Pant, kurs på håndpantsatte aktier.

Sagsnummer:157/1991
Dato:20-11-1991
Ankenævn:Frank Poulsen, Søren Geckler, Arnold Kjær Larsen, Lars Pedersen, Erik Sevaldsen
Klageemne:Pant - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Pant, kurs på håndpantsatte aktier.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Den 16. juni 1986 ydede indklagede klagerne en løbende kredit på 450.000 kr. Til sikkerhed for kreditten pantsatte klagerne i november 1986 bl.a. nominelt 250.000 aktier i Linexa Maskiner Silkeborg A/S. Den ene af klagerne var direktør i selskabet, hvis aktiekapital på 550.000 kr. i øvrigt tilhørte Venture Gruppen Denmark II A/S for så vidt angår 25.000 kr. og en privat person, for så vidt angår 50.000 kr. og 50.000 kr. til en privat person.

Af en i december 1986 indgået aktionæraftale mellem aktionærerne i Linexa Maskiner fremgår bl.a., at øvrige aktionærer har forkøbs ret, såfremt en aktionær ønsker at afhænde sine aktier (§ 2). Af § 7 fremgår, at selskabet som minimum over for aktionærerne har en informationspligt svarende til den for børsnoterede selskaber gældende. Af § 9 fremgår, at de uoverensstemmelser, der måtte opstå som følge af overenskomsten, skal afgøres endeligt ved voldgift.

I 1987 købet indklagede af Venture Gruppen dennes aktiepost for et beløb på 2,5 million kr. Selskabet er senere ophørt efter endt konkursbehandling.

I august 1988 rettede den ene af klagerne henvendelse til Venture Gruppen Danmark vedrørende salget af aktieposten til indklagede. Ved skrivelse af 17. august 1988 til klageren oplyste selskabet, at det var dets

"... umiddelbare opfattelse at De ikke var interesseret i og heller ikke havde økonomisk mulighed for at udnytte den forkøbsret De har i følge aktionæroverenskomsten. Det er selv følgelig en fejl, at De ikke på daværende tidspunkt fik tilbud om at overtage VGD II's aktiepost til den pris og på de vilkår som VGD II og [indklagede] havde opnået enighed om."

Ved stævning af 27. november 1990 sagsøgte indklagede klagerne til betaling af 200.000 kr. I følge stævningen skyldtes beløbet i henhold til misligholdt opsagt engagement i henhold til opgørelse af 5. november 1990, ligesom det er anført, at det påstævnte beløb alene udgjorde en del af indklagedes samlede tilgodehavende. Ved beslutning af 19. marts 1991 har retten i Silkeborg udsat sagen på forelæggelse for Ankenævnet.

Klagerne har for Ankenævnet nedlagt påstand om, at indklagede tilpligtes at overtage den pantsatte aktiepost i Linexa Maskiner Silkeborg A/S til en kurs fastsat under hensyntagen til værdiansættelsen ved indklagedes tidligere køb af en tilsvarende aktiepost i selskabet.

Indklagede har nedlagt påstand principalt om afvisning, subsidiært frifindelse.

Klagerne har til støtte for påstanden anført, at indklagede købte aktieposten i det omhandlede selskab til kurs 1000 uden at respektere bestemmelserne i aktionæroverenskomsten, ligesom indklagede har tilsidesat afsnit 4 i de børsetiske regler og 1 A i Bank- og Sparekasseloven samt § 80 i aktieselskabsloven. Indklagede har påført klagerne et tab, bl.a. som følge af at skattevæsenet har pålagt klagerne formueskat hidrørende fra en ændring af opgørelsen af klagernes skattepligtige formue, som var begrundet af værdiansættelsen ved indklagedes køb af den omhandlede aktiepost.

Indklagede har til støtte for afvisningspåstanden anført, at klagen vedrører erhvervsforhold, hvorfor sagen bør afvises efter Ankenævnets vedtægters § 2, stk. 2 og stk. 3, subsidiært efter vedtægternes § 7, idet en stillingtagen til klagen vil forudsætte en bevisførelse, som efter sin karakter ikke findes egnet til at foregå for Ankenævnet.

Til støtte for frifindelsespåstanden har indklagede foreløbigt gjort gældende, at der ikke for indklagede har bestået en forpligtelse til at afgive tilbud om køb af den omhandlede aktiepost overfor klageren. Indklagede har forbeholdt sig, såfremt indklagedes afvisningspåstand ikke tages til følge, at fremkomme med yderligere anbringender til støtte for frifindelsespåstanden.

Ankenævnets bemærkninger:

Det findes ikke godtgjort, at indklagede har begået nogen ansvars pådragende fejl overfor klagerne.

Som følge heraf

Den indgivne klage tages ikke til følge.