Indsigelse mod gebyr i forbindelse med afvisning af overførsel.

Sagsnummer:502/2023
Dato:19-03-2024
Ankenævn:Henrik Waaben, Morten Winther Christensen, Mette Lindekvist Højsgaard, Rolf Høymann Olsen og Elisabeth Bonde.
Klageemne:Gebyr - overførsel
Ledetekst:Indsigelse mod gebyr i forbindelse med afvisning af overførsel.
Indklagede:Saxo Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod gebyr i forbindelse med afvisning af overførsel.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Saxo Bank, hvor han havde et depot tilknyttet en privat konto.

Klageren havde en enkeltmandsvirksomhed (virksomhed 1), der havde konto -250 i pengeinstitut P1.

Banken har oplyst, at klageren accepterede bankens almindelige forretningsbetingelser i forbindelse med, at han blev kunde i banken. Af en udskrift fra banken fremgår, at bruger -304 accepterede bankens vilkår og betingelser.

Af ”Almindelige forretningsbetingelser Saxo Bank A/S” fremgår:

”…

10. PENGEOVERFØRSLER

10.1 Kunden accepterer, at Saxo Bank for at sikre afsenderens/ Kundens identitet kun tillader, at overførsler til/fra Kundens Konti sker til/fra Kundens egne konti i andre banker. Det betyder, at Saxo Bank skal modtage tilstrækkelige oplysninger fra afsenderbanken om overførslen, til at Saxo Bank kan identificere, til hvilken Kunde og på hvilken Konto pengene skal bogføres. …

FINANSIELLE VILKÅR

24. KURTAGE, GEBYRER OG ANDRE OMKOSTNINGER

24.6 Udover Kurtager og Gebyrer skal Kunden betale moms og andre afgifter, opbevarings- og leveringsgebyrer, gebyrer til Regulerede Markeder og clearingcentraler samt alle andre gebyrer, som Saxo Bank måtte blive opkrævet i forbindelse med en ordre eller en Kontrakt og/eller i forbindelse med Kundeforholdet.

…”

Banken har oplyst, at forretningsbetingelserne var gældende i perioden fra den 3. august 2000 til den 8. juni 2023.

Den 3. marts 2023 blev der indbetalt 2.000 kr. fra konto -250 i pengeinstitut P1 til klagerens private konto i banken.

Ved e-mail af 8. maj 2023 til klageren skrev banken:

”[…]

Vi har modtaget et beløb fra en konto, som ikke er i dit navn.

Dette er i modstrid med vores overførselspolitik og pengene er derfor ikke blevet booket på din konto endnu.

Hvis pengene kommer fra en konto i dit navn, skal vi bede dig om at sende en kopi af et kontoudtog, hvorpå dit fulde navn, dit kontonummer, samt den relevante overførsel tydeligt fremgår.

Bemærk venligst, at dokumentation der ikke lever op til de ovennævnte krav vil blive afvist.

Hvis dokumentationen ikke kan fremskaffes vil pengene blive returneret til afsendekontoen efter fem (5) arbejdsdage.

Eventuelle gebyrer vil blive båret af afsenderen

[…]”

Samme dag svarede klageren:

”[…]

Jeg har indbetalt kr. 2.000 fra min konto i [pengeinstitut P1] konto nr. [-250]. Kontoen tilhører [klageren] og er en erhvervs konto for [klagerens] firma [virksomhed 1].”

Ved e-mail af 9. maj 2023 til klageren oplyste banken:

“As per SAXO Policy we cannot accept funding from corporate account to individual account or vice versa, hence we are returning the funds to source account.”

Samme dag svarede klageren, at han ikke forstod dette, og at der var tale om virksomhed 1’s erhvervskonto, som han ejede.

Ved e-mail af 10. maj 2023 til banken spurgte klageren, hvorfor hans penge hverken var på hans konto i banken eller på kontoen i pengeinstitut P1.

Samme dag svarede banken, at betalingen var blevet returneret, og at der ville gå 7-8 arbejdsdage, inden pengene ville være på kontoen.

Banken har fremlagt oplysninger om en overførsel og har oplyst, at 2.000 kr. blev overført til konto -250 i pengeinstitut P1 den 10. maj 2023.

Den 24. maj 2023 skrev klageren til banken, at han endnu ikke havde modtaget sine penge, og at banken ikke havde besvaret hans spørgsmål.

Banken har fremlagt en e-mail af 29. maj 2023 fra pengeinstituttet P2, hvoraf fremgår:

”Please be informed the funds DKK 1400.00 (less our investigation fee DKK 600.00) has been returned back to NDEADKKK by our MT202 ref. [-463] and value date 22.05.2023”

Den 30. maj 2023 indgav klageren en klage til banken vedrørende overførslen af de 2.000 kr.

Klageren var efterfølgende i dialog med pengeinstitut P1 om overførslen. Ved e-mail af 19. juni 2023 til pengeinstitut P1 oplyste klageren, at han havde modtaget 1.400 kr. retur fra Saxo Bank, men at der manglede 600 kr. Samme dag oplyste pengeinstitut P1, at det var Saxo Bank, der havde taget 600 kr. i gebyr, hvorfor klageren havde modtaget 1.400 kr., og at pengeinstitut P1 ikke havde noget med dette at gøre.

Parternes påstande

Den 16. august 2023 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Saxo Bank skal tilbagebetale gebyret på 600 kr. og betale et honorar for den tid, han har brugt på at få pengene tilbage.

Saxo Bank har nedlagt påstand om afvisning.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han indbetalte 2.000 kr. fra sin erhvervskonto i pengeinstitut P1 til sit aktiedepot i banken. Banken accepterede ikke hans indbetaling, fordi den ikke kunne verificere ham som kontohaver. Han svarede banken, at kontoen tilhørte ham i form af hans enkeltmandsfirma, og at han uden problemer flere gange havde indbetalt til banken fra samme konto.

Banken indrømmer, at den tidligere har modtaget indbetalinger fra den konto, som sagen drejer sig om, uden at den har kontaktet ham. Det var vel ikke svært at finde ud af, at pengene kom fra hans konto i pengeinstitut P1. Da banken skrev til ham, inden den afviste hans betaling, forklarede han, at kontoen tilhørte ham, og at han brugte den i sit enkeltmandsfirma. Dette kunne banken også have læst i CVR-registeret.

Den 9. maj 2023 skrev banken til ham, at den ville returnere hans penge til samme konto, som pengene var blevet udbetalt fra. Han fik at vide, at der ville gå 7-8 dage, inden han ville modtage betalingen. Dette skete ikke. Han kontaktede banken flere gange. Efter 43 dage fik han nogle af sine penge retur. Banken modregnede 600 kr. for at tilbagebetale hans 2.000 kr.

Da banken returnerede hans penge, havde bankens underleverandør, pengeinstitut P2, taget et gebyr på 600 kr. for at tilbageføre 2.000 kr. Banken fortalte i øvrigt, at det var pengeinstitut P1, der havde trukket gebyret, hvilket var en fejl.

Saxo Bank har anført, at klageren forsøgte at overføre 2.000 kr. fra sin erhvervskonto i pengeinstitut P1 til sin private konto i banken. Da banken ikke accepterer tredjepartsbetalinger, blev overførslen afvist, og de 2.000 kr. blev returneret.

Klageren har tidligere sendt penge fra sin erhvervskonto, og disse blev ved en fejl accepteret, fordi klagerens navn og adresse stod på kontonavnet. Alle overførslerne burde være afvist, da de blev sendt fra klagerens erhvervskonto. Det er en fejl, der er rettet op på, og fremtidige overførsler fra klagerens erhvervskonto vil blive afvist og returneret. Hvis klageren ønsker at bruge sine virksomhedsmidler til investering, kan han oprette en virksomhedskonto hos banken.

Det er korrekt, at det normalt tager 7-8 arbejdsdage for pengene at komme retur. Banken returnerede pengene den 10. maj 2023, så der var ingen forsinkelser fra bankens side.

Det er ikke korrekt, at banken modregnede 600 kr. for at tilbagebetale klagerens penge. Banken tilbageførte det fulde beløb, og som fremgår af e-mail fra pengeinstitut P2, er det pengeinstitut P2, der efterfølgende har trukket 600 kr. i gebyr ved tilbageførslen.

Banken har to agentbanker for dansk valuta, bl.a. pengeinstitut P2. Da banken ikke har et direkte samarbejde med pengeinstitut P1, er pengeinstitut P1 nødt til at sende penge via en agentbank. Dette er standard ved overførsler. Pengeinstitut P1 valgte at sende beløbet via pengeinstitut P2. Dette er der ikke noget problem med, da banken modtager overførsler fra pengeinstitut P1 hver dag, men da klageren forsøgte at foretage en overførsel fra sin virksomhedskonto til sin private konto i banken, blev overførslen afvist, da banken ikke accepterer tredjepartsbetalinger. Dette er en aftale, som banken har med Finanstilsynet. Derfor blev overførslen afvist, og pengeinstitut P2 trak 600 kr. i standardgebyr for at tilbageføre pengene til pengeinstitut P1.

Banken afviste således overførslen, da pengene ikke kom fra en konto i klagerens navn og dermed var i strid med bankens almindelige forretningsbetingelser. Banken returnerede det fulde beløb. Banken er ikke ansvarlig eller erstatningspligtig for gebyr, en anden bank har trukket.

Banken har ikke tilbageholdt de 600 kr., og klageren har dermed ikke et økonomisk mellemværende med banken. Klageren bør rette sin klage mod pengeinstitut P2, som har trukket pengene som et gebyr.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Saxo Bank, hvor han havde et depot tilknyttet en privat konto.

Klageren havde en enkeltmandsvirksomhed (virksomhed 1), der havde konto -250 i pengeinstitut P1.

Den 3. marts 2023 indbetalte klageren 2.000 kr. fra konto -250 i pengeinstitut P1 til sin konto i banken.

Ved e-mail af 9. maj 2023 til klageren oplyste banken, at den ikke kunne acceptere et beløb overført fra en virksomhedskonto til en privat konto, samt at den returnerede beløbet.

I forbindelse med tilbageførslen trak bankens agentbank, pengeinstitut P2, et gebyr på 600 kr. Det resterende beløb på 1.400 kr. blev tilbageført til konto -250 i pengeinstitut P1.

Ankenævnet finder ikke, at der er oplyst omstændigheder, der kan begrunde, at banken skal pålægges at betale et beløb til klageren for den tid, som han har brugt på sagen. For så vidt angår tiden efter indgivelsen af klagen til Ankenævnet følger det direkte af Ankenævnets vedtægter § 25, stk. 1, at ingen af parterne betaler omkostninger ved ankenævnsbehandlingen til den anden part. Klageren får derfor ikke medhold i kravet om godtgørelse for omkostninger.

Af punkt 10.1 i bankens almindelige forretningsbetingelser fremgår, at kunden accepterer, at banken for at sikre afsenderens identitet kun tillader, at overførsler fra kundens konti sker til/fra kundens egne konti i andre banker.

Ankenævnet lægger efter klagerens oplysninger til grund, at han tidligere har foretaget overførsler fra den samme konto i P1, uden at Saxo Bank har grebet ind.

På den baggrund finder Ankenævnet, at klageren ikke kan pålægges et gebyr for tilbageførslen, og at Saxo Bank skal betale 600 kr. til klageren. Dette gælder, uanset at det er Saxo Banks agentbank, P2, der har trukket beløbet.

Ankenævnets afgørelse

Saxo Bank skal inden 30 dage betale 600 kr. til klageren med tillæg af procesrente fra den 16. august 2023 til betaling sker.

Klageren får klagegebyret tilbage.