Ekspeditionstid ved overførsel. Varsel for opsigelse af pulje. Spærreperiode.

Sagsnummer:414/2019
Dato:16-12-2020
Ankenævn: Bo Østergaard, Ida Marie Moesby, Anna Marie Schou Ringive, Karin Duerlund, Anita Nedergaard
Klageemne:Puljepension - øvrige spørgsmål
Pensionskonti - overførsel
Ledetekst:Ekspeditionstid ved overførsel. Varsel for opsigelse af pulje. Spærreperiode.
Indklagede:VestjyskBank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører Vestjysk Banks ekspeditionstid i forbindelse med overførsel af pensionspulje.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Vestjysk Bank.

Den 1. maj 2016 indgik klageren og banken en ”Aftale om Pensionspulje”.

Klageren har oplyst, at banken ved indgåelsen af aftalen oplyste, at han kunne opsige aftalen med én dags varsel. Klageren har også oplyst, at han havde 2 mio. kr. i pensionspuljen.

Under aftalens ”Vilkår for pensionspulje” fremgik blandt andet:

”…

  1. Flytning/overførsel af pensionsordning

 

    1. Du kan med en uges varsel til den næstfølgende måneds udgang meddele banken, at puljeordningen ønskes overført til andet pengeinstitut, forsikringsselskab eller pensionskasse. Kontoen tilskrives da en rente, der svarer til afkastet for de måneder, der er gået siden sidste rentetilskrivning.

…”

Klageren har oplyst, at han henvendte sig personligt til banken medio september 2018 for at opsige aftalen og få pensionspuljen overført til en anden bank, B. Han rykkede derefter banken seks til syv gange, indtil B henvendte sig til banken den 26. september 2018 med henblik på at få pensionspuljen overført. Vestjysk Bank har oplyst, at den ikke har noteringer om, at klageren eller B henvendte sig før den 1. november 2018, hvor banken modtog en overførselsanmodning af 31. oktober 2018 fra B, og at puljeaftalen blev opsagt den 2. november 2018.

Af print fra bankens elektroniske system fremgik blandt andet:

”…

01.11.2018

5213

Autoopf.

Ny anmodning om overførsel af engagement modtaget

31.10.2018

 

 

Kunde flytter pensio

   

01.11.2018

Eksp. OK

[navn1] er orienteret. Ifølge [navn1] har kunden det sidste år truet med at flytte (da var [navn2] rådgiver) --- [navn3] har taget en god snak med [klageren] og spurgt om jeg ikke fik en chance, men nej p.t.

01.11.2018

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…”

 

 

Banken har oplyst, at der i perioden 17. december 2018 til 21. januar 2019 var lukket for overførsel af pensionskonti på grund af PAL-skatteberegning, og at B blev orienteret herom den 2. november 2018.

Den 24. januar 2019 overførte banken klagerens pensionspulje til B.

Klageren klagede til Vestjysk Bank over den lange sagsbehandlingstid for opsigelsen og overførslen af pensionspuljen til B. Banken afviste klagen.

Parternes påstande

Den 19. november 2019 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Vestjysk Bank skal betale ham 25.000 kr. i erstatning.

Vestjysk Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at Vestjysk Bank har handlet ansvarspådragende ved først at overføre hans pensionspulje til B den 24. januar 2019.

Ved aftalens indgåelse lovede banken ham én dags opsigelsesvarsel, og han havde derfor en klar forventning om hurtigt at kunne få pensionspuljen overført til B.

Fra medio september 2018 henvendte han sig utallige gange til banken, både telefonisk og ved personlige møder i banken for at få puljen overført til B, men intet skete. B henvendte sig også til banken, første gang den 26. september 2018. Den 26. oktober 2018 overførtes anmodning om opsigelse, som blev underskrevet den 29. oktober 2018 og sendt til banken den 31. oktober 2018. B har oplyst, at en elektronisk overførsel sker samme dag.

Banken forhalede bevidst sagen for at forsinke overførslen af pensionspuljen til B, alt imens kurserne faldt. Han føler sig groft chikaneret af banken efter cirka 60 år som kunde.

Han klagede til banken medio marts 2019. Banken forhalede også klagesagen og oplyste undervejs, at opsigelsesvarslet på aftalen var én dag plus en måned. Sagen blev videresendt internt i banken og i oktober 2019 fik han endeligt afslag med den begrundelse, at opsigelsesvarslet var én uge plus en måned.

Banken har dermed oplyst om tre forskellige opsigelsesvarsler, først én dags opsigelsesvarsel, dernæst én dag plus en måned og sluttelig én uge plus en måned.

Banken tog et årligt gebyr på 20.000 kr. for pensionspuljen.

Som følge af bankens langsommelige sagsbehandling blev han påført et tab på 106.000 kr., hvoraf banken bør refundere ham for en måneds tab (december 2018) eller 25.000 kr. svarende til en fjerdedel af hans samlede tab.

Vestjysk Bank har anført, at den ikke har handlet ansvarspådragende over for klageren, og at klageren derfor ikke har et erstatningskrav mod banken.

Banken overholdt det aftalte varsel for overførsel af klagerens pensionspulje til B.

Banken modtog anmodning om overførsel af klagerens pensionsordning fra B den 1. november 2018. Varslet for overførsel af klagerens pensionspulje til B udløb dermed med udgangen af 2018. Det er uden betydning for opsigelsesvarslets længde, om banken modtog overførselsanmodningen fra B den 31. oktober 2018 eller den 1. november 2018.

I perioden 17. december 2018 til 21. januar 2019 var det ikke muligt for banken at overføre pensionspuljen grundet PAL-skatteberegning. Banken kunne derfor først overføre klagerens pulje til B efter denne periodes udløb.

Det kan ikke lægges banken til last, at klagerens pensionspulje først den 24. januar 2019 blev overført til B.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Vestjysk Bank.

Den 1. maj 2016 indgik klageren og banken en ”Aftale om Pensionspulje”. Af vilkårene for aftalen fremgik, at overførsel af puljeordningen kunne ske med en uges varsel til den næstfølgende måneds udgang. Ankenævnet finder det ikke godtgjort, at banken i uoverensstemmelse hermed skulle have oplyst til klageren, at aftalen kunne opsiges med én dags varsel.

Ankenævnet finder det ikke dokumenteret, at banken modtog en overførselsanmodning vedrørende klagerens pensionspulje før den 1. november 2018. Puljen blev opsagt den 2. november 2018 til udgangen af 2018, hvilket var i overensstemmelse med puljevilkårene. På grund af spærreperioden 17. december 2018 til 21. januar 2019 vedrørende PAL skatteberegning skete overførslen den 24. januar 2019. Ankenævnet finder herefter, at ekspeditionstiden i Vestjysk Bank ikke var for lang.

Ankenævnet lægger som anført af banken til grund, at den den 2. november 2018 orienterede klagerens nye pengeinstitut, hvortil overførsel skulle ske, om, at overførslen først ville ske efter PAL skatteberegningen.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.