Indsigelse mod renteforhøjelser og forlængelse af løbetiden på lån.

Sagsnummer:57/2018
Dato:18-09-2018
Ankenævn:John Mosegaard, Anders Holkmann Olsen, Peter Stig Han-sen, Troels Hauer Holmberg og Finn Borgquist
Klageemne:Udlån - rente
Rente - udlån
Ledetekst:Indsigelse mod renteforhøjelser og forlængelse af løbetiden på lån.
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører klagernes indsigelse mod renteforhøjelser og forlængelse af løbetiden på deres lån.

Sagens omstændigheder

Klagerne, M og H, købte i starten af 2007 en ejendom, der blev finansieret ved optagelse af et realkreditlån i Realkredit Danmark og et boliglån på 475.000 kr. i Danske Bank. Banken fik sikkerhed i et ejerpantebrev på 300.000 kr. med pant i ejendommen.

Af gældsbrevet af 30. december 2006 vedrørende lånet på 475.000 kr. fremgik, at lånet skulle afvikles med en månedlig ydelse på 3.080 kr., og at den sidste ydelse forfaldt i september 2036. Af gældsbrevet fremgik i øvrigt blandt andet:

”…

Renten og rentefastsættelse

For lånet betaler jeg en variabel rente. At renten er variabel betyder, at banken kan ændre renten.

For tiden er renten 6,7500 procent pr. år. Renten beregnes efter bankens til enhver tid gældende vilkår for lån af denne type.

Renten er fastsat inden for det rentespænd, som banken for tiden anvender for lån af denne type. …

Ændringer

Renten bliver ændret efter bankens til enhver tid gældende satser for lån af denne type. …

I Del 3 Almindelige forretningsbetingelser – forbrugere, står der mere om, hvordan banken kan ændre renten. …

Del 3 Almindelige forretningsbetingelser – forbrugere …

6 Rente …

II. Ændring af rentesatser

A. Uden varsel

… Banken kan uden varsel … sætte de variable rentesatser på udlån op, hvis

1. penge- eller kreditpolitiske ændringer i ind- eller udland påvirker det almindelige renteniveau på en måde, der har betydning for banken

2. der sker anden udvikling i det almindelige renteniveau, herunder bl.a. på penge- og obligationsmarkederne, på en måde, der har be-tydning for banken.

Renteændringerne sker i disse tilfælde på grund af begivenheder, der kommer udefra, og som banken ikke har nogen indflydelse på, f.eks. når Nationalbanken ændrer sine rentesatser.

B. Med en måneds varsel

Banken kan med en måneds varsel ... sætte de variable rentesatser på udlån op, hvis

1. markedsmæssige forhold, herunder bl.a. konkurrencemæssige forhold i ind- og udland, giver grund til ændring for en eller flere kontotyper

2. banken - uden sammenhæng med udviklingen i det almindelige renteniveau - ønsker at ændre sin generelle rente- og prisfastsættelse af forretningsmæssige grunde. Det kan f.eks. være af indtjeningsmæssige årsager eller for at udnytte sine ressourcer eller kapacitet på en mere hensigtsmæssig måde. …

8. Meddelelse om rente- og gebyrændringer

Banken annoncerer i dagspressen eller sender et brev, hvis vi ændrer vores rentesatser og gebyrer. Samtidig oplyser vi, hvad årsagen er - eventuelt ved at henvise til et af de ovenstående punkter i punkt 6. II. (Ændring af rentesatser) eller 7. III. (Ændring af gebyr).

Den nye rentesats vil også stå på den første kontoudskrift eller kontoopgørelse, du får efter ændringen. …

…”

Af et Tillæg til gældsbrev, som klagerne underskrev i marts 2008, fremgik, at den månedlige ydelse på lånet blev forhøjet til 3.600 kr., og at renten var variabel på for tiden 7,50 % om året.

I august 2009 blev lånet forhøjet med 80.000 kr., og af et Tillæg til gældsbrev, som klagerne underskrev i august 2009 fremgik, at lånets hovedstol efter forhøjelsen udgjorde 545.049,46 kr., at den månedlige ydelse udgjorde 4.600 kr., at den sidste ydelse forfaldt i september 2029, og at renten var variabel på for tiden 8,15 % om året.

Banken har oplyst, at renten på klagernes boliglån i perioden fra maj 2011 til august 2012 flere gange blev forhøjet i takt med bankens generelle prisændringer for boliglån. Af fremlagte kontoudskrifter for boliglånet for den pågældende periode fremgik, at renten pr. den 9. maj 2011 blev ændret med + 0,25 % til 7,75 % om året, pr. den 1. august 2011 blev ændret med + 0,50 % til 8,25 % om året, pr. den 20. oktober 2011 blev ændret med + 0,50 % til 8,75 % om året, pr. den 3. februar 2012 blev ændret med + 0,50 % om året til 9,25 % om året, pr. den 4. april 2012 blev ændret med +1,00 % til 10,25 % om året, og pr. den 15. august 2012 blev ændret med + 0,25 % om året til 10,50 % om året.

Banken har oplyst, at alle renteændringerne fandt sted med hjemmel i bankens almindelige forretningsbetingelser – forbrugere, og at banken i hvert enkelt tilfælde annoncerede rentestigningerne i dagspressen og/eller sendte et individuelt brev til klagerne.

Af et Tillæg til gældsbrev, som klagerne underskrev i november 2013, fremgik, at den månedlige ydelse på lånet blev forhøjet til 5.000 kr., og at renten var variabel på for tiden 10,50 % om året.

Af et Tillæg til gældsbrev, som klagerne underskrev i oktober 2015, fremgik, at den månedlige ydelse på lånet blev forhøjet til 5.500 kr., og at renten var variabel på for tiden 10,50 % om året.

I januar 2016 solgte klagerne deres ejendom, og lånet blev forhøjet med 16.000 kr. til dækning af udgifterne til en tilstandsrapport. I januar 2016 underskrev klagerne et gældsbrev vedrørende boliglånet, hvoraf fremgik, at lånets hovedstol efter forhøjelsen udgjorde 517.606,98 kr., at den månedlige ydelse udgjorde 5.500 kr., at den sidste ydelse forfaldt i oktober 2032, og at renten var variabel på for tiden 10,50 % om året.   

I efteråret 2017 gjorde klagerne over for banken indsigelse mod, at renten på boliglånet var steget. Banken tilbød klagerne at nedsætte renten på boliglånet til en variabel rente på for tiden 6,75 % om året for fremtiden mod en samtidig forhøjelse af den månedlige ydelse til 8.500 kr. Klagerne afslog bankens tilbud, idet de krævede, at renten skulle nedsættes med tilbagevirkende kraft fra lånets oprettelse.

I januar 2018 tilbød banken klagerne en rentenedsættelse på lånet med virkning fra den 1. januar 2018 til en variabel rente på for tiden 9,00 % om året uden krav om en ydelsesforhøjelse. Klagerne accepterede ikke tilbuddet.

Den 7. februar 2018 indbragte klagerne sagen for Ankenævnet.

Banken har under sagens forberedelse i Ankenævnet oplyst, at den står ved sit tilbud om at nedsætte renten på lånet til for tiden 9 % om året uden krav om en ydelsesforhøjelse.

Parternes påstande

Klagerne har nedlagt påstand om, at Danske Bank skal nedsætte renten på klagernes boliglån til 6,75 % om året med tilbagevirkende kraft fra lånets oprettelse i december 2006.

Danske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klagerne har anført, at renten på boliglånet ved lånets oprettelse i 2006 var 6,75 % om året. Banken forhøjede efterfølgende renten på lånet flere gange, idet renten ved forhøjelsen af lånet i 2016 udgjorde 10,50 % om året.

De har betalt for meget i renter på boliglånet. I andre banker betaler man ca. 4-5 % for tilsvarende lån.

Fra starten skulle de betale 3.080 kr. om måneden, og nu betaler de 5.500 kr. om måneden. Ved oprettelsen af lånet fik de at vide, at løbetiden var 10 år, men nu er der gået 11 år, og lånet er slet ikke blevet nedbragt, fordi de kun har betalt renter på lånet.

Banken har ikke rådgivet dem om rentestigningerne og den voldsomme forlængelse af løbetiden på lånet. De kræver derfor, at renten bliver sat ned til 6,75 % om året med tilbagevirkende kraft fra lånets oprettelse, og at de for meget betalte renter afskrives på lånet som et ekstra afdrag.

Danske Bank har anført, at banken ikke har handlet ansvarspådragende.

Klagerne indgik i 2006 en aftale med banken om et variabelt forrentet boliglån. Vilkårene for renteændringer fremgik af gældsbrevet. Banken varslede renteforhøjelserne i overensstemmelse med de aftalte vilkår.

Klagerne gjorde først indsigelse mod rentesatsen på boliglånet i efteråret 2017.

Klagerne har som følge af passivitet fortabt muligheden for at gøre indsigelse mod renteændringerne, herunder den seneste renteændring, der fandt sted pr. den 15. august 2012.

Der er under alle omstændigheder indtrådt forældelse med hensyn til klagernes mulighed for at gøre indsigelse mod de renteændringer, som fandt sted tidligere end tre år fra deres klage.

Banken har løbende sendt årsoversigter og kontoudskrifter til klagerne, hvor de har kunnet følge udviklingen i lånerenten og restgælden på lånet.

Klagerne har endvidere i perioden flere gange underskrevet nye lånedokumenter, og har herved også kunnet gøre sig bekendt med lånerenten.

Banken har henset til kundeforholdet med klagerne tilbudt dem en rentenedsættelse på lånet, senest en rentenedsættelse til for tiden 9 % om året, hvilket klagerne ikke kunne acceptere.

Banken står ved sit tilbud om at nedsætte renten på lånet til for tiden 9 % om året uden krav om en ydelsesforhøjelse.

Ankenævnets bemærkninger

Klagerne optog i december 2006 et boliglån på 475.000 kr. hos Danske Bank til en variabel rentesats på 6,75 % om året. Lånet skulle afvikles med en månedlig ydelse på 3.080 kr., og det fremgik af gældsbrevet, at den sidste ydelse forfaldt i september 2036, det vil sige, at løbetiden med baggrund i den dagældende rentesats var knap 30 år.

Lånet blev i august 2009 forhøjet med 80.000 kr., og det fremgik af et tillæg til gældsbrevet, som klagerne underskrev i august 2009, at den månedlige ydelse udgjorde 4.600 kr., og at renten var variabel på for tiden 8,15 % om året.

I perioden fra maj 2011 til august 2012 blev renten på klagernes lån forhøjet i alt seks gange under henvisning til vilkårene for renteændringer i gældsbrevet, herunder bestemmelserne om renteændringer i bankens almindelige forretningsbetingelser – forbrugere. Den seneste renteændring på lånet fandt sted den 15. august 2012, hvorefter renten udgjorde for tiden 10,50 % om året. Ankenævnet lægger som oplyst af banken til grund, at renten på klagernes lån har fulgt de generelle renteændringer i banken på lån af samme art.

I henholdsvis november 2013, oktober 2015 og januar 2016 underskrev klagerne nye dokumenter vedrørende boliglånet, hvori de tiltrådte, at udlånsrenten var variabel på for tiden 10,50 % om året. Ankenævnet finder, at klagerne herefter var afskåret fra at gøre indsigelse mod rentefastsættelsen.

Ankenævnet finder endvidere ikke, at rentesatsen på 10,50 % om året kan tilsidesættes som urimelig.

Klagerne får herefter ikke medhold i klagen.

Banken har under sagens forberedelse i Ankenævnet oplyst, at den står ved sit til-bud om at nedsætte renten på lånet til for tiden 9 % om året uden krav om en ydel-sesforhøjelse.

Ankenævnets afgørelse

Klagerne får ikke medhold i klagen.