Debitering af hævetransaktion trods påstået manglende udbetaling.

Sagsnummer:238/2004
Dato:09-12-2004
Ankenævn:Lars Lindencrone Petersen, Karen Frøsig, Inge Frølich, Ole Simonsen, Morten Westergaard
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Betalingstjenester - manglende udbetaling fra automat
Ledetekst:Debitering af hævetransaktion trods påstået manglende udbetaling.
Indklagede:Jyske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne klage vedrører en hævetransaktion i en pengeautomat hos indklagede, hvor klageren gør gældende, at han alene modtog 1.000 kr. af det hævede beløb på 2.000 kr.

Sagens omstændigheder.

Onsdag den 7. juli 2004, kl. 15.12 foretog klageren en hævetransaktion i indklagedes kontantautomat i indklagedes Hobro afdeling.

Klageren har anført, at han ønskede at hæve 2.000 kr., men alene fik udbetalt 1.000 kr. (en 500 kr.-seddel og fem 100 kr.-sedler).

Indklagede har anført, at klageren den 8. juli 2004 om formiddagen telefonisk kontaktede afdelingen om hævetransaktionen. Klageren oplyste, at han ved hævningen ikke havde haft sine briller med sig, hvorfor han først opdagede det manglende beløb efter at være kommet hjem. Kontantautomaten blev lukket ned og optalt af to medarbejdere, efter at man havde modtaget oplysning om kortnummer. Medarbejderne fandt ingen fejl eller difference i automatens kontantbeholdning. Afdelingen kontaktede klageren samme dag og oplyste, at der ikke var fundet fejl ved optællingen. Efterfølgende modtog afdelingen en henvendelse fra det pengeinstitut, hvor klageren er kunde, og afdelingen foretog på baggrund heraf en fornyet optælling. Denne optælling, der blev foretaget af to andre medarbejdere end medarbejderne ved den første optælling, viste ingen fejl.

Ved skrivelse af 29. juli 2004 rettede klageren henvendelse til indklagede med anmodning om at modtage yderligere 1.000 kr. Ved skrivelse af 3. august 2004 meddelte indklagedes interne revision klageren, at hæveautomaten var kontroloptalt to gange, uden at der var konstateret differencer i kontantbeholdningen. Revisionen anførte samtidig, at man ikke tidligere havde hørt om, at der var konstateret differencer mellem de sedler, der ifølge automatens kontrolstrimmel var udbetalt, og de faktisk udbetalte sedler. Revisionen lagde derfor til grund, at klageren rent faktisk havde fået udbetalt 3 x 500 kr. og 5 x 100 kr.

Automatens kontrolstrimmel er fremlagt under sagen. Heraf fremgår, at der ved den omhandlede hævetransaktion er udbetalt 2.000 kr. som tre 500 kr.-sedler og fem 100 kr.-sedler.

Parternes påstande.

Klageren har den 20. august 2004 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 1.000 kr.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at han alene modtog 1.000 kr. af de ønskede 2.000 kr. Der er efterfølgende hævet 2.000 kr. på hans konto i hans pengeinstitut i anledning af hævetransaktionen.

Indklagede har anført, at det fremgår af automatens kontrolstrimmel, at automaten har udbetalt 2.000 kr. Hertil kommer, at to kontroloptællinger foretaget af indklagedes medarbejdere viser, at der ikke var differencer i forhold til den kontantbeholdning, som skulle være i automaten. Der er heller ikke andre omstændigheder, der tyder på, at klageren ikke skulle have fået udbetalt 2.000 kr.

Af en optagelse sket med et overvågningskamera fremgår, at klageren ved hævningen bladrede pengesedlerne igennem

An­ke­næv­nets bemærkninger og konklusion.

Ankenævnet finder, at en afgørelse af sagen vil forudsætte en bevisførelse, herunder i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for en domstol. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af vedtægternes § 7, stk. 1.

Ankenævnet kan ikke behandle denne klage.Klagegebyret tilbagebetales klageren.