Krav om udbetaling af beløb, der ifølge klageren var overført til pengeinstitut i 2008.

Sagsnummer:143/2022
Dato:15-02-2023
Ankenævn:Bo Østergaard, Jonas Thestrup Nielsen, Karin Duerlund, Tina Thygesen og Poul Erik Jensen.
Klageemne:Indlån - øvrige spørgsmål
Indlån - bevis for indbetaling/udbetaling
Ledetekst:Krav om udbetaling af beløb, der ifølge klageren var overført til pengeinstitut i 2008.
Indklagede:Saxo Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om udbetaling af beløb, der ifølge klageren var overført til pengeinstitut i 2008.

Sagens omstændigheder

Klageren, der er bosat i Rusland, har oplyst, at hun i 2008 overførte 80.000 USD til en russisk bank, R, der på hendes anmodning overførte beløbet til Saxo Bank via en korrespondentbank, D, i London. Hendes formål med overførslen var at anbringe beløbet hos Saxo Bank og eventuelt investere beløbet i fremtiden.

Klageren har anført, at Saxo Bank bekræftede modtagelse af beløbet, og at banken bekræftede, at hun kunne aktivere sin handelskonto til brug for handler via Saxo Banks handelsplatform. Hun aktiverede imidlertid ikke handelskontoen og disponerede ikke over beløbet på 80.000 USD.

Klageren har til støtte for det af hende anførte fremlagt et dokument dateret 22. maj 2008 fra Saxo Bank vedrørende oprettelse af en handelskonto i USD hos banken vedrørende registreringsnummer -753 og en kontoudskrift fra R for perioden maj til december 2008.

I 2021 kontaktede klageren Saxo Bank og anmodede om at få udbetalt beløbet. Klageren har oplyst, at banken den 15. januar 2022 svarede:

”Your account has been closed with us for over 5 years. In accordance with European GDPR legislation, we are required to delete all information related to your record. This includes reports, contact information, external bank details, etc. Regarding your money issue, Saxo Bank does not close accounts with funds in them. Saxo Bank is obliged to contact the client and inform about the availability of funds in the account. If we do not receive answers, Saxo Bank is obliged to send the funds back to the last used bank account, that was used to fund the Saxo account. This is a standard procedure used in all closing cases. Please contact your bank that last used Saxo to get information about your cash.

We apologize that we cannot help you with your problem any longer.”

Klageren har oplyst, at hun derefter kontaktede R, som oplyste, at den ikke havde modtaget beløbet fra Saxo Bank. Klageren har fremlagt en meddelelse fra R af 31. januar 2022, hvori R anførte, at R ikke havde modtaget 80.000 USD retur fra Saxo Bank i perioden fra 23. maj 2008.

Saxo Bank har oplyst, at den - baseret på klagerens oplysning om, at hun åbnede en konto hos banken den 22. maj 2008 og klagerens henvisning til registreringsnummer -753 - har fundet en konto under kunde ID -753, der blev åbnet den 22. maj 2008. Denne konto blev lukket den 1. juni 2014, og alle oplysninger vedrørende kontoen blev slettet i henhold til GDPR, hvorfor banken ikke kan bekræfte, om denne konto tilhørte klageren. Kontoen blev lukket, da der ikke var midler på kontoen, og da den havde ikke været brugt i mere end 12 måneder. Banken har endvidere oplyst, at det ikke er muligt for banken at lukke konti, som der er penge på.

Af bankens almindelige forretningsbetingelser gældende fra den 1. april 2014 fremgik blandet andet:

”… 27.2 The Client is entitled to terminate the Client relationship immediately by giving written notice to Saxo Bank. Saxo Bank is entitled to terminate the Client relationship with two months’ notice where clients are using the Trading Platform for Private use and with one month’s notice where clients are using the Trading Platform for Commercial use. Saxo Bank will provide the notice to the Client on a Durable Medium. Termination shall not affect any accrued rights and obligations. …”

Parternes påstande

Den 9. juni 2022 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Saxo Bank skal betale 80.000 USD med tillæg af rente på 4.680 USD.

Saxo Bank har nedlagt påstand om afvisning.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at hun i 2008 overførte 80.000 USD til R, der på hendes anmodning overførte beløbet til Saxo Bank via D i maj 2008. Saxo Bank bekræftede modtagelse af beløbet, jf. det fremlagte dokument fra banken, og at hun kunne aktivere sin handelskonto til brug for handler via bankens handelsplatform. I maj 2008 modtog hun således bekræftelse på sin handelskonto -017, som skulle aktiveres, når hun havde ringet til det af banken angivne telefonnummer. Det fremlagte dokument viser hendes registreringsnummer -753 og password.

Hun indestår for, at hun overførte beløbet til banken. Overførslen blev bekræftet af erklæringer fra to navngivne medarbejdere i Saxo Bank, der sendte den officielle aftale og password til aktivering af kontoen til hende.

Hun udførte ikke handler fra kontoen. Hun aktiverede ikke handelskontoen og disponerede ikke over beløbet på 80.000 USD, der forblev uberørt på kontoen. Banken skulle derfor returnere hendes penge efter fem år. Hun er 100 % sikker på, at hendes penge er hos banken.

Hun kontaktede banken i 2021 og anmodede om at få tilbageført beløbet. Hun modtog svar fra banken den 15. januar 2022. Hun rettede henvendelse til sin bank i Rusland, som oplyste, at den ikke havde modtaget noget beløb retur fra Saxo Bank. Hun fastholdt kravet over for Saxo Bank, som ikke vendte tilbage.

Hun havde været igennem en vanskelig periode forud for sin henvendelse til banken i 2021. Hun var under personlig konkursbehandling fra 2014 til november 2021, hvor hendes bankkonti var beslaglagt, og hendes rettigheder var begrænsede i medfør af russisk ret.

Banken har uberettiget tilegnet sig hendes penge. Der er tale om underslæb. Banken skal tilbagebetale de 80.000 USD til hende med tillæg af rente på 4.680 USD (0,45 % om året i 13 år).

Hun havde endvidere et mellemværende med et engelsk selskab, som hun havde overført midler til i 2013. Selskabet kom under konkursbehandling, og der blev udpeget kuratorer af retten i februar 2015. Hun fik et tilsvarende svar vedrørende sit mellemværende med selskabet med henvisning til forældelse. Det engelske finanstilsyn, FCA, beordrede kuratorerne til at undersøge sagen. Det viste sig, at nogle personer havde overført hendes penge til en offshore konto, fordi der ikke havde været aktivitet på hendes konto i en lang periode. Sagen blev afsluttet med, at hun fik sine penge tilbage.

Saxo Bank har anført, at den - baseret på det klageren nævnte registreringsnummer   -753 og dato for åbning af kontoen - har fundet en konto i sit system. Denne konto blev lukket den 1. juni 2014, og alle oplysninger vedrørende kontoen blev slettet i henhold til GDPR, hvorfor banken ikke kan bekræfte, om denne konto rent faktisk tilhørte klageren.

Det er ikke muligt for banken at finde ud af, om klageren overførte penge til kontoen og aldrig handlede på kontoen, som hun påstår. Banken kan dog ikke lukke konti, som der er penge på. Hvis det var klagerens konto, så har klageren enten aldrig overført penge til kontoen, eller klageren har hævet pengene, før kontoen blev lukket.

Hvis det lægges til grund, at kontoen tilhørte klageren, har klageren mistet sine rettigheder til at rejse et potentielt krav som følge af forældelse. Klageren åbnede kontoen den 22. maj 2008, og kontoen blev lukket den 1. juni 2014. På dette tidspunkt havde der ikke været penge på kontoen i mere end et år.

Det følger af forældelseslovens § 3, stk. 1, og § 2, stk. 1, at forældelsesfristen er 3 år, medmindre andet følger af andre bestemmelser, og at forældelsesfristen regnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve at få fordringen opfyldt, medmindre andet følger af andre bestemmelser. Det følger af forældelseslovens § 23, stk. 1, at fordringshaveren mister sin ret til at kræve opfyldelse ved forældelse.

Når banken lukker en konto, sendes der altid en opsigelse til kunden. Klageren blev derfor bekendt med eller burde være blevet bekendt med tilstedeværelsen af et eventuelt krav senest den 1. april 2014, hvilket er det tidspunkt, Saxo Bank ville have sendt opsigelsen til klageren.

Klageren indgav klagen til Ankenævnet i juni 2022, otte år efter at kontoen blev lukket. Klageren har derfor mistet sine rettigheder til en eventuel kompensation, da sagen er forældet.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren har oplyst, at hun i 2008 overførte 80.000 USD til Saxo Bank, og at beløbet herefter henstod uberørt på hendes konto i banken. I 2021 kontaktede klageren Saxo Bank og anmodede om at få udbetalt beløbet.

Saxo Bank har oplyst, at den ud fra klagerens oplysning om dato for åbning af konto og registreringsnummer -753 har fundet en konto under kunde ID -753, der blev åbnet den 22. maj 2008. Kontoen blev lukket den 1. juni 2014, og alle oplysninger vedrørende kontoen blev slettet i henhold til GDPR, hvorfor banken ikke kan bekræfte, om denne konto tilhørte klageren. Kontoen blev lukket, da der ikke var midler på kontoen, og da den havde ikke været brugt i mere end 12 måneder. Banken har endvidere oplyst, at det ikke er muligt for banken at lukke konti, som der er penge på, og at banken altid sender en opsigelse til kunden, når en konto lukkes.

Ankenævnet lægger efter oplysningerne fra banken til grund, at konto -753 blev lukket i juni 2014, og at der ikke var midler på kontoen på dette tidspunkt. Ankenævnet lægger endvidere til grund, at banken ikke har kunnet finde oplysninger om andre relevante konti på baggrund af de af klageren oplyste forhold.

På grund af den medgåede tid finder Ankenævnet ikke, at det kan pålægges banken at fremlægge dokumentation eller at redegøre nærmere for klagerens kundeforhold og for de nærmere omstændigheder i forbindelse med lukningen af konto -753, eller at det skal komme banken bevismæssigt til skade, at den ikke er i besiddelse af yderligere oplysninger om disse forhold.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.