Spørgsmål om hæftelse for misbrug ved fjernsalgstransaktioner som følge af passivitet.

Sagsnummer:112/2008
Dato:15-10-2008
Ankenævn:Peter Blok, Peter Stig Hansen, Troels Hauer Holmberg, Bent Olufsen
Klageemne:Passivitet - hæftelse
Betalingstjenester - passivitet
Betalingstjenester - fjernsalgstransaktioner
Ledetekst:Spørgsmål om hæftelse for misbrug ved fjernsalgstransaktioner som følge af passivitet.
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører, om klageren som følge af passivitet hæfter for fjernsalgstransaktioner med hans Visa/Dankort, der blev hævet på hans konto i august 2007. Indsigelse skete i januar 2008.

Sagens omstændigheder.

Klageren er kunde i Danske Bank, hvor han har en konto med tilknyttet Visa/Dankort.

Den 13. august 2007 blev der på kontoen hævet i alt 10.630,62 kr., der vedrørte to betalinger på hver 965 USD og en betaling på 1,80 USD på grundlag af klagerens Visa/Dankort. Beløbene vedrørte køb med handelsdato den 11. juli 2007.

Den 31. august 2007 fik klageren tilsendt en kontoudskrift, hvoraf hævningerne den 13. august 2007 fremgik.

I begyndelsen af januar 2008 rettede klageren henvendelse til den kontoførende afdeling om betalingerne, som han ikke kunne vedkende sig. Afdelingen meddelte, at betalingerne ikke længere kunne tilbageføres.

På grundlag af oplysninger om betalingsmodtageren fik klageren kontakt til en serviceafdeling af et firma i Caribien. Klageren har under sagen fremlagt sin e-mail korrespondance med serviceafdelingen i perioden 14. januar-1. marts 2008. Det fremgår, at serviceafdelingen identificerede betalingerne, som vedrørte køb af to mobiltelefoner, og at afdelingen forgæves forsøgte at kontakte sælgeren. Klageren blev henvist til at kontakte sit pengeinstitut. Da handelsdatoen lå mere end seks måneder tilbage, var afdelingen afskåret fra at tilbageføre betalingerne.

Under sagen har PBS oplyst, at en eventuel indsigelse mod betalingerne i januar 2008 ville være blevet afvist. Det ville ikke have været muligt at tilbageføre de omtvistede betalinger, idet tidsfristen for tilbageførsel på daværende tidspunkt var overskredet.

Af bankens regler for Visa/Dankort fremgår bl.a.:

"2.5. Kontoudskrift og kontrol

Du bør gå dine kontoudskrifter omhyggeligt igennem og kontrollere, om der er bevægelser på kontoen, som du ikke kan vedkende dig. Er der sådanne bevægelser, skal du hurtigst muligt kontakte banken. Du bør altså kontrollere, at der ikke er transaktioner, som ikke stemmer overens med dine kvitteringer. Fjernsalgstransaktioner bør du kontrollere særlig grundigt."

Af bankens almindelige forretningsbetingelser fremgår bl.a.:

"5. Indsættelse og hævning af beløb

I. Kontrol af kontoudskrifter

Du bør gå dine kontoudskrifter omhyggeligt igennem og kontrollere, om der er bevægelser på kontoen, som du ikke kan vedkende dig.

Er der sådanne bevægelser, skal du hurtigst muligt kontakte banken."

Parternes påstande.

Den 4. marts 2008 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Danske Bank skal tilbageføre hævningerne den 13. august 2007 på i alt 10.630,62 kr.

Danske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at han på handelstidspunktet den 11. juli 2007 var på cykelferie på Bornholm.

På grund af stor rejseaktivitet i andet halvår af 2007 blev han først opmærksom på hævningerne i begyndelsen af januar 2008.

Han kontaktede flere gange den kontoførende afdeling, som ikke ville forfølge sagen, fordi den var mere end 60 dage gammel. Der var ifølge banken ikke noget at gøre. Han ringede til PBS, som bekræftede dette.

Det lykkedes ham at få banken til at sende oplysninger om, hvor pengene var forsvundet hen. Der blev fremfundet oplysninger om en hjemmeside, og han kontaktede selv sidens kontaktperson, som imidlertid henviste ham til banken, hvor der ikke var hjælp at hente.

Han anerkender, at der må være en frist for indsigelser mod uberettigede hævninger. Under henvisning til hans korrespondance med firmaet i Caribien havde det i dette særlige tilfælde tilsyneladende været muligt at få betalingerne tilbageført, hvis banken havde udvist den service at forfølge sagen fra start, f.eks. ved at kontakte det caribiske selskab. I stedet valgte banken at lade ham "sejle i egen sø" med den konsekvens, at pengene formentlig nu er endegyldigt tabt.

Danske Bank har anført, at klageren som følge af passivitet har tabt sin ret til at gøre indsigelse mod transaktionerne.

Klageren burde have opdaget transaktionerne på baggrund af kontoudskriften pr. den 31. august 2007.

Det fremgår tydeligt af reglerne for Visa/Dankort og bankens almindelige forretningsbetingelser, at kontoudskrifter skal kontrolleres omhyggeligt, og at banken skal kontaktes hurtigst muligt, hvis der er bevægelser, som kontohaveren ikke kan vedkende sig.

Banken har ikke længere mulighed for at søge beløbene tilbage fra udlandet.

Da klageren i januar 2008 telefonisk kontaktede den kontoførende afdeling og gjorde opmærksom på de tre Visa/Dankort transaktioner, blev det aftalt, at afdelingen skulle undersøge sagen nærmere, idet transaktionerne var gamle, og om det derfor fortsat var muligt at tilbageføre dem. Afdelingen kontaktede herefter bankens Konto Service-afdeling og fik her at vide, at betalingerne ikke længere kunne tilbageføres. Dette blev meddelt klageren telefonisk.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Det lægges som ubestridt til grund, at hævningerne den 13. august 2008 på i alt 10.630,62 kr. skyldes andres uberettigede brug af klagerens Visa/Dankort.

Den 31. august 2007 sendte Danske Bank en kontoudskrift til klageren, hvoraf de omstridte hævninger fremgik. Ankenævnet finder, at klageren på grundlag heraf burde have konstateret misbruget, og at han inden rimelig tid efter modtagelsen af kontoudskriften burde have rettet henvendelse til banken herom. Det må lægges til grund, at hævningerne i så fald kunne have været tilbageført.

Klageren gjorde først indsigelser mod hævningerne i begyndelsen af januar 2008, og det må lægges til grund, at banken på dette tidspunkt ikke havde mulighed for at tilbageføre hævningerne. Dette gælder uanset den oplysning om en frist på 6 måneder, som er givet af det firma i Caribien, med hvilket klageren har korresponderet.

Som følge heraf

Klagen tages ikke til følge.