Spørgsmål om erstatning i en situation, hvor et kurssikret obligationslån som følge af en fejl i pengeinstitut ikke kunne effektueres, hvorefter der i stedet blev hjemtaget et obligationslån til lavere rente/kurs.

Sagsnummer:223/2019
Dato:18-12-2019
Ankenævn:Henrik Waaben, Michael Reved, Peter Stig Hansen, Morten Bruun Pedersen, Jørn Ravn
Klageemne:Realkreditbelåning - øvrige spørgsmål
Realkreditbelåning - kurssikring
Ledetekst:Spørgsmål om erstatning i en situation, hvor et kurssikret obligationslån som følge af en fejl i pengeinstitut ikke kunne effektueres, hvorefter der i stedet blev hjemtaget et obligationslån til lavere rente/kurs.
Indklagede:Spar Nord Bank
Øvrige oplysninger:OF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Klager med hold.

Indledning

Denne klage vedrører om Spar Nord Bank har pådraget sig et erstatningsansvar over klagerne i forbindelse med, at et kurssikret obligationslån som følge af en fejl i banken ikke kunne effektueres, hvorefter der i stedet blev hjemtaget et lån til lavere rente og kurs.

Sagens omstændigheder

Den 8. februar 2019 udstedte Totalkredit via Spar Nord Bank et tilbud til klagerne på et 30-årigt 2% obligationslån med en hovedstol på 1.828.000 kr. Lånet var til finansiering af klagernes køb af en ny bolig. Ifølge lånetilbuddet var de årlige omkostninger i procent (ÅOP) 2,9.

Ifølge ”Dokumentation for rådgivning i forbindelse med en boligkreditaftale” havde de ingen planer om at indfri/ekstraordinært afvikle lånet.

Samme dag – den 8. februar 2019 – blev der indgået en kurskontrakt på 99,5554, svarende til 1.825.251,44 kr., med terminsdato den 28. marts 2019.

Som følge af en fejl i banken kunne lånet ikke sættes til udbetaling den 28. marts 2019. Kursen på 2% obligationerne var over 100, hvorfor der ikke kunne hjemtages tilbud på dette lån.

I stedet blev der hjemtaget et 30-årigt 1,5% obligationslån med en hovedstol på 1.843.000 kr. Ifølge lånetilbuddet var de årlige omkostninger i procent (ÅOP) 2,4.

Obligationerne bag 1,5%-lånet blev handlet den 1. april 2019 til kurs 98,555.

Kursen på 2%-obligationerne var den 28. marts 2019 steget til kurs 102,7. Prisen på opfyldelse af kurskontrakten udgjorde derfor 1.886.109,78 kr., svarende til et tab på kurskontakten på 60.858,34 kr.

På et ikke nærmere oplyst tidspunkt meddelte banken blandt andet følgende til klagerne:

 ”…

Tak for vores møde og din efterfølgende mail.

Jeg anerkender, at banken har begået en fejl i forhold til opfyldelse af jeres kurskontrakt med udbetaling af det tilbudte 2% lån. Du/I har i stedet fået udbetalt et lån med samme provenu og en lavere kuponrente (1,5%).

Som du anfører, er hovedstolen/lånebeløbet kr. 15.000 større på det nye 1,5% lån i forhold til 2% lånet, men kursværdien på begge lånetilbud er ens og i niveau kr. 1.819.000.

Det lavere provenu i niveau kr. 12.000 skyldtes vedhængende rente på kr. 8.733 på kurskontrakten pr. 28/3 samt forskel i den endelige udbetalingskurs imellem lånene.

Forskellen på kr. 60.858,34 mellem kurskontrakten og købet af obligationerne fremkommer pga. den af jer indgåede kurskontrakt, hvor obligationskurserne efterfølgende er steget, efter renten er faldet yderligere.

Jeg har gennemgået lånetilbud, kurskontrakt, låneafregninger og posteringer med dig på mødet den 8/5 2019 samt forklaret og beklaget forløbet.

Jeg finder ikke, at du/I har lidt et tab som følge af vores fejl, hvilket jeg ligeledes har redegjort for på mødet 8/5 2019.

På mødet fik du udleveret Totalkredit lånetilbuddene med nutidsværdiberegninger på lånene til belysning af dette samt obligationsnotaerne og låneudbetalingsspecifikationen, som også vedhæftes denne besked.

Til udligning af den likviditetsmæssige manko som følge af fejlen vil jeg tilbyde at forhøje det ellers aftalte boliglån, så trækket på den midlertidige boligkonto i niveau kr. 97.000 kan indfries.

Lånet kan etableres til en rente på 3,95% og med en løbetid op til 30 år. Dette boliglån tilbydes pr. kulance uden oprettelsesomkostninger og uden omkostninger til etablering af ejerpantebrev modsvarende lånebeløbet. Kulancen kan opgøres til i alt kr. 6.100.

Jeg ser frem til at høre fra jer inden 27/5 …

...”

 Parternes påstande

Den 27. maj 2019 har klagerne indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Spar Nord Bank skal dække deres eventuelle tab ved indfrielse af lånet, frafalde renter af de 60.000 kr., som deres gæld er blevet forhøjet med, og frafalde omkostninger i forbindelse med hjemtagning og opsigelser af lån, som de aldrig har fået.

Spar Nord Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klagerne har anført, at de indgik aftale med banken om et 2% lån. På baggrund af bankens fejl kunne lånet ikke realiseres. I mellemtiden var der kommet et 1,5% lån på markedet, og det var de tvunget til at acceptere. Kursdifferencen m.m. betød, at deres gæld er cirka 60.000 kr. højere.

Spar Nord Bank har anført, at klagerne som udgangspunkt ikke har lidt et tab ved at få et 1,5% lån i stedet for det først aftalte 2% lån.

Hovedstolen på 1,5% lånet var 15.000 kr. højere end 2% lånet, og det endelige provenu af 1,5% lånet var en anelse lavere end 2% lånet. Lånene havde samme løbetid og de månedlige ydelser henholdsvis før og efter skat var lavere på 1,5% lånet svarende til, at de samlede omkostninger i lånets løbetid var omkring 140.000 kr. lavere.

Tabet på kurskontrakten skal ikke ses som en isoleret hændelse, men som en del af en samlet finansiering. Et eventuelt tab kan først opgøres ved indfrielse af klagernes lån, hvor den opnåede omkostningsbesparelse skal tages i betragtning.

Ankenævnets bemærkninger

Den 8. februar 2019 indgik klagerne en kurskontrakt vedrørende et 30-årigt 2% obligationslån med en hovedstol på 1.828.000 kr., som Totalkredit havde tilbudt samme dag via Spar Nord Bank. Lånet var til finansiering af klagernes køb af en ny bolig.

Som følge af en fejl i banken blev klagerne afskåret fra at hjemtage lånet, og der blev i stedet hjemtaget et 30-årigt 1,5% obligationslån med en hovedstol på 1.843.000 kr.

Ankenævnet finder, at hjemtagelsen af 1,5% lånet i stedet for 2% lånet til finansiering af boligkøbet ikke i sig selv var økonomisk ufordelagtig for klagerne. ÅOP på 1,5% lånet var lavere end ÅOP på 2% lånet. Ifølge rådgivningsskemaet havde klagerne ingen planer om at indfri/ekstraordinært afvikle lånet.

Klagerne havde kurssikret 2% lånet. Da lånet ikke kunne hjemtages, blev kurssikringen ophævet med et tab på 60.858,34 kr. Det beror alene på bankens fejl, at 2% lånet ikke kunne hjemtages. Ankenævnet finder derfor, at det påhviler banken at holde klagerne skadesløse for omkostningerne ved oprettelsen og ophævelsen af kurskontrakten, herunder for tabet på kurskontrakten på 60.858,34 kr.

Ankenævnets afgørelse

 

Spar Nord Bank skal inden 30 dage holde klagerne skadesløse for omkostningerne ved oprettelsen og ophævelsen af kurskontrakten, herunder for tabet på 60.858,34 kr. på kurskontrakten.

Klagerne får klagegebyret tilbage.