Indsigelse mod opgørelse af gæld samt mod overgivelse til inkasso.

Sagsnummer:417/2019
Dato:08-06-2020
Ankenævn:Bo Østergaard, Michael Reved, Karin Duerlund, Morten Bruun Pedersen, Jørn Ravn.
Klageemne:Udlån - hæftelse
Inkasso - berettigelse af overgivelse til inkasso
Ledetekst:Indsigelse mod opgørelse af gæld samt mod overgivelse til inkasso.
Indklagede:SEB Kort Bank Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører klagerens indsigelse mod opgørelse af gæld samt mod overgivelse til inkasso. 

Sagens omstændigheder

Den 12. november 2015 udfyldte klageren en online ansøgning på dansk til SEB Kort Bank Danmark om et SAS Eurobonus World MasterCard med et kreditmaksimum på 35.000 kr., som han underskrev med sit NemID. Det fremgik af ansøgningen, at klageren ønskede at betale over flere måneder, og at han var bekendt med og accepterede Kortbestemmelser for SAS Eurobonus Word MasterCard, herunder prisbladet.

Banken imødekom ansøgningen og udstedte et MasterCard -110 til klageren, og oprettede en kortkonto med et tilknyttet kreditmaksimum på 35.000 kr.

I januar 2017 søgte klageren om en forhøjelse af kreditmaksimum til 45.000 kr., hvilket banken imødekom. Senere i 2017 og i februar 2018 søgte klageren om yderligere forhøjelse af kreditmaksimum til henholdsvis 55.000 kr. og 65.000 kr., hvilket banken ligeledes imødekom. Det fremgik blandt andet af ansøgningerne, at klageren som eksisterende kunde accepterede kortbestemmelserne med det tilhørende prisblad.

Ved den seneste forhøjelse af kreditmaksimum til 65.000 kr. i februar 2018 blev kort -110 udskiftet til et nyt SAS Eurobonus MasterCard Premium -859, og der blev ligeledes udstedt et familiekort -403 i tilknytning til klagerens MasterCard -859.

Af Kortbestemmelser for SAS Eurobonus World Mastercard og SAS EuroBonus World Mastercard Premium gældende fra den 1. januar 2018 fremgik blandt andet:

1. Generelle bestemmelser

1.1 SAS EuroBonus World Mastercard-aftalen

Din aftale med kortudsteder om anskaffelse og brug af SAS EuroBons World Mastercard eller SAS EuroBonus World Mastercard Premium består af ansøgningsskemaet, disse kortbestemmelser og prisbladet.

1.2 Sprog

Aftalen indgås på dansk, og kommunikation mellem kortudsteder og kortindehaver vil foregå på dansk, medmindre andet sprog aftales i det enkelte tilfælde. …

2.11 Kontoudtog og kontrol af kontoudtog

Kontoudtog udsendes en gang månedligt, såfremt der har været debiteringer på kontoen. …

Der udsendes ikke kontoudtog, såfremt saldoen er mindre end et minimumsbeløb fastsat af kortudsteder. Af kontoudtoget fremgår kortkontoens saldo ved opsamlingsperiodens begyndelse (indgående saldo), størrelsen og tidspunktet for køb, hævninger, eventuelle gebyrer og rentetilskrivning, dine indbetalinger mv. i opsamlingsperioden, saldoen ved opsamlingsperiodens slutning (ny saldo), forfalden saldo (minimum at betale), kreditmaksimum, disponibelt beløb, forfaldsdato samt debitorrenten, såfremt der er knyttet en kreditaftale til kortkontoen. …

KREDITAFTALER …

7.2 Betaling

På kontoudtoget er angivet det minimumsbeløb, som forfalder til betaling. Minimumsbeløbet er beregnet som 5 % af kortkontoens saldo, dog minimum DKK 250,00. Er saldoen under DKK 250,00, er minimumsbeløbet lig saldoen. Forfaldsdatoen fremgår ligeledes af kontoudtoget. Betalingen kan tilmeldes Betalingsservice, hvorved minimumsbeløbet automatisk trækkes på forfaldsdatoen. Har du ikke betalt et forfaldent beløb fra den foregående opsamlingsperiode, er kortudsteder berettiget til at se bort fra tilmeldingen til Betalingsservice og kræve beløbet/minimumsbeløbet indbetalt straks via indbetalingskortet, som sendes med kontoudtoget. …

Du kan når som helst indbetale større beløb end det krævede minimumsbeløb. Et eventuelt indestående på kortkontoen forrentes ikke. Det aftalte kreditmaksimum er det maksimale beløb, du kan trække på kreditten. Hvis den overførte saldo på noget tidspunkt overstiger det aftalte kreditmaksimum, er kortudsteder berettiget til at kræve beløb ud over det aftalte maksimum samt overtræksgebyr betalt straks ved påkrav. Kortudsteder kan vælge at gøre misligholdelse gældende, jf. pkt. 2.17 og 2.22, bl.a. med den virkning, at hele saldoen på kortkontoen forfalder til betaling. Kortudsteder vil give dig skriftlig meddelelse herom. Beløb i form af overtræk indgår i det minimumsbeløb, som opkræves, dvs. minimumsbeløbet vil udgøre ”overtrækket plus 5 % af kreditmaksimum”.

7.3 Rente ved kreditaftale

Rente beregnes på faktureringsdatoen (dvs. ultimo opsamlingsperioden) som en dag til dag rente af overført saldo, der ikke er indbetalt senest den sidste rettidige betalingsdato. Hvis du således i forbindelse med en fakturering indbetaler den fulde saldo på kortkontoen rettidigt, vil der ikke ske nogen renteberegning ved efterfølgende fakturering. Du betaler således kun rente, når du vælger kun at betale saldoen delvist og viderefører den resterende saldo til senere betaling. Renten beregnes med den til enhver tid af kortudsteder fastsatte rentesats, jf. prisblad og kontoudtog. Renten er variabel og kan ændres i henhold til pkt. 3.9. Ved manglende eller forsinket betaling opkræves morarenter og gebyrer efter pkt. 3.2, 3.3 og 3.5. …”

Af prisbladet ”Pris, renter og vilkår SAS EuroBonus World Mastercard Premium” pr. 1. juni 2017 fremgik blandt andet, at månedsrenten ved fordeling af saldoen over flere måneder var 1,46 %, debitorrenten var 18,99 % og morarenten var referencerenten + 8 %, dog minimum den for kontoen fastsatte rentesats, der fremgik af det til enhver tid gældende prisblad.

Fra august 2018 og fremefter betalte klageren ikke det fulde minimumsbeløb, hvilket medførte, at hans kortkonto gik i overtræk, jf. nedenstående oversigt udfærdiget af banken (beløbene er angivet i kr.):

Dato (kontoudtog)

Forbrug kort -110

Forbrug kort -859

Forbrug kort -403

Indbetaling

Renter

Gebyrer

Ny saldo

15-02-2018

18.854

13.063

0

21.612

 

25 (papir)

1.495 (årsgebyr)

53.127

15-03-2018

38.685

0

3.308

33.150

254,19

25 (papir)

350 (kreditforhøjelse)

61.600

18-04-2018

21.683

0

8.372

38.910

331,14

0

53.068

18-05-2018

0

10.889

14.572

24.784

370,00

0

54.105

20-06-2018

0

9.754

11.300

9.963

644,48

0

65.842

19-07-2018

0

4.200

5.287

20.000

884,32

0

56.214

21-08-2018

0

9.583

7.132

5.000

741,85

0

68.671

19-09-2018

0

14.426

13.775

25.000

598,81

0

72.472

18-10-2018

0

5.778

3.334

4.500

992,39

0

78.077

20-11-2018

0

2.859

1.506

2.500

1.084,98

100 (rykker)

79.018

18-12-2018

0

0

80

0

1.153,67 (af 79.018)

100 (rykker)

100 (inkassoadvis)

80.451

Den 12. november 2018 sendte banken klageren en rykker for betalingen i november 2018, og på kontoudtoget af 20. november 2018 bad banken klageren betale overtrækket samt den månedlige betaling senest tre dage efter modtagelsen af kontoudtoget. Det fremgik endvidere, at kortet ikke kunne benyttes, før banken havde modtaget klagerens betaling.

Banken har oplyst, at klageren efter betaling af 2.500 kr. til banken i november 2018 ikke har foretaget yderligere betalinger.

Af klagerens kontoudtog af 18. december 2018 fra banken fremgik, at hele kortsaldoen på 80.451,95 kr. skulle betales. Endvidere var følgende anført:

”Inkassoadvis

Trods påmindelse og efterfølgende rykker er der stadig en udestående saldo på din kortkonto.

Denne måneds ”Minimum at betale” skal være os i hænde inden 10 dage, da beløbet ellers vil blive inddrevet via retslig inkasso, hvilket vil påføre dig yderligere omkostninger og kan medføre registrering i RKI Kreditinformation og DebitorRegistret.

Din konto er spærret og kortet skal klippes over og returneres til os. …”

Den 11. januar 2019 sendte bankens inkassoafdeling klageren en inkassoskrivelse, hvori den bad klageren betale i alt 83.136,14 kr., heraf en oprindelig hovedstol på 77.913,30 kr., påløbne renter på 3.072,84 kr., påkravsgebyrer på 300 kr. samt inkassoomkostninger på 1.850 kr. Banken vedlagde et frivilligt forlig vedrørende det skyldige beløb, som den bad klageren returnere i underskrevet stand inden den 21. januar 2019.

Klageren, der har oplyst, at han er engelsksproget, har fremlagt en mailkorrespondance på engelsk mellem ham og banken i perioden fra den 5. februar 2029 til den 3. juli 2019. Af korrespondancen fremgår blandt andet, at klageren bad banken sende det frivillige forlig på engelsk, så han kunne forstå dokumentet. Endvidere bad han banken om at få genåbnet sit kort og oplyste, at han ikke havde fået meddelelse om spærringen. Han gjorde herudover indsigelse mod de renter, som banken havde beregnet, og mod de inkassoomkostninger, der var påløbet gælden.

Banken afviste at genåbne klagerens MasterCard og oplyste, at den beregnede sig den rente, som fremgik af kortbestemmelserne og prisbladet. Banken bad fortsat klageren returnere det frivillige forlig i underskrevet stand og oplyste, at den ikke var i besiddelse af et frivilligt forlig på engelsk.   

I en mail af 9. april 2019 til klageren oplyste banken: ”We have ordered a letter to you that can explain what is on the settlement.”

Den 1. juli 2019 sendte bankens inkassobureau, B, klageren en inkassoskrivelse, hvori B tog et beløb på i alt 90.231,18 kr. til inkasso, heraf en hovedstol på 77.913,30 kr., påløbne renter på 7.217,88 kr. (rentesats p.t. 17,52 % p.a.), rykkergebyrer på 300 kr., inkassogebyr på 100 kr. samt inkassoomkostninger på 4.700 kr.     

Ved en mail af 3. juli 2019 til banken oplyste klageren, at han undrede sig over, at han ikke havde hørt fra banken.

Ved en mail af 9. juli 2019 til klageren oplyste banken, at den havde sendt klageren et brev i e-Boks den 30. april 2019 ”where we explain the text of the volunteer settlement”. Banken oplyste endvidere, at fremtidige henvendelser i sagen skulle ske til B.

I august 2019 indgav B et betalingspåkrav mod klageren til fogedretten. B opgjorde bankens tilgodehavende til i alt 88.764,92 kr. Beløbet fremkom således:

Hovedstol

77.913,30 kr.

Renter med 17,52 % om året fra den 19. januar 2019

8.601,62 kr.

Rykkergebyrer

300,00 kr.

Inkassogebyr

100,00 kr.

Andre omkostninger (f.eks. omkostninger til egeninkasso og/eller fremmedinkasso

1.850,00

I alt

88.764,92 kr.

Klageren gjorde ved en mail af 16. september 2019 over for fogedretten indsigelse mod betalingspåkravet. Ved en replik af 15. oktober 2019 i en retssag mellem klageren og banken, fastholdt banken kravet mod klageren.

Sagen blev den 31. oktober 2019 behandlet på et telefonmøde i byretten. Retten hævede sagen og henviste den til behandling i Ankenævnet.

Den 20. november 2019 indgav klageren en klage over SEB Kort Bank Danmark til Ankenævnet.

Banken har oplyst, at den herefter forsøgte at forlige sagen med klageren og pr. kulance fremsatte et forligstilbud om at nedsætte tilskrevne renter af gælden for 2019 med ca. 5.000 kr. på baggrund af, at klageren anførte, at han ville have betalt på gælden, såfremt banken ikke havde overgivet sagen til inkasso. Klageren afslog forligstilbuddet, idet det var hans opfattelse, at han alene hæftede for gælden opgjort pr. 18. december 2018 til 80.451 kr., og at banken herefter ikke havde været berettiget til at beregne renter af gælden og til at overgive sagen til inkasso.

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at SEB Kort Bank Danmark skal frafalde de renter, omkostninger og gebyrer, der er påløbet hovedstolen.

SEB Kort Bank Danmark har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han ikke bestrider at skylde hovedstolen, men at han bestrider at skulle betale de renter, omkostninger og gebyrer, der er påløbet, idet han hele tiden har oplyst, at han har villet betale, og er blevet stillet i udsigt, at han ikke skulle betale de pålagte omkostninger og gebyrer.

I starten af december 2018 kontaktede han banken telefonisk og oplyste, at han havde problemer med at foretage betalinger fra sin amerikanske bankkonto, som han plejede at anvende til at foretage indbetalinger til kortkontoen. Han aftalte med banken, at han kunne vente med at betale minimumsbeløbet til slutningen af januar 2019.

I december 2018/januar 2019 lukkede banken herefter hans kort uden at orientere ham herom, og bad ham betale hele gælden på kortkontoen.

Han accepterede umiddelbart herefter skylden på nær de påløbne omkostninger og gebyrer via mail og forsøgte at påbegynde en månedlig afvikling af gælden mod, at han fik genåbnet sit kort. Han fik at vide, at dette ikke var muligt, og at han skulle underskrive et dokument (frivilligt forlig) affattet på dansk. Han bad banken om at få dokumentet på engelsk, så han havde mulighed for at forstå indholdet heraf, hvilket banken afslog.

Han fastholdt, at han ville have dokumentet på engelsk, da han hverken taler eller forstår dansk. I april 2019 accepterede banken at sende ham informationer på engelsk. Han rykkede banken flere gange.

I juli 2019 fik han at vide, at banken den 30. april 2019 havde sendt et brev til hans e-Boks. Det var første gang, at banken sendte ham et brev i e-Boks, som han i øvrigt ikke havde set, og på det tidspunkt havde banken allerede overgivet sagen til inkasso hos inkassobureauet, B. 

Selv om det fremgår af mailkorrespondancen mellem ham og banken, at han klart tilkendegav, at han ville påbegynde en afvikling af gælden, såfremt han fik nærmere informationer om det af banken fremsendte dokument (frivillige forlig) og afvikling af gælden på engelsk, ignorerede både banken og inkassobureauet, B, hans ønske om at påbegynde en afvikling af gælden.

SEB Kort Bank Danmark har anført, at klageren i henhold til aftalegrundlaget hæfter for gælden.

Banken har sendt de fornødne rykkere til klageren om betaling af overtrækket, jf. bankens rykker af 12. november 2018 og bankens rykker på kontoudtoget af 20. december 2018, der ligeledes indeholdt oplysning om, at klagerens kort ikke kunne benyttes, før end banken havde modtaget klagerens betaling.

Kontoudtoget af 18. december 2018 indeholdt både et inkassovarsel og oplysning om, at hele saldoren på kortkontoen var forfalden og om, at klagerens kort var blevet spærret.

Den 11. januar 2019 sendte bankens inkassoafdeling en inkassoskrivelse til klageren, og den 1. juli 2029 sendte bankens inkassobureau, B, klageren en inkassoskrivelse. Banken har overholdt gældende regler om varsler forinden overgivelse til inkasso.

Det følger af punkt 1.2 i kortbestemmelserne, at aftalen indgås på dansk, og at kommunikation mellem kortudsteder og kortindehaver vil foregå på dansk, medmindre andet sprog aftales i det enkelte tilfælde.

På trods af at klageren havde udfyldt en kortansøgning og flere ansøgninger om forhøjelse af kreditmaksimum på dansk og havde bekræftet, at han var bekendt med og havde læst kortbestemmelserne på dansk, gjorde klageren tilbagebetaling af gælden betinget af, at han modtog det frivillige forlig på engelsk.

Al kommunikation mellem klageren og banken var foregået på dansk i tre-fire år, hvor klageren blandt andet modtog de månedlige kontoudtog på dansk og betalte de heri oplyste minimumsbeløb. Indtil klageren stoppede sine betalinger til kortkontoen, havde banken således ikke grund til at tro, at klageren ikke forstod dansk.

Da et frivilligt forlig skal være udformet på dansk, for at banken kan overgive sagen til retten for at inddrive sit krav, fastholdt banken, at klageren skulle underskrive et forlig affattet på dansk, man banken tilbød samtidig at forklare klageren indholdet heraf.

Det bestrides, at banken ignorerede klagerens ønske om at tilbagebetale gælden og i stedet fortsatte inddrivelsen af gælden. Klageren havde til enhver tid mulighed for at starte med afvikle sin gæld, men det ønskede han imidlertid ikke, hvilket var årsagen til, at der påløb yderligere renter, og at banken overgav sagen til retslig inkasso.

Hvis klageren i stedet havde haft vilje til at betale på sin gæld, havde det ikke været nødvendigt at overgive sagen til retslig inkasso.

Banken er fortsat indstillet på at forlige sagen og nedsætte rentebeløbet for 2019 efter nærmere aftale med klageren. Han må i så fald selv rette henvendelse til banken for at aftale en eventuel forligsmæssig løsning og de nærmere vilkår herfor.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren havde et SAS Eurobonus MasterCard Premium -859 og en kortkonto med et kreditmaksimum på 65.000 kr. i SEB Kort Bank Danmark. Der var ligeledes udstedt et familekort -403 i tilknytning til klagerens MasterCard -859. Af kortansøgningen fra februar 2018 fremgik blandt andet, at klageren var bekendt med og accepterede kortbestemmelserne for kortet, herunder prisbladet.

Fra august 2018 og fremefter betalte klageren ikke det fulde minimumsbeløb i henhold til kortaftalen, hvilket medførte, at hans kortkonto gik i overtræk

Banken har fremlagt flere rykkerskrivelser sendt til klageren i november 2018, og da klageren herefter ikke indbetalte minimumsbeløbet til banken inkl. overtrækket på kortkontoen, finder Ankenævnet, at banken var berettiget til at kræve hele saldoen på kortkontoen betalt og overgive sagen til retslig inkasso.

Banken har oplyst, at et frivilligt forlig skal være udformet på dansk, for at banken kan overgive sagen til retten for at inddrive sit krav. Ankenævnet finder, at banken var berettiget til at kræve, at klageren skulle underskrive et frivilligt forlig på dansk. Ankenævnet forudsætter dog, at den danske udgave af forliget blev suppleret af en vejledende oversættelse heraf/en vejledende forklaring på engelsk.

Ankenævnet finder, at banken var berettiget til at opgøre sit tilgodehavende hos klageren i overensstemmelse med opgørelsen i betalingspåkravet fra august 2019 til fogedretten til i alt 88.764,92 kr., hvortil kommer renter af hovedstolen på 77.913,30 kr. med 17,52 % om året (12 x 1,46 %) fra opgørelsesdagen, indtil betaling sker.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Banken har oplyst, at gælden med tillæg af renter til januar 2020 udgjorde ca. 97.000 kr.

Banken har under sagens forberedelse i Ankenævnet oplyst, at den er indstillet på at nedsætte rentebeløbet for 2019 som et led i en eventuel forligsmæssig løsning af sagen. Klageren må i så fald selv rette henvendelse til banken og indgå en aftale om en eventuel forligsmæssig løsning og de nærmere vilkår herfor. Ankenævnet foretager sig ikke yderligere i sagen i forbindelse med en eventuel forligsmæssig løsning.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen

Klageren får klagegebyret tilbage.