Spørgsmål om placering af ratepensionsmidler i pulje var aftalt.

Sagsnummer:874/2009
Dato:03-11-2010
Ankenævn:Kari Sørensen, Søren Geckler, Karin Duerlund, Carsten Holdum og Niels Bolt Jørgensen.
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Puljepension - øvrige spørgsmål
Ratepension - placering
Ledetekst:Spørgsmål om placering af ratepensionsmidler i pulje var aftalt.
Indklagede:Jyske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører om Jyske Banks placering af klagerens ratepensionsmidler i pulje i juni 2008 var aftalt med klageren.

Sagens omstændigheder.

Klageren er selvstændig erhvervsdrivende og kunde i Jyske Bank.

I begyndelsen af 2008 havde klageren bl.a. to ratepensioner med kontonumrene henholdsvis -915 og -539. Efter det oplyste havde ordningerne en værdi på i alt 1.250.000 kr., hvoraf ca. 500.000 kr. var placeret i aktier, mens resten stod kontant.

I foråret 2008 blev der drøftet en omlægning af klagerens og dennes hustrus engagement, herunder navnlig lånefinansierede indskud på ratepensionerne.

I forbindelse med et møde den 12. juni 2008 underskrev klageren et dokument om sin investeringsprofil, som ifølge bankens kategorisering var "Dynamisk".

Banken har anført, at det i overensstemmelse med de tidligere drøftelser blev aftalt, at indeståendet på ratepensionskonto -915, der udgjorde 11.000 kr., skulle overføres til ratepensionskonto -539, hvorpå der stod 849.000 kr., således at der herefter på sidstnævnte konto var et samlet indestående på 860.000 kr. Heraf skulle 760.000 kr. overføres til en nyoprettet ratepension, hvor midlerne skulle placeres i Jyske Banks pulje 2 "Balanceret – Dynamisk", der henvender sig til kunder med "Dynamisk" profil. De resterende 100.000 kr. skulle blive på ratepension -539, således at klageren frit kunne investere disse midler. På den nye ratepension (konto -204) skulle der af klagerens arbejdsgiver, som var klagerens egen virksomhed, fremover indbetales 78.500 kr. pr. måned. Til opvejning af lønnedgangen som følge af ratepensionsindbetalingerne skulle der oprettes et prioritetslån. Endvidere skulle klageren have et investeringslån.

Klageren har anført, at der ikke blev indgået endelig aftale om udførelse af den planlagte omlægning. På hans forespørgsel bekræftede banken, at intet ville blive sat i værk, før de nødvendige dokumenter var udfærdiget og underskrevet.

Jyske Bank har fremlagt kopi af et brev af 25. juni 2008 fra banken til klagerens arbejdsgiver/selskab. Af brevet fremgår:

"Indbetaling af ratepension -204

Ratepension tilhørende [klageren]:

For året 2008 er der aftalt månedlig indbetaling kr. 78.500 første gang den 31.07.2008."

Banken har anført, at brevet var vedlagt "Puljeordninger i Jyske Bank" og "Aftale om ratepension" for henholdsvis konto -539 og -204 til underskrift hos klageren og klagerens arbejdsgiver. Banken er ikke i besiddelse af kopi af de vedhæftede dokumenter. Klageren har anført, at han aldrig har modtaget brevet, ligesom banken aldrig har rykket for svar.

Den 26. juni 2008 overførte banken 11.000 kr. fra konto -915 til -539. Samme dag blev der overført 760.000 kr. fra konto -539 til konto -204, som var nyoprettet.

Klageren har anført, at han i løbet af sommeren blev opmærksom på, at banken havde oprettet nogle konti med saldi på 0 kr. Han kontaktede banken og forklarede, at han ønskede at sætte omlægningen i bero, hvorefter banken annullerede de nyoprettede konti. Han regnede herefter med, at hele den planlagte omlægning var annulleret. I september 2008 foreslog banken en ændring af hans ratepensionsindbetalinger fra et engangsbeløb om året til en procentdel af hans løbende indtægt. Banken har anført, at klageren oplyste, at han ønskede låneoptagelserne sat i bero. De resterende aftaler, som var indgået på mødet den 12. juni 2008, skulle ikke ændres. Som følge af den manglende lånefinansiering måtte de forhøjede indskud på ratepensionen imidlertid bortfalde. Det blev aftalt, at det ved udgangen af året skulle vurderes, om klageren havde råd til yderligere indskud.

Ved fremsendelsesskrivelse af 24. september 2008 sendte banken i henhold til skrivelsens ordlyd "nye kontrakter hvor indbetalingen er sat i %, hvilket giver dig størst frihed, hvad angår indskud". Ifølge de vedlagte kontrakter skulle der på hver ordning (henholdsvis -539 og -204) indbetales 10 % af klagerens løn. I aftalen vedrørende -539 er anført, at "Din opsparing bliver placeret på en kontantkonto". I aftalen vedrørende -204 er der anført: "Din opsparing bliver placeret i pulje 2 – Dynamisk, hvor banken investerer i aktier og obligationer for dig."

Jyske Bank har oplyst, at klageren henholdsvis den 14. og 22. oktober 2008 via netbank købte aktier for i alt ca. 90.000 kr. for kontantindeståendet på ratepension -539.

Ved e-mail af 23. oktober 2008 rykkede banken for klagerens underskrift på ratepensionsaftalerne. Ved e-mail af 3. november 2008 svarede klageren følgende:

"…

Jeg skylder dig vist et svar på din mail.

- I slutningen af september talte jeg med [bankmedarbejder M] om vores ratepensioner mv. Da vi overvejer salg af både hus og virksomhed aftalte vi at sætte ALT i bero. Jeg har en aftale med [M] om at vi skal tale sammen igen i slutningen af november.

Den 2. december 2008 sendte klageren følgende e-mail til M:

"…

Blev vi ikke enige om at sætte alt i bero?

- Jeg ser til min skræk at konto – 204 står til et minus på 161.000 ?????

…"

Ved brev af 11. december 2008 anmodede banken klageren om at underskrive en aftale vedrørende ratepension -539, hvoraf fremgik, at der i 2008 var indsat 53.500 kr., og at der den 26. juni 2008 var overført 760.000 kr. til pulje 2 konto -204. Klageren underskrev aftalen den 30. april 2009 med tilføjelse af et forbehold vedrørende overførslen på 760.000 kr. med henvisning til, at der var uenighed om aftalegrundlaget herfor.

Pr. den 1. juni 2009 blev ratepension -204 opgjort og overført til ratepension -539. Efter det oplyste udgjorde beløbet 605.110,14 kr.

Jyske har under sagen fremlagt log-filer for klagerens Jyske Netbank.

Parternes påstande.

Den 3. august 2009 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Jyske Bank skal betale 154.889,86 kr. (760.000 kr. – 605.110,14 kr.) + forrentning af 760.000 kr. i 12 måneder.

Jyske Bank har nedlagt påstand om principalt afvisning, subsidiært frifindelse, mere subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at banken uden aftale med ham overførte 760.000 kr. til pulje 2.

Banken bekræftede på mødet den 12. juni 2008, at der ikke ville blive sat noget i værk, før der forelå skriftlige aftaler. Ved nærmere eftertanke ønskede han ikke planen iværksat, hvilket han meddelte banken. Herefter blev de konti, som banken allerede havde oprettet, annullerede.

De aftaler, som banken angiver at have sendt den 25. juni 2008, er aldrig kommet frem eller blevet underskrevet.

Han så ikke nærmere på aftalerne, der blev sendt den 24. september 2008, idet han henholdt sig til en aftale med en anden medarbejder om at tale sammen i slutningen af november, jf. hans e-mail af 3. november 2008. Han hæftede sig således heller ikke ved, at den ene af aftalerne vedrørte et kontonummer -204 og placering i pulje. Der var som hidtil to ratepensionskonti.

Puljeplaceringen fremgik ikke tydeligt af netbanken, som han primært brugte til betaling af regninger. Først den 2. december 2008, hvor han tilfældigvis klikkede på de forskellige konti opdagede han placeringen af de 760.000 kr., jf. hans e-mail af samme dato til banken.

Banken fastholdt ham på en investering, som ikke var aftalt, og som efter hans opfattelse aldrig skulle have været foretaget. Det var derfor vanskeligt at få sagen bragt til afslutning.

Jyske Bank har til støtte for afvisningspåstanden anført, at en tilstrækkelig belysning af hændelsesforløbet og fortolkning af aftalegrundlaget forudsætter en afhøring af såvel klageren som de involverede medarbejdere i banken, hvilket er en bevisførelse, der ikke kan finde sted for Ankenævnet, jf. Pengeinstitutankenævnets vedtægter § 7, skt. 1.

Til støtte for frifindelsespåstanden har banken anført, at der på mødet den 12. juni 2008 blev indgået aftale om placering af 760.000 kr. af klagerens ratepensionsmidler i pulje 2. Aftalen fortsatte uændret frem til den 1. juni 2009, hvor klageren udtrådte.

Aftalen om at investere midlerne på ratepension -204 blev således ikke ændret i forbindelse med ændringen af størrelsen af indbetalingerne i september 2008.

Klageren kunne via sin netbank konstatere, at den nyoprettede ratepension -204 ikke var blevet slettet.

Saldoen på de enkelte konti fremgår tydeligt af netbankens hovedmenu. Afkastet i pulje 2 var i perioden medio 2008 – december 2008 negativt. Klageren burde derfor have indset, at midlerne ikke var placeret kontant.

De fremlagte log-filer viser, at klageren henholdsvis den 8. september, 30. oktober, 20. november og 2. december 2008 har været inde på siden "Kontoinformation" for ratepension -204 i Jyske Netbank.

Det fremgår tydeligt af ratepensionsaftalerne, herunder aftalen vedrørende -204, der blev sendt til klageren den 24. september 2008, at opsparingen var placeret i pulje 2.

Det bør højst pålægges banken at godtgøre klageren tabet for perioden fra den 26. juni 2008, til den 8. september 2008, hvor klageren loggede sig på Kontoinformation for -204 første gang. Tabet i den periode udgør 35.979,95 kr.

Hvis klageren mente, at der ikke var indgået aftale om placering af pensionsmidler i pulje 2, burde klageren have meddelt, at han ønskede at udtræde af puljen øjeblikkeligt med henblik på at begrænse tabet mest muligt.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Ankenævnet finder, at sagen ikke kan afgøres uden bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer. Da denne bevisførelse ikke kan finde sted ved Ankenævnet, men i givet fald må ske ved domstolene, afvises sagen i medfør af Ankenævnets vedtægter § 7, stk. 1.

Som følge heraf træffes følgende

a f g ø r e l s e :

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klagegebyret tilbagebetales klageren.