Indsigelse om manglende afkast m.v. af ratepensionsdepot.

Sagsnummer:153/2018
Dato:18-12-2018
Ankenævn:Eva Hammerum, Jesper Claus Christensen, Kristian Ingemann Petersen, Troels Hauer Holmberg, Søren Geckler
Klageemne:Ratepension - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Indsigelse om manglende afkast m.v. af ratepensionsdepot.
Indklagede:Fynske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse om manglende afkast m.v. af klagerens ratepensionsdepot.

Sagens omstændigheder

Klageren blev kunde i Fynske Bank i 2014. I den forbindelse fik han blandt andet overført sine pensioner, herunder en ratepension, til banken.

Klagerens ratepension bestod af en ratepensionskonto og et tilknyttet ratepensionsdepot. Ratepensionen blev efter overførslen til Fynske Bank placeret i investeringsbeviser i ValueInvest Global, investeringsbeviser i BankInvest Global Forbrug samt i Fynske Bank aktier.

Ratepensionen med det tilhørende ratepensionsdepot blev på klagerens anmodning udbetalt i utide den 9. november 2017.

Klageren rettede i forbindelse med udbetalingen henvendelse til banken, idet han var i tvivl om, hvorvidt de løbende afkastopgørelser m.v. og dermed afregningen af ratepensionen var korrekt.

I december 2017 afholdt banken et møde med klageren og hans ægtefælle, H, hvor den gennemgik udviklingen af ratepensionen fra overførslen i 2014 til udbetalingen i 2017. I en mail af 19. december 2017 til klageren anførte banken blandt andet:

”…

Som aftalt på mødet, fremsender jeg hermed en oversigt over udviklingen på din ratepension, fra den blev overført til Fynske Bank den 14.05.2014 og til den blev udbetalt den 09.11.2017.

År

Primo saldo

Årets afkast

Ej fradragsberettiget poster

PAL afgift

Ultimo saldo

2014 (14.05.2014)

402.598,45

49.599,00

0,00

6.642,09

445.555,36

2015

445.555,38

89.777,45

0,79

13.735,95

521.596,07

2016

521.596,07

12.280,06

0,00

1.878,85

531.997,28

2017 (09.11.2017)

531.997,28

773,22

0,00

118,30

532.652,20

Den 09.11.2017 udbetaler vi din ratepension iht. aftale og mod ekstra skatteafgift, opgørelsen er som følgende:

Pensionsopsparing: kr. 532.652,20

Afgift: kr. 319.140,00

Gebyr Fynske Bank: kr. 750,00

Samlet til udbetaling: kr. 212.762,20 (beløbet er indsat på konto nr. [-660]).

Jeg har vedlagt et bilag for hvert år, så du kan se tallene der ligger til grund for ovennævnte udregning.

…”

Den 27. april 2018 indgav klageren en klage til Ankenævnet.

Banken har under sagens forberedelse i Ankenævnet fremlagt uddrag af klagerens årsoversigter, kontoudskrifter for ratepensionskontoen samt opgørelser over pensionsafkastskat og afkast på værdipapirbeholdninger i perioden 2014 til 2017, der var vedhæftet bankens mail af 19. december 2017 til klageren.

Af kontoudskrift for ratepensionskontoen m.v. for 2014 fremgik, at klageren ikke fik udbetalt udbytte af investeringsbeviserne i 2014. Banken har oplyst, at de blev købt efter det tidspunkt, hvor der blev udloddet udbytte.

Af kontoudskrift for ratepensionskontoen m.v. for 2015 fremgår, at der blev udbetalt et udbytte af investeringsbeviserne på henholdsvis 10.249,10 kr. og 34.755 kr., i alt 45.004,10 kr. Disse beløb indgik i beregningsgrundlaget for PAL-skatten for 2015.

Af kontoudskrift for ratepensionskontoen m.v. for 2016 fremgår, at der blev udbetalt et udbytte af investeringsbeviserne på henholdsvis 14.965,50 kr. og 26.460 kr., i alt 41.425,50 kr. Disse beløb indgik i beregningsgrundlaget for PAL-skatten for 2016.

Klageren har under sagens forberedelse i Ankenævnet anført, at han har et beløb på 13.743,95 kr. til gode hos banken. Han har opgjort beløbet som følger:

År

Afkast

PAL-afgift

Afkast total

2014

49.599,00

7.588,65

42.010,35

2015

89.777,45

13.735,95

76.041,50

2016

41.425,50

6.338,10

35.087,40

2017

773,25

118,30

654,92

Samlet udregning

 

 

153.794,17

 

 

 

 

Afkast total 2014, 2015 og 2016

 

 

153.794,17

BankInvest Global Forbrug

 

 

179.700,04

ValueInvest Global

 

 

224.689,16

Fynske Bank aktier

 

 

8.850,00

 

 

 

 

Sum af aktier

 

 

567.033,37

Bankgebyr

 

 

÷750,00

 

 

 

566.283,37

Afgift 60 %

 

 

339.777,22

 

 

 

 

Til udbetaling

 

 

226.506,15

 

 

 

 

Realiseret udbetaling fra Fynske Bank

 

 

212.762,20

 

 

 

 

Manglende udbetaling og til gode i alt

 

 

13.743,95

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Fynske Bank skal betale 13.743,95 kr. Samtidig har han anmodet Ankenævnet om at foretage en komplet udregning i forbindelse med hans ratepensionsordning.

Fynske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han har et tilgodehavende hos banken på 13.743,95 kr., jf. opgørelsen ovenfor.

Der mangler flere forskellige posteringer vedrørende udbyttet af hans ValueInvest investeringsbeviser og BankInvest Global Forbrug investeringsbeviser, der fremgår af hans kontoudskrifter for ratepensionen. Opgørelsen af hans ratepension er derfor forkert.

Oplysningerne fra banken vedrørende de forskellige posteringer er helt uigennemsigtige.

Han har ikke løbende modtaget kontoudskrifter vedrørende ratepensionen eller slutopgørelse fra banken.

Han modtog først materiale om ratepensionen fra banken, da den sendte ham mailen af 19. december 2017.

Fynske Bank har anført, at klageren ikke har et tilgodehavende på 13.743,95 kr. hos banken. Klageren har opgjort dette beløb ud fra en forudsætning om, at det udbetalte udbytte for 2016 og beregningsgrundlaget for PAL-skatten i 2016 udgjorde 41.425,50 kr. og dermed var det samme beløb.

Bankens opgørelse af ratepensionen i utide i november 2017 var korrekt.

Banken har ikke glemt at medtage udbytte på investeringsbeviserne på klagerens ratepension.

Der er forskel på de beløb, der er udbetalt som udbytte til klageren og beregningsgrundlaget for PAL-skatten.

Banken har opgjort beregningsgrundlaget for PAL-skatten i overensstemmelse med pensionsafkastbeskatningsloven. I beregningsgrundlaget for PAL-skatten indgår tilskrevne renter, kuponrenter, samt realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab på værdipapirer. Udbytte betragtes som en realiseret kursgevinst.

Klageren skifter opgørelsesprincip for 2016. I det af klageren opgjorte afkastbeløb for 2016 på 41.425,50 kr. indgår alene det udbytte, der er udbetalt. Der er ikke taget højde for urealiserede kursgevinster og kurstab på værdipapirerne i 2016, jf. den af banken fremlagte opgørelse af pensionsafkastskat af 1. marts 2017, der viser et beregningsgrundlag for PAL-skat på 12.280,06 kr. i stedet for 41.425,50 kr.

Banken har ikke begået fejl i opgørelsen af PAL-skatten. Banken indberetter og afregner indeholdt PAL-skat til SKAT. Såfremt der var fejl i bankens principper for beregning af PAL-skat, ville SKAT formentlig have korrigeret disse.

Banken har løbende sendt klageren kontoudskrifter m.v. i e-Boks, ligesom den har sendt slutopgørelsen af ratepensionen til klagerens e-Boks. Alle opgørelserne blev endvidere genfremsendt til klageren sammen med bankens mail af 19. december 2017 til klageren.

Pensionsområdet kan være svært at forstå, idet der er mange beregninger og skattebetalinger. Banken holdt derfor et møde med klageren med henblik på at yde råd og vejledning til klageren i forbindelse med de spørgsmål om ratepensionen og den placering i værdipapirer, der var foretaget.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren havde en ratepension i Fynske Bank bestående af en ratepensionskonto og et ratepensionsdepot, der var placeret i investeringsbeviser i i ValueInvest Global, investeringsbeviser i BankInvest Global Forbrug samt i Fynske Bank aktier.

Ratepensionen med det tilhørende ratepensionsdepot blev på klagerens anmodning udbetalt i utide den 9. november 2017 med 212.762,20 kr. efter fradrag af afgift.

Ankenævnet finder det ikke godtgjort, at banken har udvist fejl eller forsømmelser i forbindelse med udbetaling af udbytte, beregning af PAL-skat og opgørelse af ratepensionen i utide i november 2017.

Ankenævnet påtager sig hverken at foretage en komplet udregning i forbindelse med klagerens ratepensionsordning eller en revisionsmæssig gennemgang af de enkelte poster i bankens opgørelser.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.