Indsigelse mod hæftelse for kredit.

Sagsnummer:281/2021
Dato:05-05-2022
Ankenævn:Vibeke Rønne, Bjarke Svejstrup, Karin Sønderbæk, Jacob Ruben Hansen, Poul Erik Jensen.
Klageemne:Kassekredit - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Indsigelse mod hæftelse for kredit.
Indklagede:Nykredit Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod hæftelse for kredit.

Sagens omstændigheder

I sagen er fremlagt en aftale om en kredit med et kreditmaksimum på 30.000 kr. i Nykredit Bank, der fremtræder som underskrevet klageren den 25. januar 1999.  Kreditten var tilknyttet en konto -198 og var gældende indtil videre. Renten var variabel, for tiden 8,75 % p.a. Af aftalen fremgik, at der i tilfælde af overtræk ville blive beregnet en særskilt overtræksrente.

Klageren har oplyst, at han fik kreditten i forbindelse med en ombygning af sin ejendom. Ejendommen blev solgt i 2001. Da han et år efter salget modtog en opkrævning fra banken, kontaktede han banken, da han var uforstående overfor, at kreditten ikke var indfriet i forbindelse med salget.

Banken har fremlagt posteringsoversigter for konto -198 for årene 2010, 2013 til 2015 og for perioderne januar til juni 2011, juli til december 2012 og 1. juli 2015 til 17. maj 2021. Banken har oplyst, at den ikke er i besiddelse af posteringsoversigter for tidligere år.

Af de fremlagte posteringsoversigter fremgår, at saldoen på kontoen var negativ i intervallet mellem ca. 28.500 kr. til ca. 31.900 kr., at banken sendte flere rykkerbreve, og at klageren løbende indbetalte på kontoen. Den 20. juli 2020 indbetalte klageren 1.400 kr. på kontoen, der herefter havde en negativ saldo på 28.516,46 kr. Herefter ophørte klageren med at indbetale på kontoen.

Den 7. april 2021 sendte banken et rykkerbrev til klageren.

Ved et brev til klageren af 28. april 2021 opsagde banken kreditten som misligholdt til indfrielse den 9. maj 2021. Af brevet fremgik, at overtræksrenten udgjorde 21,5 % p.a. Pr. 9. maj 2021 opgjorde banken gælden til 32.116,42 kr. Da klageren ikke indbetalte gælden, overgik sagen til inkasso.

Den 20. juni 2021 indbragte klageren sagen for Ankenævnet.

Banken har oplyst, inkassosagen er sat i bero, indtil Ankenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at han ønsker sagen opklaret og afsluttet. Ankenævnet har endvidere forstået påstanden således, at Nykredit Bank skal frafalde sit krav mod klageren i henhold til kreditaftalen.

Nykredit Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han kan ikke forstå, at kreditten ikke blev indfriet i forbindelse med salget af ejendommen i 2001.

Det er usandt, når banken påstår, at han ikke har reageret. Han har kontaktet banken telefonisk adskillige gange. Banken burde have lavet notater herom.

Han har betalt langt over 110.000 kr. Han skylder derfor ikke banken mere. Banken har anført, at han stadig skylder 30.000 kr. Dette afvises. En bankrådgiver har fortalt, at den normale rente på et lån er ca. 3.000 kr.

Bankens sene opsigelse af kreditten medførte en yderligere renteudgift for ham og en tilsvarende indtægt for banken. Fra 2010 har han betalt på 50.000 kr. i rente. Kreditten har med få undtagelser været i overtræk i hele løbetiden. Kontoen var f.eks. i konstant overtræk fra den 31. marts 2010 til den 30. juni 2011. Han indbetalte sidste gang på kontoen den 20. juli 2020, hvilket han efterfølgende meddelte banken. Alligevel valgte banken først at opsige kreditten i slutningen af juni 2021. Banken har øjensynligt kalkuleret med at få en økonomisk gevinst ved den sene opsigelse.

Han er blevet meget dårligt rådgivet. Han ønsker sagen opklaret og afsluttet, og at andre ikke får en lige så dårlig rådgivning.

Han mangler svar fra banken på en række spørgsmål. Har der været tilknyttet et kort til kontoen? Hvordan og hvornår er pengene udbetalt? Er de overført til en anden konto? Hvordan har banken sikret sig, det faktisk er ham, der har underskrevet aftalen? Hvordan er underskrivelsen foregået? Det fremgår af kreditaftalen, at stempelafgift var betalt i februar 1999, og at kreditten var bevilget i oktober 1998. Hvorfor blev stempel først betalt over 4½ måned efter bevilling af kreditten?

Nykredit Bank har anført, at klageren har udvist passivitet. Klageren har haft kreditten i over 22 år og har ikke tidligere gjort indsigelse mod den.

Den rådgivning, banken måtte have ydet, blev givet for mere end 22 år siden. Denne rådgivning bør ikke lægges banken til last.

Klageren har løbende inddækket overtræk på kreditten og betalt renter, senest den 20. juli 2020. Klageren har derved løbende anerkendt kravet, ligesom dette bevirker, at der ikke kan indtræde forældelse.

Klageren fik løbende tilsendt rykkerbreve, hvoraf det fremgik, at der påløb rente af det beløb, der var i overtræk, ligesom den aktuelle rentesats fremgik.

Da kreditten var et bankprodukt, skete der ikke automatisk indfrielse, da ejendommen, der var stillet som sikkerhed for kreditten, blev solgt.

Opsigelse af en kredit er et vidtgående skridt. Det er korrekt, at kreditten i en væsentlig del af løbetiden har været i overtræk. Banken valgte at opsige kreditten, da overtrækket fik en længerevarende karakter, efter at klageren ophørte med at indbetale på kontoen.

Banken har ikke mulighed for at se, om der i forbindelse med kredittens etablering for mere end 22 år siden blev tilknyttet et betalingskort. Underskrivelsen kan være sket ved et møde hos banken eller ved, at banken har sendt aftalen til klageren pr. brev, og klageren derefter har returneret aftalen. Noten på aftalen om bevilling er intern og vedrører produktet generelt. Afregning af stempelafgift en måned efter aftalens indgåelse er ikke usædvanlig. Banken er ikke i besiddelse af posteringsoversigter for årene 1999 til 2010.

Banken har ikke haft og har ikke aktuel grund til at betvivle underskriftens ægthed. Hvis klageren påstår, at underskriften er uægte, påhviler bevisbyrden herfor klageren. Klageren har ikke løftet denne bevisbyrde.

Ankenævnets bemærkninger

I sagen er fremlagt en aftale om en kredit med et kreditmaksimum på 30.000 kr. i Nykredit Bank, som fremtræder som underskrevet af klageren den 25. januar 1999.

Af de fremlagte posteringsoversigter for 2010 til maj 2021 fremgår, at der løbende er indbetalt på den til kreditten knyttede konto, at saldoen på kontoen var negativ i intervallet mellem ca. 28.500 kr. til ca. 31.900 kr., og at banken sendte flere rykkerbreve. Ved et brev til klageren af 28. april 2021 opsagde banken kreditten som misligholdt.

Ankenævnet finder ikke grundlag for at fastslå, at det ikke var klageren, der underskrev kreditaftalen af 25. januar 1999.

Ankenævnet finder det ikke godtgjort, at klageren har indfriet gælden, eller at der foreligger omstændigheder, der kan medføre, at banken skal frafalde gælden helt eller delvist.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Det bemærkes, at Ankenævnet ikke påtager sig at foretage en revisionsmæssig gennemgang af bankens opgørelser.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.