Indsigelse mod hæftelse for hævetransaktioner med VisaDankort.

Sagsnummer:315/2001
Dato:14-05-2002
Ankenævn:Peter Blok, Mette Frøland, Karen Frøsig, Jette Kammer Jensen, Erik Sevaldsen
Klageemne:Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Ledetekst:Indsigelse mod hæftelse for hævetransaktioner med VisaDankort.
Indklagede:Nykredit Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører klagernes indsigelser imod hævninger med VisaDankort på deres konto hos indklagede.

Sagens omstændigheder.

Klagerne i denne sag er ægtefællerne M og H.

I juli 1999 blev der etableret en kredit på 30.000 kr. i tilknytning til klagernes konto hos indklagede. Til kontoen var der knyttet et VisaDankort.

I perioden juli - december 1999 blev der hævet på kreditten fortrinsvis ved anvendelse af VisaDankortet. I slutningen af december 1999 opstod der overtræk på kontoen.

Ved skrivelse af 4. januar 2000 rykkede indklagede for inddækning af overtrækket, som inkl. et rykkergebyr på 125 kr. var på 2.652,10 kr.

Klagerne har anført, at de var uforstående over for overtrækket, og at de rettede henvendelse til indklagede om en række hævetransaktioner, som ikke fremgik af deres regnskab. De anmodede indklagede om at fremskaffe dokumentation for transaktionerne. Indklagede meddelte, at det var umuligt at fremskaffe den ønskede dokumentation, og at sagen kunne løses ved, at de indbetalte overtrækket.

I foråret 2000 overgik sagen til inkasso ved advokat.

Den 19. oktober 2000 underskrev klagerne et frivilligt forlig om den samlede gæld i henhold til kreditten, som inkl. inkassoomkostninger på 2.664,98 kr. blev opgjort til 39.671,31 kr. Gælden skulle afvikles med 500 kr. pr. måned.

Ved skrivelse af 17. juni 2001 til inkassoadvokaten gjorde klagerne indsigelse imod en række VisaDankort-transaktioner på kontoen i perioden august-november 1999.

Under sagen er de transaktioner, som klagerne har gjort indsigelse imod, opgjort til 20 Visadankortposteringer på i alt 3.522,88 kr. i perioden 18. august-5. november 1999. 17 transaktioner vedrører hævninger ved brug af PIN-kode, mens tre transaktioner vedrører hævninger med "fluesmækker" på henholdsvis 399 kr., 226 kr. og 400 kr.

Indklagede har under sagen fremlagt bogføringsmateriale, hvoraf de omstridte transaktioner fremgår. Indklagede har endvidere fremlagt nota vedrørende hævningerne på 399 kr. og 400 kr. med underskrift af henholdsvis M og H.

Parternes påstande.

Den 9. oktober 2001 har klagerne indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at tilbageføre hævningerne på i alt 3.522,88 kr., i det omfang indklagede ikke er i stand til at fremlægge dokumentation herfor.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klagerne har anført, at de kun hæfter for transaktioner med VisaDankortet, i det omfang det kan dokumenteres, at transaktionerne er foretaget af dem.

Ved meddelelsen om overtrækket på kreditten rettede de straks henvendelse til indklagede med deres indsigelser.

De har konkret erfaring med, at der kan opstå fejl i forbindelse med betalinger med VisaDankort. De har således oplevet, at en betaling på 2.962,50 kr., som de i oktober 1999 foretog til et auktionshus, blev debiteret en tredjemands konto. Det er derfor nærliggende at tro, at de transaktioner, som de ikke kan vedkende sig, er betalinger foretaget af tredjemand. Indklagedes konklusion om, at transaktionerne med overvejende sandsynlighed hidrører fra dem selv eller personer, som har fået overladt deres kort og PIN-kode, bestrides.

De underskrev forliget på grund af personligt og økonomisk pres. Forliget er ikke udtryk for, at de frafaldt deres indsigelser.

Indklagede har anført, at der ifølge indklagedes noteringer ikke er blevet rejst indsigelse mod transaktionerne forud for klagernes brev af 17. juni 2001 til inkassoadvokaten. Der blev ikke indhentet bilag via PBS i den forbindelse, dels på grund af den tid, der var gået mellem transaktionerne og indsigelserne, og forløbet i øvrigt, dels fordi det er forbundet med omkostninger at rekvirere bilag fra PBS.

Beløbet på 2.962,50 kr. er korrekt trukket på klagernes konto.

Indsigelserne vedrører spredte og relativt små enkelttransaktioner, som med overvejende sandsynlighed hidrører fra klagerne selv eller fra personer, som har fået overladt kort og PIN-kode.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Der er ikke holdepunkter for at antage, at der vedrørende de 20 dankortposteringer i perioden fra august til november 1999, som klagerne gør indsigelse mod, foreligger registrerings- eller bogføringsfejl. 17 af posteringerne vedrører hævninger foretaget ved hjælp af PIN-kode, og for de 2 af de 3 posteringer, hvor hævningen er foretaget ved hjælp af "fluesmækker", har indklagede under sagen fremlagt notaer, som er underskrevet af klagerne. De omstridte hævninger vedrører relativt små beløb og foreligger spredt mellem posteringer, som klagerne vedkender sig. Klagerne underskrev i oktober 2000 et frivilligt forlig vedrørende den samlede gæld i henhold til kreditten, og det må lægges til grund, at de først i juni 2001 specificerede, hvilke konkrete hævninger de gjorde indsigelse mod.

Efter det således foreliggende finder Ankenævnet, at det må lægges til grund, at de omhandlede hævninger er foretaget af klagerne selv eller med samtykke fra klagerne, og at der ikke er grundlag for at pålægge indklagede at fremkomme med yderligere dokumentation.

Som følge heraf

Klagen tages ikke til følge.