Værdipapirer, formuestyring.

Sagsnummer:88/1992
Dato:21-10-1992
Ankenævn:Frank Poulsen, Peter Møgelvang-Hansen, Kirsten Nielsen, Ole Simonsen
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Værdipapirer, formuestyring.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Den 15. juli 1991 underskrev klageren "Aftale om investering i danske aktier", hvorefter klageren gav indklagede fuldmagt til at investere i danske børsnoterede aktier og OTC-aktier. I aftalen var bl.a. anført:

"1. FULDMAGT OG DISPOSITIONER

(...)

Dispositionerne skal gennemføres af (indklagede) i samråd med kontohaver. Køb og salg af aktier kan ske i henhold til mundtlig aftale med kontohaver. Som bekræftelse på aftalen modtager kontohaver efterfølgende en skriftlig nota. Såfremt kontohaver ikke inden 3 bankdage fra notaens datering fremsender skriftlig indsigelse overfor notaen, anses dispositionerne for godkendt af kontohaver.

2. KONTOFORHOLD OG BELÅNING

Aktiehandler indgået ifølge denne aftale finansieres af (indklagede) (....) Det er aftalt mellem (indklagede) og kontohaver, at kontohaver kan erhverve aktier, jfr. pkt. 1 til et samlet beløb af DKK 400.000,00. (...)

4. ANSVARSFORHOLD

(Indklagede) kan ingensinde gøres ansvarlig, helt eller delvis, for tab - herunder indirekte tab - som kontohaver måtte lide i forbindelse med handler indgået under nærværende aftale. Dog er (indklagede) ansvarlig for dokumenterbar direkte tab, såfremt groft uagtsomme eller forsættelige forsømmelser hos (indklagede) kan påvises.".

I sagen er fremlagt kopi af en række fondsnotaer vedrørende handler indgået i perioden juli 1991 til marts 1992. Endvidere er fremlagt kopi af kontoudskrift for en konto i klagerens navn, over hvilken konto de foretagne handler er afregnet. Det fremgår af kontoen, at klageren den 15. juli 1991 indbetalte 100.000 kr. Saldoen på kontoen har udviklet sig således:

31. juli 1991 kr. 477.431,00 (negativ) 31. august 1991 kr. 298.091,00 (negativ) 30. september 1991 kr. 918.091,77 (negativ) 31. oktober 1991 kr. 940.313,02 (negativ) 30. november 1991 kr. 590.118,02 (negativ) 31. december 1991 kr. 620.107,80 (negativ)

Største debetsaldo i perioden har været 1.628.598,02 kr. Klageren har den 14. og 22. november 1991 indbetalt henholdsvis 50.000 kr. og 61.350 kr.

I en skrivelse af 29. oktober 1991 fra indklagede til klageren vedrørende engagementet er anført:

"På mødet fredag den 25. oktober, mellem (indklagede) og (klageren) samt (bisidder for klageren) blev man enige om at sælge 6.000 stk. Christinia Nielsen samt 500 stk. ØK aktier fra kontoen.

Herefter udgør kontoen en debetsaldo på 940.313,00 kr.

Belåningsværdien af aktiedepotet 75% af kr. 778.184,60 udgør 583.638,00 kr.

Total debet vil således være kr. 356.674,00 for at ovennævnte konto kan fortsætte under det eksisterende aftalegrundlag.

Dette beløb bedes venligst indbetalt inden 8 dage.".

Klageren rettede herefter henvendelse til advokat. Under en korrespondance mellem klagerens advokat og indklagede gjorde klagerens advokat gældende, at indklagede havde et selvstændigt ansvar for dispositioner foretaget udover, hvad fulgte af aftalen af 15. juli 1991 og bestred, at der mellem klageren og indklagede var indgået mundtlig aftale om investeringer udover den skriftlige aftale.

Den 19. marts 1992 realiserede indklagede de til sikkerhed for engagementet pantsatte aktier, hvorefter der tilbagestod en saldo på 72.184 kr. i indklagedes favør pr. 23. marts 1992.

Klageren har indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at afholde samtlige tab og omkostninger ved de foretagne investeringer, udover hvad der er indgået aftale om i aftalen af 15. juli 1991.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har til støtte for påstanden anført, at det skriftligt var aftalt, at der kunne købes aktier for et samlet beløb af 400.000 kr., men uanset denne skriftlige aftale har indklagede investeret for helt op til 1.600.000 kr. Klageren bestrider, at indklagede har formidlet aktiehandler efter forudgående aftaler, udover den skriftlige aftale, ligesom klageren har rejst indsigelse overfor indklagede, så snart klageren blev opmærksom på, at indklagede overskred aftalen. Hertil kommer, at indklagedes opfyldelse af investeringsaftalen har været mangelfuld og medført tabsgivende dispositioner for klageren. Ved aftalens indgåelse fremhævede klageren overfor indklagedes medarbejder, at der ikke måtte spekuleres vildt.

Indklagede har anført, at den medarbejder hos indklagede, som har haft kontakten til klageren, kendte klageren fra medarbejderens tidligere ansættelsesforhold i andet pengeinstitut. Forud for køb/salg af værdipapirer blev dette drøftet telefonisk med klageren, og i denne forbindelse blev der løbende truffet aftale om investeringer udover den oprindeligt aftalte investeringsramme på 400.000 kr. Klageren har endvidere modtaget nota for hver enkelt handel. Som følge af et kursfald i efteråret 1991, som resulterede i en sikkerhedsmæssig underdækning på omkring 350.000 kr., afholdtes den 25. oktober 1991 møde, hvor det aftaltes, at klageren skulle underskrive forlig om indbetaling af 273.718,02 kr. samt indbetaling af et beløb kontant svarende til den resterende underdækning på 122.956,00 kr., og klageren indbetalte efterfølgende 50.000 kr. og 61.630 kr. i november 1991. Klageren har ikke tidligere rejst indsigelser mod de foretagne handler. Af indklagedes skrivelse af 29. oktober 1991 fremgår forudsætningsvis, at der ikke af klageren blev gjort indsigelser mod nogen af de fremsendte notaer, ligesom klageren indgik på et frivilligt forlig.

Ankenævnets bemærkninger:

Ankenævnet finder, at en stillingtagen til det anførte ville forudsætte en bevisførelse i form af parts- og vidneafhøringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af Ankenævnets vedtægters § 7, stk. 1.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle denne klage. Klagegebyret tilbagebetales klageren.