Klage vedrørende omprioritering af landbrugsejendom afvist.

Sagsnummer:47/1995
Dato:21-11-1995
Ankenævn:Lars Lindencrone Petersen, Peter Stig Hansen, Peter Møgelvang-Hansen, Mette Reissmann, Erik Sevaldsen
Klageemne:Afvisning - erhvervsforhold § 2, stk. 3 og 4
Ledetekst:Klage vedrørende omprioritering af landbrugsejendom afvist.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Ved skrivelse af 15. september 1995 afviste Ankenævnets sekretariat en af klageren indgiven klage mod indklagede vedrørende indklagedes ekspedition af en omprioriteringssag. Afvisningen skete med henvisning til, at det af sagen fremgik, at klageren var landmand, og at klagen vedrørte omprioritering af klagerens landbrugsejendom. Som følge heraf fandt sekretariatet, at klagen faldt uden for Ankenævnets kompetence.

Klageren har indbragt sekretariatets afvisning for Ankenævnet med påstand om, at klagen realitetsbehandles.

Klageren har anført, at både han og hans ægtefælle har fuldtidsarbejde i private virksomheder. Det er tilfældigt, at de bor på en landbrugsejendom frem for i et almindeligt parcelhus. Landbrugsejendommen driver de i deres fritid.

Det fremgår af sagen, at klagerens ejendom er på ca. 31 ha og drives uden husdyr. Ejendomsværdien i 1992 var 2.080.000 kr.

Ankenævnets bemærkninger:

Klagen angår indklagedes medvirken ved en omprioritering af klagerens landbrugsejendom. Klagen angår således et erhvervsmæssigt kundeforhold, og ankenævnet finder, at den falder uden for nævnets kompetence, jf. vedtægternes § 2, stk. 2 og 3. Det tiltrædes herefter, at sekretariatet har afvist klagen.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle denne klage. Klagegebyret tilbagebetales klageren.