Krav om tilbageførsel af beløb overført til tredjemands konto i pengeinstitut. Manglende kundeforhold mellem klageren og pengeinstituttet.

Sagsnummer:133/2020
Dato:16-12-2020
Ankenævn: Bo Østergaard, Anita Nedergaard, Karin Duerlund, Ida Marie Moesby og Anna Marie Schou Ringive
Klageemne:T - Tilbageførsel
Betalingsformidling - tilbageførsel
Ledetekst:Krav om tilbageførsel af beløb overført til tredjemands konto i pengeinstitut. Manglende kundeforhold mellem klageren og pengeinstituttet.
Indklagede:Finansiel Stabilitet (Københavns Andelskasse)
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om tilbageførsel af et beløb overført til tredjemands konto i Københavns Andelskasse. Manglende kundeforhold mellem klageren og Københavns Andelskasse.

Sagens omstændigheder

Klageren, der er bosat i Tyskland, var kunde i en tysk bank, P. Klageren var ikke kunde i Københavns Andelskasse.

Klageren har oplyst, at han blev kontaktet af et selskab, S1, der udbød investeringsrådgivning og investeringsservice. Den 11. maj 2018 overførte han 5.000 EUR til en konto -237 i andelskassen. Klageren har fremlagt en overførselskvittering fra P for overførsel af 5.000 EUR til konto -237 i Københavns Andelskasse til en kontohaver, S2. Klageren har oplyst, at S1 var registreret som andelskassens kunde under navnet S2.

Finansiel Stabilitet overtog den 13. september 2018 kontrollen med Københavns Andelskasse i henhold til lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder.

Efter overførslen forsøgte klageren forgæves at få beløbet tilbagebetalt fra S1, idet han fandt ud af, at han var blevet udsat for svindel.

Den 7. februar 2020 rettede klageren henvendelse til Finansiel Stabilitet og krævede beløbet på 5.000 EUR tilbageført. Han henviste blandt andet til, at der på overførselstidspunktet var udstedt advarsler mod S1 af tilsynsmyndighederne i England, Italien og på Malta samt af forskellige organisationer.

Finansiel Stabilitet afviste at være ansvarlig for klagerens tab og henviste ham til at rette kravet mod S1.

Den 28. februar 2020 rettede klageren på ny henvendelse til Finansiel Stabilitet og krævede, at betalingen blev tilbageført. Finansiel Stabilitet fastholdt afvisningen af klagerens krav.

Den 9. april 2020 indbragte klageren sagen for Ankenævnet.

Finansiel Stabilitet har under sagens forberedelse i Ankenævnet fremlagt en liste fra Finanstilsynet over ”Advarsler fra andre tilsynsmyndigheder 2018” og har oplyst, at S1 ikke fremgår af denne liste.

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Finansiel Stabilitet (Københavns Andelskasse) skal tilbageføre 5.000 EUR til ham.

Finansiel Stabilitet (Københavns Andelskasse) har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at han er blevet udsat for svindel, og at han har overført beløbet til S1 under falske forudsætninger.

Andelskassen burde have advaret ham mod at foretage overførslen, idet der på overførselstidspunktet var udstedt advarsler mod S1 af tilsynsmyndighederne i England, Italien og på Malta samt af forskellige organisationer.

Andelskassen burde have advaret sine kunder mod at sende penge ”offshore” til virksomheder, som de ikke kendte, og om risikoen for ikke at kunne få pengene tilbageført i tilfælde af svindel.

Det følger af de internationale SWIFT regler, at der, inden en forretning godkendes som betalingsmodtager, skal foretages en fysisk inspektion af forretningens lokaler. Denne betingelse er ikke blevet opfyldt i forhold til S1.

Andelskassen har ikke lavet KYC (Know Your Customer) og AML (Anti Money Laundering) undersøgelser på S1/betalingsmodtageren, som foreskrevet i hvidvaskloven og har heller ikke overholdt reglerne i EU direktiv 2015/849 og i ”Guidance for Effective AML/CFT Transaction Monitoring Controls” udstedt af The European Banking Authority (EBA).

Hans krav på tilbageførsel af beløbet som følge af, at han er blevet udsat for svindel, støttes endvidere af en udtalelse fra ”The Financial Ombudsman Services”.

Han havde ingen erfaring med investeringer, og han har tabt hele sin opsparing på 5.000 EUR, som han senere skulle leve af.

Herudover har klageren blandt andet anført følgende om andelskassens forsømmelser:

”There are some situations where banks, taking into account relevant rules, codes and best practice standards, shouldn’t have taken their customers’ authorization instruction at “face value” – or should have looked at the wider circumstances surrounding the transaction before making the payment. It is obvious that not only have they failed to look carefully at the circumstances behind my complaint, they have conveniently sought loopholes in policy and regulatory frameworks that have the potential to cover their incompetence.

If a bank executed a customer’s order to transfer money knowing it to be “dishonestly given, shutting its eyes to the obvious fact of the dishonesty or acting recklessly in failing to make such inquiries as an honest and reasonable man would make”, it would be in breach of its duty of care, even if the payment was made in accordance with the terms of the mandate and the bank shall be liable to its client for damages in negligence.”

Finansiel Stabilitet (Københavns Andelskasse) har anført, at andelskassen ikke har handlet uretmæssigt.

Andelskassen har alene været kontoførende pengeinstitut for S1.

Klageren har ikke været kunde i andelskassen, hvorfor andelskassen ikke har haft en forpligtelse til at vejlede, advare eller på anden måde rådgive klageren. Som følge af dette, har andelskassen ikke tilsidesat nogen forpligtelser, der kan berettige til erstat-ning eller en tilbageførsel.

Andelskassen er ikke forpligtet til at tilbageføre et beløb uden samtykke fra kontoha-veren, S1. Et sådant samtykke foreligger ikke.

Klageren har ikke dokumenteret, at andelskassen har tilsidesat nogen forpligtelser eller handlet på en måde, som giver grundlag for en klage eller tilbageførsel og det er ikke dokumenteret, at andelskassen har handlet ansvarspådragende, hvorfor klageren ikke er berettiget til erstatning. Erstatningsbetingelserne er ikke opfyldt.

S1 fremgik ikke på Finanstilsynets liste over advarsler fra andre tilsynsmyndigheder i 2018, hvor overførslen fandt sted. Andelskassen kunne derfor ikke på en let tilgængelig måde tjekke, om der forelå advarsler om bedrageri forud for overførslen. Selv hvis S1 fremgik af listen fra 2018, ville det forhold, at der blev advaret mod et specifikt selskab på Finanstilsynets og udenlandske tilsyns hjemmesider, ikke i sig selv medføre, at klageren havde ret til en tilbageførsel eller til at modtage erstatning.

Andelskassen kunne ikke ud fra indbetalingen konstatere, at der skulle være tale om en fejl eller påstået bedrageri, hvorfor andelskassen ikke kunne handle anderledes end gjort.

Overførslen skete som en bankoverførsel og var derfor ikke omfattet af Visa- og MasterCard reglerne om tilbageførsel ved nethandel mv. Klageren kan derfor ikke få refunderet beløbet på 5.000 EUR af denne grund.

Der kan ikke støttes ret på en generel udtalelse fra ”The Financial Ombudsman”, og udtalelsen kan ikke begrunde en tilbageførsel eller betaling af erstatning på 5.000 EUR.

Klageren redegør omfangsrigt for reglerne om hvidvask, der imidlertid vedrører et strafferetligt ansvar for overtrædelse af hvidvasklovgivningen og ikke et eventuelt erstatningsansvar. Det er derfor sagen uvedkommende.

De pligter, der påhviler et pengeinstitut, som klageren har redegjort for, påhviler klagerens eget pengeinstitut, og ikke det modtagende pengeinstitut. Som tidligere oplyst, var andelskassen betalingsmodtagerens pengeinstitut. Der er derfor ikke tale om omstændigheder, der kan berettige til, at klageren kan få tilbagebetaling eller modtage erstatning.

Klagerens modpart er S1 og ikke andelskassen. Klageren skal rette kravet mod S1.

Såfremt andelskassen mod forventning findes at være erstatningsansvarlig, gøres det gældende, at klageren har udvist egen skyld ved blandt andet ikke at undersøge S1 før overførslerne, hvorfor et eventuelt erstatningsbeløb skal nedsættes.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren, der er bosat i Tyskland, var kunde i en tysk bank. Klageren var ikke kunde i Københavns Andelskasse.

Klageren har oplyst, at han blev kontaktet af et selskab, S1, som udbød investeringsrådgivning og investeringsservice. Den 11. maj 2020 overførte han 5.000 EUR til konto -237 i Københavns Andelskasse til en kontohaver, S2. Klageren har oplyst, at S1 var registreret som andelskassens kunde under navnet S2.

Efter overførslen forsøgte klageren forgæves at få beløbet tilbagebetalt fra S1, idet han fandt ud af, at han var blevet udsat for svindel.

Efterfølgende anmodede klageren ligeledes Finansiel Stabilitet (Københavns Andelskasse) om at tilbageføre beløbet.

Ankenævnet finder ikke, at Finansiel Stabilitet (Københavns Andelskasse) var forpligtet til at tilbageføre beløbet uden samtykke fra betalingsmodtageren/kontohaveren, S1.

Ankenævnet finder heller ikke, at klageren har godtgjort, at Finansiel Stabilitet (Københavns Andelskasse) på andet grundlag er forpligtet til at holde ham skadesløs for et eventuelt tab.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.