Omprioritering. Annullation af fastkursaftale.

Sagsnummer:9801011/1999
Dato:10-05-1999
Ankenævn:Hugo Wendler Pedersen, Leif Nielsen, Jeanette Werner, Per Englyst, Nils Guttenberg
Klageemne:Fastkursaftale - ophævelse
Omlægning - tab
Ledetekst:Omprioritering. Annullation af fastkursaftale.
Indklagede:Nykredit Realkredit A/S
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Realkreditinstitutter

I klagernes ejendom indestod et lån til det indklagede realkreditinstitut samt et ejerpantebrev, som var håndpantsat til deres pengeinstitut. Realkreditinstituttet fremsendte i november 1997 et låneomlægningstilbud til klagerne, som var betinget af eventuelle efterstående panthaveres samtykke. Klagerne indgik i november 1997 en tinglysningsaftale med realkreditinstituttet, hvoraf det fremgik, at det nye lån skulle udbetales i henhold til en fastkursaftale pr. 18. december 1997, at ejerpantebrevet skulle rykke for det nye lån, og at klagerne forinden underskrivelsen af pantebrevet og tinglysningsaftalen var blevet gjort bekendt med, at det var en forudsætning for lånesagens gennemførelse, at eventuelle efterstående rettighedshavere gav deres samtykke. Instituttet fremsendte den 1. december 1997 en bekræftelse til klagerne på fastkursaftalen og anmodede samme dag klagernes pengeinstitut om at respektere det nye lån. Realkreditinstituttet fremsendte den 17. december 1997 en meddelelse til klagerne om låneudbetaling. Klagerne ønskede efterfølgende at blive løst fra de indgåede aftaler, herunder fastkursaftalen. Den 19. december 1997 fremsendte realkreditinstituttet en tabsopgørelse til klagernes pengeinstitut, herunder vedrørende kurstab ved tilbagekøb af de obligationer, der var udstedt og solgt i anledning af fastkursaftalen. Kurstabet var opgjort ud fra (gen)køb af obligationerne til kurs 99,25 pr. 15. december 1997. Klagernes pengeinstitut redegjorde samme dag over for realkreditinstituttet for forløbet af sagen, herunder at klagerne som led i en total omlægning af deres økonomi havde accepteret et lånetilbud fra det med pengeinstituttet koncernforbundne realkreditinstitut. Derfor blev det indklagede realkreditinstitut kontaktet om en annullering af sagen. Sagen var imidlertid gennemført og afregnet. Pengeinstituttet stillede forslag om, at fastkursaftalen blev opgjort ved (gen)køb af obligationerne kurs 98,35, hvilket var kursen pr. 4. december 1997, på hvilket tidspunkt pengeinstituttet havde meddelt realkreditinstituttet, at der ikke umiddelbart kunne ske rykning af ejerpantebrevet.

Klagerne nedlagde ved Nævnet principal påstand om, at de ikke var forpligtet til at betale det af instituttet opgjorte tab, og subsidiær påstand om, at instituttet ved tabsberegningen skulle lægge kurs 98,35 til grund. Instituttet påstod frifindelse.

Nævnet fandt, at det var instituttets risiko, at man medvirkede ved indgåelsen af en fastkursaftale og iværksatte udbetalingsproceduren i sagen uden at søge klarlagt, om samtykke - i overensstemmelse med de imellem parterne vedtagne vilkår - forelå. Instituttet skulle derfor frafalde ethvert krav over for klagerne i anledning af den ikke gennemførte lånesag og tilbagebetale dem sådanne beløb, som eventuelt allerede måtte være afholdt af dem.