Spørgsmål om bankens rådgivning i forbindelse med valutaterminsforretninger.

Sagsnummer:1212/2009
Dato:04-07-2011
Ankenævn:Henrik Bitsch, Carsten Holdum, Ole Jørgensen, Bent Olufsen og Karin Sønderbæk
Klageemne:Værdipapirer - gearet/ lånefinansieret investering
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Spørgsmål om bankens rådgivning i forbindelse med valutaterminsforretninger.
Indklagede:Spar Nord Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører, om Spar Nord Bank har pådraget sig et erstatningsansvar i forbindelse med rådgivning af klageren om valutaforretninger, herunder om stop loss var aftalt.

Sagens omstændigheder

Klagerne, der er ægtefællerne M og H, er født i 1941 og 1942 og kunder i Spar Nord Bank.

Den 27. november 2006 deltog M og H i et investeringsarrangement, hvor banken præsenterede kunder for valutaterminsforretninger.

Den 30. november 2006 indgik M og H en rammeaftale med banken om handel med finansielle instrumenter med en risikoline på 750.000 kr., en forretningsline på 500.000 kr. og en tabsline på 250.000. Af aftalen fremgår:

"…

Tabsline

På tabslinen belastes dagligt summen af ændringer i markedsværdierne på de indgåede forretninger. Når saldoen er i Bankens favør, betegnes den som "negativ markedsværdi" for Kunden.

Markedsværdien er opgjort på baggrund af aktuelle markedskurser på de respektive børser/markeder.

En af Banken beregnet negativ markedsværdi er således udtryk for Kundens aktuelle tab på opgørelsestidspunktet, men Kundens risiko for tab på de indgåede forretninger er ubegrænset.

Aftalegrundlag

Kunden erklærer ved sin underskrift på rammeaftalen at acceptere hele aftalesættet og at have modtaget en kopi deraf.

6. Afvikling af forretninger

Det påhviler Kunden – senest det antal bankdage før valørdag, som er gældende for det/de pågældende finansielle instrumenter – at meddele Banken hvordan forretningerne skal afvikles, jf. bilag A.

Såfremt Kunden ikke har kontaktet Banken om afvikling ved forretningernes udløb, er Banken berettiget til at afvikle disse på Kundens regning og risiko uden ansvar for Banken. Banken sender straks derefter skriftlig meddelelse til Kunden om afviklingen.

8. Overskridelse af forretningsline og/eller tabsline

Såfremt forretningsline overskrides vil Banken kontakte Kunden med henblik på at Kunden straks lukker indgåede forretninger, så linebelastningen bliver lig med eller mindre end maksimumbeløbet. Kunden er forpligtet til straks [at] indgå forretninger, der nedbringer lineudnyttelsen som krævet af Banken.

Ved overskridelse af tabsline vil Banken kontakte Kunden med krav om at overskridelsen afvikles straks ved kontant indbetaling eller der stilles sikkerhed derfor.

Såfremt forretningsline eller tabsline overskrides har Banken ret, men ikke pligt til at

· stille krav om supplerende sikkerhed. Sikkerheden skal stilles på anfordring

· lukke Kundens forretninger helt eller delvist efter eget valg

· træffe anden aftale med Kunden

Såfremt overskridelse af forretningsline eller tabsline ikke straks nedbringes under Bankens påkrav, er rammeaftalen misligholdt og Kunden kan ikke længere disponere under rammeaftalen. Banken er herefter berettiget til at lukke alle kundens forretninger helt eller delvist. Ved erhverv kan Banken realisere de evt. pantsatte sikkerheder straks jvf. lov om værdipapirhandel § 58j og ved private kunder efter retsplejelovens regler.

16. Risiko og hæftelse

Kunden er bekendt med og er fuldt indforstået med risikoen ved indgåelse af forretninger med finansielle instrumenter.

Kunden hæfter ved sin underskrift på rammeaftalen som debitor på alle indgåede forretninger og for ethvert tab derpå uanset aftalen om maksimum på tabsline.

Det er Kunden alene, der træffer alle beslutninger vedrørende enhver forretning under rammeaftalen. Kunden er derfor ansvarlig for resultatet heraf uanset at forretningerne gennemføres efter rådgivning fra Banken.

Banken påtager sig ingen forpligtelse til at overvåge de indgåede forretninger. Banken er således ikke forpligtet til at kontakte Kunden ved kurs- og renteændringer eller lignende.

…"

Bilag A

Produktegenskaber og risikovægte

Ud over ovennævnte fakta, kan der være enkelte produktspecifikke ting, der skal tages hensyn til, men som der ikke er mulighed for at medtage i dette bilag. Det er således vigtigt at Kunden har en forståelse af de forskellige egenskaber ved indgåelse af forretninger i de forskellige produkter.

…"

Den 13. juni 2007 deltog M og H i et investeringsarrangement om bl.a. valutafinansiering og valutaspekulation. Under arrangementet holdt en valutaanalytiker et foredrag om valutaspekulation på baggrund af 2 "cases", hvor det var muligt at aftale stop loss på hver forretning. Af disse cases fremgår:

"…

Valuta

Køb USD/NOK

Anbefaling:

Vi anbefaler køb af USD og salg af NOK på 1 måneds termin.

Positionsstrategi:

Forretningen evalueres første gang ved ved USD/NOK 6,1490. Vi ser potentiale op mod 6,1790, dernæst 6,2170 og ultimativt 6,2690 (tekniske støttepunkter). Stop loss sættes til 6,0410.

…"

"…

Valuta

Køb GBP/SEK

Anbefaling:

Vi anbefaler køb af GBP og salg af SEK på 1 måneds termin.

Positionsstrategi:

Forretningen evalueres første gang ved GBP/SEK 14,0780. Vi ser potentiale op mod 14,1800 og ultimativt 14,3600 (tekniske støttepunkter). Stop loss sættes til 13,8300.

…"

I begge cases var gengivet en graf, der viste kursudviklingen i henholdsvis USD/NOK fra juli 2006 til maj 2007 og GBP/SEK fra juli 2006 til april 2007. Udgangspunktet for de fremlagte cases var, at der kunne aftales stop loss på maks. 2 %.

Den 5. juli 2007 indgik M telefonisk aftale med banken om en valutaterminsforretning for 250.000 EUR og 3.678.100 MXN (mexikanske Peso). Banken har anført, at det ikke blev aftalt at indsætte stop loss på forretningen. M bestrider dette.

Valutaterminsforretningen i EUR/MXN blev forlænget 6 gange, senest den 9. maj 2008.

Den 1. november 2007 sendte M økonomiske oplysninger til banken i forbindelse med indførelse af de såkaldte MiFiD-regler. Af oplysningerne fremgår bl.a., at M og H’s personlige indkomst var 414.000 kr. årligt, at de tilsammen havde aktiver for 4.896.000 kr. og at deres samlede gæld var 3.160.000 kr.

Den 2. november 2007 sendte banken på baggrund af klagerens oplysninger en "Investeringsaftale" vedrørende M.

Af aftalen fremgår, at den generelle risikoprofil er høj, at tidshorisonten er over 10 år, at klageren er godkendt til at handle aktier, obligationer, investeringsforeningsbeviser, derivater, herunder renter/valuta og aktier og at valgte risiko for formålssparing og rammeaftalen er meget høj.

Det fremgår endvidere af aftalen:

"…

Risikoprofil og investeringsstrategi

Kundens generelle risikoprofil: Høj

Rådgivers anbefaling: Høj

Focus på forventning om højt afkast på sigt, også selv om kursudsvingene, og dermed risikoen for tab, kan være store.

Investeringshorisonten er afgørende for, om hovedparten af investeringerne skal ske i aktier eller i obligationer. Jo længere investeringshorisont, des højere kan andelen af aktier være. En del af aktieinvesteringerne kan ske i områder eller sektorer, hvor man har særlige forventninger, men derudover skal der tilstræbes en behørig spredning. En mindre del af investeringerne kan ske i obligationer, som kan have høj renterisiko, høj kreditrisiko og høj valutarisiko. Strukturerede obligationer kan indgå.

Kundens valg: Meget høj

Investeringerne sker på et mere spekulativt grundlag, hvor risikoen for tab vil være høj. Investeringerne er ofte kortsigtede, ensidige og kan være uden behørig spredning.

Investeringerne sker selektivt. Investeringerne kan have et kortsigtet eller spekulativt motiv. Investeringerne kan ske ensidigt i aktier, obligationer, valuta, strukturerede obligationer eller afledte finansielle instrumenter. Investeringerne kan ske for lånte midler.

…"

Nederst på investeringsprofilen er over underskriftsfeltet anført:

"Jeg/vi har for et eller flere depoter valgt en anden risikoprofil/investeringsstrategi end min/vores generelle risikoprofil/investeringsstrategi. Der er en anden risiko forbundet med dette valg. Jeg/vi har afgivet foranstående oplysninger til pengeinstituttet. Hvis der sker væsentlige ændringer i min/vores indkomstforhold, væsentlige ændringer i min/vores formue og/eller sammensætningen af min/vores formue, eller ændringer til mine/vores ønsker til balancen mellem afkast og risiko, er jeg/vi ansvarlig for at informere pengeinstituttet herom.

…"

Den 12. november 2007 indgik M telefonisk aftale med banken om to valutaterminsforretning i EUR 125.000/ZAR 1.236.450 (sydafrikanske Rand) og EUR 125.000/ZAR 1.248.975. Banken har anført, at der ikke blev aftalt stop loss på disse. M bestrider dette.

Af bankens oversigt af 28. december 2007 over M’s forretninger fremgår bl.a., at rammen er 10.000.000 kr., at forretningsline er 500.000 og at tabsline er 250.000 kr.

Banken har oplyst, at tabsline blev forhøjet den 12. februar 2008 til 400.000 kr., den 5. marts 2008 til 500.000 kr. og den 14. marts 2008 til 600.000. kr. Oversigten viser, at tabet for M’s samlede valutaforretninger samme dato var -134.748 kr. Banken har anført, at forhøjelserne af tabslines var aftalt telefonisk med M. M bestrider dette.

Den 12. marts 2008 blev de to valutaterminsforretninger i EUR/ZAR lagt sammen til én forretning.

Den 14. marts 2008 kontaktede banken telefonisk M, der var på et 2 mdrs. ophold i Spanien. Banken orienterede M om, at man havde konstateret et tab på ca. -635.000 kr. på MXN/EUR og ZAR/EUR valutaforretningerne.

Af bankens oversigt af 14. maj 2008 over M’s forretninger fremgår bl.a., at rammen var 10.000.000 kr., at forretningsline var 500.000 kr. og at tabsline var 600.000 kr. Oversigten viser, at tabet for M’s valutaforretninger samme dato var -563.990 kr.

Den 6. juni 2008 indgik M en valutaterminsforretning i EUR/MXN som blev lagt sammen med den oprindelige forretning i EUR/MXN og forlænget til den 13. oktober 2008.

Ved differenceafregningsnota af 10. juni 2008 afregnede banken EUR/ZAR valutaforretningerne med et tab for klageren på 406.168,50 kr.

Ved differenceafregningsnota af 9. oktober 2008 afregnede banken valutaforretningerne i EUR/MXN med et tab for klageren på 80.859,80 kr.

Den 13. januar 2009 var M og H til møde i banken for at drøfte tabet på valutaforretningerne.

Ved brev af 19. juni 2009 fra M og H’s advokat blev taget forbehold om erstatningskrav over for banken.

Den 22. juli 2009 afviste banken at have pådraget sig et erstatningsansvar over for M og H.

Parternes påstande

Klagerne har den 23. november 2009 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Spar Nord Bank principalt skal betale 548.788,15 kr., subsidiært forskellen mellem tabet på 548.788,15 kr. og tabsline på 250.000 kr. med tillæg af renter.

Spar Nord Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klagerne har anført, at banken har handlet ansvarspådragende. Banken har i strid med aftalen og de tidligere valutaforretninger ikke iagttaget stop loss grænserne og tabslines ved valutaforretningerne i MXN/EUR og ZAR/EUR.

Banken fremhævede på investeringsarrangementerne vigtigheden af, at der blev indsat stop loss på valutaforretninger.

Banken burde have indlagt en stop loss grænse allerede ved indgåelsen af de to valutaforretninger i EUR/MXN og EUR/ZAR.

Banken har i tidligere forretninger indsat stop loss. Det fremgik også af materialet banken udleverede til ham ved investeringsarrangementer.

Når han indgik forretninger i valutaer med store kursudsving, blev det efter bankens anbefaling aftalt, at stop loss skulle være lidt højere end 1 %, typisk 1,5 %, men altid med stop loss. Han stolede på, at bankens medarbejder indsatte stop loss, selvom det ikke fremgik af bankens papirer.

Da banken kontaktede ham telefonisk den 14. marts 2008, var han på 2 mdrs. ophold i udlandet. Banken oplyste, at tabene på valutaforretningerne i MXN/EUR og ZAR/EUR var på ialt ca. -635.000 kr. Han spurgte, hvad banken havde foretaget sig for at begrænse tabet, også under hensyn til at tabsline var 250.000 kr. Banken havde - mod forventning - intet foretaget sig. Han anmodede banken om straks at lukke forretningerne og lave en modforretning for at stoppe tabet. Banken iværksatte først dette i maj 2008, efter han kom til Danmark.

Han har aldrig underskrevet dokumenter om eller accepteret, at tabsline blev forhøjet til 600.000 kr., hvilket må være sket i forbindelse med, at banken indså, at sagen kørte af sporet.

Spar Nord Bank har anført, at banken ikke har pådraget sig et ansvar.

På mødet den 26. november 2006 gennemgik bankens valutaanalytiker grundigt risici ved valutahandel, produkter samt de ovenfor citerede cases. Når der er udarbejdet en case, foreslår banken, at der indgås en aftale om stop loss på 1 – 2 %. M’s forretninger blev imidlertid ikke foretaget på baggrund af disse cases.

M indgik selv valutaforretningerne og handlede med valuta både før og efter indførelsen af MIFID-reglerne. Der henvises til fremlagte handelsnotaer i perioden 15/6 2007 til 13/10 2008. Han har kendskab til og erfaring med valutaforretninger. M var derfor bekendt med risikoen herved.

Samarbejdet fungerede således, at der var telefonisk kontakt med M ugentligt.

M ønskede ikke at lukke forretningerne med tab. Det blev aftalt telefonisk med M at forlænge disse samtidig med, at tabsline blev forhøjet på rammeaftalen. Efterfølgende modtog M en handelsnota. M reklamerede ikke over forlængelserne og handelsnotaer.

Det bestrides, at banken skulle have foreslået M, at valutaforretningerne blev forlænget. M valgte selv at forlænge disse, da han ikke ønskede at tage de tab, der var på forretningerne på det tidspunkt. M var således orienteret om tabet på forretningerne.

Der blev ikke indgået en telefonisk aftale med M om stop loss. M valgte selv at fortsætte forretningerne uden at nævne et ønske om stop loss, også selvom forretningerne var i tab.

Det er ikke sædvanligt, at der indsættes stop loss på forretningerne, men det er en mulighed. Såfremt der er indlagt stop loss, følges forretningerne i et regneark og i en ordreoversigt. Medarbejderen, der indgik de oprindelige to terminsforretninger med M, og medarbejderen, der aftalte forhøjelsen af tabsline med M, kan bevidne dette.

Af bankens markedsværdioversigt af 28/12 2007 over M’s valutaforretninger fremgår, at han allerede i begyndelsen af 2008 var orienteret om et større tab, uden at han på daværende tidspunkt påberåbte sig stop loss.

Det fremgår af rammeaftalens pkt. 16, at banken ikke har påtaget sig at overvåge forretningerne, og at M og H hæfter for tab på forretningerne uanset maksimum på tabsline.

Banken fastholder, at tabsline efter aftale med M blev forhøjet til 500.000, hvilket også fremgår af bankens oversigt over M’s forretninger. Tabsline blev senere forhøjet til 600.000 kr. Aftalen med M var, at man skulle blive i forretningen for at se, om den rettede sig og dermed blev tabsline midlertidigt forhøjet.

M indgik også efter den 14. maj 2008 yderligere forretninger i NOK, SEK, ZAR og MXN.

Det bestrides, at M og H har lidt det ovenfor skitserede tab. Tabet udgør ca. 50.000 kr. efter fradrag af stop loss grænsen som M og H påstår, at banken burde have indlagt på de to valutaforretninger.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion

Ankenævnet finder, at såvel spørgsmålet om, hvorvidt der var aftalt en tabsline på 600.000 kr. som spørgsmålet om omfanget af og grundlaget for pengeinstituttets rådgivning af klageren kræver en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer.

Da en sådan bevisførelse ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må ske ved domstolene, afvises sagen jf. Ankenævnets vedtægter § 7 stk. 1.

Som følge heraf træffes følgende

a f g ø r e l s e :

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klagegebyret tilbagebetales klageren.