Spørgsmål om berettiget udbetaling fra konto.

Sagsnummer:611/1995
Dato:28-06-1996
Ankenævn:Niels Waage, Jørn Rytter Andersen, Peter Møgelvang-Hansen, Peter Nedergaard, Erik Sevaldsen
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Indlån - bevis for indbetaling/udbetaling
Ledetekst:Spørgsmål om berettiget udbetaling fra konto.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Af posteringsoversigt for klagerens totalkonto i indklagedes Brønshøj afdeling fremgår følgende vedrørende den 28. december 1994:

IndbetaltOverført -3

Det er oplyst, at klageren er medindehaver af et interessentskab, gennem hvilket han sammen med en kompagnon driver erhvervsmæssig virksomhed. Klageren modtager 10.600 kr. månedligt i løn fra virksomheden, som også er kontohaver hos indklagede.

Indklagede har fremlagt et indbetalingsbilag vedrørende indbetalingen på 10.600 kr. på klagerens konto den 28. december 1994 samt bilag vedrørende overførslen på 10.000 kr. fra klagerens konto til virksomhedens konto -3 samme dato. Saldoen på virksomhedens konto udgjorde herefter ca. 130.000 kr.

Vedrørende indbetalingen på 10.000 kr. og tilbageførslen af samme beløb har indklagede oplyst, at kompagnonen den pågældende dag henvendte sig i afdelingen og indbetalte beløbet på 10.600 kr. på klagerens konto. I forbindelse med indbetalingen posterede kassereren ved en fejl en indbetaling på yderligere 10.000 kr. på klagerens konto. Efter at have ordnet et andet ærinde i afdelingen tog kompagnonen påny kontakt til kassereren og påpegede, at det ene af de bilag, han havde modtaget fra den foregående ekspedition, var fejlagtig, idet de 10.000 kr. ikke skulle have været en indbetaling, men en overførsel fra klagerens til firmaets konto. Kassereren annullerede indbetalingsbilaget på 10.000 kr. og gennemførte en overførsel til interessentskabets konto på 10.000 kr.

Kompagnonen har i skrivelse af 17. januar 1995 til indklagede oplyst, at han den 28. december 1994 henvendte sig i afdelingen medbringende 20.600 kr. i sedler, idet 10.600 kr. skulle indsættes på klagerens konto, mens 10.000 kr. skulle indsættes på virksomhedens konto. Ved en fejl påførte han klagerens kontonummer på begge indbetalingssedler. Mens han udførte andre ærinder i afdelingen, opdagede han fejlen og tog kontakt til kassereren. Han anmodede om i stedet at få overført 20.000 kr. fra klagerens konto til virksomhedens konto. Han gav kassereren kvitteringerne på henholdsvis 10.000 kr. og 10.600 kr. Kassereren smed kvitteringen på 10.000 kr. i papirkurven, tilbageførte indbetalingen på 10.000 kr. og overførte 10.000 kr. til firmaets konto. Han protesterede over kun at modtage en kvittering på 10.000 kr., men kassereren fastholdt, at dette var korrekt. Han har efterfølgende måttet konstatere, at der mangler 10.000 kr. i firmaets regnskab.

Den 2. juni 1995 indbragte interessentskabets revisor på dettes vegne sagen for Ankenævnet. Efter en telefonisk drøftelse med Ankenævnets sekretariat afvistes klagen af sekretariatet som erhvervsmæssig.

Klageren har ved klageskema af 29. december 1995 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at indsætte 20.000 kr. på hans konto med valør den 28. december 1994.

Indklagede har nedlagt påstand om principalt afvisning, subsidiært frifindelse.

Klageren har anført, at der den 28. december 1994 blev indbetalt i alt 20.600 kr. på hans konto. Samme dag blev der uden hans tilladelse hævet i alt 20.000 kr. på kontoen. Udbetalingerne skete ikke med frigørende virkning for indklagede, idet hverken kompagnonen eller indklagede havde fuldmagt til at foretage udbetalinger fra hans konto.

Indklagede har til støtte for afvisningspåstanden anført, at sagen er uegnet til ankenævnsbehandling, idet der er uenighed om det faktiske hændelsesforløb, og at en klarlæggelse heraf vil kræve vidneforklaringer fra de involverede personer. Til støtte for frifindelsespåstanden har indklagede anført, at de 10.000 kr., der blev indsat på klagerens konto, beroede på en fejlpostering, der umiddelbart efter blev rettet af klagerens kompagnon. Foranlediget af klagen har man gennemgået alle afdelingens konti og posteringer den pågældende dag, ligesom interne beholdninger er gennemgået og kontrolleret. Afdelingen har tillige haft kontakt til indklagedes interne revision og revisoren for virksomheden. Der er ikke fundet fejl eller differencer i bankens beholdning. Det medgives klageren, at kompagnonen ikke havde fuldmagt til at overføre beløb fra klagerens konto. Klageren havde imidlertid mulighed for selv at tilbageføre beløbet, idet han var/er berettiget til at disponere over virksomhedens konto, hvortil beløbet blev overført.

Ankenævnets bemærkninger:

Klagen går i første række ud på, at der uberettiget er tilbageført 10.000 kr. fra klagerens konto, idet der ikke har været grundlag herfor, da der faktisk skete en indbetaling af 20.600 kr. og ikke 10.600 kr. som anført af indklagede. Dette for sagen afgørende tvistepunkt forudsætter en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, der ikke kan ske ved Ankenævnet. Sagen afvises derfor i medfør af § 7, stk. 1 i Ankenævnets vedtægter.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle denne klage. Klagegebyret tilbagebetales klageren.