Spørgsmål, om der var indgået aftale om ophør af budgetkonto.

Sagsnummer:527/1995
Dato:11-06-1996
Ankenævn:Lars Lindencrone Petersen, Ole Just, Allan Pedersen, Jens Ole Stahl
Klageemne:Budgetkonto - øvrige spørgsmål
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Spørgsmål, om der var indgået aftale om ophør af budgetkonto.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indklagede førte for klageren og dennes ægtefælle en fælles budgetkonto.

Den 1. juli 1995 blev klageren og ægtefællen separeret.

Ifølge klageren meddelte han indklagede, at overførsler fra hans lønkonto til budgetkontoen efter den månedlige overførsel pr. 1. juli 1995 skulle standses, og anmodede om, at budgetkontoen blev gjort op. Samtidig anmodede han om oprettelse af en ny budgetkonto og afleverede oversigt over, hvilke regninger der fremover skulle betales. Ifølge indklagede blev der afholdt et møde, hvor det blev diskuteret, om det var hensigtsmæssigt at dele budgetkontoen på dette tidspunkt, eller man skulle afvente salget af det fælles ejede hus. Det aftaltes at lade budgetkontoen fortsætte uændret, indtil huset var solgt, og at parterne fremover skulle indbetale halvdelen af de hidtidig overførte beløb på 21.300 kr.

Ifølge klageren anmodede han i august måned 1995 på ny om, at alle betalingsaftaler blev stoppet, men indklagede afviste at afmelde betalingerne, så længe hans ægtefælle ikke ønskede at afmelde disse. Indklagede bestrider at have nægtet at stoppe aftalerne.

Ifølge klageren anmodede han i september 1995 indklagede om at tilbageføre de efter 1. juli 1995 for meget overførte beløb til hans lønkonto, hvilket indklagede afviste.

Klageren har ved klageskema af 20. oktober 1995 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at tilbageføre det fra hans lønkonto til den fælles budgetkonto fejlagtigt overførte beløb opgjort til 11.518,15 kr.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har anført, at indklagede har undladt at efterkomme hans anmodning om at ophøre med betalinger fra den fælles budgetkonto. Indklagede har erkendt, at det var en fejl, at betalingerne ikke blev standset efter 1. juli 1995. Der er overført 26.739,93 kr. fra hans lønkonto til den fælles budgetkonto. De regninger, som han skulle betale, beløb sig til 15.221,78 kr. Der er således fejlagtigt overført 11.518,15 kr.

Indklagede har anført, at man har administreret budgetkontoen efter den i juli måned 1995 indgåede aftale. Klageren meddelte i september måned, at han ikke ønskede aftalen videreført. Da parterne ikke kunne blive enige om fordelingen af underskuddet på budgetkontoen, fordelte man beløbet med halvdelen til hver. Selv om det passerede ikke har været i overensstemmelse med aftalen fra juli måned, har klageren ikke lidt et tab. De fleste af de beløb, der er betalt, er beløb, som klageren sandsynligvis hæfter for.

Ankenævnets bemærkninger:

Afgørende for, om overførsler fra klagerens lønkonto til den fælles budgetkonto efter den 1. juli 1995 var uberettiget, er, hvad der i juli måned 1995 blev aftalt mellem klageren og indklagede. Ifølge klageren aftaltes det, at der ikke skulle overføres beløb til den fælles budgetkonto. Ifølge indklagede aftaltes det, at budgetkontoen skulle fortsættes uændret, indtil det fælles ejede hus var solgt. En stillingtagen til dette tvistepunkt findes at ville forudsætte en bevisførelse i form af parts- og vidneafhøringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af Ankenævnets vedtægters § 7, stk. 1.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle klagen. Klagegebyret tilbagebetales klageren.