Indfrielse af pantebrev.

Sagsnummer:141/1988
Dato:22-12-1988
Ankenævn:Frank Poulsen, Hans Rex Christensen, Per Overbeck, Lars Pedersen, Jørn Ravn
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Indfrielse af pantebrev.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Den 10. juni 1985 tinglystes et pantebrev på 100.000 kr. til indklagede i den klageren og hans daværende samleverskes tilhørende faste ejendom. Til den fortrykte tekst på pantebrevets forside var vedrørende ejerskifte føjet en individuel tekst med følgende ordlyd: "Ved ejerskifte indenfor de 2 første år efter udstedelsesdatoen forfalder pantebrevet til indfrielse."

Dette pantebrev blev den 3. februar 1986 afløst af et nyt pantebrev til indklagede med en hovedstol på 112.200 kr. Af den trykte tekst på dette pantebrevs forside fremgik bl.a. følgende: "Ved ethvert ejerskifte, herunder tvangsauktion, overgang til ægtefælle, livsarvinger og tinglyst medejer indenfor de 2 første år af pantebrevets løbetid, forfalder pantebrevet til fuld indfrielse ....."

I forbindelse med samlivsophævelse afhændede klageren og hans samleverske den dem tilhørende faste ejendom, og pantebrevet til indklagede blev. indfriet og den 20. januar 1988 aflyst af tingbogen.

Klageren har herefter indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at godtgøre ham principalt 8.404,97 kr., subsidiært 3.284,17 kr., alt med tillæg af rente fra den 10. februar 1988.

Indklagede, der ikke har bestridt klagerens opgørelse af erstatningskravene, har påstået frifindelse.

Det af klageren principalt påståede beløb udgør de klageren påførte omkostninger ved optagelse af ejerskiftelån til erstatning for det ovenfor omtalte den 3. februar 1986 tinglyste lån til indklagede. Det subsidiært påståede beløb udgør halvdelen af kurstabet ved hjemtagelse af ejerskiftelånet på i alt 6.568,34 kr., hvilket beløb den 9. februar 1988 blev belastet klagerens og hans tidligere samleverskes konti med hver halvdelen. Den halvdel, som blev belastet klagerens tidligere samleverskes konto, blev den 10. februar 1988 tilbageført til klagerens konto hos indklagede.

Klageren har til støtte for den principale påstand gjort gældende, at han ved optagelsen af lånet i slutningen af januar 1986 fik at vide af en navngiven afdelingschef hos indklagede, at lånet ikke skulle indfries, såfremt ejendommen blev afhændet inden 2 ar efter låneoptagelsen. Denne oplysning blev bekræftet af indklagede overfor flere ejendomsmæglere i forbindelse med disses udarbejdelse af salgsopstillinger over den faste ejendom.

Til støtte for den subsidiære påstand har klageren gjort gældende, at indklagede uden aftale med ham har foretaget hævning på hans konto og overført et beløb til hans tidligere samleverskes konto.

Indklagede har til støtte for den nedlagte frifindelsespåstand gjort gældende, at den pågældende afdelingschef ved en konkret lejlighed omkring årsskiftet 1985/86 har givet klageren tilsagn om, at indklagede ville frafalde pantebrevets indfrielsesbestemmelse, såfremt ejendommen blev afhændet på daværende tidspunkt. Tilsagnet var imidlertid ikke generelt formuleret.

Særligt vedrørende klagerens subsidiære påstand har indklagede oplyst, at debiteringen af halvdelen af kurstabet på klagerens tidligere samleverskes konto skete på klagerens anvisning, og idet den pågældende bankfunktionær opfattede situationen således, at klageren havde fuldmagt til at foretage hævninger på denne konto. Da klagerens samleverske straks reklamerede til indklagede over det skete, tilbageførte man beløbet fra klagerens konto til klagerens tidligere samleverskes konto.

Ankenævnets bemærkninger:

Afgørelsen af, om indklagede i forbindelse med kravet om indfrielse af lånet eller ved gennemførelsen af omprioriteringen har handlet ansvarspådragende, beror på en vurdering af de faktiske omstændigheder, hvorom der er uenighed mellem parterne, som ikke findes at burde foretages af Ankenævnet, jf. vedtægternes § 7, stk. 1, men i givet fald af domstolene.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle denne sag. Klagegebyret tilbagebetales klageren.