Fastholdelse af håndpansat ejerpantebrev til sikkerhed for omtvistet krav. Alskyldserklæring.

Sagsnummer:84/2005
Dato:02-11-2005
Ankenævn:Lars Lindencrone Petersen, Hans Daugaard, Peter Stig Hansen, Lotte Aakjær Jensen, Ole Jørgensen
Klageemne:Ejerpantebrev - frigivelse af håndpantsætning
Ledetekst:Fastholdelse af håndpansat ejerpantebrev til sikkerhed for omtvistet krav. Alskyldserklæring.
Indklagede:Østjydsk Bank
Øvrige oplysninger:OF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Medhold klager


Indledning.

Denne sag vedrører, om indklagede er berettiget til at fastholde et af klageren håndpantsat ejerpantebrev til sikkerhed for et omtvistet krav.

Sagens omstændigheder.

Den 10. januar 2001 ydede indklagede klageren et billån på 226.721,23 kr. og en driftskredit på 100.000 kr. Til sikkerhed for opfyldelse af enhver forpligtelse, herunder eventuelt overtræk, som klageren "nu har eller senere måtte få" over for indklagede, fik indklagede ved pantsætningserklæring af samme dato håndpant i bl.a. et ejerpantebrev på 225.000 kr. med pant i klagerens privatfly. Af ejerpantebrevet fremgår bl.a.:

"Rente:Ejerpantebrevet forrentes fra overdragelsesdagen med en årlig rente på 11 % over Nationalbankens til enhver tid gældende diskonto, dog minimum 15 % p.a. Renten betales bagud hver 11. juni og 11. december termin."

Af pantsætningserklæringen fremgår bl.a.:

"GenerellevilkårFor pantsætningen gælder endvidere "Almindelige betingelser for pantsætning i [indklagede]", samt bankens "Almindelige forretningsbetingelser".

Erklæring

Underskrevne pantsætter(e) erklærer samtidig:

-

at have gennemlæst og modtaget kopi af nærværende dokument, herunder forannævnte "Almindelige betingelser for pantsætning i [indklagede]", dateret 04.01.2001"

Af indklagedes Almindelig betingelser for pantsætning fremgår bl.a.:

"7. Renter af ejerpantebreve

Panteretten omfatter tillige de renter, der er fastsat i ejerpantebrevet. Panteretten forøges gradvis fra overdragelsesdagen med op til 5 års rente af ejerpantebrevets pålydende. Renten beregnes som et tillæg til ejerpantebrevets pålydende og erlægges først, når panthaver opsiger ejerpantebrevet eller, under påberåbelse af misligholdelse i det underliggende skyldforhold, gør panteretten gældende ved skriftligt påkrav og med 8 dages varsel."

Den 15. maj 2002 ydede indklagede klageren en yderligere driftskredit på 110.000 kr.

Klageren er hovedanpartshaver i et anpartsselskab, som i 2004 købte en fast ejendom af klagerens søn. I ejendommen var der tinglyst et ejerpantebrev på 500.000 kr., der var udstedt af sønnen og håndpantsat til sikkerhed for dennes mellemværende med indklagede. Der opstod en tvist mellem anpartsselskabet og indklagede om ejerpantebrevet.

Indklagede har under sagen fremlagt en telefaxskrivelse af 26. maj 2004 fra selskabets advokat til indklagede. Af skrivelsen, som er tiltrådt af klageren og sønnen, fremgår bl.a.:

"Under henvisning til behagelig telefonsamtale mandag den 24. maj d.å. skal jeg hermed fremsende bekræftelse på, at henholdsvis [selskabet] samt [sønnen] og [klageren] respekterer [indklagedes] sikkerhed i ejerpantebrevet nom. kr. 500.000 i ejendommen [adresse], primært for [selskabets] gæld til banken samt sekundært for [sønnens] forpligtelser over for [indklagede]."

Efterfølgende anlagde selskabet retssag mod indklagede med krav om udlevering af ejerpantebrevet på 500.000 kr. i ejendommen.

Ved skrivelse af 28. januar 2005 blev klageren procestilvarslet i retssagen. Af varslingen fremgår bl.a.:

"Endelig har procestilvarslingen til formål at varsle et muligt krav over for Dem, såfremt [indklagede] i den ovenfor anførte sag måtte blive dømt til at udlevere ejerpantebrevet, uden at få fuld dækning for de engagementer, som ejerpantebrevet har ligget til sikkerhed for. Ved nærværende procestilvarsling tager jeg derfor forbehold for at rejse ethvert krav mod Dem, som min klient måtte komme til at betale til [selskabet], det vil sige såvel krav på betaling af hovedstol, renter og omkostninger."

Efterfølgende indfriede klageren sine lån og kreditter hos indklagede og forlangte sikkerhederne i henhold til håndpantsætningserklæringen af 10. januar 2001 udleveret. Indklagede afviste at frigive sikkerheden.

Parternes påstande.

Den 30. marts 2005 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede skal frigive sikkerheden i henhold til håndpantsætningserklæringen af 10. januar 2001.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at indklagede ikke er berettiget til at fastholde sikkerheden for engagementet, idet engagementet nu er indfriet.

Sikkerheden omfatter ikke selskabets mellemværende med indklagede og kan ikke udstrækkes til et krav, som efter indklagedes opfattelse muligvis kan opstå i forbindelse med den af selskabet anlagte retssag.

Indklagede har anført, at pantsætningen tjener til sikkerhed for opfyldelse af enhver forpligtelse.

Det er indklagedes klare opfattelse, at man vil have et krav direkte mod klageren, såfremt indklagede i den af selskabet anlagte retssag bliver dømt til at udlevere ejerpantebrevet på 500.000 kr. og herved lider et tab. Det er derfor rimeligt, at man ved at tilbageholde sikkerheden reserverer mulighed for at få erstatning hos klageren. Klagerens indfrielse af engagementet ændrer ikke herved.

Frigivelse af sikkerheden vil stille indklagede urimeligt ringe og samtidig give klageren mulighed for en berigelse på indklagedes bekostning.

Ankenævnssagen bør eventuelt udskydes, til retssagen er afsluttet.

Sikkerheden i ejerpantebrevet på 225.000 kr. har en værdi på 393.750 kr., idet pantet skal tillægges fem års renter på 168.750 kr. En eventuel frigivelse af sikkerheden må derfor i hvert fald være betinget af, at klageren deponerer et beløb svarende til forskellen mellem pantets værdi og det indfriede engagement, eller 120.312,97 kr. Deponeringen skal bestå, indtil det er afklaret, om klageren i forbindelse med retssagen og procestilvarslingen skal betale erstatning til indklagede.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Det må efter det oplyste lægges til grund, at indklagede efter klagerens indfrielse af billånet og de to kreditter ikke har noget aktuelt tilgodehavende hos klageren. Indklagede er derfor forpligtet til at frigive den sikkerhed for klagerens engagement, der blev etableret ved pantsætningserklæringen af 10. januar 2001.

Som følge heraf

Indklagede skal inden fire uger frigive sikkerheden for klagerens engagement i henhold til pantsætningserklæringen af 10. januar 2001. Klagegebyret tilbagebetales klageren.