Spørgsmål om ansvar for mangelfuld rådgivning i forbindelse med investering i 3 % ScandiNotes IV Junior 2014 obligationer.

Sagsnummer:293/2010
Dato:30-09-2011
Ankenævn:John Mosegaard, Christian Bremer, Karin Duerlund, Jørn Ravn og Maria Hyldahl.
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Ledetekst:Spørgsmål om ansvar for mangelfuld rådgivning i forbindelse med investering i 3 % ScandiNotes IV Junior 2014 obligationer.
Indklagede:Sparekassen Lolland
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører, om Sparekassen Lolland har pådraget sig et erstatningsansvar i forbindelse med klagerens køb af 3 % ScandiNotes IV Junior 2014.

Sagens omstændigheder.

Klageren var kunde i Sparekassen Lolland, hvor han siden 2003 havde foretaget enkelte investeringer i værdipapirer. Klageren har oplyst, at investeringerne altid blev foretaget på sparekassens initiativ.

Den 7. juli 2003 købte han nominelt 600.000 kr. 2 % ScandiNotes Senior 2011 obligationer til kurs 91, for i alt 546.000 kr.

Den 19. maj 2005 udfyldte sparekassen et investeringsstrategi-skema vedrørende klageren. På skemaet har sparekassen sat ring om teksten "neutral", der stod mellem "forsigtig" og "risikovillig" under overskriften "Risikovillighed". Skemaet blev ikke sendt til klageren.

Formentlig i november 2006 blev klageren kontaktet telefonisk af en medarbejder fra sparekassen. Klageren har anført, at han under telefonsamtalen købte 565.000 kr. 3 % ScandiNotes IV Junior 2014 obligationer til kurs 88,50, for i alt 500.025 kr. Sparekassen har anført, at der ikke blev indgået aftale om køb under samtalen, men at dette først skete på et møde i sparekassens filial i Nakskov.

Klageren fik efterfølgende tilsendt en handelsbekræftelse.

Den 18. november 2008 blev klagerens beholdning af ScandiNotes Junior obligationer nedskrevet med ca. 74,28 %. Den 12. november 2009 blev obligationerne nedskrevet til 0.

Parternes påstande.

Klageren har den 10. maj 2010 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, atSparekassen Lolland skal betale 501.657 kr. med tillæg af sædvanlig procesrente fra 1. december 2006 til betaling sker. Subsidiært skal Sparekassen Lolland tilbagekøbe 565.000 stk. 3 % ScandiNotes IV Junior 2014, såfremt klageren fremsætter anmodning herom.

Sparekassen Lolland har nedlagt påstand om afvisning, subsidiært frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at sparekassen ikke gjorde ham opmærksom på den særlige risiko, der var forbundet med ScandiNotes’ junior tranche. Mødet i Nakskov filialen var en uformel drøftelse henover skranken, og der blev ikke tegnet cirkler eller lignende, der skulle beskrive, hvorledes junior-obligationer, mezzanine-obligationer og senior-obligationer stillede sig i forhold til hinanden.

Rådgivningen burde have indeholdt en beskrivelse af, at den samlede mængde af ScandiNotes obligationer er opdelt i tre trancher, hvoraf junior-tranchen er den laveste, hvilket betyder, at alle tab i første række skal bæres af de obligationer, som han købte.

Han modtog ikke noget skriftligt materiale eller anden orientering før købet. Sparekassen fortalte ham heller ikke, at obligationerne ikke var "sikre", hvilket han troede.

Sparekassen havde ikke grund til at tro, at han ønskede at investere risikofyldt. Hans investeringsrisiko havde hidtil været lav.

Det var altid sparekassen, som foreslog ham de enkelte investeringer.

Investeringsstrategi-skemaet er et internt arbejdsnotat, og har ingen betydning for sagen, bl.a. fordi det ikke siger noget om, hvilke oplysninger han modtog om ScandiNotes junior-obligationerne inden købet.

Ud fra sammensætningen af hans værdipapirdepot stod den store mængde junior-obligationer i klar misforhold til hans risikoprofil og historik i øvrigt. Dette gælder også, selvom Ankenævnet måtte lægge til grund, at hans risikovillighed var mellem.

Investeringsaftalen fra 2009 har ingen direkte betydning for sagen, da den er udarbejdet længe efter obligationsinvesteringen. Den støtter dog hans tilkendegivelse af risikovillighed, da der bl.a. står, at "stabilitet har stor betydning".

Sparekassen Lolland har anført, at investeringsstrategien den 19. maj 2005 blev fastlagt sammen med klageren, der således gav udtryk for, at hans risikovillighed var neutral. Det er ikke afgørende, at investeringsstrategi-skemaet ikke blev sendt til klageren.

Det passer også godt med den investeringsaftale, som klageren underskrev i 2009. Her er klagerens generelle risikoprofil angivet som "mellem".

Klageren havde tidligere investeret i erhvervsobligationer.

Klageren blev grundigt rådgivet om ScandiNotes obligationerne på mødet i sparekassens filial. Da klageren i forvejen havde ScandiNotes senior obligationer, blev der gjort meget ud af at forklare forskellen mellem de forskellige trancher. Dette blev bl.a. forklaret ved, at rådgiveren tegnede tre cirkler inde i hinanden, som et symbol for de tre kategorier. Således at den yderste cirkel, junior tranchen, først bærer et eventuelt tab, før næste cirkel, mezzanin tranchen, bliver berørt.

Der blev på mødet udleveret og gennemgået en brochure om ScandiNotes obligationer, hvor forskellen mellem de tre kategorier ScandiNotes obligationer, deres rangorden og Junior obligationernes placering er beskrevet. Brochuren er ikke fremlagt.

Også risikoen ved manglende spredning blev drøftet på mødet.

Klageren har således ikke grundlag for at anse de pågældende obligationer som "risikomæssigt sikre".

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Tre medlemmer – John Mosegaard, Christian Bremer og Karin Duerlund – udtaler:

Vi finder, at investering i ScandiNotes obligationer indebærer en særlig risiko. Denne særlige risiko udspringer af, at den samlede mængde af ScandiNotes IV obligationer er rangordnet i tre kategorier (benævnt trancher), hvoraf Junior er den laveste. Dette indebærer, at tab, der opstår som følge af manglende betalingsevne hos et af de låntagende pengeinstitutter, i første række skal bæres af indehavere af Junior obligationerne.

Sparekassen Lolland har anført, at klageren modtog specifik rådgivning om obligationernes trancheinddeling, herunder med udlevering og gennemgang af brochure.

Klageren har anført, at han ikke modtog fyldestgørende rådgivning fra sparekassen om risikoen ved investering i ScandiNotes Junior obligationerne.

På baggrund af parternes modstridende opfattelser af hændelsesforløbet finder vi, at en afgørelse af sagen vil forudsætte en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men som i givet fald må finde sted for domstolene.

Vi stemmer derfor for, at sagen afvises i medfør af Ankenævnets vedtægter § 7, stk. 1.

To medlemmer – Maria Hyldahl og Jørn Ravn – udtaler:

Vi finder, at investering i ScandiNotes obligationer indebærer en særlig risiko. Denne særlige risiko udspringer af, at den samlede mængde af ScandiNotes IV obligationer er rangordnet i tre kategorier (benævnt trancher), hvoraf Junior er den laveste. Dette indebærer, at tab, der opstår som følge af manglende betalingsevne hos et af de låntagende pengeinstitutter, i første række skal bæres af indehavere af Junior obligationerne.

Vi lægger til grund, at sparekassen ikke rådgav klageren om den særlige risiko, som er forbundet med ScandiNotes Junior obligationerne eller om de forskellige kategorier af obligationer (trancher).

Vi finder herefter, at sparekassen begik en ansvarspådragende fejl ved rådgivningen af klageren forud for dennes beslutning om køb af ScandiNotes IV Junior-obligationerne.

Vi finder derfor, at klageren skal gives medhold.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Som følge heraf træffes følgende

a f g ø r e l s e :

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klagegebyret tilbagebetales klageren.