Ekspeditionstid ved overførsel af kapitalpension til forsikringsselskab.

Sagsnummer:298/1996
Dato:11-11-1996
Ankenævn:Niels Waage, Niels Busk, Niels Bolt Jørgensen, Peter Nedergaard, Bjarne Lau Pedersen
Klageemne:Kapitalpensionskonti - overførsel
Ledetekst:Ekspeditionstid ved overførsel af kapitalpension til forsikringsselskab.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Ved overførselsanmodning fra PFA-pension modtaget af indklagedes Helsingør afdeling den 24. maj 1996 (fredag før pinse) begæredes klagerens kapitalpensionskonti og ratepensionskonto "opgjort straks og overført til PFA Pension i.h.t. bestemmelserne i pensionsbeskatningslovens § 41". Efter salg af værdipapirer tilknyttet pensionsordningerne blev overførslen effektueret den 14. juni 1996.

Ved skrivelse af 21. juni 1996 gjorde klageren et krav på 6.765 kr. gældende over for indklagede, idet det anførtes, at salgsprovenuet ved salg den 29. maj 1996 ville have været følgende:

"6% BRF, 111 S 2026 kr. 294.034,50 Coloplast kr. 5.328,00 Coloplast kr. 8.288,00 Novo Nordisk kr. 47.444,00 I alt kr. 355.094,50"

Og at det faktiske provenu udgjorde:

"6% BRF, 111 S 2026 kr. 287.897,50 Coloplast kr. 5.400,00 Coloplast kr. 8.400,00 Novo Nordisk kr. 46.632,00 I alt kr. 348.329,50"

Indklagede afviste kravet.

Klageren har ved klageskema af 27. juli 1996 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 6.765 kr.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har anført, at indklagede burde have solgt værdipapirerne uden ugrundet ophold, dvs. i løbet af 4-5 bankdage. Klagen går imidlertid ikke på ekspeditionstiden, men på den omstændighed, at indklagede på klagerens vegne har spekuleret i tidspunktet for salget af værdipapirerne.

Indklagede har anført, at en ekspeditionstid på 2-3 uger ikke kan anses for unormal ved overførsel af pensionsordninger til andre institutter herunder forsikringsselskaber. Som følge af helligdage er den reelle ekspeditionstid 13 ekspeditionsdage. Det bestrides, at indklagede har spekuleret i effektuering af overførselsanmodning. Indklagede har ikke haft nogen økonomisk interesse i at forhale ekspeditionen.

Ankenævnets bemærkninger:

Ankenævnet finder ikke grundlag for at antage, at salgstidspunktet for værdipapirerne skulle være begrundet i, at indklagede havde spekuleret i tidspunktet på klagerens vegne. Det bemærkes herved, at en ekspeditionstid på 13 bankdage i et tilfælde som det foreliggende ikke findes at have været urimelig lang.

Som følge heraf

Klagen tages ikke til følge.