Spørgsmål vedrørende afvikling af studielån.

Sagsnummer:166/1995
Dato:21-11-1995
Ankenævn:Lars Lindencrone Petersen, Peter Stig Hansen, Peter Møgelvang-Hansen, Mette Reissmann, Erik Sevaldsen
Klageemne:Forældelse - udlån
Udlån - studielån
Ledetekst:Spørgsmål vedrørende afvikling af studielån.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

I november 1985 anmodede klageren Tilsynet med banker og sparekasser om at undersøge baggrunden for, at gælden på hendes studielån hos indklagede var vokset uanset betaling af en månedlig ydelse på mellem 700 og 900 kr.

Tilsynet med banker og sparekasser indhentede en udtalelse fra indklagedes direktion, som i skrivelse af 27. januar 1986 oplyste, at restgælden på lånet pr. 31. december 1985 var 40.717,04 kr. Afviklingsaftale var indgået den 18. september 1979 om betaling af 450 kr. månedligt, første gang 31. oktober s.å. og sidste gang 30. september 1981. Ydelsen var ikke tilstrækkelig til dækning af renter, men var aftalt som en midlertidig løsning på grund af arbejdsløshed. Med virkning fra 31. oktober 1981 skulle den månedlige ydelse forhøjes til 900 kr. I perioden 31. oktober 1981 til 31. maj 1985 var klageren blevet bevilget ydelsesudsættelse med 13 ydelser svarende til 11.700 kr.

I skrivelse af 24. marts 1986 meddelte Tilsynet med banker og sparekasser klageren, at redegørelsen fra indklagedes direktion, hvoraf klageren modtog kopi, ikke gav Tilsynet anledning til bemærkninger.

Ved klageskema af 31. marts 1995 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at: "Fejlen der er begået ved administrationen af studielånet bliver rettet og kompenseret".

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har anført, at lånet udgjorde 40.962 kr. Hun har mulighed for at bevise, at hun i afviklingsperioden har indbetalt 40.479 kr. Hun finder, der er fejl i indklagedes opgørelser vedrørende lånets afvikling.

Indklagede har anført, at man ikke er i besiddelse af yderligere materiale end den korrespondance, der er fremlagt i forbindelse med Ankenævnets behandling af sagen. Bilagsmaterialet vedrørende en så gammel sag er udgået af indklagedes arkiver. Ethvert krav, der måtte tilkomme klageren, må anses for forældet. Klagerens studielån blev indfriet af Hypotekbanken i 1987.

Ankenævnets bemærkninger:

Et eventuelt erstatningsansvar for indklagede over for klageren vedrørende det i 1987 indfriede studielån må anses for forældet, jf. Forældelsesloven af 1908 § 1.

Som følge heraf

Klagen tages ikke til følge.