

Klokken 01.10 foretog klageren en betaling til natklubben på 200 EUR ved benyttelse af sit VisaDankort, der er tilknyttet klagerens konto hos indklagede. Efterfølgende blev der samme nat foretaget følgende betalingstransaktioner til natklubben ved benyttelse af klagerens VisaDankort:

Klokkeslæt

Beløb

01.37

300 EUR

02.10

500 EUR

02.54

400 EUR

03.37

350 EUR

I alt

1.550 EUR

Den følgende dag rettede klageren telefonisk henvendelse til indklagede, der oplyste om de pågældende transaktioner, hvorpå kortet blev spærret.

Notaerne vedrørende de i alt fem betalinger til natklubben er fremlagt under sagen. Notaerne fremstår som underskrevet af klageren.

Den 30. april 2002 underskrev klageren hos indklagede en indsigelsesblanket vedrørende betalingerne på i alt 1.550 EUR, idet klageren angav, at han ikke havde foretaget disse køb. I en erklæring af samme dato anførte klageren blandt andet:

"Jeg betalte med mit VISAkort et beloeb paa EUR 200,00 og paa grund af den store Travlhed paa stedet blev jeg ikke klar over foer meget senere, at jeg ikke havde fået mit VISA kort tilbage. Efter en konfrontation med en medarbejder fik jeg endelig mit kort Tilbage og jeg forlod lidt senere stedet.

Efter en del granskning fik jeg en lille mistanke om, at mit kort maaske var blevet udnyttet og jeg kontaktede herefter [indklagede] og de lod mig vide, at der var taget flere beloeb ud af min konto som beloeb sig til ret anselige summer."

På grundlag af indsigelsen tilbageførte indklagede 11.635,55 DKK svarende til 1.550 EUR til klagerens konto.

Sagen blev undersøgt af PBS, som i forbindelse hermed anmodede klageren om at besvare nogen supplerende spørgsmål. Af klagerens besvarelse fremgår blandt andet, at klageren ankom til natklubben kl. ca. 23.00 og forlod denne kl. ca. 03.00, at klageren købte champagne og andre drinks på stedet, at kortet var ude af syne i ca. fire timer, at der var flere natklubber på stedet/i området, at klageren ikke var på andre natklubber den pågældende aften, og at forholdet ikke var politianmeldt.

Ved skrivelse af 22. august 2002 meddelte indklagede klageren, at man på grundlag af PBS' undersøgelse ikke kunne imødekomme klagerens indsigelse, hvorfor de 11.635,55 DKK på ny var debiteret klagerens konto. Indklagede begrundede sin beslutning med følgende forhold:

"-

De har været på natklubben den pågældende nat, hvor transaktionerne er gennemført.

-

Det er kortholders pligt at opbevare VISA/dankortet på betryggende vis.

-

Der er foretaget kontrol af underskrifterne på notaerne, og der er stor lighed i underskrifterne.

-

Der er forsøgt at hæve kontanter i flere kontantautomater, der afvises pga. overskridelse af max-beløb pr dag, hvorefter kortet bruges på natklubben. Herefter forsøges igen at hæve penge i en kontantautomat."

Af PBS' skrivelse af 20. august 2002 fremgår yderligere, at klageren havde forsøgt at anvende kortet kl. 04.11 på en anden natklub.

Ved skrivelse af 30. august 2002 meddelte klageren, at han fastholdt sine indsigelser og anmodede om en ny undersøgelse. Til brug herfor anførte klageren bl.a.:

"Jeg vil hermed prøve at give en mere fyldestgørende beskrivelse af handlingsforløbet. Efter cirka 1 time på denne natklub ville jeg betale med mit VISA/dankort og der blev gennemført en transaktion på EUR200,00 og ligeledes fremviste jeg mit pas, som jeg altid bærer på mig i udlandet. Efter at have danset et stykke tid, blev jeg klar over, at mit VISA/dankort ikke var blevet returneret til mig og jeg begyndte at lede efter den pågældende servitrice. På et tidspunkt troede jeg, at hun var gået under jorden og jeg kontaktede en anden servitrice og forelagde mit problem og der gik utrolig lang tid inden hun returnerede med mit kort. jeg havde i mellemtiden truet med at ville tale med natklub ejeren og endda kontakte politi. Lidt senere tog jeg tilbage til mit hotel og næste dags morgen ringede jeg til [indklagede], idet jeg ville sikre mig, at der ikke var foregået noget fusk med mit kort, men desværre meddelte banken, at der allerede var gennemført adskillige transaktioner på kortet den pågældende aften."

Efter på ny at have forelagt sagen for PBS fastholdt indklagede ved skrivelse af 13. september 2002 sin afvisning af klagerens indsigelser.

Af en udskrift fra PBS fremgår, at der kort tid før den første betaling i natklubben blev registreret seks hæveforsøg med klagerens VisaDankort i en bankautomat, hvoraf to transaktioner på henholdsvis 100 og 150 EUR blev gennemført, mens de fire øvrige transaktioner blev afvist. Umiddelbart før betalingen kl. 03.37 var det forgæves forsøgt at gennemføre betalinger med klagerens VisaDankort på henholdsvis 500 EUR, 450 EUR og 400 EUR.

Parternes påstande.

Den 6. september 2002 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 11.635,55 kr.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at de 11.635,55 kr. er blevet hævet på kontoen uden hans viden.

Han er uforstående over for, at der kan hæves så mange penge på så kort tid.

Underskrifterne på notaerne er utrolige efterligninger af hans underskrift.

Indklagede har anført, at sagen er blevet undersøgt to gange af PBS, som begge gange har konkluderet, at de omhandlende transaktioner ikke er gennemført uretmæssigt.

Indklagede vurderer sagen på lige fod med PBS og afviser derfor klagerens påstand om misbrug.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Det må lægges til grund, at de omhandlede transaktioner er foretaget under anvendelse af klagerens VisaDankort, og sagens afgørelse beror på, hvorvidt der må antages at være tale om misbrug eller om betalinger foretaget af klageren selv. På denne særlige baggrund finder Ankenævnet, at en stillingtagen til klagen ville forudsætte yderligere bevisførelse af en karakter, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af vedtægternes § 7, stk. 1.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle klagen

Klagegebyret tilbagebetales klageren.