Salg af aktier gennemført uden hensyn til reduceret behold-ning som følge af omvendt aktiesplit. Krav om erstatning for kursgevinst.

Sagsnummer:322/2018
Dato:05-03-2019
Ankenævn:Vibeke Rønne, Michael Reved, Kristian Ingemann Petersen, Troels Hauer Holmberg og Lisbeth Baastrup Burgaard
Klageemne:Netbank - værdipapirer
Ledetekst:Salg af aktier gennemført uden hensyn til reduceret behold-ning som følge af omvendt aktiesplit. Krav om erstatning for kursgevinst.
Indklagede:Betri Bank P/F
Øvrige oplysninger:OF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører salg af aktier gennemført uden hensyn til reduceret beholdning som følge af omvendt aktiesplit. Krav om erstatning for kursgevinst.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Betri Bank, hvor han blandt andet havde et værdipapirdepot og netbankadgang, herunder adgang til handle værdipapirer via netbanken.

Den 9. marts 2018 købte klageren 38.183 stk. aktier i DOF ASA til kurs 0,85 NOK pr. aktie svarende til 25.246,12 DKK inkl. handelsomkostninger. Valutakursen var 77,82.

Den 25. maj 2018 fik Betri Bank fra sin depotbank meddelelse om, at DOF ASA havde besluttet at gennemføre et såkaldt omvendt aktiesplit, hvorved 10 stk. aktier i selskabet blev omdannet til én aktie. Som følge af det omvendte aktiesplit steg kursen på aktier i DOF ASA fra kurs 0,86 NOK den 24. maj 2018 til kurs 8,25 NOK den 25. maj 2018.

Ved en fejl i banken blev det omvendte aktiesplit ikke registreret den 25. maj 2018 og klagerens beholdning af 38.183 stk. aktier i DOF ASA blev ikke korrigeret.

Den 29. maj 2018 solgte klageren via netbanken 38.183 stk. aktier i DOF ASA til kurs 8,08 NOK svarende til 239.169,25 DKK inkl. handelsomkostninger. Valutakursen var 77,58. Bankens manglende registrering af det omvendte aktiesplit medførte, at klageren kunne sælge 10 gange flere aktier i DOF ASA, end han reelt ejede, hvorved han opnåede en kursgevinst på 213.923,13 DKK svarende til 847,35 %.

Den 31. maj 2018 registrerede banken det omvendte aktiesplit i DOF ASA i bankens fondssystem med virkning fra den 25. maj 2018. Klageren fik meddelelse herom via netbanken den 31. maj 2018.

Ved en mail af 1. juni 2018 til klageren meddelte banken, at handlen foretaget den 29. maj 2018 skulle korrigeres, idet klagerens depot efter aktiesalget var kommet i minus med 34.362 stk. aktier i DOF ASA. Banken pegede på to løsninger: 1. at handlen blev annulleret, eller 2. at handlen blev opretholdt, men med salg af det korrekte antal aktier. Banken oplyste, at den i første omgang havde valgt løsning nr. 2. Korrektionen skete ved, at banken købte 34.362 stk. aktier i DOF ASA til kurs 8,08 NOK for 215.396,96 DKK uden beregning af handelsomkostninger. Valutakursen var 77,58.

Klagerens salg af aktierne den 29. maj 2018 medførte efter bankens korrektion herefter et kurstab på 1.473,83 DKK ((239.169,25 DKK ÷ 215.396,96 DKK) ÷ 25.246,12 DKK).

Banken har oplyst, at klageren ikke bad om, at handlen blev annulleret i overensstemmelse med løsning nr. 1.  

Parternes påstande

Den 6. oktober 2018 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Betri Bank skal betale 213.923,13 DKK svarende til hans gevinst ved salget af aktierne i DOF ASA. Herudover har klageren anført, at banken skal have en kraftig påtale i sagen.

Betri Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at Betri Bank har handlet ansvarspådragende og har udvist grov forsømmelse ved ikke at opdatere sin handelsplatform.

Banken blev informeret om det omvendte aktiesplit den 25. maj 2018, men den foretog sig intet før end den 31. maj 2018, dvs. der gik seks døgn, før end banken rettede handelsplatformen. Banken var informeret om det omvendte aktiesplit fire døgn før han handlede, men foretog sig intet.

Ved salget af aktierne var han i god tro med hensyn til kursen, der fremgik af bankens handelsplatform. Han er en amatør investor, der ikke har en dyb viden om sjældne forekomster inden for aktiehandel, og han stolede derfor blindt på bankens handelsplatform.

I første omgang oplyste banken fejlagtigt, at der var sket et omvendt aktiesplit af aktierne i DOF ASA den 29. maj 2018. Banken har dog efterfølgende erkendt, at den fik meddelelse om det omvendte aktiesplit allerede den 25. maj 2018, og at det skyldtes en fejl, at registreringen først skete den 31. maj 2018 og ikke den 25. maj 2018.

Meget tyder på, at banken har et stort ønske om at få drejet sagen til udsagnet ”fejl” og derved væk fra den grove forsømmelse. Hvis banken kan slippe for at betale erstatning for denne grove forsømmelse, vil det til at skade tilliden til banksektoren betydeligt.

Betri Bank har anført, at banken var berettiget til at korrigere fejlen og foretage tilbageførslen, idet klageren herved blev stillet, som om salget var sket med det korrekte antal aktier.  

Banken begik en fejl ved at først at registrere det omvendte aktiesplit i sit fondssystem den 31. maj 2018, men klageren har ikke lidt et tab.

Det beløb, som klageren uberettiget modtog i forbindelse med salg af det forkert registrerede antal aktier, var så stort, at klageren måtte indse eller burde have indset, at der var tale om en fejl, og klageren skal ikke beriges som følge af bankens fejl.

Banken korrigerede fejlen hurtigt efter klagerens salg af aktierne den 29. maj 2018.

Det fremgår af bankens almindelige forretningsbetingelser, at banken kan tilbageføre beløb, som er indsat på en kundes konti ved en åbenbar fejltagelse.

Ankenævnet har ikke kompetence til at give banken en påtale, idet dette forhold ikke vedrører en formueretlig tvist.

Ankenævnets bemærkninger

Ankenævnet lægger til grund, at det omvendte aktiesplit i selskabet DOF ASA ikke blev registreret på klagerens depot den 25. maj 2018 som følge af en fejl fra Betri Banks side.

Kursen på klagerens aktier i DOF ASA ændrede sig fra kurs 0,86 NOK den 24. maj 2018 til kurs 8,25 NOK den 25. maj 2018 på grund af aktiesplittet.

Det er ikke oplyst, om selskabets aktionærer var involveret i beslutningen om det omvendte aktiesplit, eller om og i givet fald hvordan selskabets aktionærer blev informeret herom.

Uanset om Betri Bank har handlet ansvarspådragende, finder Ankenævnet ikke, at klageren har lidt et erstatningsberettiget tab. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at klageren har fået betaling for det antal aktier, som han ejede på salgstidspunktet, at banken tilbød klageren enten at annullere handlen eller at opretholde handlen, men med salg af det korrekte antal aktier, at handlen blev opretholdt med korrektion for antal solgte aktier, og at dette skete til samme aktiekurs og valutakurs, som var gældende for klagerens salg af aktierne den 29. maj 2018.

Det forhold, at klageren på baggrund af oplysningerne i sit depot troede, at han var i besiddelse af et større antal aktier end tilfældet var, og dermed blev skuffet i forventning til værdien af aktierne, udgør ikke et erstatningsberettiget tab.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Klagerens krav om en påtale til banken vedrører ikke et konkret økonomisk mellemværende og er derfor ikke omfattet af Ankenævnets kompetence, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 2.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.