Krav om erstatning for tab på investering i Roskilde Bank aktier i begyndelsen og midten af 2007, samt spørgsmål om afvisning af en del af klagen, der vedrører oplysninger, der er tilgået klageren som aktionær.

Sagsnummer:929/2010
Dato:03-06-2015
Ankenævn:John Mosegaard, Jan Staal Andersen, Troels Hauer Holmberg, Michael Reved, Anna Marie Schou Ringive
Klageemne:Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Krav om erstatning for tab på investering i Roskilde Bank aktier i begyndelsen og midten af 2007, samt spørgsmål om afvisning af en del af klagen, der vedrører oplysninger, der er tilgået klageren som aktionær.
Indklagede:Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører klagerens krav om erstatning for tab på investering i Roskilde Bank aktier i begyndelsen og midten af 2007, samt spørgsmål om afvisning af en del af klagen, der vedrører oplysninger, der er tilgået klageren som aktionær.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Roskilde Bank.

I forbindelse med en emission i banken med tegningsperiode fra den 12. marts 2007 til den 3. april 2007 tegnede klageren 40 styk og 310 styk Roskilde Bank aktier, der blev lagt i to såkaldte aktielånsdepoter, henholdsvis depotnummer -092 og -406.

Den 24. juli 2007 købte klageren yderligere 1.000 styk Roskilde Bank aktier til en kursværdi på 597.000 kr. Købesummen blev hævet på en boligkredit nr. -929, og aktierne blev lagt i et åbent depot nr. -911.

Ifølge årsoversigten for 2007 for klagerens engagement havde klageren børsnoterede aktier i ”egne depoter” til en værdi på i alt 1.680.714 kr., pensionsmidler til en værdi på i alt 2.844.356 kr. og gæld på i alt 1.059.432 kr. Udover det åbne depot (-911) og de to aktielånsdepoter (-092 og -406) havde klageren tre pensionsdepoter. Alle seks depoter indeholdt Roskilde Bank aktier. To af pensionsdepoterne og det åbne depot indeholdt desuden andre enkeltaktier, PlusInvest obligationer og BankInvest investeringsbeviser.

På et tidspunkt, der ikke er oplyst, underskrev klageren en investeringsprofil, hvorefter hans risikoprofil var høj risiko, svarende til tallet 10, som det højeste risikotal og som udtryk for ønske om ”mere aggressive investeringsforslag og rådgivning med risiko for væsentlige tab”.

Ved fondsbørsmeddelelse af 24. august 2008 oplyste Roskilde Bank, at den ikke længere opfyldte lovgivningens solvenskrav. Handlen med Roskilde Bank aktier blev herefter suspenderet. Banken blev erklæret konkurs den 3. marts 2009. Finansiel Stabilitet fik via et nyt selskab, der overtog navnet Roskilde Bank, til formål at afvikle den gamle Roskilde Banks aktiviteter.

Den 23. december 2010 indgav klageren en klage over Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank) til Ankenævnet.

Samme måned indledte Forbrugerombudsmanden en undersøgelse vedrørende omstændighederne omkring ”gammel” Roskilde Banks salg af egne aktier i perioden fra den 1. januar 2006 til bankens sammenbrud den 24. august 2008.

Den 2. december 2013 indgik Forbrugerombudsmanden en forligsaftale med Finansiel Stabilitet, hvorefter visse kunder fik tilbud om erstatning på 60 % af deres tab på aktier i Roskilde Bank. Af forligsaftalen fremgår blandt andet:

”...

På baggrund af denne undersøgelse har Forbrugerombudsmanden identificeret to aktiesalgskampagner i henholdsvis august-september 2006 og marts-april 2007, hvor der til et meget stort antal kunder er udsendt breve med ensartede opfordringer til at købe aktier i banken. Roskilde Banks rådgivning til kunderne i brevene fokuserede ensidigt på fordelene ved aktieinvesteringen, og kunderne fik ikke en afbalanceret beskrivelse af fordele og ulemper ved at investere i banken. Samtidig var Roskilde Banks kunderådgivere blevet instrueret om at give en tilsvarende mundtlig rådgivning.

Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at Roskilde Banks aktiesalgskampagner i 2006 og 2007 ikke var i overensstemmelse med reglerne om god skik i § 43 i lov om finansiel virksomhed, og at Roskilde Bank har pådraget sig et erstatningsansvar i forbindelse med disse aktiesalgskampagner.

Forbrugerombudsmanden har herved lagt vægt på, at Roskilde Bank i de to aktiesalgskampagner har foretaget et særdeles aggressivt salg af egne aktier, og at banken ikke har ydet individuel rådgivning eller har ydet utilstrækkelig rådgivning i forbindelse med salget af aktier til kunderne ...”

Klageren blev tilbudt og accepterede erstatning i henhold til forliget for de i alt 350 styk Roskilde Bank aktier, der blev tegnet i forbindelse med emissionen i 2007. Klageren fastholdt klagen for så vidt angik købet af 1.000 styk Roskilde Bank aktier i juli 2007.

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank) skal betale erstatning.

Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank) har nedlagt påstand om delvis afvisning, delvis frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank) også bør betale erstatning for aktiekøbet i juli 2007. Købet skete ligesom de øvrige aktiekøb på bankens opfordring.

Bankens markedsføring var massiv og aggressiv. Den såkaldte rådgivning fra bankens medarbejder foregik telefonisk og i forbindelse med personligt fremmøde. Han blev vildledt af en tilsyneladende strategisk planlagt ”tillidsforførelse”.

Det af Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank) anførte om, at han var risikovillig, og at han havde kendskab til aktieinvestering, risiko m.m. bestrides.

Han har løbende på bankens anbefaling købt aktier og beholdt dem. Bortset fra en post Brøndby aktier, er der alene købt aktier i større og solide virksomheder.

Investeringsprofilen blev udarbejdet af banken. Han gav udtryk for usikkerhed, men valgte at underskrive, idet banken insisterede på, at dette var den rette investeringsprofil og stærkt anbefalede denne.

Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank) har til støtte for afvisningspåstanden anført, at den del af klagen, der vedrører den information, som klageren har modtaget som aktionær ikke vedrører et privat kundeforhold, og derfor ikke er omfattet af Ankenævnets kompetence, jf. Ankenævnets vedtægter § 2, stk. 2 og Ankenævnets afgørelse i sag nr. 558/2010.

En vurdering af om klageren har været udsat for ansvarspådragende rådgivning kan ikke ske uden bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer vedrørende et eventuelt rådgivningsforløb. Sagen bør derfor afvises i medfør af Ankenævnets vedtægter § 7, stk. 1.

Til støtte for frifindelsespåstanden har Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank) anført, at klageren ikke har godtgjort, at banken har handlet ansvarspådragende i forbindelse med hans aktiekøb.

Klageren har ikke dokumenteret eller nærmere redegjort for forløbet i aktiekøbet i juli 2007.

Klagerens aktiekøb tyder på, at han var bevidst om risikoen ved at investere, og på baggrund af porteføljen må det antages, at klageren har kalkuleret med den risiko, at der for en del af porteføljen kan opleves tab.

Klagerens risikovillighed var høj, hvilket ifølge investeringsprofilen indebar aggressive investeringsforslag og rådgivning med risiko for væsentlige tab.

Der ydes ikke erstatning for skuffede forventninger.

Ankenævnets bemærkninger

tab-stops:0cm 42.55pt 3.0cm 127.6pt 170.15pt 212.7pt 255.25pt 297.75pt 340.3pt 382.85pt 425.4pt">Klageren der var kunde i Roskilde Bank tegnede i alt 350 styk aktier i banken i forbindelse med en aktieemission i foråret 2007.

Efterfølgende, den 24. juli 2007, købte klageren yderligere 1.000 styk Roskilde Bank aktier for 597.000 kr. Købesummen blev trukket på klagerens boligkredit i banken, og Ankenævnet lægger herefter til grund, at aktiekøbet skete for lånte midler.

Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank) har nedlagt påstand om afvisning af den del af klagen, der vedrører de oplysninger, som klageren har fået som aktionær i banken. Ankenævnet finder, at alene den omstændighed, at klageren som støtte for sine anbringender har henvist til det informationsmateriale, som banken udsendte til ham som aktionær, ikke i sig selv medfører, at Ankenævnet er afskåret fra at afgøre spørgsmålet, om banken som følge af mangelfuld rådgivning af klageren i forbindelse med investeringerne har pådraget sig et erstatningsansvar. Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank) får derfor ikke medhold i denne påstand.

Ankenævnet behandler herefter spørgsmålet om Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank) er erstatningsansvarlig som følge af mangelfuld rådgivning af klageren.

Det fremgår af forligsaftalen af 2. december 2013 mellem Forbrugerombudsmanden og Finansiel Stabilitet, at Roskilde Bank i forbindelse med aktiesalgskampagner i 2006 og 2007 fokuserede ensidigt på fordelene ved investering i bankens aktier, at kunderne ikke fik en afbalanceret beskrivelse af fordele og ulemper ved at investere i banken, og at Roskilde Banks kunderådgivere var blevet instrueret om at give en tilsvarende mundtligt rådgivning. Det fremgår endvidere af forligsaftalen, at det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at Roskilde Bank har pådraget sig et erstatningsansvar i forbindelse med disse aktiesalgskampagner. Ankenævnet tiltræder denne vurdering.

Ankenævnet finder, at når en aktietegning er sket på grundlag af en markedsføring, som den Forbrugerombudsmanden har beskrevet, er der en formodning for, at aktietegningen ikke var sket, hvis markedsføringen havde indeholdt en mere afbalanceret beskrivelse af fordele og risici ved investeringen.

Klageren blev tilbudt og accepterede erstatning i henhold til forliget for de i alt 350 styk Roskilde Bank aktier, der blev tegnet i forbindelse med emissionen i 2007.

Efter det foreliggende finder Ankenævnet ikke at det uden bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer kan afgøres om klagerens efterfølgende køb af 1.000 styk Roskilde Bank aktier i juli 2007 var bestemt af den uafbalancerede beskrivelse af fordele og ulemper ved at investere i bankens aktier, der fremgik af de forudgående aktiesalgskampagner.

Da en sådan bevisførelse ikke kan finde sted for Ankenævnet afvises sagen, jævnfør Ankenævnets vedtægter § 7, stk. 1.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.