Spørgsmål om hæftelse for misbrug af MasterCard som følge af passivitet.

Sagsnummer:177/2016
Dato:29-11-2016
Ankenævn:Kari Sørensen, Michael Reved, Astrid Thomas, Morten Bruun Pedersen og Søren Geckler
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Betalingstjenester - passivitet
Ledetekst:Spørgsmål om hæftelse for misbrug af MasterCard som følge af passivitet.
Indklagede:Sydbank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører, om klageren som følge af passivitet har fortabt sin ret til at få tilbageført uberettigede hævninger foretaget med hans MasterCard.

Sagens omstændigheder

Klageren har en konto hos Sydbank med et tilknyttet MasterCard.

Den 10. oktober 2015 mellem kl. 20 og 23 modtog klageren sms’er fra banken vedrørende nogle betalinger med hans MasterCard til bl.a. hoteller den samme dag, og som klageren ikke havde medvirket til. Klageren kontaktede Nets og fik spærret kortet samme dag kl. 23.10. Klageren har anført, at Nets på hans forespørgsel oplyste, at Nets ikke ville kontakte hotellerne, at sagen kørte ”helt automatisk”, at ”beløbene sandsynligvis vil blive ført tilbage”, og at han skulle kontakte banken, hvis dette ikke skete.

I et brev til klageren af 12. oktober 2015 bekræftede banken spærringen. I brevet var endvidere anført:

”… Vær opmærksom på, at alle betalinger, der er foretaget med kortet, inden det blev spærret, vil blive trukket på din konto. Vi beder dig derfor kontrollere, at der på dit kontoudskrift ikke forekommer betalinger, som du ikke selv har foretaget. I tilfælde af ukendte betalinger, bedes du straks kontakte os. …”

Klageren har oplyst, at han kontaktede banken telefonisk nogle dage efter for at få tilsendt et nyt MasterCard.

Den 1. november 2015 blev transaktioner, der var foretaget på klagerens MasterCard i perioden fra den 15. september 2015 til den 15. oktober 2015, afregnet overfor klageren. Af posteringsoversigten fremgik bl.a. seks betalinger med datoerne den 13. og 14. oktober 2015 og valørdato den 1. november 2015 på i alt 9.563,08 kr., som klageren ikke havde foretaget. Klageren har oplyst, at han kunne se, at de pågældende beløb blev trukket fra hans konto den 1. november 2015.

I starten af januar 2016 kontaktede klageren banken telefonisk og fik tilsendt en indsigelsesblanket. Den 7. januar 2016 udfyldte og indsendte klageren indsigelsesblanketten vedrørende de seks transaktioner til banken.

Banken har fremlagt bankens gældende Regler for MasterCard, hvoraf blandt andet fremgår:

”…

6. Kontrol af posteringer på din afregning

Du har pligt til løbende at kontrollere posteringerne på din afregning. Hvis du ved kontrollen opdager transaktioner, som ikke stemmer overens med dine kvitteringer, eller du ikke mener at have foretaget, skal du henvende dig til banken snarest muligt. Du skal i den forbindelse være opmærksom på fristerne i afsnit 7 og 8. …

8. Tilbageførsel af betalinger, som du ikke har godkendt

Hvis du mener, at der er gennemført en eller flere betalinger med dit kort, som du ikke har godkendt, medvirket til eller foretaget, skal du henvende dig til Sydbank snarest muligt, efter du er blevet opmærksom på den uautoriserede transaktion. Ved vurdering af om du har henvendt dig rettidigt, vil banken lægge vægt på din pligt til løbende at gennemgå posteringer på din konto, jf. afsnit 6. Under alle omstændigheder skal du henvende dig til pengeinstituttet senest 13 måneder efter beløbet er trukket på din konto. …”

Parternes påstande

Den 14. maj 2016 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Sydbank skal tilbageføre betalingerne på i alt 9.563,08 kr.

Sydbank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han straks gjorde indsigelse mod de reservationer, der var beskrevet i sms’erne. Han ringede til Nets for at få spærret reservationerne og kortet.

Han spurgte Nets om den videre håndtering, og hvad der skulle ske efter spærringen. For at være sikker på at der ikke var mere, han skulle gøre, spurgte han, om Nets kontaktede hotellerne. Nets afviste dette, hvilket han var uforstående overfor. Nets meddelte, at det kørte helt automatisk, at beløbene sandsynligvis ville blive ført tilbage, og at han skulle kontakte banken, hvis beløbene ikke blev ført tilbage.

Han kontaktede efter få dage banken for at få et nyt MasterCard. Banken påpegede ikke vigtigheden af, at han straks gjorde skriftlig indsigelse, men anerkendte tværtimod, at han havde spærret kortet, straks da han havde modtaget information om misbruget.

Han så, at beløbene blev trukket på hans konto den 1. november 2015, men gav det tid. Da beløbene ikke var returneret omkring jul/nytår, kontaktede han banken, og modtog dagen efter en indsigelsesblanket, som han udfyldte.

Der havde været rigelig tid til at gøre indsigelse overfor hotellerne. Beløbene var tilsyneladende blot reserveret. Ved booking af hotel reserveres beløbet normalt først og bogføres så 3-4 dage senere. Han er fortørnet over, at der intet blev gjort for at stoppe forbruget, og at han i stedet bebrejdes, at han ikke tidsnok har lavet en skriftlig indsigelse.

Sydbank har anført, at klageren må bære tabet ved de uautoriserede transaktioner, da klageren ikke som påkrævet i betalingstjenestelovens § 63 fremsatte indsigelse snarest muligt efter, at han blev opmærksom på transaktionerne.

Klageren blev opmærksom på transaktionerne den 10. oktober 2015. Klageren har oplyst, at Nets meddelte, at han skulle kontakte banken, hvis beløbene ikke blev tilbageført. Banken anmodede i brevet af 12. oktober 2015 klageren om straks at kontakte banken, hvis der på klagerens kontoudskrift forekom betalinger, som han ikke kunne vedkende sig. Klageren har oplyst, at han konstaterede, at de omstridte transaktioner blev afregnet den 1. november, men at han ”giver det tid”.

Klageren foretog sig herefter ikke yderligere i forhold til transaktionerne før i januar 2016. Klageren specificerede først de konkrete transaktioner, som han ikke kunne vedkende sig i indsigelsesblanketten, der blev modtaget af banken den 8. januar 2016. Banken kunne først herefter starte en indsigelsesprocedure.

Klageren kunne ikke med føje gå ud fra, at han kunne holde sig passiv i mere end to måneder efter, at han blev opmærksom på transaktionerne.

Ankenævnets bemærkninger

Om aftenen den 10. oktober 2015 modtog klageren sms’er fra Sydbank vedrørende nogle betalinger på hans MasterCard, som han ikke havde medvirket til. Samme dag kl. 23.10 kontaktede klageren Nets telefonisk og fik spærret kortet.

Det lægges til grund, at de i sagen omhandlede transaktioner på i alt 9.563,08 kr., der blev bogført den 13. og 14. oktober 2015, skyldes andres uberettigede brug af klagerens MasterCard, hvilket heller ikke er bestridt af Sydbank. Det lægges endvidere til grund, at den uberettigede anvendelse fandt sted forud for spærringen af kortet.

Klageren har anført, at Nets i telefonsamtalen den 10. oktober 2015 bl.a. oplyste, at sagen kørte ”helt automatisk”, at ”beløbene sandsynligvis vil blive ført tilbage”, og at han skulle kontakte banken, hvis dette ikke skete. Nogle få dage efter kontaktede klageren banken og fik udstedt et nyt kort.

I et brev til klageren af 12. oktober 2015 opfordrede banken klageren til at kontrollere sin kontoudskrift og til straks at kontakte banken, hvis der forekom betalinger, som klageren ikke selv havde foretaget.

Klageren konstaterede de omhandlede betalinger den 1. november 2015, da han modtog en posteringsoversigt. 

I starten af januar 2016 kontaktede klageren banken telefonisk og fik tilsendt en indsigelsesblanket, som banken modtog den 8. januar 2016.

Det er uklart, om Nets har givet klageren vildledende oplysninger i forbindelse med hans spærring af kortet. Ankenævnet finder herefter, at en stillingtagen til sagen vil kræve en yderligere bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, der ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må ske ved domstolene. Det følger af Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4, at Ankenævnet herefter må afvise sagen.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.