Ekspeditionstid i sælgers pengeinstitut ved kurssikring efter anmodning fra køber.

Sagsnummer:421/1998
Dato:06-05-1999
Ankenævn:Niels Waage, Jette Kammer Jensen, Ole Just, Allan Pedersen, Bjarne Lau Pedersen
Klageemne:Realkreditbelåning - ekspeditionstid
Realkreditbelåning - kurssikring
Realkreditbelåning - ejerskifte
Ledetekst:Ekspeditionstid i sælgers pengeinstitut ved kurssikring efter anmodning fra køber.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:OF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Medhold klager


Indledning.

Denne sag vedrører spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har pådraget sig ansvar over for klageren som følge af, at et ejerskiftelån i forbindelse med klagerens køb af en fast ejendom ikke blev kurssikret umiddelbart ved indklagedes modtagelse af lånesagen.

Sagens omstændigheder.

Ved købsaftale af 6. august 1998 købte klageren en fast ejendom til overtagelse den 1. september 1998. Købesummen på kontant ca. 1.290.000 kr. skulle berigtiges ved bl.a. optagelse af et 6% obligationslån på 1.055.000 kr. i Totalkredit. Ejendommen var oprindeligt udbudt med et kontantlån. Klagerens valg af et obligationslån skete forud for underskrivelsen af købsaftalen. I den forbindelse blev det aftalt at gennemføre handlen på kontantvilkår.

På foranledning af klagerens pengeinstitut, P, udstedte Totalkredit den 14. august 1998 lånetilbud på ejerskiftelånet til en aktuel kurs på 98,95. Ved skrivelse af s.d. fremsendte P lånetilbudet m.v. til den medvirkende ejendomsmægler. Af fremsendelsesskrivelsen fremgår bl.a.:

"På foranledning af køber, skal vi anmode om, at kurssikring foretages så hurtigt som muligt."

Sælger underskrev pantebrevet vedrørende Totalkreditlånet den 18. august 1998. Samme dag fremsendte ejendomsmægleren handelens dokumenter, herunder bl.a. pantebrev, udbetalingsfuldmagt og skøde i underskrevet stand til indklagede med anmodning om hjemtagelse af ejerskiftelånet. Af skrivelsen fremgår bl.a.:

"Vi vedlægger kopi af skrivelse af 14. ds. fra købers pengeinstitut, idet vi venligst skal anmode Dem om at indgå fastkursaftale på ejerskiftelånet.

Kopi af dette brev er sendt til sælgeren, som vi har anmodet om straks at tage kontakt med Dem for at aftale nærmere om det videre forløb."

Indklagede har oplyst, at man modtog ejerskiftesagen onsdag den 19. august 1998. Ved skrivelse af torsdag den 20. august 1998 blev sælger anmodet om at kontakte afdelingen for underskrift af dokumenter, herunder omprioriteringsaftale og terminskontrakt. Sælger kontaktede afdelingen mandag den 24. august og aftalte et møde til om formiddagen tirsdag den 25. august 1998, hvor dokumenterne blev underskrevet. Kursen på 6% obligationerne faldt samme dag til 97,5, hvorfor afdelingen kontaktede P med forespørgsel om, hvorvidt kurssikring fortsat ønskedes. Da medarbejderne i afdelingen og hos P ringede forbi hinanden, blev der først opnået kontakt onsdag den 26. august 1998, hvor kursen var 95,5.

Klagerens advokat blev via P orienteret om indklagedes henvendelse. Ved telefax af 26. august 1998 til indklagede anførte advokaten bl.a., at det var forventet, at kursen var fastlåst til 98,90 pr. 19. august 1998. Advokaten tog forbehold for et erstatningskrav til dækning af klagerens tab ved forsinket ekspedition af kurssikringen.

Ved telefax af 27. august 1998 til advokaten afviste indklagede at være ansvarlig og forespurgte, om kurssikring ønskedes. Kursen den pågældende dag var 96,5.

Den 2. september 1998 fastholdt klagers advokat erstatningskravet. Samme dag bekræftede indklagede overfor advokaten, at der efter aftale ikke blev indgået kurskontrakt.

Lånet blev afregnet den 13. oktober 1998 til kurs 96.

Parternes påstande.

Den 2. december 1998 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 30.595 kr., subsidiært et mindre beløb.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at han berettiget kunne forvente, at indklagede uden ophold kurssikrede lånet, eller at indklagede i hvert fald gav meddelelse, såfremt dette ikke var muligt, således at alternativer kunne undersøges. Sælger var ikke repræsenteret ved advokat, men alene ved ejendomsmægleren, hvorfor dennes meddelelser til indklagede måtte tages til efterretning. Skrivelsen af 14. august 1998 fra P var vedlagt ejendomsmæglerens skrivelse af 18. august 1998 til indklagede, som derfor var bekendt med, at kurssikring skulle foretages "så hurtigt som muligt". Det var unødvendigt at afvente sælgers underskrift på terminskontrakten. Ejendommen var ubehæftet, og indklagede modtog fra ejendomsmægleren samtlige dokumenter vedrørende handelen i underskrevet stand. Indklagede var således sikret modtagelse af provenuet af lånet. For at stille sælger skadesløs skal han betale differencen mellem kurs 98,35 og kurs 96, svarende til 2,35 kurspoint eller kontant 24.792,50 kr. Som følge af manglende kurssikring den 19. august 1998 har han yderligere tabt kursgevinst i egen favør på 0,55 kurspoint eller kontant 5.802,50 kr. Det samlede tab udgør således 30.595 kr.

Indklagede har anført, at begæringen om kurssikring, som man modtog fra ejendomsmægleren den 19. august 1998, fremtrådte neutralt, idet det eksempelvis ikke var anført, at man anså sagen for særligt hastende, betingede sig minimumskurs eller lignende. Man var ikke forpligtet til at indgå fastkursaftale alene på grundlag af ejendomsmæglerens skrivelse. Ekspeditionstiden var på i alt 4 bankdage, hvilket ikke er ansvarspådragende. Klageren havde mulighed for at kurssikre lånet via P, der har udstedt lånetilbudet. På baggrund af kursfaldet var det korrekt at kontakte P med forespørgsel, om man ønskede at fastholde kurssikringen. Et eventuelt erstatningskrav bør i hvert fald begrænses således, at der højest tages udgangspunkt i kursen den 25. august 1998.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Det kan ikke kritiseres, at indklagede ikke ønskede at kurssikre ejerskiftelånet, før sælgeren havde underskrevet kurskontrakten, og ekspeditionstiden på 5 ekspeditionsdage til indhentelse af sælgers underskrift findes ikke at have været urimelig lang.

Tre medlemmer - Niels Waage, Ole Just og Jette Kammer Jensen - udtaler herefter:

Imidlertid kunne indklagede have kurssikret pr. 25. august 1998, og vi finder derfor, at det må være indklagedes risiko, at man ikke effektuerede kurssikringen pr. denne dato, idet man ikke havde modtaget besked fra klageren eller dennes repræsentanter om at stille kurssikringen i bero. Vi stemmer derfor for, at indklagede skal betale en erstatning til klageren, der beregnes således, at han stilles, som om ejerskiftelånet var blevet hjemtaget i henhold til en kurskontrakt indgået den 25. august 1998.

To medlemmer - Allan Pedersen og Bjarne Lau Pedersen - udtaler:

Under hensyn til det ikke uvæsentlige fald i kursen i perioden 19.-25. august 1998 finder vi ikke grundlag for at kritisere, at indklagede ønskede anmodningen om kurssikring bekræftet, forinden kurssikringen blev effektueret. Vi stemmer derfor for, at klagen ikke tages til følge.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at det

Indklagede skal betale en erstatning til klageren, der beregnes som anført ovenfor af flertallet med rente efter renteloven fra 2. december 1998. Klagegebyret tilbagebetales klageren.