Opsigelse af kreditforeningslån sket for sent, spørgsmål om fradrag af skatteværdi ved godtgørelse af differencerenter.

Sagsnummer:476/1994
Dato:31-01-1995
Ankenævn:Peter Blok, Lars Pedersen, Erik Sevaldsen, Søren Stagis, Jens Ole Stahl
Klageemne:Realkreditbelåning - differencerente
Ledetekst:Opsigelse af kreditforeningslån sket for sent, spørgsmål om fradrag af skatteværdi ved godtgørelse af differencerenter.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:OF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Medhold klager


I foråret 1994 gennemførte indklagede en omprioritering af klagerens ejendom.

Ved en fejl blev et eksisterende lån ikke som aftalt opsagt til indfrielse pr. 1. oktober 1994, hvilket medførte en merudgift for klageren på 24.627,78 kr. svarende til differencerenten for perioden 1. oktober 1994 til 1. april 1995.

Indklagede tilbød den 1. juli 1994 at godtgøre klageren beløbet med fradrag af den skattemæssige værdi af differencerentebeløbet, til dels ved modregning i indklagedes gebyrer for omprioriteringssagen, som i alt udgjorde 5.675 kr.

Klageren har ved klageskema af 1. august 1994 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale differencerenterne på 24.627,78 kr. uden fradrag af skatteværdi.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse mod kontant betaling af 6.700 kr. og frafald af kravet på 5.675 kr. i gebyrer.

Klageren har anført, at hans tab udgør 24.627,78 kr., og at indklagede bør erstatte dette beløb. Indklagede opnår en uberettiget berigelse ved at spekulere i hans forhold til skattemyndighederne, som er indklagede uvedkommende.

Indklagede har anført, at klagerens tab kan opgøres til 12.313,89 kr., idet differencerenter er fradragsberettigede med en skatteværdi på 50%. Differencerenterne indberettes automatisk som en renteudgift for klageren, hvorfor klageren opnår den skattemæssige effekt, med mindre han ingen indtægt har i skatteåret 1994, hvilket ikke er tilfældet. De skattemæssige konsekvenser bør inddrages i alle situationer ved opgørelse af et eventuelt tab.

Ankenævnets bemærkninger:

Som følge af indklagedes fejl blev klageren pålagt en merudgift på 24.627,78 kr. i differencerenter. Et beløb, der betales som erstatning herfor, må anses for skattepligtigt for klageren som kapitalindkomst, og denne vil derfor - selv om han har fradragsret for differencerenterne - kun opnå fuld erstatning ved betaling af et beløb svarende til det fulde differencerentebeløb. Klagerens påstand tages derfor til følge, idet beløbet findes at burde forrentes som nedenfor bestemt.

Som følge heraf


Indklagede bør inden 4 uger til klageren betale 24.627,78 kr. med rente efter renteloven fra den 1. juli 1994. Klagegebyret tilbagebetales klageren.