Indsigelse om mangelfuld rådgivning om kurssikring ved indfrielse af realkreditlån i forbindelse med salg af ejendom.

Sagsnummer:508/2011
Dato:04-10-2012
Ankenævn:Eva Hammerum, Anita Barbesgaard, Jesper Claus Christensen, Troels Hauer Holmberg og Kjeld Gosvig Jensen
Klageemne:Realkreditbelåning - kurssikring
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Indsigelse om mangelfuld rådgivning om kurssikring ved indfrielse af realkreditlån i forbindelse med salg af ejendom.
Indklagede:Sparekassen Sjælland
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører klagerens indsigelse om, at Sparekassen Sjælland har ydet hende mangelfuld rådgivning om kurssikring ved indfrielse af realkreditlån i forbindelse med salg af ejendom.

Sagens omstændigheder

Klageren K og hendes tidligere samlever M ejede i 2011 en fælles ejendom, som de ønskede at sælge, da deres samliv var ophørt.

Parret var den 15. april 2011 til møde i Sparekassen Sjælland. Af et brev af denne dato fremgår:

"…

Møde omkring økonomi

For god ordens skyld sender vi hermed et kort referat af de ting vi har talt om i dag. På mødet deltog I, samt … og …

Prisen på jeres hus er blevet justeret ned, og salgsprisen p.t. er 1.995.000. I vurderer, at en salgspris i lejet 1.800.000,-/1.900.000,- kr. vil være retvisende, men der er naturligvis ingen garanti herfor. I har fælles gæld på ca. 2.400.000,- kr. når vi tager udgangspunkt i dagens indfrielseskurser på jeres … [realkreditlån]. Disse kurser svinger jo fra dag til dag, hvorfor indfrielsesbeløbet er vejledende. …

…"

Af sparekassen brev af 4. juli 2011 til klageren og M fremgår:

"…

På mødet blev det aftalt, at vi skulle have indblik i hvordan jeres fremtidige økonomi blev, for at kunne tage stilling til et evt. fremtidigt lånebehov.

Vi har efterfølgende været i dialog med … [klageren], og kan forstå, at huset muligvis er ved at blive solgt.

Vi har ikke hørt fra … [M], og beder dig kontakte os snarest muligt, da vi fortsat ikke har indblik i din økonomiske situation. …

…"

Den 11. juli 2011 underskrev klageren og M en købsaftale, hvorved de solgte deres ejendom. Af aftalen fremgår:

"…

Sælger bærer den økonomiske risiko forbundet med indestående lån, der skal indfries.

Sælger og køber er gjort bekendt med muligheden for at foretage kurssikring af hhv. indestående og nye lån.

…"

Sparekassen har anført, at klageren den 13. juli 2011 kontaktede rådgiver R i sparekassen. Det hastede med at finde en løsning på finansiering af underskuddet ved handlen.

Klageren mailede den 14. juli 2011 en kopi af købsaftalen til sparekassen.

Den 15. juli 2011 accepterede sparekassen handlen. Sparekassen har anført, at rådgiver R kontaktede klageren pr. telefon og bad hende samt M komme i sparekassen og underskrive en prioriteringsaftale herunder aftale indfrielsesmetode og evt. kurssikring. Klageren oplyste, at hun var på vej på ferie. Det blev aftalt, at klageren og M skulle komme og underskrive, når de kom hjem fra ferie. Klageren bestrider bankens beskrivelse af forløbet.

Sparekassen har oplyst, at parret havde to realkreditlån på henholdsvis 1.874.000 kr. og 166.000 kr. Kursen på det store lån var 98,83 den 15. juli 2011. Kursen på det lille lån var over 100.

Sparekassen har videre anført, at klageren og M ikke kom som aftalt. Rådgiver R rykkede dem flere gange telefonisk og pr. mail.

Klageren og M underskrev den 16. september 2011 en prioriteringsaftale, hvoraf det fremgår, at de ikke ønskede at kurssikre indfrielsen af eksisterende lån. Kursen var på dette tidspunkt over 100.

Den 6. oktober 2011 blev parrets to realkreditlån indfriet til kurs 100.

Ved mail af 10. oktober 2011 udtrykte klageren overfor rådgiver R utilfredshed med ikke at være blevet tilbudt og vejledt om kurssikring på mødet den 15. april eller i forbindelse med salget primo juli 2011. Hun ønskede at blive stillet som om, at lånet var blevet indfriet til kurs 97,32 svarende til den kurs, som var angivet i salgsprovenuet.

Af R’s svar samme dag fremgår:

"…

Jeg forsøgte af få jer begge ind for underskrift, og jeg forklarede jer, at det at sælge hus har mange aspekter der skal tages stilling til, og at det var meget vigtigt for os, at I kom ind til møde for underskrifter på vilkår m.m.. INGEN af jer havde overhoved tid til det, I var begge på vej på ferie, og skulle blot have accepten. I lovede begge at vende tilbage så snart der var mulighed for møde.

…"

Parterne nåede i den videre korrespondance ikke til enighed.

Parternes påstande

Den 15. november 2011 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Sparekassen Sjælland skal "indfri kreditlånet til den gældende kurs på tidspunktet for underskriften på købsaftalen".

Sparekassen Sjælland har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har bl.a. anført, at sparekassen ikke informerede og vejledte om kurssikring.

Konsekvensen heraf er, at realkreditlånene er blevet indfriet til kurs 100.

Sparekassen burde have kontaktet dem pr. telefon, mail eller brev med præcis information om kurssikring og betydningen heraf.

Rådgiver R nævnte den 15. juli 2011 intet om kurssikring eller vigtigheden heraf.

Sparekassen har ikke overholdt sin vejledningspligt.

Sparekassen har sat flueben i prioriteringsaftalen efter hendes underskrift.

Sparekassen Sjælland har bl.a. anført, at parret allerede på mødet den 15. april 2011 orienteret om, at indfrielseskurserne kunne svinge.

De blev den 15. juli 2011 anmodet om at komme til møde og underskrive de nødvendige aftaler herunder også eventuel aftale om kurssikring.

Parret overholder ikke aftalen om at komme til møde på et senere tidspunkt. De møder først efter at være blevet rykket flere gange.

Parret bærer selv ansvaret for, at der ikke er indgået en aftale om kurssikring.

Sparekassen bestrider at have rettet i prioriteringsaftalen efter klagerens underskrift.

Ankenævnets bemærkninger

tab-stops: 0cm 42.55pt 3.0cm 127.6pt 170.15pt 212.7pt 255.25pt 297.75pt 340.3pt 382.85pt 425.4pt" class="MsoNormal">Ankenævnet finder, at en afklaring af sagens nærmere omstændigheder herunder vedrørende samtalerne den 15. april og 15. juli 2011 og om sparekassen har begået ansvarspådragende fejl, vil forudsætte en yderligere bevisførelse bl.a. i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men som i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af § 7, stk. 1 i nævnets vedtægter.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.