Spørgsmål om erstatningsansvar i forbindelse med investering i PLUS Råvarer Super 2013 og BankInvest Højrentelande. Spørgsmål om passivitet og opgørelse af tab

Sagsnummer:150/2011
Dato:06-09-2013
Ankenævn:John Mosegaard, Lani Bannach, Kjeld Gosvig Jensen, Niels Bolt Jørgensen, Morten Bruun Pedersen
Klageemne:Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Passivitet - værdipapirer/investering
Ledetekst:Spørgsmål om erstatningsansvar i forbindelse med investering i PLUS Råvarer Super 2013 og BankInvest Højrentelande. Spørgsmål om passivitet og opgørelse af tab
Indklagede:Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører, om Roskilde Bank (nu: Finansiel Stabilitet) har pådraget sig et erstatningsansvar ved at anbefale klageren at investere i PLUS Råvarer Super 2013 og BankInvest Højrentelande. Desuden vedrører sagen, om klageren har fortabt et eventuelt krav om erstatning ved passivitet. Endelig vedrører sagen, om klageren har lidt et tab på sin investering i BankInvest Højrentelande.

Klageren har også rejst krav om erstatning for tab ved investering i aktier i Roskilde Bank. Denne del af klagen behandles først, når der foreligger et resultat af Forbrugerombudsmandens undersøgelse af bankens salg af egne aktier.

Sagens omstændigheder

Den 21. april 2006 købte klageren gennem Roskilde Bank nominelt 38.100 kr. PLUS Råvarer Super 2013 til kurs 110 for i alt 41.910 kr.

PLUS Råvarer Super 2013 er en såkaldt struktureret eller indekseret obligation, som blev udbudt i foråret 2006 med tegningsperiode fra den 15. marts til 4. april 2006. Udsteder var BIG 5 A/S.

På et ikke oplyst tidspunkt købte klageren gennem banken for i alt 42.751,80 kr. investeringsbeviser i BankInvest Højrentelande, der er en investeringsforening, som investerer i stats- og virksomhedsobligationer fra lande, hvor renteniveauet er højere end i Danmark.

Risikoen blev ved en investering i BankInvest Højrentelande af BankInvest vurderet som lav. I april 2009 blev risikoen revurderet og fastsat til høj.

I 2009 faldt PLUS Råvarer Super 2013 i kurs, da der var observeret en række virksomhedskonkurser, der kunne få betydning for obligationsseriens indfrielseskurs.

Den 4. marts 2010 solgte klageren sin beholdning af PLUS Råvarer Super 2013 til kurs 56,42 for i alt 21.496 kr.

Den 9. marts 2010 solgte klageren sin beholdning af BankInvest Højrentelande til kurs 73,55 for i alt 29.861 kr.

Den 19. marts 2010 traf Finanstilsynet afgørelse i en sag om PLUS Råvarer Super 2013. Af afgørelsen fremgår blandt andet:

"Finanstilsynet påtaler, at BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S (herefter kaldet BIAM) i de fakta-ark, der var udarbejdet til udlevering til kunder om de strukturerede obligationer PLUS Råvarer 2013 og PLUS Råvarer Super 2013, angav:

"… indløses til minimum kurs 100 ved udløb*)

Fodnote*) Sikret ved investering i AAA-ratede sikkerhedsobligation, som er den højeste opnåelige rating."

og derved gav investorerne et misvisende og utilstrækkelig beskrivelse af forholdene for indløsning, herunder risikoen for ikke at blive indløst til kurs 100. Fakta-arkene indeholdt dermed ikke en afbalanceret beskrivelse af produkterne og de risici, der er knyttet til en investering i produkterne.

BIAM har dermed handlet i strid med redelig forretningsskik og praksis inden for virksomhedsområdet, jf. § 43, stk. 1 i lov om finansiel virksomhed."

Afgørelsen er senere blevet stadfæstet af Erhvervsankenævnet.

Finansiel Stabilitet har anført, at klageren har modtaget udbytte fra investeringsbeviserne i BankInvest Højrentelande i 2007, 2008 og 2009 på i alt 13.601 kr.

Den 1. december 2010 indgik Finansiel Stabilitet aftale med Forbrugerombudsmanden om at suspendere alle frister for forældelse og passivitet med virkning fra samme dato. Aftalen omfattede ikke klager, der var forældet eller fortabt som følge af passivitet før aftalens ikrafttræden.

Ved børsmeddelelse af 21. juni 2013 meddelte selskabet bag udstedelsen af Plus Råvarer Super 2013, at obligationerne ville blive indfriet den 24. juni 2013 til kurs 143,91.

Parternes påstande

Den 30. december 2011 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Roskilde Bank (Finansiel Stabilitet) skal erstatte hans tab på investeringen i BankInvest Højrentelande og på investeringen i PLUS Råvarer Super 2013 (i forhold til en indløsningskurs på 100).

Roskilde Bank (Finansiel Stabilitet) har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken forsikrede ham om, at PLUS Råvarer Super 2013 var garanteret kurs 100 ved salg.

Han har ikke udvist passivitet, da han ikke havde kendskab til tidsfristerne for klagen. Finansiel Stabilitet burde have oplyst ham herom.

Han har gennemgået sine kontoudskrifter på pensionskontoen, og kan ikke se at have modtaget udbytte på i alt 13.601 kr.

Roskilde Bank (Finansiel Stabilitet) har anført, at klageren har fortabt sin ret til erstatning for tab ved investeringen i PLUS Råvarer Super 2013 på grund af passivitet, idet klageren solgte obligationerne den 4. marts 2010 og først den 30. december 2011 rejste krav om erstatning.

På det tidspunkt, hvor indklagede indgik suspensionsaftale med Forbrugerombudsmanden, var der gået ni måneder efter, at klageren på baggrund af salget havde grundlag for at reagere.

Finansiel Stabilitet blev først bekendt med, at klageren havde lidt et tab på obligationerne ved klagen i 2011.

Hvis Ankenævnet finder, at klagerens krav ikke er bortfaldet som følge af passivitet, gøres det gældende, at Finansiel Stabilitet skal anerkende at dække et krav opgjort som forskellen på kurs 100 og en faktisk kurs på 56,42 eller højere, således at klageren ikke vil modtage erstatning, hvis obligationerne udløber i kurs 100 eller højere.

Vedrørende investeringen i BankInvest Højrentelande har klageren ikke lidt et tab, da salgsprisen sammenlagt med udbyttebetalingerne overstiger den pris, som klageren betalte for investeringsbeviserne.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren har anført, at Roskilde Bank havde forsikret ham om, at PLUS Råvarer Super 2013 var garanteret kurs 100 ved salg. Det har indklagede ikke bestridt.

Sammenholdt med Finanstilsynet påtale af 19. marts 2010 om, at faktaarket ikke indeholdt en afbalanceret beskrivelse af produkterne og de risici, der er knyttet til en investering i disse, finder Ankenævnet, at det må lægges til grund, at klageren ikke har modtaget fyldestgørende rådgivning om risikoen ved produktet.

Det forhold, at klageren først rejste krav mod Finansiel Stabilitet mere end et år efter, at han havde solgt obligationerne med tab, kan ikke i sig selv medføre, at kravet er bortfaldet som følge af passivitet.

Ankenævnet finder ikke, at der foreligger forhold, hvorefter Finansiel Stabilitet kan have fået en berettiget forventning om, at klageren ikke ville rejse krav om erstatning.

Allerede derfor er kravet ikke bortfaldet som følge af retsfortabende passivitet.

Ifølge Ankenævnets faste praksis skal Finansiel Stabilitet herefter dække det tab, som klageren måtte blive påført, hvis PLUS Råvarer Super 2013 ikke indfries til minimum kurs 100 ved udløb, opgjort som forskellen mellem kurs 100 og en faktisk kurs på 56,42 eller højere. Da obligationsserien blev indløst den 24. juni 2013 til en kurs, der oversteg 100, skal Finansiel Stabilitet således ikke erstatte klageren noget beløb.

Finansiel Stabilitet har anført, at klagerens kurstab på BankInvest Højrentelande modsvares af det udbytte han har modtaget i 2007, 2008 og 2009. Ankenævnet finder det herefter ikke sandsynliggjort, at klageren har lidt et erstatningsberettiget tab på sin investering i BankInvest Højrentelande.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.