Modregning i boligopsparingskonto med tilknyttet lånemulighed.

Sagsnummer:118/1997
Dato:16-09-1997
Ankenævn:Lars Lindencrone Petersen, Lisbeth Baastrup, Ole Just, Bjarne Lau Pedersen, Ole Simonsen
Klageemne:Modregning - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Modregning i boligopsparingskonto med tilknyttet lånemulighed.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Medhold klager


Den 2. februar 1995 underskrev klageren aftale vedrørende oprettelse af en boligopsparingsaftale i indklagedes Vejen afdeling. Ifølge aftalen skulle klageren indbetale månedligt 200 kr. på ordningen, første gang 1. marts 1995. Af boligopsparingsaftalen fremgår:

"Formål

Boligopsparingen oprettes med henblik på kontohavers anskaffelse, forbedring og vedligeholdelse af egen helårs- eller fritidsbolig.

Indskud

På kontoen skal der minimum indbetales 1.200,- kr. pr. indskudsår, og der kan indbetales op til 30.000,- kr. pr. indskudsår, i alt maksimalt 150.000,- kr. ekskl. tilskrevne renter.

Der kan kun oprettes en Boligopsparing pr. person. Indskud foretaget af andre end kontohaver kan være gaveafgiftspligtige eller skattepligtige.

.....

Udbetaling

Kontoen er bundet i 12 måneder efter første indbetaling. Der kan først ske udbetaling fra kontoen efter denne periode. Herefter kan beløb udbetales på anfordring til formål omfattet af Boligopsparingen. Udbetaling skal være på minimum 1.000,- kr. Der skal forevises dokumentation for, at det udbetalte beløb anvendes til boligformål. Kontohavers navn og adresse skal fremgå af dokumentationen.

Ved udbetaling af beløb, der ikke anvendes til et af Boligopsparingens formål, skal hele kontoens indestående opsiges med 3 måneders varsel. I forbindelse med opsigelsen nedsættes rentesatsen til standardrentesatsen på en anfordringskonto. Rentenedsættelsen gælder for kontoens indestående med virkning for hele det kalenderår, hvori opsigelsen afgives og indtil 3 måneders varslets udløb.

.....

Lånemulighed

Efter at kontohaver i mindst 1 år har sparet regelmæssigt op på kontoen, har kontohaver mulighed for at få bevilget et lån til de formål, der gælder for Boligopsparingen. Der kan lånes op til 5 gange opsparingen ekskl. tilskrevne renter, dog maksimalt 50.000,- kr. pr. opsparingsår og i alt maksimalt 150.000,- kr.

Denne lånemulighed kan ikke overdrages og kan først gøres gældende, når kontohaver er myndig.

Lån indtil 30.000,- kr. kan normalt ydes uden sikkerhed, medens der sædvanligvis kræves sikkerhed for lån over dette beløb. Banken forbeholder sig ret til at afslå låneanmodningen, såfremt kontohaver efter bankens vurdering ikke ville være i stand til at tilbagebetale lånet, eller såfremt kontohaver ved låneanmodningen er opført i RKI Kreditinformation eller lignende registre.

For Boligopsparingen gælder i øvrigt bankens Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder (forbrugere)."

Klageren indbetalte herefter månedligt det fastsatte beløb på 200 kr.

Ved indklagedes meddelelse af 27. februar 1997 blev klageren orienteret om, at indklagede havde modregnet 4.900 kr. fra boligopsparingskontoen i klagerens gæld til indklagede. Gælden vedrørte restgælden på et pantebrev på oprindeligt 76.017,26 kr. udstedt den 30. juni 1993 af klageren og dennes daværende ægtefælle. Ejendommen var i september 1995 begæret på tvangsauktion, men solgtes forinden i fri handel, idet indklagede som pantebrevskreditor accepterede at kvittere pantebrevet; såvel klageren som hendes ægtefælle havde den 5. oktober 1995 underskrevet en påtegning på pantebrevet, hvorefter dette kunne gøres gældende som personligt gældsbrev for restgælden pr. 11. december 1994 på 72.974,60 kr. med tillæg af renter.

Indklagede har oplyst, at klageren og dennes tidligere ægtefælle igennem længere tid forud for modregningen ikke havde afdraget på gælden.

Klageren har den 18. marts 1997 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at tilbageføre modregningen samt dele gælden i henhold til det tidligere pantebrev mellem hendes tidligere ægtefælle og hende.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har anført, at indklagede ikke havde henvendt sig til hende vedrørende en afvikling af pantebrevsgælden, men uden videre foretog modregning. Hun kan ikke indgå nogen aftale med indklagede om gældens afvikling, før indklagede er villig til at dele gælden mellem hende og hendes tidligere ægtefælle. Indeståendet på boligopsparingskontoen skulle have været brugt til istandsættelse af hendes bolig, som hun midlertidigt har fremlejet. Indklagede burde have orienteret hende om, at man, hvis hun fortsatte opsparingen, ville have ret til at hæve indeståendet fra dag til dag i modsætning til tre måneders opsigelse fra hendes side. Hun finder, hun har sparet op under falske forudsætninger.

Indklagede har anført, at klageren og dennes tidligere ægtefælle hæfter solidarisk for gælden i henhold til pantebrevet, og indklagede har ikke pligt til at opdele gælden mellem de to debitorer. Gælden i henhold til gældsbrevet var forfalden på modregningstidspunktet, og bindingsperioden på boligopsparingen udløb den 28. februar 1996. Efter dette tidspunkt kunne klageren anvende indeståendet til et hvilket som helst formål mod en opsigelse på tre måneder. Der er derfor ikke længere noget særligt beskyttelsesværdigt formål tilknyttet kontoen, og betingelserne for modregning i kontoen var således til stede. Indklagede er ved oprettelse af sådanne ordninger ikke forpligtet til at oplyse om dansk rets almindelige modregningsregler.

Ankenævnets bemærkninger:

For så vidt angår klagerens påstand om, at indklagede skal dele gælden i henhold til det tidligere pantebrev mellem hende og hendes tidligere ægtefælle bemærkes, at klageren og ægtefællen i fællesskab havde udstedt pantebrevet, hvorfor de, jf. gældsbrevslovens § 2, stk. 1, hæfter solidarisk for gældens afvikling. Ankenævnet har ikke mulighed for at pålægge indklagede at dele gælden mellem klageren og dennes tidligere ægtefælle.

Af boligsopsparingsaftalen af 2. februar 1995 fremgår, at opsparingen er oprettet med henblik på kontohaverens anskaffelse, forbedring eller vedligeholdelse af egen bolig. På kontoen skal der pr. år indbetales minimum 1.200 kr., og kontoen er bundet i 12 måneder efter første indbetaling. Efter dette tidspunkt kan beløb udbetales på anfordring til formål omfattet af opsparingen, idet udbetaling af beløb, der ikke anvendes til de nævnte formål, medfører, at kontoens indestående opsiges med tre måneders varsel.

På tidspunktet for indklagedes modregning, der fandt sted - til nedbringelse af en gæld, der bestod på tidspunktet for oprettelsen af boligopsparingsaftalen - senere end et år efter klagerens første indbetaling på den formålsbestemte opsparingsordning, havde klageren opfyldt denne ved at indbetale det aftalte minimumsbeløb på 1.200 kr. pr. indskudsår. Klageren havde herved opnået mulighed for - hvis betingelse herfor i øvrigt var opfyldt - at få bevilget et lån til f.eks istandsættelse af sin bolig. Selv om indklagede har forbeholdt sig ret til - under visse betingelser - at afslå en låneanmodning, finder Ankenævnet, at indklagede var afskåret fra at foretage modregning i indeståendet på boligopsparingen. Som følge heraf bør indklagede tilbageføre modregningen, hvorfor

Indklagede bør inden fire uger tilbageføre den foretagne modregning. Klagen tages i øvrigt ikke til følge. Klagegebyret tilbagebetales klageren.