Spørgsmål om rettidig varsling i forbindelse med genberegning af betalingen på et variabelt forrentet banklån.

Sagsnummer:616/2023
Dato:06-05-2024
Ankenævn:Vibeke Rønne, Kritte Sand Nielsen, Nanna Vetter Viberg Nielsen og Elizabeth Bonde.
Klageemne:Udlån - øvrige spørgsmål
Udlån - ydelse
Udlån - rente
Ledetekst:Spørgsmål om rettidig varsling i forbindelse med genberegning af betalingen på et variabelt forrentet banklån.
Indklagede:Nordea Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører spørgsmål om rettidig varsling i forbindelse med genberegning af betalingen på et variabelt forrentet banklån.

Sagens omstændigheder

Klagerne M og H var kunder i Nordea Danmark, som havde finansieret købet af deres ejendom ved et BoligPuls-lån -087.

Boligpuls-lånet havde en hovedstol på 1.800.000 kr. og havde på lånetidspunktet en debitorrente på 1,377 %. Banken har oplyst, at klagernes BoligPuls-lån er variabelt forrentet, og at renten på boliglånet har CIBOR3 som referencerente, hvilket betyder, at renten ændres hver tredje måned og at der hertil tillægges et individuelt rentetillæg.

Banken har fremlagt klagernes aftale om Nordea BoligPuls, hvoraf det blandt andet fremgår:

”…

En ændring af rentesatsen vil bevirke ændring af ydelsernes størrelse, så den aftalte løbetid fastholdes. Reguleringen af ydelsen sker automatisk en gang om året. Ved mindre ændringer af løbetiden sker der ingen ændringer af ydelsen.

Forrentning af lånet samt meddelelse om ændring af CIBOR3 (referencerenten)

Jeg/vi får besked om CIBOR3 (referencerenten) og den samlede rente p.a. ved meddelelse fra banken, der udsendes i forbindelse med ændring af CIBOR3 (referencerenten) hvert kvartal.

Ændringer

Vilkårene for Nordea BoligPuls, kan ændres til ugunst for mig/os med 6 måneders varsel ved meddelelse til mig/os på papir eller andet varigt medium fx Netbank, Netbank konto kik eller e-mail. Hvis ændringerne er til gunst for mig/os kan de træde i kraft uden forudgående varsel. Banken vil efterfølgende informere mig/os om sådanne ændringer.

…”

Banken har fremlagt sine almindelige bestemmelser for lån og kreditter til private formål gældende fra den 30. november 2022, hvoraf det blandt andet fremgår:

”…

6. Regulering af ydelse

En forhøjelse af renten uden samtidig ændring af de aftalte betalinger kan medføre, at løbetiden for et lån forlænges. For at undgå det, kan både kunden og banken kræve en forhøjelse af betalingerne, når renten forhøjes.

…”

Den 4. september 2023 modtog klagerne et brev fra banken, hvoraf fremgår:

”…

På grund af det seneste års rentestigninger har vi ekstraordinært genberegnet din kvartalsvise betaling (afdrag og renter) på dit Nordea BoligPuls med kontonummer [-087].

Vi genberegner din betaling, fordi udgiften til renter 30. juni 2023 oversteg det beløb, du betaler hvert kvartal.

Af samme årsag kommer du også til at betale for meget i rente 30. september 2023. Når renten overstiger din kvartalsvise betaling, bliver det beløb, som derved ikke er dækket ind via din kvartalsvise betaling, lagt til restgælden (den samlede gæld), og der løber således også rente på denne stigning i restgælden. Det er renten af denne stigning, du har betalt for meget og skal have tilbage.

Du har 17 kr. til gode, som bliver indsat på din konto [-577] den 11. september 2023. Husk at indberette beløbet som renteindtægt til SKAT.

Det betyder genberegningen for dit lån

Din nuværende betaling før genberegningen: 18.277,76 kr. pr. kvartal.

Din kommende betaling (afdrag og renter): 29.020,00 kr. pr. kvartal

Første gang, du skal betale det nye beløb, er 30. september 2023.

…”

I september og oktober 2023 gjorde klagerne indsigelse mod bankens vurdering af, at genberegningen af den månedlige ydelse var til gunst for dem og den deraf følgende frist for ikrafttræden af ydelsesændringen.

Den 6. oktober 2023 fastholdt banken sin vurdering af, at genberegningen var til gunst for klagerne, og meddelte klagerne at ydelsesændringens ikrafttræden var den 30. september 2023.

Parternes påstande

Den 8. oktober 2023 har klagerne indbragt sagen for Ankenævnet, der har forstået klagernes påstand således, at de ønsker at blive stillet som om, at Nordea Danmarks ændring af 4. september 2023 udgjorde en ændring til ugunst for dem, hvorfor banken burde have givet dem seks måneders varsel, at banken skal ændre sine planlagte ændringer i ydelsen på BoligPuls-lån, og at banken skal ændre sine breve, så det reelle indhold ikke skjules af en vildledende overskrift.

Nordea Danmark har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klagerne har anført, at bankens brev af 4. september 2023 havde en mere positiv overskrift, end budskabet i brevet kunne bære. Overskriften var vildledende. En meddelelse om tilbagebetaling af 17 kr. i for meget betalte renter blev efterfulgt af en meddelelse om, at afdraget på deres lån ville stige med ca. 59 % fra 18.277 kr. til 29.020 kr. pr. kvartal, og at ændringen skete med mindre end en måneds varsel.

De er chokerede over, at ændringen kan være rigtig eller lovlig. Banken giver ikke i brevet nogen forklaring på ændringen. De aftalte et møde med banken, men blev ikke klogere af dette, da de fortsat ikke forstod, hvordan det kan være lovligt at hæve betalingen med så stort et beløb, nærmest uden varsel.

Banken mente, at ændringen var til gunst for dem, og henviste til aftalen og vilkårene for denne. Af disse fremgår, at ændringer, som er til ugunst for dem, skulle varsles med seks måneder, og at ændringer, som er til gunst for dem, kunne træde i kraft med det samme. De er uenige i bankens vurdering af, hvad der er til gunst for dem. Hvis banken mener, at en ændring som denne er til gunst for dem, ønsker de ikke at tænke på, hvad en ændring til ugunst ville være.

Banken har ikke tidligere varslet ændringer i betalingerne på lånet til trods for en længere periode med stigende renter. Hvis banken havde til hensigt at handle til gunst for dem som kunder, så ville en løbende tilpasning eller varsling på et mindre dramatisk niveau have været at foretrække.

De har valgt et lån med variabel rente, og lånet sælges som et lån, der er tilsvarende et realkreditlån. De er på intet tidspunkt blevet vejledt eller rådgivet om, at ændringer, der er så dramatiske som denne, kunne ske på den valgte låntype. De har som forbrugere ingen chance for at gennemskue låntypen, hvis tolkningen af gunst/ugunst ikke forklares ved aftalens indgåelse.

Havde de kendt til risikoen ved denne låntype, havde de ikke valgt lånet. De havde i stedet valgt et lån med fast rente eller variabel rente og gennemskuelige vilkår. Banken efterlader dem i en skidt situation, da de nu bliver ramt af meget store omkostninger.

Nordea Danmark har anført, at BoligPuls følger CIBOR3, hvilket medfører, at der sker en renteændring hver tredje måned. Med de meget store rentestigninger henover 2022-2023 ville klagerne få en stor stigning i deres kvartalsvise ydelse ved den næste årlige genberegning.

Som følge af de mange rentestigninger på CIBOR3 flere kvartaler i træk i perioden fra midt 2022 og også i 2023, opstod den uhensigtsmæssighed, at klagernes kvartalsvise rentebetaling kunne overstige lånets kvartalsvise ydelse. På den baggrund valgte banken derfor, at det var mest hensigtsmæssigt for klagerne, at der skete ekstraordinær genberegning af ydelsen, så den stemte overens med en størrelse på afdraget, som ville medføre, at den aftalte løbetid ville blive fastholdt.

Banken foretog en ekstraordinær genberegning gældende fra 30. september 2023, så klagerne tidligere kunne imødekomme de rentestigninger, som allerede var aktualiseret qua CIBOR3-rentestigningerne. Klagerne hæftede fuldt ud for de aktualiserede rentestigninger, og det var alene effekten heraf og dermed ændringen af ydelsen, som ikke var effektueret. Ved genberegningen ville klagernes ydelse stemme overens med den aftalte løbetid. Klagerne fik ikke ”rabat” i sidste kvartal i 2023, og klagerne har ikke lidt et tab.

Klagerne havde via bankens rentebrev, som bliver sendt hvert kvartal, viden om, at CIBOR3-renten var steget meget, hvorfor det ikke kunne komme som en overraskelse for dem, at de skulle betale mere i ydelse for deres boliglån.

Genberegningen er hjemlet i bankens almindelige bestemmelser for lån og kreditter, som er en del af aftalegrundlaget mellem klagerne og banken. Heri kan banken kræve, at ydelsen ændres, hvis renten stiger. En genberegning af ydelsen vil, i det volatile marked der var og er, være til kundernes gunst og dermed også være hjemlet, idet det vil medføre overensstemmelse mellem størrelsen på afdraget, en del af ydelsen og den aftalte løbetid, som dermed vil blive fastholdt. Da ændringen dermed var til klagernes gunst, kunne det ske uden varsel.

Ankenævnets bemærkninger

Klagerne M og H var kunder i Nordea Danmark, som havde finansieret købet af deres ejendom ved et BoligPuls-lån -087.

Boligpuls-lånet havde en hovedstol på 1.800.000 kr. og havde på lånetidspunktet en debitorrente på 1,377 %. Banken har oplyst, at klagernes BoligPuls-lån er variabelt forrentet, og at renten på boliglånet har CIBOR3 som referencerente, hvilket betyder, at renten ændres hver tredje måned, og at der hertil tillægges et individuelt rentetillæg.

Af pkt. 6 i bankens almindelige bestemmelser for lån og kreditter til private formål gældende fra den 30. november 2022, fremgår blandt andet, at en forhøjelse af renten uden samtidig ændring af de aftalte betalinger kan medføre, at løbetiden for et lån forlænges, og at både klagerne og banken for at undgå dette, kan kræve en forhøjelse af betalingerne, når renten forhøjes.

Af punktet ”Ændringer” i klagernes aftale om Nordea BoligPuls fremgår, at vilkårene for Nordea BoligPuls, kan ændres til ugunst for klagerne med seks måneders varsel ved meddelelse til klagerne på papir eller andet varigt medium. Hvis ændringerne er til gunst for klagerne, kan de træde i kraft uden forudgående varsel. Banken vil efterfølgende informere klagerne om sådanne ændringer.

Ved brev af 4. september 2023 meddelte banken klagerne, at den ekstraordinært havde genberegnet deres kvartalsvise betaling (afdrag og renter) på deres BoligPuls-lån -087. På baggrund af genberegningen konstaterede banken, at klagerne havde 17 kr. til gode, som ville blive indsat på deres konto -577 den 11. september 2023. Genberegningen medførte også, at klagernes nuværende kvartalsvise betaling på 18.277,76 kr. ville stige til 29.020 kr. pr. kvartal. Klagerne skulle betale det nye beløb den 30. september 2023.

Det fremgår som nævnt af punkt 6 i bankens almindelige bestemmelser for lån og kreditter til private formål, som er en del af parternes aftalegrundlag, at både kunden og banken kan kræve en forhøjelse af betalingerne, når renten forhøjes for at undgå, at løbetiden for lånet forlænges. Denne bestemmelse indeholder ikke regler om, at ændringen skal varsles. Banken har benyttet denne bestemmelse i forbindelse med varslingen den 4. september 2023 til at hæve ydelsen på lånet. Da der således ikke er tale om en ændring af vilkårene for lånet, skal forhøjelsen af ydelsen ikke varsles med en frist på seks måneder. Banken varslede ændringen i ydelsen med mindre end en måneds varsel. I hvert fald under de foreliggende omstændigheder, hvor ydelsen på lånet ifølge låneaftalen kun genberegnes en gang pr. år, og hvor der er tale om en meget stor stigning i ydelsen, finder Ankenævnet, at banken burde have givet klagerne et længere varsel.

Banken skal derfor stille klagerne således, at de godtgøres eventuelle ekstraomkostninger, som de måtte være blevet pålagt, fordi de ikke har betalt den forhøjede ydelse pr. 30. september 2023.

Ankenævnet kan ikke behandle den del af klagen, der vedrører klagernes krav om, at banken skal pålægges at ændre sine planlagte ændringer i ydelsen på BoligPuls-lån, og at banken skal ændre sine breve, så det reelle indhold ikke skjules af en vildledende overskrift, da disse krav ikke udgør et konkret økonomisk mellemværende, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 2.

Ankenævnets afgørelse

Nordea Danmark skal inden 30 dage stille klagerne som fastsat ovenfor.

Ankenævnet afviser at behandle den øvrige del af klagen.

Klagerne får klagegebyret tilbage.