Spørgsmål om rådgivning i forbindelse med lånefinansieret investering og afregningskurser ved indfrielse af udlandslån og salg af værdipapirer.

Sagsnummer:427/2010
Dato:09-11-2011
Ankenævn:Vibeke Rønne, Jesper Claus Christensen, Maria Hyldahl og George Wenning.
Klageemne:Værdipapirer - gearet/ lånefinansieret investering
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Spørgsmål om rådgivning i forbindelse med lånefinansieret investering og afregningskurser ved indfrielse af udlandslån og salg af værdipapirer.
Indklagede:Spar Nord bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører, om Spar Nord Bank har pådraget sig et erstatningsansvar ved rådgivningen af klageren i forbindelse med optagelse af et udlandslån til brug for lånefinansieret investering i aktier eller i forbindelse med fastsættelse af afregningskurser ved indfrielse af udlandslånet og salg af værdipapirerne.

Sagens omstændigheder.

Den 20. juni 2008 indgik klageren til brug for investeringer en aftale med Spar Nord Bank om et privat udlandslån i CHF (Schweizerfranc) på modværdien af 1.500.000 kr. Samme dato underskrev klageren også et "Tillæg til investeringskredit/lån", hvoraf fremgår:

"…

1) Aftalegrundlag

Det samlede aftalegrundlag for aftalen om investering for lånte midler er foruden nærværende tillæg reguleret af

• låne- / kreditdokument

• Almindelige betingelser for lån og kreditter for erhvervskunder

• Betingelser for handel med værdipapirer

• Håndpanterklæring

• Nettingaftale

og af Rammeaftale om handel med finansielle instrumenter, hvis en sådan indgås.

Lån og kreditter omfattet af nærværende tillæg er bevilget til investering i danske og udenlandske værdipapirer som beskrevet under afsnittet investeringsramme.

Aktier, obligationer og investeringsforeningsbeviser m.v., der erhverves for midler hidrørende fra udlandslånnr. , indlægges i det pantsatte sikkerhedsdepot nr. … 286.

2) Investeringsramme

Under nærværende investeringskredit kan der alene investeres i følgende værdipapirer handlet på regulerede børser godkendt af Spar Nord Bank:

• Danske real- og statsobligationer

• Udenlandske obligationer

• Børsnoterede danske aktier samt aktie og obligationsbaserede investeringsforeningsbeviser

• Børsnoterede udenlandske aktier

Kursværdien af ét enkeltpapir og værdipapirer i selskaber i samme koncern må maximalt udgøre 20 % af investeringskreditten på investeringstidspunktet. Det gælder dog ikke danske real- og statsobligationer og investeringsforeningsbeviser.

Der kan efter nærmere aftale med Banken foretages finansielle forretninger i henhold til rammeaftale om handel med finansielle instrumenter.

3) Stop Loss

Der er aftalt en minimum overdækning på

kr. 50.000,00

Ved overdækningen forståes det beløb hvormed summen af værdipapirer og kontante indeståender overstiger gælden

Såfremt denne grænse overskrides har Banken ret – men ikke pligt til:

• at forhindre yderligere træk på lånet/kreditten

• at realisere hele eller dele af sikkerhedsdepotet, herunder også værdipapirer, der ikke har været ramt af kurstab

• at stille krav om yderligere sikkerhedsstillelse. Sikkerheden skal stilles på anfordring jf. lov om værdipapirhandel § 581

• at afvikle indgåede forretninger i henhold til rammeaftale om finansielle instrumenter

• at træffe anden aftale med dig.

Såfremt der ikke straks sker reetablering af de pantsatte sikkerheder ved Bankens krav herom, er lån/kredit straks forfalden til indfrielse og der kan ikke længere disponeres på kreditten, sikringskontoen eller depotet.

Definitioner

"Gæld": Aktuel gæld på lån og kreditter på opgørelsestidspunktet

"Værdipapirer" Aktuel kursværdi af værdipapirbeholdning tillagt eller fratrukket værdien af evt. finansielle forretninger på opgørelsestidspunktet

4) Misligholdelse

Tillæg til misligholdelsesklausul i "almindelige betingelser for lån og kreditter" og nettingaftale:

I følgende tilfælde er lån/kredit straks forfalden til indfrielse uden hensyn til mulig indrømmet uopsigelighed eller opsigelsesfrist:

• hvis kunden ikke på anfordring stiller supplerende sikkerhed efter påkrav

• hvis kunden ikke har stillet den af Banken krævede sikkerhed jfr. pkt. 3.

• såfremt engagementet udvikler sig, så grænsen i pkt. 3 overskrides

Ved misligholdelse har banken ret til at realisere de pantsatte sikkerheder efter de almindelige regler herom. Såfremt Banken skønner, at et omgående salg er nødvendigt for at undgå eller begrænse et tab kan realisation dog ske omgående.

5) Investering og risici

Investeringsprofiler som du i anden sammenhæng måtte have aftalt med Banken finder ikke anvendelse på nærværende aftale, da investeringerne skal sigte efter at skabe et afkast ud over forrentningen af lånet/kreditten. Investeringerne vil derfor tage udgangspunkt i papirer med udsigt til et større afkast og dermed også højere risiko.

Markedsforhold og andre forhold kan medføre, at aktiverne ikke kan realiseres uden tab, der ligger ud over det forudsatte ved aftalens indgåelse. Det kan medføre, at lånet/kreditten ikke bliver fuld indfriet ved realisation af aktiverne og at du skal indbetale yderligere til Banken. Investering for lånte midler er derfor højere risiko end investering for egne midler.

Såfremt lånet/kreditten er optaget i udenlandsk valuta, kan ændringer i valutakurserne medføre tab, der ikke er relateret til udsving i kurserne på de enkelte værdipapirer.

Medmindre der er indtrådt en situation som beskrevet i pkt. 3 og 4 i denne aftale vil enhver disposition, der vedrører handel med værdipapirer i dine depot/er blive foretaget efter din forudgående godkendelse.

For at sikre den rigtige rådgivning om dine investeringer, bør du oplyse Banken om ændringer i dine personlige eller økonomiske forhold, som kan have betydning for denne aftale.

…"

Klageren indskød selv 500.000 kr. i forbindelse med investeringerne, hvorved den samlede investeringsramme i Spar Nord Bank blev 2 mio. kr. Banken har oplyst, at klagerens almindelige konti, hans fritidslandbrug og øvrige investeringer blev ført i to andre pengeinstitutter.

Af en fremlagt risikoprofil af 9. juli 2008 fremgår, at klageren som "Generel risikoprofil:" har "Mellem". Af en rapport af samme dato vedrørende klagerens "Kendskab og erfaring" med finansielle investeringer fremgår, at han har et "Middel kendskab" til aktier, obligationer og investeringsforeningsbeviser og gennemsnitligt har foretaget 10 transaktioner pr. kvartal på dette marked i de foregående fire kvartaler. Af en underskrevet "Investeringsaftale" af samme dato fremgår:

"…

Indledning

Denne aftale indeholder en række oplysninger til brug i forbindelse med min/vores investering i værdipapirer og andre finansielle instrumenter. Pengeinstituttet kan lægge disse oplysninger til grund, når pengeinstituttet rådgiver mig/os om investeringer inden for de rammer, der fremgår af denne aftale.

Min generelle risikoprofil

Jeg/vi har besvaret en række spørgsmål om holdning til risiko. Svarene har resulteret i følgende generelle risikoprofil, som udtrykker min/vores balance mellem ønsket om størst muligt afkast og ønsket om mindst mulig risiko for tab på mine/vore investeringer. Den generelle risikoprofil kan fraviges i mine enkelte investeringer.

Generel risikoprofil: Mellem

Mine investeringer

Formål

Valgt risiko

Tidshorisont

Dagens

depotværdi/

ramme

Investerings-

beløb

Formålsopsparing

Mellem

0-3 år

0

0

Formålsopsparing

Mellem

0-3 år

1.1255.346

0

Sum

1.125.346

0

...

Investering: Formålsopsparing

Tidshorisont: 0-3 år

Risikoprofil og investeringsstrategi

Kundens generelle risikoprofil: Mellem

Rådgivers anbefaling: Mellem

Kundens valg: Mellem

Stabilitet har stor betydning. Der kan forventes moderate kursudsving, men der er også forventning til et lidt større afkast på sigt.

Obligationer vil normalt udgøre omkring halvdelen af investeringerne. En mindre del af obligationsinvesteringerne kan være obligationer med højere kredit- og/eller valutarisiko. Strukturerede obligationer kan indgå med en mindre andel. Aktieinvesteringerne vil ved kortere investeringshorisonter udgøre under halvdelen af investeringerne, men kan ved længere horisont udgøre en større andel. I aktieinvesteringerne skal der tilstræbes en behørig spredning og hovedparten af investeringerne skal ske indenfor OECD-området.

Depot nr.

Skattemiljø

Dagens

depotværdi

Tilknyttet

konto

Saldo

… 286

Frie midler

1.125.346

… 684

814.685

Underskrift

Jeg/vi har afgivet foranstående oplysninger til pengeinstituttet. Hvis der sker væsentlige ændringer i min/vores indkomstforhold, væsentlig ændringer i min/vores formue og/eller sammensætningen af min/vores formue, eller ændringer til mine/vores ønsker til balancen mellem afkast og risiko, er jeg/vi ansvarlig for at informere pengeinstituttet herom.

…"

I sagen er fremlagt en oversigt over handler i klagerens depot i perioden fra den 27. august 2008 til den 21. januar 2010. Klageren har anført, at "banken disponerede depotet kr. 2.000.000 med køb af rene aktier" og at han ikke selv har valgt investeringsemner eller forudgående har godkendt disse, men at banken har investeret og efterfølgende sendt notaer til ham. Banken har anført, at klagerens ønsker til investeringer blev drøftet forud for etableringen af engagementet herunder hans lånefinansierede investeringer i et andet pengeinstitut, hvor han havde enkeltaktier uden væsentlig spredning i sit depot. Klageren var bekendt med, at gearingen af investeringerne stillede forhøjede krav til afkast og til risikoen på de papirer, som han købte. Der har været en løbende dialog vedrørende investeringerne. Klageren har godkendt de enkelte handler. Han ønskede at få forhøjet sit investeringslån for at købe op, mens aktierne var billige.

Banken har oplyst, at "stop loss" -grænsen i aftalen blev overskredet i august 2009. Banken forlangte indbetaling af yderligere midler eller anden sikkerhed. Klageren forsøgte først forgæves at flytte sit investeringsengagement til et andet pengeinstitut og gav så i stedet banken håndpant i et ejerpantebrev på 500.000 kr.

Af bankens mail af 6. maj 2010 til klageren fremgår:

"…

Som aftalt i vores telefonsamtale har jeg snakket med investeringsrådgiver … [R]. [R] oplyser, at han har haft kontaktet dig angående nogle muligheder for køb/salg, hvor du ikke valgte at ville handle – og det er helt i orden. [R] gav dig ligeledes en opgave omkring, hvad du ønskede at være eksponeret i fremadrettet, hvor du ikke har vendt tilbage. Dermed er det svært for os at servicere dit depot.

Ligeledes er jeg enig med … [R] i, at vi ikke kan handle flere aktier i dit depot, så længe din risikoprofil ifølge investeringsaftalen er middel og vi pt. har denne "lille sag" kørende, hvor vi stadigvæk afventer et svar på vores skrivelse.

Hvis du ønsker at ligge med 100% aktier, skal vi have ændret din investeringsaftale, så den er tilsvarende dine ønsker. Indtil dette er klarlagt vil der kun kunne blive solgt fra depotet i forhold til risikoprofil – middel.

…"

Banken sendte den 7. maj 2010 en "Aftale om investeringsrådgivning" til klageren, hvoraf fremgår:

"…

Generel risikoprofil: Mellem

Mine investeringer

Formål

Valgt risiko

Tidshorisont

Dagens

depotværdi/

ramme

Investerings-

beløb

Formålsopsparing

Meget høj

over 7 år

1.024.544

1.202.368

Sum

1.024.544

1.202.368

...

Investeringsformål: Formålsopsparing

Tidshorisont: over 7 år

Risikoprofil og investeringsstrategi

Kundens generelle risikoprofil: Mellem

Rådgivers anbefaling: Mellem

Kundens valg: Meget højStabilitet har stor betydning. Der kan forventes moderate kursudsving, men der er også forventning til et lidt større afkast på sigt.

Obligationer vil normalt udgøre omkring halvdelen af investeringerne. En mindre del af obligationsinvesteringerne kan være obligationer med højere kredit- og/eller valutarisiko. Strukturerede obligationer kan indgå med en mindre andel. Aktieinvesteringerne vil ved kortere investeringshorisonter udgøre under halvdelen af investeringerne, men kan ved længere horisont udgøre en større andel. I aktieinvesteringerne skal der tilstræbes en behørig spredning og hovedparten af investeringerne skal ske indenfor OECD-området.

Investeringerne sker på et meget spekulativt grundlag, hvor risikoen for tab vil være høj. Investeringerne er ofte kortsigtede, ensidige og kan være uden behørig spredning.

Investeringerne sker selektivt. Investeringerne kan have et kortsigtet eller spekulativt motiv.

Investeringerne kan ske ensidigt i aktier, obligationer, valuta, strukturerede obligationer eller afledte finansielle instrumenter. Investeringerne kan ske for lånte midler.

Depot nr.

Skattemiljø

Dagens

depotværdi

Tilknyttet

konto

Saldo

… 286

Frie midler

1.024.544

… 684

177.824

Forslag til ændring:

Depot nr.

Produkttype

Dagens

depotværdi

Reallokeret

beløb

Indskuds-

beløb

Investerings-beløb

… 286

Aktier og obligationer

1.024.544

1.024.544

177.824

1.202.368

Aktuelt anbefalet investeringsprofil

Valgt investeringsprofil

[en opdelt cirkel med

50 % aktier og

50 % obligationer]

No data availableUnderskrift

Jeg/vi har for et eller flere depoter valgt en anden risikoprofil/investeringsstrategi end min/vores generelle risikoprofil/investeringsstrategi. Der er en anden risiko forbundet med dette valg. Jeg/vi har afgivet foranstående oplysninger til pengeinstituttet. Hvis der sker væsentlige ændringer i min/vores indkomstforhold, væsentlig ændring i min/vores formue og/eller sammensætningen af min/vores formue, eller ændringer til mine/vores ønsker til balancen mellem afkast og risiko, er jeg/vi ansvarlig for at informere pengeinstituttet herom.

…"

Klageren underskrev ikke aftalen.

Klagerens advokat har anført, at klageren var til møde i banken den 27. juli 2010. Banken fastholdt, at en investering i 100 % aktier kunne falde ind under begrebet "mellem risiko" og nægtede at dække noget af klagerens tab. Advokaten indgav herefter klagen til Ankenævnet.

Af advokatens brev af 28. juli 2010 til banken fremgår:

"…

Med hensyn til det bestående engagement, er det min klients opfattelse, at han fremover selv disponerer køb og salg af aktier, idet han løbende vil konvertere nogle aktier til obligationer, således at den reelle investeringsprofil kommer til at svare til bankens egen definition på mellemrisiko.

At stoppe engagementet nu hvor valutaen står i høj kurs, og aktierne står lavt, er næppe klogt, men det vil kun fremtiden vise.

… [klageren] kontakter selv banken herom.

Skulle Pengeinstitutankenævnet give min klient medhold i sin klage, vil jeg vende tilbage med et godtgørelseskrav.

…"

Af bankens svar af 30. juli 2010 til klageren fremgår:

"…

Som oplyst af brev af 29.07.2010 ønskes der fortsættelse af investeringsengagementet, dog vil du fremover selv disponere over depotet.

Da investeringsengagementet fortsættes, vil den indgåede stoploss-aftale stadigvæk være gældende. For at opretholde investeringsengagementet jf. stoploss-aftale, skal du inden 8 dage fra dags dato indbetale… kr. 150.000,00

…"

Banken og klageren korresponderede herefter via mails og breve vedrørende spørgsmålet om indskud af yderligere midler. Af klagerens mail af 7. september 2010 fremgår:

"…

Har skrevet til dig før at der ikke bliver indbetalt flere penge til spar nord, før vi har fået svar fra pengeinstitutankenævnet/retten!

Jeg taler med min advokat … i morgen igen ang. dit brev af 6. september

…"

Af bankens brev af 10. september 2010 fremgår:

"…

Det er konstateret, at der ikke er indbetalt kr. 260.000,00 til opretholdelse af stoploss aftale, som tidligere anmodet pr. brev af 03.09.2010.

Da stoploss aftalens punkt 3 er misligholdt, skal gælden CHF 326.086,96 (pt. DKK 1.888.239,15) indbetales inden 8 dage fra dags dato jf. retsplejelovens § 338A, stk. 2 ellers vil CHF-lånet blive omlagt til DKK og depotet vil blive realiseret.

…"

Banken og klageren korresponderede herefter videre via mails og telefonisk kontakt.

Banken lavede den 24. september 2010 en terminsforretning vedrørende klagerens udlandslån. Der blev sendt en bekræftelse herom til klageren, hvoraf fremgår:

"…

I henhold til indgået rammeaftale er der mellem … [klageren] og Spar Nord Bank A/S indgået følgende Valutaterminsforretning

Handelsdato/Tid

Deres køb

Deres salg

Valørdato

24.09.2010 / 09:08

CHF 326.086,96

DKK 1.858.695,67

30.09.2010

Kurs

569,970000

Tillæg/fradrag

0,03000

Terminskurs

570,000000

Vi gør opmærksom på, at aftale om forretningens afvikling skal træffes senest 2 ekspeditionsdage før forfaldsdato.

De skal kontakte Spar Nord straks, såfremt De ikke er enig i indholdet af denne nota.

…"

Banken har anført, at kursen denne dato var 570 inkl. tillæg, hvilket bestrides af klageren. Begge parter har fremlagt prints til støtte for deres standpunkter. Af bankens print fremgår for den 24. september 2010 blandt andet "Open 5,6764", "High 5,6964", "Low 5,5916" og "Close 5,6194".

Af bankens mail af samme dato den 24. september 2010 fremgår:

"…

Vi har modtaget dit svar omkring at sagen ved pengeinstitutankenævnet videreføres og dermed fastholdelse vores skrivelse af 6. september omkring at CHF-lån vil blive omlagt til DKK og depotet vil blive realiseret.

Dette vil blive gjort mandag d. 27.09.2010 kl. 12.

…"

Af klagerens mail af 27. september 2010 kl. 11:44 fremgår:

"…

Hej [direktør D i afdelingen]

Du og jeg aftalte en stoploss på 5,85 for ca. 14 dage siden, og at du ville ringe til mig før der blev gjort noget!

For ca en uge siden ringede … [rådgiver R2] til mig og sagde at chf var nede i 5,58 om vi skulle flytte stoplossen til 5,70 (dette har jeg dog ikke kunne finde noget sted) I lørdags får jeg et brev fra … [R2] at hvor han skriver at chr er på 5,70 og at lånet vil blive omlagt til ddk (det har jeg nu heller ikke kunne finde noget sted!)

Men du lovede jo at ringe før der blev foretaget noget!

Så jeg ser frem til at høre fra dig … ?

…"

Banken realiserede ikke værdipapirerne i klagerens depot den 27. september 2010.

Af D’s mail af 28. september 2010 til klageren fremgår:

"…

Hej [klageren]

Et stop loss er ikke noget vi kan ringe om først, der lægges en ordre ud i markedet, og når denne kurs nås, bliver der helt automatisk dannet en handel.

F.s.v angår dit samlede engagement med Spar Nord, har du tidligere tilkendegivet at du er indstillet på at afvikle depotet, og vi skal finde en løsning på afvikling af den gæld der måtte være tilbage.

Jeg vil be dig, indenfor en uge fremkomme med forslag til denne afvikling.

…"

Af klagerens mail af 1. oktober 2010 fremgår:

"…

[R2] skrev at depotet ville blive realiseret mandag den 27. september 2010, kl. 12.00 På det tidspunkt var værdien af depotet kr. 1.258.287,85 og disponibel saldo på konto … 684 var kr. 52.974,45.

Disse beløb kan skal vel bare modregnes den nuværende saldo på kontoen. Det giver ca. en rest på kr. 530.000,-.

Du har lovet mig et lån med favorabel rente, ca. 5% over 10-15 år, og det må du jo så lave, indtil vi hører fra Pengeinstitut Ankenævnet og evt. har været i retten.

…"

Klageren har fremlagt en oversigt over sine værdipapirers værdi henholdsvis den 27. september og den 4. oktober 2010, hvor banken realiserede papirerne. Han har anført, at han herved led et tab på 44.897,94 kr. Klageren har desuden anført, at CHF kursen den 27. september 2010 var 565,36.

Parternes påstande.

Klageren har den 11. august 2010 indbragt sagen for Ankenævnet, der forstår påstanden således, at Spar Nord Bank skal betale ham en erstatning under hensyn til, at hans midler burde have været investeret halvt i aktier og halvt i obligationer og at realisationen af aktierne og indfrielsen af udlandslånet burde være sket til de af ham anførte kurser den 27. september 2010.

Spar Nord Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har blandt andet anført, at udlandslånet på bankens anbefaling blev optaget i Schweizerfranc.

Han har indgået en investeringsaftale med banken med en mellem risikoprofil. Det blev ikke på mødet drøftet, hvorledes begrebet "mellem risiko" skulle defineres.

Der står "mellem risiko" ikke mindre end ni gange i aftalen. Det kræver fantasi at forestille sig, at der skulle være tale om fejlskrift.

Der var en klar aftale om investering med middel risiko.

I investeringsaftalen fra maj 2010 fremgår en definition på "mellem risiko" med 50 % aktier og 50 % obligationer.

Han har ikke protesteret mod investeringerne i 2008 i aktier, da han gik ud fra, at bankens investeringsrådgivere anså 100 % aktieinvestering for at ligge i mellemgruppen.

Så meget mere blev han overrasket, da han i 2010 erfarede, at banken selv definerede en mellemrisiko som 50/50 %.

Banken må have begået ansvarspådragende rådgivningsfejl ved at investere 100 % i aktier, uagtet at banken var vidende om, at han ønskede en mellem risiko og uagtet at bankens egen opfattelse af definitionen herpå var 50 % aktier og 50 % obligationer.

Det fremgår af bankens mail af 6. maj 2010, at 100 % aktier er for højt i forhold til "middel" risiko.

Af den fremsendte investeringsaftale af 7. maj 2010 har banken egenhændigt anført hans valg til "meget høj". Han har ikke underskrevet aftalen, da han jo har en aftale om middel risiko.

Han skulle have politianmeldt banken for svindel, da han fik de nye dokumenter.

Et andet stort dansk pengeinstitut definerer middel risiko som 70 % obligationer og 30 % aktier.

D løj, da han på mødet den 27. juli 2010 sagde, at det var meget normalt kun at investere i danske aktier med en mellem risiko. Det passer jo ikke ifølge hverken deres egen forretningsgang eller oplysningerne fra et andet stort pengeinstitut.

En af hans tidligere rådgivere gav udtryk for, at det måske ikke var helt så godt, det de havde lavet. Han blev taget af sagen.

Banken meddelte, at værdipapirerne ville blive realiseret den 27. september 2010 kl. 12. Dette skete først den 4. oktober 2010, hvorved der opstod et yderligere tab på 44.897,94.

Banken har beregnet sig en overkurs på 4,64 i forbindelse med indfrielsen af udlandslånet.

Spar Nord Bank har blandt andet anført, at det bestrides, at klageren er gået ud fra, at investeringerne samlet set var mellem risiko. Det fremgår af det underskrevne tillæg af 20. juni 2008, at andre investeringsprofiler ikke finder anvendelse på lånefinansierede investeringer og at investeringerne vil tage udgangspunkt i papirer med større afkastmuligheder og dermed højere risiko.

Dette stemmer også med klagerens tidligere investeringer i andet pengeinstitut.

Klageren kan ikke på baggrund af investeringsaftalen af 14. juli 2008, som er underskrevet efterfølgende, have en berettiget forventning om, at de foretagne investeringer samlet set var mellem risiko.

Klageren har godkendt de enkelte handler og kendt risikoen på de enkelte aktier, der uden undtagelse har været meget volatile, ligesom de foretagne handler har været med kort tidshorisont.

Klageren kan ikke have været uvidende om den risiko, der er forbundet med investering i aktier eller om den yderligere risiko, som en lånefinansiering indebærer.

Det fremgår ved en fejl ikke af investeringsaftalen, at klagerens depot er lånefinansieret og at der er valgt en anden risiko.

Klagerens ønske om en mellem risiko er udtryk for en efterrationalisering og forsøg på udnyttelse af en uhensigtsmæssig dokumentudformning.

Banken har ikke begået ansvarspådragende fejl i sin rådgivning af klageren.

Banken har ikke beregnet sig en overkurs ved indfrielsen af klagerens CHF-lån.

På baggrund af klagerens mail af 27. september 2010, hvor klageren anmodede om at blive kontaktet af banken, realiserede banken ikke værdipapirerne denne dato, men svarede klageren dagen efter.

På baggrund af klagerens mail af fredag den 1. oktober 2010 realiserede banken værdipapirerne den 4. oktober 2010.

Klageren kan ikke have en berettiget forventning om, at papirerne blev solgt den 27. september 2010 kl. 12. Han henvendte sig inden fristens udløb og fik i lighed med tidligere ekstra tid.

Banken er ikke ansvarlig for det yderligere kursfald, som indtræffer fra den 27. september til den 4. oktober 2010.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Tre medlemmer – Vibeke Rønne, Jesper Claus Christensen og George Wenning - udtaler:

Vi bemærker indledningsvis, at Spar Nord Bank har oplyst, at klageren forud for indgåelsen af aftalerne med banken havde erfaring med lånefinansierede investeringer i et andet pengeinstitut.

Vi bemærker videre, at det af tillægget, som er underskrevet af klageren den 20. juni 2008, fremgår, at"… investeringerne skal sigte efter at skabe et afkast ud over forrentningen af lånet/kreditten. Investeringerne vil derfor tage udgangspunkt i papirer med udsigt til et større afkast og dermed også højere risiko …", at "… Markedsforhold og andre forhold kan medføre, at aktiverne ikke kan realiseres uden tab, der ligger ud over det forudsatte ved aftalens indgåelse … Investering for lånte midler er derfor højere risiko end investering for egne midler … " og at "Såfremt lånet/kreditten er optaget i udenlandsk valuta, kan ændringer i valutakurserne medføre tab, der ikke er relateret til udsving i kurserne på de enkelte værdipapirer …".

Klageren har anført, at der var en klar aftale om investering med middel risiko, jf. hans risikoprofil af 9. juli 2008, og at banken foretog investeringen af hans midler og efterfølgende sendte fondsnotaer til ham. Banken har anført, at klagerens ønsker til investeringer blev drøftet forud for etableringen af engagementet, at han var bekendt med, at gearingen af investeringerne stillede forhøjede krav til afkast og til risikoen på de papirer, som han købte, og at han har godkendt de enkelte handler.

Klageren har videre anført, at banken har beregnet sig en overkurs på 4,64 i forbindelse med indfrielsen af udlandslånet og at realiseringen af porteføljen burde være sket den 27. september 2010, hvorfor kurserne denne dato skal lægges til grund i forbindelse med en erstatningsopgørelse. Banken bestrider disse forhold.

Vi finder, at en afklaring af sagens nærmere omstændigheder, herunder vedrørende bankens rådgivning og klagerens investeringserfaring samt indfrielses- og salgskurser, vil forudsætte en yderligere bevisførelse bl.a. i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men som i givet fald må finde sted for domstolene. Vi finder derfor, at sagen skal afvises i medfør af § 7, stk. 1 i Ankenævnets vedtægter.

Et medlem – Maria Hyldahl, der i medfør af Ankenævnets vedtægter § 13, stk. 1, er tillagt to stemmer – udtaler:

Indledningsvis bør det bemærkes, at klagerens eventuelle tidligere investeringserfaring som udgangspunkt er sagen uvedkommende, da det til hver en tid påhviler banken selv at foretage en vurdering af en kunde og dennes egnethed til at indgå i den anbefalede investering, jf. investorbeskyttelsesbekendtgørelsen § 16 om "Kend din kunde". Jeg mener ikke, at banken har godtgjort, at den har indhentet tilstrækkelige oplysninger om klagerens kendskab til, og erfaring med, investeringsområdet, herunder lånefinansierede investeringer.

Jeg finder, det ubestridt, at klagerens risikoprofil var "mellem", og at de foretagne investeringer ikke er i overensstemmelse hermed. Dette understøttes af banken selv, som ved fremsendelse af ny risikoprofil den 7. maj 2010, da man bliver opmærksom på modstrid mellem klagerens risikoprofil og de foretagne investeringer, ønskede at ændre klagerens investeringsprofil til "Meget høj". At dette var i direkte modstrid med klagerens egen vurdering af sin risikovillighed, understøttes af det faktum, at klageren ikke ønskede at underskrive profilen, og i stedet så sig nødsaget til selv at forsøge at konvertere aktier til obligationer, således at investeringerne kunne nærme sig en sammensætning, der understøttede hans risikoprofil.

Jeg stemmer således for, at klageren skal stilles som om, at hans investeringer var foretaget i overensstemmelse med en "mellem" risiko, hvilket en investering i 100 % aktier ikke er.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Som følge heraf træffes følgende

a f g ø r e l s e :

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.