Krav om erstatning for tab på investering i Roskilde Bank aktier til mindreårige børn i oktober 2006 og i april 2007.

Sagsnummer:1096/2010
Dato:19-08-2016
Ankenævn:Vibeke Rønne, Finn Borgquist, Karin Duerlund, Troels Hauer Holmberg
Klageemne:Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Ledetekst:Krav om erstatning for tab på investering i Roskilde Bank aktier til mindreårige børn i oktober 2006 og i april 2007.
Indklagede:Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
Øvrige oplysninger:OF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om erstatning for tab på investering i Roskilde Bank aktier til mindreårige børn i oktober 2006 og i april 2007.

Sagens omstændigheder

Klageren og hendes ægtefælle, M, er forældre til børnene B1 og B2, der var født i henholdsvis 2002 og 2005. I 2006 og 2007 købte klageren og M aktier i Roskilde Bank til børnene for børnenes opsparing.

Den 31. oktober 2006 blev der således købt 10 stk. aktier i Roskilde Bank til B1 for 12.460 kr. og 3 stk. aktier i Roskilde Bank til B2 for 3.738 kr. Efter et aktiesplit i forholdet 1:2 udgjorde B1’s beholdning af Roskilde Bank aktier 20 stk. mens B2’s beholdning udgjorde 6 stk.

Finansiel Stabilitet har oplyst, at B1 og B2 ikke modtog et kampagnebrev fra Roskilde Bank i forbindelse med bankens forudgående aktiesalgskampagne i august-september 2006.

I forbindelse med en aktiesalgskampagne i foråret 2007 sendte Roskilde Bank et brev af 9. marts 2007 til B1 og B2, hvori Roskilde Bank opfordrede dem til at tegne yderligere aktier i banken.

I april 2007 erhvervede B1 2 stk. aktier i Roskilde Bank for 600 kr., mens B2 erhvervede B1 én Roskilde Bank aktie for 430 kr.

Ved fondsbørsmeddelelse af 24. august 2008 oplyste Roskilde Bank, at den ikke længere opfyldte lovgivningens solvenskrav. Handlen med Roskilde Bank aktier blev herefter suspenderet. Banken blev erklæret konkurs den 3. marts 2009. Finansiel Stabilitet fik via et nyt selskab, der overtog navnet Roskilde Bank, til formål at afvikle den gamle Roskilde Banks aktiviteter.

Den 30. december 2010 indgav klageren en klage til Ankenævnet over Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank) med krav om erstatning.

I december 2010 indledte Forbrugerombudsmanden en undersøgelse vedrørende omstændighederne omkring ”gammel” Roskilde Banks salg af egne aktier i perioden fra den 1. januar 2006 til bankens sammenbrud den 24. august 2008.

Klagesagen blev sat i bero med henblik på at afvente resultatet af undersøgelsen.

Den 2. december 2013 indgik Forbrugerombudsmanden en forligsaftale med Finansiel Stabilitet, hvorefter visse kunder fik tilbud om erstatning på 60 % af deres tab på aktier i Roskilde Bank. Af forligsaftalen fremgår bl.a.:

”...

På baggrund af denne undersøgelse har Forbrugerombudsmanden identificeret to aktiesalgskampagner i henholdsvis august-september 2006 og marts-april 2007, hvor der til et meget stort antal kunder er udsendt breve med ensartede opfordringer til at købe aktier i banken. Roskilde Banks rådgivning til kunderne i brevene fokuserede ensidigt på fordelene ved aktieinvesteringen, og kunderne fik ikke en afbalanceret beskrivelse af fordele og ulemper ved at investere i banken. Samtidig var Roskilde Banks kunderådgivere blevet instrueret om at give en tilsvarende mundtlig rådgivning.

Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at Roskilde Banks aktiesalgskampagner i 2006 og 2007 ikke var i overensstemmelse med reglerne om god skik i § 43 i lov om finansiel virksomhed, og at Roskilde Bank har pådraget sig et erstatningsansvar i forbindelse med disse aktiesalgskampagner.

Forbrugerombudsmanden har herved lagt vægt på, at Roskilde Bank i de to aktiesalgskampagner har foretaget et særdeles aggressivt salg af egne aktier, og at banken ikke har ydet individuel rådgivning eller har ydet utilstrækkelig rådgivning i forbindelse med salget af aktier til kunderne ...”

Ved brev af 24. februar 2014 tilbød Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank) erstatning i henhold til forliget for aktierne, som B1 og B2 havde erhvervet i forbindelse med emissionen i 2007. Erstatningsbeløbet udgjorde henholdsvis 356 kr. og 256 kr. Af erstatningsopgørelsen fremgik, at B1 og B2 havde modtaget et kampagnebrev fra Roskilde Bank i forbindelse med bankens aktiesalgskampagne i 2007, men ikke i forbindelse med aktiesalgskampagnen i 2006. Af tilbuddet fremgik endvidere, at B1 og B2 skulle overdrage de erstatningsberettigede aktier til Finansiel Stabilitet som et led i forliget, at omkostningerne ved overdragelsen skulle betales af B1 og B2, og at omkostningerne typisk udgjorde minimum 500 kr.B1 og B2 accepterede ikke tilbuddet før acceptfristen udløb den 20. maj 2014. B1 og B2 blev ikke tilbudt erstatning i medfør af forligsaftalen vedrørende købene i oktober 2006.

Parternes påstande

Klageren nedlagt påstand om, at Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank) skal erstatte det lidte tab ved erhvervelse af aktierne.

Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank) har nedlagt påstand om principalt frifindelse mod betaling i henhold til betingelserne i de i sagen fremlagte forligstilbud af 24. februar 2014, subsidiært afvisning.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken på et møde i 2006 anbefalede hende og M at placere børnenes opsparing i Roskilde Bank aktier. Senere blev de i et salgsbrev af 9. marts 2007 opfordret til at købe yderligere Roskilde Bank aktier til børnene. Rådgivningen var misvisende.

Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank) har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at købene ikke er omfattet af forligsaftalen. Forliget er ikke et udtryk for, at Roskilde Banks rådgivning om investering i Roskilde Bank i almindelighed var ansvarspådragende. Forliget vedrørte alene bankens markedsføring i forbindelse med aktiesalgskampagnerne i 2006 og 2007. B1 og B2 modtog ikke denne markedsføring i 2006.

Klageren modtog tilstrækkelig rådgivning om risiciene ved køb af aktier.

Klageren har bevisbyrden for, at bankens rådgivning var ansvarspådragende.

Klageren har ikke løftet denne bevisbyrde.

Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank) har til støtte for afvisningspåstanden anført, at en afklaring af rådgivningen i forbindelse med købet af aktierne vil kræve vidneafhøring af klageren og bankrådgiveren. Sagen skal derfor afvises i medfør af § 5, stk. 3 nr. 4 i Ankenævnets vedtægter.

Ankenævnets bemærkninger

I oktober 2006 og april 2007 købte klageren og hendes ægtefælle aktier i Roskilde Bank til deres børn B1 og B2, der var født i henholdsvis 2002 og 2005, for børnenes opsparing.

Det fremgår af forligsaftalen af 2. december 2013 mellem Forbrugerombudsmanden og Finansiel Stabilitet, at Roskilde Bank i forbindelse med aktiesalgskampagner i 2006 og 2007 fokuserede ensidigt på fordelene ved investering i bankens aktier, at kunderne ikke fik en afbalanceret beskrivelse af fordele og ulemper ved at investere i banken, og at Roskilde Banks kunderådgivere var blevet instrueret om at give en tilsvarende mundtlig rådgivning. Det fremgår endvidere af forligsaftalen, at det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at Roskilde Bank har pådraget sig et erstatningsansvar i forbindelse med disse aktiesalgskampagner. Ankenævnet tiltræder denne vurdering.

Køb af aktier i 2006

Aktiekøbene skete før aktiesalgskampagnen i 2007 og ifølge bankens registreringer fik B1 og B2 ikke tilsendt et kampagnebrev i forbindelse med aktiesalgskampagnen i 2006. Klageren har anført, at købene skete efter anbefaling fra banken på et møde i 2006. De nærmere omstændigheder i forbindelse med aktiekøbene er i øvrigt uoplyste. Under henvisning hertil finder Ankenævnet ikke grundlag for at fastslå, at købene var bestemt af den uafbalancerede beskrivelse af fordele og ulemper ved at investere i bankens aktier, der fremgik af den forudgående aktiesalgskampagne.

Det påhviler herefter som udgangspunkt klageren at godtgøre, at Roskilde Bank har handlet ansvarspådragende i forbindelse med sin rådgivning på investeringstidspunktet. Ankenævnet finder ikke, at det klageren har anført om omstændighederne ved aktiekøbet giver grundlag for at fravige dette udgangspunkt.

Ankenævnet finder, at klageren ikke har godtgjort, at Roskilde Bank har handlet ansvarspådragende.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen vedrørende aktiekøbene i 2006.

Køb af aktier i april 2007

B1 og B2 accepterede ikke forligstilbuddet fra Finansiel Stabilitet. Finansiel Stabilitet har under sagen principalt påstået frifindelse mod betaling i henhold til betingelserne i de i sagen fremlagte forligstilbud af 24. februar 2014. I overensstemmelse med forliget mellem Forbrugerformanden og Finansiel Stabilitet finder Ankenævnet, at Finansiel Stabilitet er erstatningsansvarlig over for klageren. Ankenævnet finder endvidere, at erstatningen skal fastsættes skønsmæssigt, således at B1 og B2 stilles, som om de er omfattet af forliget af 2. december 2013 mellem Forbrugerombudsmanden og Finansiel Stabilitet. Da omkostningerne ved overdragelse af de erstatningsberettigede aktier til Finansiel Stabilitet efter det i forligstilbuddet oplyste forventes at ville overstige erstatningen for aktierne, finder Ankenævnet ikke grundlag for at pålægge Finansiel Stabilitet at betale en erstatning til B1 og B2 vedrørende købet af aktier i marts og april 2007.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen vedrørende aktieerhvervelserne i 2007.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.