Spørgsmål om erstatning som følge af fejlagtig skatteberegning.

Sagsnummer:230/2005
Dato:15-12-2005
Ankenævn:Peter Blok, Inge Frölich, Karen Frøsig, Anne Dehn Jeppesen, Erik Sevaldsen
Klageemne:B - Boligberegning
Ledetekst:Spørgsmål om erstatning som følge af fejlagtig skatteberegning.
Indklagede:Nordea Bank Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne klage vedrører klagernes krav mod indklagede i anledning af, at indklagede i forbindelse med klagernes køb af en fast ejendom foretog en forkert skatteberegning, hvilket medførte, at det beregnede rådighedsbeløb var for stort.

Sagens omstændigheder.

Den 15. april 2004 foretog indklagede til brug for klagernes overvejelser om køb af en bestemt fast ejendom en budgetberegning. Beregningen viste et månedligt rådighedsbeløb på 12.448 kr. efter betaling af faste udgifter.

På baggrund af budgetberegningen købte klagerne i juni 2004 ejendommen til en kontantpris på 1.749.000 kr.

Det viste sig efterfølgende, at der i indklagedes budgetberegning var begået en fejl vedrørende skatteberegningen i forbindelse med, at den ene af klagerne var omfattet af den særlige skatteordning for beskæftigede på skibe registreret i dansk internationalt skibsregister. Fejlen medførte, at klagernes månedlige rådighedsbeløb blev 2.633 kr. mindre end beregnet.

Klagerne rettede i maj/juni 2005 henvendelse til indklagede om fejlen.

På et møde medio juni 2005 tilbød indklagede at foretage en omprioritering af klagernes ejendom uden udgifter for klagerne. Ved omprioriteringen skulle det eksisterende realkreditlån på oprindeligt 1.426.000 kr. forhøjes til 1.638.000 kr. Det anslåede provenu herved på ca. 183.300 kr. skulle anvendes til nedbringelse af klagernes boliglån hos indklagede med en restgæld på ca. 408.000 kr. samtidig med, at boliglånets rente på p.t. 6,25 % p.a. blev nedsat til 3 % p.a.

Ved skrivelse af 17. juli 2005 redegjorde indklagede for det på mødet drøftede og vedlagde en konsekvensberegning af den foreslåede omprioritering samt amortiseringstabeller ved en omlægning af boliglånet. Yderligere vedlagde indklagede et revideret budget, hvorefter klagernes rådighedsbeløb var beregnet til 12.723 kr. månedligt.

Parternes påstande.

Klagerne har den 26. august 2005 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale "erstatning/økonomisk kompensation svarende til det konstaterede tab på kr. 2633 pr. mrd."

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klagerne har anført, at de efter købet af ejendommen blev opmærksomme på, at deres rådighedsbeløb var mindre end det, som indklagede havde beregnet før købet.

I forbindelse med budgettets udfærdigelse kontaktede indklagedes medarbejder indklagedes afdeling i Svendborg, da denne afdeling blev anset for at have erfaring vedrørende personer omfattet af den særlige skatteordning for personer beskæftiget med DIS-løn.

De mener ikke, at de har handlet uagtsomt forud for beslutningen om køb af ejendommen, herunder at de burde have indset indklagedes fejl.

De er uforstående over for, hvordan de skulle have kunnet gennemskue, at der forelå en beregningsfejl, når indklagedes medarbejder heller ikke bemærkede fejlen.

De ville ikke have købt ejendommen, hvis de fra først af havde fået foretaget en fejlfri beregning.

Indklagede har anført, at det følger af retspraksis, at der ikke ydes erstatning/godtgørelse for beregningsfejl af den i sagen omhandlede karakter, medmindre der kan påvises et direkte økonomisk tab, f.eks. i forbindelse med et salg af ejendommen. Klagerne har imidlertid valgt at blive boende.

Som følge af den begåede fejl har indklagede tilbudt at kompensere klagerne ved en låneomlægning, som vil gøre det muligt for klagerne at genoprette et rådighedsbeløb stort set svarende til det rådighedsbeløb, der blev forudsat forud ved beslutningen om købet af ejendommen. Dette tilbud står fortsat ved magt.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Indklagede har erkendt, at der ved udarbejdelsen af budgettet af 15. april 2004, der dannede grundlag for klagernes beslutning om køb af den pågældende ejendom, blev begået en fejl ved beregningen af klagernes skat, hvilket bevirkede, at det beregnede månedlige rådighedsbeløb efter betaling af faste udgifter var væsentligt større, end det faktisk viste sig at være tilfældet. Klagerne, der ikke har solgt ejendommen, kan imidlertid ikke anses at have lidt et tab i almindelig erstatningsretlig forstand.

Det forhold, at klagerne på baggrund af indklagedes fejlagtige beregning blev skuffede med hensyn til størrelsen af deres månedlige rådighedsbeløb efter et køb af ejendommen, kan ikke i sig selv begrunde, at klagerne har krav på økonomisk kompensation, jf. Højesterets dom gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 1996, side 200.

Klagernes påstand kan herefter ikke tages til følges. Det bemærkes, at indklagede har vedstået det tilbud om rentenedsættelse mv. , som fremgår af indklagedes skrivelse af 17. juni 2005.

Som følge af det anførte

Klagen tages ikke til følge.